Юридичні науки. – 2017. – № 865

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” опубліковано результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки5 збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 869. –576 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: юридичні науки : збірник наукових праць.

Зміст


1
4
12
22
29
38
45
51
56
62
67
73
78
83
90
98
103
108
116
122
129
136
142
147
155
163
169
177
184
190
198
205
211
215
224
230
236
242
249
257
267
273
279
284
290
296
303
308
316
325
332
338
345
350
356
362
366
373
379
387
392
398
405
413
421
428
433
441
449
457
463
467
474
483
489
495
502
507
513
521
531
538
544
550
557
563
570

Content


1
4
12
22
29
38
45
51
56
62
67
73
78
83
90
98
103
108
116
122
129
136
142
147
155
163
169
177
184
190
198
205
211
215
224
230
236
242
249
257
267
273
279
284
290
296
303
308
316
325
332
338
345
350
356
362
366
373
379
387
392
398
405
413
421
428
433
441
449
457
463
467
474
483
489
495
502
507
513
521
531
538
544
550
557
563
570

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 87
 • Item
  Державне фінансування політичних партій: український та світовий досвід
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Цюбченко, Анастасія; Tsyubchenko, Anastasiya; Цюбченко, Анастасия; Львівський національний університет імені Івана Франка; Lviv National Ivan Franko University
  Розглянуто проблеми розвитку політичних партій та їх фінансової спроможності. Проаналізовано український та зарубіжний досвід здійснення державного фінансування політичних партій. Висвітлено загальні принципи державного фінансування політичних партій. Виявлено недоліки системи державного фінансування політичних партій та запропоновано шляхи вдосконалення українського законодавства.
 • Item
  Гідність людини і міжнародні стандарти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Цебенко, Соломія; Tsebenko, Solomiya; Цебенко, Соломия; Національного університету “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Аналізується гідність людини у світлі міжнародних стандартів. Розглядаються наукові підходи до розуміння гідності людини. Охарактеризовано основні міжнародні стандарти права людини на гідність. Проаналізовано практику Європейського Суду з прав людини щодо цього питання.
 • Item
  Закон України “Про місцеві вибори”: недоліки та шляхи вдосконалення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ковальчук, Олена; Kovalchuk, Olena; Ковальчук, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглядаються проблемні питання законодавчого забезпечення виборчого процесу на місцевих виборах в Україні. Розглянуто недоліки чинного Закону України “Про місцеві вибори”. Запропоновано можливі шляхи його вдосконалення. Зокрема, пропонується вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах рад проводити за мажоритарною виборчою системою відносної більшості. Передбачити вікові обмеження щодо права бути обраним. Розширити перелік суб’єктів виборчого процесу, через які громадяни України зможуть реалізовувати право висування кандидатів тощо. Звертається увага на виникнення нагальної потреби прийняття Виборчого кодексу України.
 • Item
  Люстрація як механізм захисту основ демократії та прав людини в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ковальчук, Віталій; Пивовар, Майя; Kovalchuk, Vitaliy; Pyvovar, Mayya; Ковальчук, Виталий; Пивовар, Майя; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено правову природу люстрації як одного з механізмів забезпечення основ демократії та прав людини. Проаналізовано досвід проведення люстрації в Україні та зарубіжних країнах.
 • Item
  Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Крижова, Оксана; Kryzhova, Oksana; Крыжова, Оксана; Рівненський міський суд Рівненської області; Rivne City Court of Rivne region
  Аналізується тлумачення принципу верховенства права у рішеннях Європейського суду з прав людини. Розглядаються окремі елементи цього принципу як його невід’ємні частини та обов’язкові передумови, через які Європейський Суд з прав людини розкриває зміст верховенства права.
 • Item
  Фонд селища як форма участі населення в управлінні допоміжних підрозділів комуни
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Камосінський, Славомір; Kamosiński, Sławomir; Камосинский, Славомир; Інститут права, адміністрації та управління; Institute of Law, Administration and Management
  Розглядається значущість допоміжних підрозділів у комунах (по-польськи: solectwo) у посиленні процесу виконання соціальних зобов’язань у місцевому управлінні. Розглядаються положення Закону про фонди селища від 21-го лютого 2014 року, згідно з яким місцеві органи влади наділені інструментом підвищення громадянської активності. У 2016 році у фондах селища охоплено 11 мільйонів осіб. У цьому була значна частка польських громадян, які вирішили добровільно брати участь у місцевому управлінні.
 • Item
  Конституційно-правове забезпечення взаємодії громадянського суспільства та держави в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Іщук, Сергій; Ishchuk, Serhiy; Ищук, Сергей; Національний університет “Острозька академія”; National University “Ostroh Academy”
  Досліджено питання забезпечення базових засад громадянського суспільства у Конституції України. Запропоновано зафіксувати у першому розділі Основного Закону України базові гарантії функціонування громадянського суспільства та його взаємодії із державою, основою яких повинно стати положення про те, що держава покликана служити громадянському суспільству. Проаналізовано стан конституційно-правового забезпечення відносин у сфері взаємодії громадянського суспільства та держави. Звернуто увагу на необхідність прийняття спеціального закону, який повинен стати гарантією партнерських відносин та співпраці громадянського суспільства та держави.
 • Item
  Рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Забокрицький, Ігор; Zabokrytskyy, Ihor; Забокрицкий, Игорь; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглядаються рівність, гідність та пропорційність як принципи прав людини. Досліджуються наукові підходи щодо їх втілення у конституційно-правову практику. Аналізується іноземний досвід реалізації цих принципів.
 • Item
  Історико-правові причини конфлікту в колишній Югославії та на сході України і їх порівняння
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Тетерук, Андрій; Teteruk, Andrey; Тетерук, Андрей; Навчально-науковий інститут права; імені князя Володимира Великого МАУП; Navchal'no-naukovyy instytut prava; im. knyazya Volodymyra Velykoho
  Розглянуто історико-правові причини конфлікту в Югославії порівняно з конфліктом на Сході України. Доведено, що в окремих випадках причини конфліктів збігаються і вони викликані, передусім, намаганням більшої нації-лідера не допустити виходу меншої нації зі сфери її впливу. Водночас існує багато інших причин, які можна зарахувати до історичних, а також правових, які сприяли розгортанню обох конфліктів. Визначено, що обидва конфлікти мають і політичні, й інші аспекти, але в окремих напрямах вони різні.
 • Item
  Міжнародні стандарти інститутів громадянського суспільства та практика їх реалізації в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Богів, Ярина; Bohiv, Yaryna; Богив, Ярына; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено міжнародні стандарти функціонування інститутів громадянського суспільства, зокрема, стандарти Ради Європи, а також проаналізований стан реалізації таких положень у правовій системі України. Проаналізовано положення Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи (щодо створення та діяльності неурядових організацій) від 10 жовтня 2007 року, а також Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі від 5 липня 2002 року. Досліджено відповідність положень Закону України “Про громадські об’єднання” європейським стандартам у сфері правового регулювання неурядових організацій.
 • Item
  Механізм кримінально-правового захисту в Україні, у зв’язку з новітніми тоталітарними релігійними рухами чи сектами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Якимова, Світлана; Yakymova, Svitlana; Якимова, Светлана; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено сучасний стан механізму кримінально-правового захисту в Україні у зв’язку з діяльністю тоталітарних релігійних рухів чи сект. Акцентується увага на системі спеціальних кримінально-правових норм, що визначають, які саме діяння учасників тоталітарних релігійних рухів чи сект є злочинні, та які види покарань щодо останніх потрібно застосовувати. За результатами систематизації кримінально-правових норм узагальнено, що в Україні передбачено кримінальну відповідальність як за організацію чи керівництво тоталітарними релігійними рухами чи сектами відповідного спрямування, так і за окремі напрями їх діяльності (насильницькі дії щодо представників інших релігій і віровчень; перешкоджання їх релігійному культу; порушення інших прав і свобод представників інших релігій і віровчень; поширення тоталітарних віровчень тощо). Узагальнено, що не усі сучасні суспільно небезпечні форми прояву злочинної діяльності тоталітарних релігійних рухів чи сект адекватно відображені у положеннях Особливої частини КК України. Наведено конкретні пропозиції щодо удосконалення диспозицій відповідних кримінально-правових норм Особливої частини кримінального кодексу України. Обґрунтовано виняткове превентивне значення і доцільність подальшого удосконалення ст. 181 КК України, дія якої спрямована на припинення сучасної злочинності діяльності тоталітарних рухів і сект на ранніх стадіях їх розвитку.
 • Item
  Місце судової експертизи у господарському процесі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Сибірна, Рома; Сибірний, Андрій; Хомів, Олена; Sybirna, Roma; Sybirnyj, Andriy; Khomiv, Olena; Сибирная, Рома; Сибирный, Андрей; Хомив, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський державний університет внутрішніх справ; Lviv Polytechnic National University, Lviv State University of Internal Affairs
  Розкрито вагоме значення судової експертизи у господарському процесі при доказуванні обставин особами для обґрунтування своїх вимог та заперечень. Особливу увагу потрібно приділити обґрунтуванню необхідності проведення відповідної судової експертизи та ретельному формулюванню питань, які будуть поставлені перед експертом.
 • Item
  Правові та організаційні основи міжнародної взаємодії у викритті контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються організованими злочинними групами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Рудницький, Іван; Rudniski, Ivan; Рудницький, Иван; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто сутність міжнародної взаємодії щодо виявлення контрабанди нарко- тичних засобів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями. Визначено правові основи, які регламентують міжнародну взаємодію. Проаналізовано окремі нормативно-правові акти, які надають ефективну можливість міжнародної взаємодії. Запропоновано доповнення до окремих нормативно-правових актів, які покращать міжнародну взаємодію щодо виявлення і припинення контрабанди наркотичних засобів, що вчиняються транснаціональними, етнічними та економічними злочинними групами.
 • Item
  Організаційно-тактичні заходи забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ромців, Олена; Romtsiv, Olena; Ромцив, Елена; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено організаційні та тактичні особливості забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах перешкоджання процесу розкриття даних протиправних діянь з боку зацікавлених суб’єктів.
 • Item
  Регламентація заходів забезпечення кримінального провадження у системі процесуального права іноземних держав
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Римарчук, Галина; Сорока, Світлана; Rymarchuk, Galina; Soroka, Svetlana; Римарчук, Галина; Сорока, Светлана; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження належать до найдискусійніших у процесуальному аспекті з точки зору вибору та обґрунтування рішення про застосування певного конкретного заходу. Розглянуто законодавчий підхід до регламентації заходів забезпечення кримінального провадження у системі процесуального права іноземних держав.
 • Item
  Процесуальне керівництво як основа доказової діяльності прокурора під час досудового розслідування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Палюх, Андрій; Palyukh, Andriy; Палюх, Андрей; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено суть та зміст процесуального керівництва як основи діяльності прокурора на стадії досудового розслідування під час здійснення доказової діяльності. Здійснення прокурором діяльності щодо забезпечення швидкості, повноти і неупередженості досудового розслідування немислиме без використання повноважень із керівництва розслідуванням, яке полягає у тому, що прокурор організовує і контролює діяльність слідчого з доказування у кримінальному провадженні.
 • Item
  Особливості висновків, які виносяться експертами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Несімко, Олег; Nesimko, Oleh; Несимко, Олег; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Поняття “експертиза” сприймається як визначення відповідності якісних і кількісних характеристик об’єкта встановленим нормам, бажаному рівню. Об’єкт, що піддається експертизі, перевіряють на відповідність його встановленим чи бажаним параметрам. Отже, експертиза – це передусім перевірка, дослідження й вирішення за участю досвідчених людей питання, що вимагає спеціальних знань. У сучасних умовах необхідність проведення експертизи постає у різних напрямах і ланках людської діяльності. Ці фактори зумовлюють різноманітність експертиз, що здійснюються у будь- якій галузі суспільної діяльності.
 • Item
  ІІІ Міжнародний тюремний конгрес 1885 р
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Марисюк, Костянтин; Marysyuk, Konstantin; Марисюк, Константин; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Аналізуються питання, пов’язані з діяльністю ІІІ Міжнародного тюремного конгресу, який проходив у Римі у 1885 р. Досліджено склад учасників останнього, основні ідеї, висловлені на ньому, та рішення, ухвалені у результаті його проведення. Окрему увагу звернено на питання попередження злочинності неповнолітніх.
 • Item
  Про механізм забезпечення прав затриманого у кримінальному провадженні: міжнародний досвід
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кушпіт, Володимир; Цилюрик, Інна; Kushpit, Vladimir; Cilyurik, Inna; Кушпит, Владимир; Цилюрик, Инна; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Охорона й забезпечення прав і свобод людини є головним завданням кожної правової держави. Особливого значення проблема забезпечення прав особи набуває у кримінальному провадженні, де за певних визначених законом умов до особи можуть бути застосовані заходи кримінального процесуального примусу. Одним із таких заходів, які обмежують конституційні права людини у зв’язку зі здійсненням кримінального провадження, є кримінальне процесуальне затримання. Незважаючи на його короткостроковість, обсяг обмеження права на свободу та особисту недоторканність є значним, а тому надзвичайно важливого значення набувають передбачені законом права затриманого, механізм і процедура їх забезпечення.