Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. – 2021. – Випуск 9

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі» є правонаступником збірника наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі, який започатковано у 1997 р.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі / Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор В. В. Пасічник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – № 9. – 168 с.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі

Зміст


1
11
23
32
44
53
61
75
84
96
112
122
131
142
151
167

Content


1
11
23
32
44
53
61
75
84
96
112
122
131
142
151
167

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Цмоць, Іван; Рабик, Василь; Лукащук, Юрій; Tsmots, Ivan; Rabyk, Vasyl; Lukashchuk, Yurii; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет імені Івана Франка; Lviv Polytechnic National University; Lviv National University of Ivan Franko
  Сформовано вимоги, вибрано метод і розглянуто основні етапи розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі. Показано, що розроблення мобільних засобів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі з високою ефективністю використання обладнання зводиться до мінімізації апаратних затрат із забезпеченням множини вимог, характеристик і обмежень. Вдосконалено таблично-алгоритмічний метод обчислення скалярного добутку завдяки можливості роботи з операндами з плаваючою комою та орієнтовано його на апаратно-програмну реалізацію. Розроблено на базі універсального процесорного ядра, доповненого спеціалізованими модулями, мобільні засоби нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних, які за рахунок взаємопоєднання універсального та спеціалізованого підходів, програмних і апаратних засобів забезпечують ефективну реалізацію алгоритмів криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі. Запропоновано для досягнення високих технікоекономічних показників під час реалізації спеціалізованих модулів нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних у реальному часі використовувати багатооперандний підхід, таблиці макрочасткових добутків і базис елементарних арифметичних операцій. Реалізовано з використанням мови програмування апаратури VHDL та середовища розроблення Quartus II вер. 13.1 на FPGA спеціалізовані модулі нейроподібного криптографічного шифрування та дешифрування даних. Здійснено оцінювання апаратних і часових параметрів розробленого спеціалізованого модуля нейроподібного криптографічного дешифрування даних.
 • Item
  Особливості бази знань системи автоматизованої побудови логіко-лінгвістичних моделей текстових документів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Вавіленкова, Анастасія; Vavilenkova, Anastasiia; Національний авіаційний університет; National Aviation University
  Окреслено проблему пошуку змістовних одиниць у електронних текстових документах та проаналізовано основні недоліки відомих підходів до видобування знань із текстової інформації. Досліджено особливості побудови логіко-лінгвістичних моделей електронних текстових документів, зокрема описано та досліджено особливості баз знань системи автоматизованої побудови логіко-лінгвістичних моделей україномовних текстових документів. Запропоновано схему формалізації текстової інформації на основі побудови логіко-лінгвістичної моделі електронного текстового документа. У ній першим етапом є формування логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови. Для цього використано спеціально розроблений метод автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей, що ґрунтується на здійсненні синтаксичного аналізу речень природної мови, використанні бази даних у вигляді тезаурусу слів природної мови та бази правил для виявлення логічних зв’язків. Це уможливилось завдяки базі знань 1, яку розробила автор. Ця база використовується для визначення ролі кожного зі слів електронного текстового документа та є продукційною моделлю із формалізованими правилами української мови для формування словосполучень, які можуть утворювати між собою члени речення природної мови. Базу знань 2 створено для пошуку зв’язків між реченнями, що входять до складу електронного текстового документа, вона є сукупністю продукцій, які відображають принципи синтезу логіко-лінгвістичних моделей речень природної мови, тобто правила об’єднання та заміни структурних компонентів логіко-лінгвістичних моделей – речень природної мови. База знань 3, використана для побудови лінгвістичної складової логіко-лінгвістичної моделі текстового документа, є множиною продукцій, що містить правила формування мереж переходів для інтерпретації тематичної прогресії тексту. На конкретних текстових фрагментах продемонстровано застосування розроблених формалізованих правил. Механізм використання запропонованих баз знань дає змогу простежити процес формування логіко-лінгвістичних моделей електронних текстових документів
 • Item
  Побудова оптимізованої багатошарової нейронної мережі в межах нелінійної моделі узагальненої похибки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Пелещак, Роман; Литвин, Василь; Пелещак, Іван; Висоцька, Вікторія; Черняк, Оксана; Peleshchak, Roman; Lytvyn, Vasyl; Peleshchak, Ivan; Vysotska, Victoria; Chernyak, Oksana; Національний університет “Львівська політехніка”; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Lviv Polytechnic National University; Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
  У роботі запропоновано спосіб оптимізації структури багатошарової нейронної мережі на основі мінімізації нелінійної узагальненої похибки, яка ґрунтується на принципі мінімальної довжини опису. Відповідно до цього принципу, узагальнена похибка мережі під час роботи з новими даними визначається похибкою апроксимації даних нейронною мережею у нелінійному наближенні та похибкою опису моделі. З умови мінімуму узагальненої похибки мережі виведено вирази для обчислення оптимального розміру мережі (кількість синаптичних зв’язків та кількість нейронів у прихованих шарах). Побудовано графічні залежності узагальненої похибки мережі від кількості синаптичних зв’язків між нейронами за різних значень вхідних образів і фіксованої кількості навчальних прикладів та графічні залежності оптимальної кількості синаптичних зв’язків від кількості навчальних прикладів за різних значень вхідних образів. На основі співвідношень для оптимальної кількості синаптичних зв’язків між нейронами та оптимальної кількості нейронів у прихованих шарах оцінено ступінь складності навчання нейронної мережі.
 • Item
  Адаптивна програмна система на основі онтологічного підходу для людей з когнітивними порушеннями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Федасюк, Дмитро; Луцик, Ілля; Fedasyuk, Dmytro; Lutsyk, Illia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Запропоновано метод створення адаптивної програмної системи для допомоги людям з когнітивними порушеннями, оснований на використанні онтологічної моделі предметної області. Проаналізовано специфіку створення програмних засобів для допомоги людям з когнітивними порушеннями. Розкрито особливості використання онтологічного підходу для формування адаптивної функціональності та графічного інтерфейсу й проаналізовано їхні переваги порівняно з класичними методами. Встановлено, що за використання вказаного методу немає потреби у разі зміни бізнес-логіки здійснювати перекомпіляцію та повне розгортання програмної системи. Спроєктовано онтологічну модель предметної області, що дасть змогу налаштовувати систему під потреби конкретного користувача. Запропоновано архітектуру програмної системи на основі онтологічної моделі предметної області, яка враховує можливість персоналізації компонент системи та інтерфейсу користувача без необхідності повторного розгортання системи. Розкрито процес адаптації мобільного застосунку на основі даних про порушення здоров’я користувача із використанням онтологічної моделі предметної області. Результатом дослідження є розроблення програмної системи, що реалізовує запропонований процес адаптації та дає змогу модифікувати мобільний застосунок під потреби конкретного користувача, використовуючи онтологічну модель предметної області.
 • Item
  Проєктування та імплементація інформаційної системи надання рекомендацій людям з психічними відхиленнями
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Захарчук, Марко; Басюк, Тарас; Zakharchuk, Marko; Basyuk, Taras; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено методологічне підґрунтя, здійснено проєктування та імплементацію інформаційної системи надання рекомендацій людям із психічними відхиленнями. Проаналізовано основні способи використання інформаційних технологій у галузі психічного здоров’я. У результаті виявлено, що мобільні пристрої, за використання на них певного програмного забезпечення, здатні істотно зменшити кількість візитів до кваліфікованих спеціалістів, що дає змогу зробити терапію психічних захворювань значно доступнішою для людей з обмеженими часовими чи матеріальними ресурсами. Автори здійснили проєктування інформаційної системи із використанням структурного підходу та моделі проєктування Data Flow Diagrams (DFD): розроблено контекстну діаграму інформаційної системи та виконано декомпозицію її головного процесу, з метою наочної демонстрації способів перетворення вхідної інформації на вихідну. Описано особливості методу прийняття рішень – дерева рішень, що використовується в інформаційній системі. Наведено функціональне призначення та відображено алгоритм роботи, поданий у вигляді мережі Петрі, а також таблиці позицій та переходів цієї мережі, необхідні для кращого розуміння принципів роботи системи. Проаналізовано програмні засоби, що дають змогу досягти цілей, поставлених під час конструювання системи. Здійснено верифікацію роботи, наведено скріншоти програмних вікон системи та описано наповнення основних сторінок.
 • Item
  Метрики інтерфейсу користувача для виявлення явища старіння програмного забезпечення в мобільній системі Android
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Яковина, Віталій; Угриновський, Богдан; Yakovyna, Vitaliy; Uhrynovskyi, Bohdan; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Мобільні пристрої та системи, зокрема Android, вразливі до виникнення у них ефектів старіння програмного забезпечення, які проявляються в зниженні продуктивності під час їх тривалого використання. Для виявлення ефектів старіння та протидії їм важливо ідентифікувати ефективні метрики системи та користувацького інтерфейсу. Метрики старіння, що використовуються у сучасних дослідженнях операційної системи Android, не враховують процесів старіння у користувацьких додатках. Тому в цій роботі розглянуто дві нові метрики графічного інтерфейсу користувача, які дають змогу відстежувати зниження продуктивності та збільшення часу відгуку користувацьких додатків: тривалість відображення кадрів та кількість “зіпсованих” кадрів. Реалізовано фреймворк для практичної перевірки та аналізу нових метрик, що забезпечує виконання стресового тестування мобільних додатків операційної системи Android, збирання даних про стан системи під час тестування та формування часових рядів для їх подальшого аналізу та дослідження системних метрик і метрик графічного інтерфейсу користувача. Запропоновані метрики було порівняно із раніше використовуваною метрикою тривалості запуску Android Activity і системними метриками використання пам’яті. Доведено на основі практичних результатів, що метрики тривалості відображення та “зіпсованих” кадрів забезпечують даними, застосовними у переважній кількості сценаріїв використання мобільних додатків. Тому запропоновано використати нові метрики в комбінації із іншими метриками для виявлення старіння в системі та вивчення явища старіння загалом. Зазначено, що метрика тривалості відображення кадрів дає змогу визначити стани системи та порогові значення переходів між цими станами, що забезпечує можливість побудови математичних моделей на основі ланцюгів Маркова чи обчислення часу до відмови через старіння за допомогою регресійних методів. Виявлено необхідність додаткового вивчення залежностей між метриками тривалості відображення кадрів, кількості “зіпсованих” кадрів та використання пам’яті різними процесами системи. Отже, обґрунтовано доцільність використання запропонованих метрик у майбутніх дослідженнях явища старіння користувацьких додатків у операційній системі Android.
 • Item
  Система синтезу формул алгебри алгоритмів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Василюк, Андрій Петрович; Басюк, Тарас; Vasyluk, Andrii; Basyuk, Taras; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено математичне забезпечення процесу генерування предметних унітермів формул алгебри алгоритмів. Виконано аналіз особливостей побудови формул алгебри алгоритмів, у результаті якого виявилось, що сьогодні підсистеми з реалізацією процесів генерування предметних унітермів на основі абстрактних унітермів з подальшою адаптацією формул не реалізовано в відомих системах, що і спонукало до здійснення інтелектуального аналізу генерування предметних унітермів формул алгебри алгоритмів. Визначено, що синтез формул алгебри алгоритмів, а особливо генерування предметних унітермів на основі абстрактних, – надзвичайно складний і трудомісткий процес. Оскільки всі елементи формули пов’язані між собою, всі зміни в формулі алгоритму впливають на її структуру, що і є основною причиною складності описаних процесів. Один із аспектів синтезу формул алгебри алгоритмів – це процес генерування предметних унітермів на основі абстрактних унітермів. Коротко описано знаки операцій алгебри алгоритмів. Розроблено математичне забезпечення процесу синтезу формул алгебри алгоритмів, що враховує вертикальну та горизонтальну орієнтації та тип формули алгебри алгоритмів: текстовий унітерм, операція секвентування, операція елімінування, операція паралелення і відповідні циклічні операції секвентування, елімінування та паралелення, а також геометричні параметри генерованих предметних унітермів. Попередньо описано процес генерування предметних унітермів на основі абстрактних. Визначено перелік необхідних елімінувань та секвенції для виконання синтезу відповідних формул. Відповідно до властивостей знаків операцій алгебри алгоритмів виконано мінімізацію синтезованих формул алгоритмів за кількістю унітермів. Також відповідно до властивостей формул алгоритмів алгебри виконано винесення відповідних унітермів за знаки операцій, в результаті чого отримано формулу алгоритму синтезу формул алгоритмів з урахуванням генерування предметних унітермів на основі абстрактних унітермів.
 • Item
  Сервіс перевірки інформації про нерухомість з використанням технології Blockchain
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Любінський, Богдан; Ільницький, Валентин; Топилко, Петро; Liubinskyi, Bohdan; Ilnytskyi, Valentine; Topylko, Petro; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Блокчейн (blockchain – ланцюжок блоків) – технологія розподіленого реєстру обліку (Distributed Ledger Technology або DLT). Це комбінація компонентів, до яких належать: однорангові мережі peer-to-peer (P2P), розподілене зберігання даних, криптографія (гешування і шифрування із відкритим ключем). До популярних реалізацій технології блокчейн зараховують електронну валюту Bitcoin, за допомогою якої можна здійснювати транзакції переказу коштів із одного гаманця на інший. В роботі розглянуто технологію блокчейн та можливість її застосування для перевірки інформації про нерухомість. Сьогодні зростає інтерес до Ethereum платформи для створення практично будь-яких децентралізованих онлайн-сервісів на базі блокчейну (DApps), що працюють на основі розумних контрактів. Ethereum сильно спрощує і здешевлює упровадження блокчейну. Зацікавленість технологією блокчейн проявляють представники різних галузей. Переважно це компанії із різних секторів економіки, особливо банківського сектору, біржі тощо. Також відомі застосування технології до земельного реєстру. Його впроваджують як великі гравці (Microsoft, IBM, Acronis, банківський консорціум R3), так і нові стартапи. В роботі проаналізовано різноманітні види шахрайства, пов’язані з нерухомістю, та їх вплив. Наведено вимоги до побудови архітектури сервісу перевірки інформації про нерухомість. Запропоновано архітектуру розумного контракту, який враховує всі вимоги. Для реалізації алгоритму на основі блокчейну вибрано розподілений реєстр записів Ethereum, що працює на підставі розумних контрактів. Пропонований підхід побудований із використанням технології Blockchain. Розроблено архітектуру cервісу перевірки інформації про нерухомість із використанням технології Blockchain, що гарантує успішне виконання транзакцій та стабільну роботу, яка полягає у внесенні, оновленні та зберіганні інформації про нерухомість та її перевірці на достовірність.
 • Item
  Дослідження впливу топології мережі прямих контактів у соціумі на швидкість поширення інфекційного захворювання на прикладі COVID-19
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Куриляк, Юліан; Еммеріх, Міхаель; Досин, Дмитро; Kuryliak, Yulian; Emmerich, Michael; Dosyn, Dmytro; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University; LIACS Leiden University
  Управління епідеміями останнім часом викликає великий інтерес через руйнівні епідемічні спалахи таких хвороб, як Ебола та COVID-19. У статті досліджено вплив структури контактної мережі на динаміку спалаху епідемії. Зокрема, звернено увагу на пікову кількість критично інфікованих вузлів, оскільки вона визначає навантаження у відділеннях інтенсивного медичного обслуговування і повинна бути на низькому рівні під час управління епідемією. Виконано моделювання поширення вірусу в складних мережах різних топологій, згенерованих відповідно до моделей Ердеша–Реньї, Воттса–Строгаца, Барабаші–Альберт та у повному графі. Для моделювання процесу інфікування використано ланцюги Маркова з неперервним часом. Моделювання здійснено у мережах з 200 вузлів та із різною кількістю ребер. Проаналізовано відмінності впливу детермінованих за віковим діапазоном і статтю та усереднених характеристик вузлів на кількість критично інфікованих вузлів, що можна використати для прогнозування навантаження на лікарні. Для аналізу використано дані демографічного розподілу України на 2020 р. та дані про смертність від COVID-19 в Україні на 16 грудня 2020 р. Доведено, що детерміновані характеристики показують нижчі дещо нижчі значення критично інфікованих, що пов’язано зі складністю збереження демографічного розподілу в малих мережах. За результатами моделювання доведено, що за однакового середнього степеня вузла найбільша кількість інфікованих спостерігається у моделі Барабаші–Альберт, трохи менша у моделі Ердеша-Реньї та найменша у моделі Ваттса–Строгаца. Встановлено, що основною відмінністю цих мереж є середня найкоротша відстань. Доведено, що на швидкість поширення захворювання найбільше впливає середня найкоротша відстань між вузлами мережі, натомість вплив коефіцієнта кластеризації незначний. Встановлено, що за великої кількості ребер у мережі відмінність у поширенні вірусу в моделях мереж Ердеша–Реньї та Барабаші-Альберт мінімізується, оскільки зменшується середня найкоротша відстань між вузлами.
 • Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01)
 • Item
  Definition of professional vector in educational systems of training future IT specialists
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Дубас, Юрій; Кунанець, Наталія Едуардівна; Dubas, Yurii; Kunanets, Natalia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У наш час якість професійної освіти прямо залежить від таких характеристик, як готовність до самостійної роботи, індивідуалізація програм, самовдосконалення та саморозвиток, здатність здобувати знання та продуктивно використовувати їх у професійній діяльності. Тому важливу роль відіграє індивідуалізація освіти. У статті описано та проаналізовано метод визначення професійної орієнтації, відомий як тест Джона Холланда, наведено модель його роботи та обґрунтовано отримання результатів. Також розглянуто попередньо реалізовану рекомендаційну систему, що дає змогу формувати індивідуальну освітню траєкторію для студентів ІТ-спеціальностей. Така система використовує підмодуль визначення професійної орієнтації, реалізований на основі тесту Холланда. Відповідно, використання методу Холланда у роботі рекомендаційної системи для формування індивідуальної освітньої траєкторії дасть можливість отримати точніший та бажаний результат. Тест Холланда також використано для опитування учнів випускного класу на предмет вибору ІТ професії. Він показав неочікувані результати.
 • Item
  Самоорганізація стратегій у грі переміщення агентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Кравець, Петро; Kravets, Petro; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено стохастичну ігрову модель самоорганізації стратегій стохастичної гри мобільних агентів у вигляді циклічних поведінкових патернів, які складаються із узгоджених стратегій переміщення агентів у обмеженому дискретному просторі. Поведінковий патерн багатоагентної системи є візуалізованою формою впорядкованого переміщення агентів, яка виникає із їх початкового хаотичного руху в ході навчання стохастичної гри. Мобільність агентів багатокрокової стохастичної гри забезпечено тим, що у дискретні моменти часу вони випадково, одночасно і незалежно вибирають власну чисту стратегію переміщення в одному із можливих напрямків. Поточні платежі гравців визначено як функції програшів, залежні від стратегій сусідніх гравців. Ці функції сформовано зі штрафу за нерівномірність розміщення агентів у обмеженому дискретному просторі та штрафу за зіткнення під час переміщення агентів. Випадковий вибір чистих стратегій гравців спрямовано на мінімізацію їхніх функцій середніх програшів. Генерування послідовностей чистих стратегій виконано за дискретним розподілом, побудованим на основі векторів змішаних стратегій. Елементи векторів змішаних стратегій є умовними імовірностями вибору відповідних чистих стратегій переміщення. Змішані стратегії змінюються у часі, адаптивно враховуючи значення поточних програшів. Цим забезпечено зростання імовірностей вибору тих чистих стратегій, які приводять до зменшення функцій середніх програшів. Динаміку векторів змішаних стратегій визначено за марковським рекурентним методом, для побудови якого виконано стохастичну апроксимацію модифікованої умови доповняльної нежорсткості, яка справедлива у точках рівноваги за Нешем, та застосовано оператор проєктування на розширюваний одиничний епсилон-симплекс. Збіжність рекурентного ігрового методу забезпечено дотриманням фундаментальних умов та обмежень стохастичної апроксимації. Стохастична гра розпочинається із ненавчених змішаних стратегій, які задають хаотичну картину переміщення агентів. У ході навчання стохастичної гри вектори змішаних стратегій цілеспрямовано змінюються так, щоб забезпечити впорядковане безконфлікне переміщення агентів. У результаті комп’ютерного моделювання стохастичної гри отримано циклічні патерни самоорганізації мобільних агентів на поверхні дискретного тора та у межах прямокутної області на площині. Достовірність експериментальних досліджень підтверджено подібністю отриманих патернів переміщення агентів для різних послідовностей випадкових величин. Результати дослідження запропоновано використати на практиці для побудови розподілених систем із елементами самоорганізації, розв’язування різноманітних потокових і транспортних задач та колективного прийняття рішень в умовах невизначеності.
 • Item
  Information technology support of education of students with autism: aspects of virtual assistant modeling
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Андруник, Василь; Шестакевич, Тетяна; Andrunyk, Vasyl; Shestakevych, Tetiana; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Вважають, що взаємодія із комп’ютером або планшетом для особи з аутизмом є менш стресовою та привабливішою, ніж взаємодія із людьми. Аналіз інформаційних технологій, розроблених як за кордоном, так і в Україні, виявив відсутність систематичної підтримки процесів навчання учнів з аутизмом. У цьому контексті розроблення персоналізованого інформаційно-технологічного супроводу навчальних процесів таких учнів є актуальним науково-прикладним завданням. Для досягнення цієї мети необхідно дослідити теоретичні та методологічні основи навчання осіб з аутизмом та визначити роль ІТ-підтримки такої освіти. Експерти сходяться на думці, що основними напрямами розвитку інформаційних технологій для підтримки навчання учнів з аутизмом є удосконалення їхніх комунікативних навичок, соціальної взаємодії та академічної підготовки. Метод персоналізації віртуального контенту інформаційних технологій, розроблений або адаптований для підтримки навчання учнів з аутизмом, повинен враховувати результати психологічної діагностики учня, його чи її освітні здібності та потреби, а також передбачати залучення парафахівців та батьків учня. Під час розроблення такого методу потрібно враховувати, що деякі студенти можуть використовувати лише невербальне спілкування, тому слід розробити алгоритм оцінювання емоцій учня з аутизмом. Найперспективнішими технологіями, які можна належно і легко адаптувати до навчання учнів з аутизмом, є технології доповненої та віртуальної реальності. Відповідно до розробленого методу персоналізації віртуального контенту інформаційних технологій, необхідно використовувати різне програмне забезпечення для моделювання та візуалізації.
 • Item
  Прототип інформаційної системи аналізу структурно-логічних схем освітніх програм
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Іванов, Вадим; Кунанець, Наталія Едуардівна; Литвин, Василь; Ivanov, Vadym; Kunanets, Natalia; Lytvyn, Vasyl; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати аналізу поточної ситуації використання системних рішень для створення та удосконалення освітніх програм. Впродовж аналізу та дослідження предметної області визначено фактори, що впливають на всебічний розвиток студента, виявлено зв’язок із цими факторами та навчальними планами. Проаналізовано основні терміни, ключові поняття цієї предметної області та їх вплив та важливість. Визначено основну проблему та обґрунтовано її актуальність, а саме – важливість цілісної освіти та формування освітніх програм згідно з останніми тенденціями ринку, із урахуванням бази знань, яку отримують студенти на попередніх курсах. Досліджено продуктивність та цінність вибраних рішень, що використовуються під час формування освітніх програм та навчальних планів. Визначено, що повинно бути у системі для того, щоб вона допомагала у вирішенні проблеми та формуванні якісних освітніх програм. В результаті аналізу та дослідження зроблено висновок про недостатність наявного функціонала рішень для повного забезпечення вирішення поставленої проблеми. Визначено основні характеристики системи, призначеної для створення та аналізу освітніх програм. Запропоновано прототип інформаційної системи для вирішення проблем формування й аналізу освітніх програм у закладах вищої освіти. На підставі аналізу визначено формат подання візуальної складової системи, вибрано спосіб представлення за допомогою структурно-логічних схем. Висвітлено ключові аспекти функціональності проєктованої системи. Вибрано засоби представлення логіки та функціонала системи, вибрано та побудовано UML діаграми для визначення завдань основних модулів та принципів її роботи. Проаналізовано й описано побудовані діаграми системи та їхні особливості.
 • Item
  Аналіз метрик для інтелектуальних інформаційних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Григорович, Віктор; Hryhorovych, Viktor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проблема побудови метрик має вирішальне значення для розв’язання задачі кількісного оцінювання як систем об’єктів довільної природи загалом, так і відношень, що описують зв’язки між складовими вказаних систем. У сучасних інформаційних системах моделюються предметні області, які містять об’єкти та системи складної будови. Мережева модель найадекватніша для описання навколишнього світу: вона відображає об’єкти та системи об’єктів довільної природи, що взаємодіють між собою. Фактично, будь-яку систему можна описати за допомогою мережевої моделі. Потрібно окремо виділити ієрархічні моделі як різновид мережевих моделей складних систем. Ієрархічні моделі дуже поширені й використовуються у різних галузях – у біології, соціології, економіці, техніці, управлінні тощо. В кожній галузі є набір своїх ієрархічних моделей. В роботі проаналізовано метрики, придатні для оцінювання інтелектуальних інформаційних систем, зокрема – систем, які основані на онтологіях, нереляційних (ієрархічних) базах даних, ненормалізованих (вкладених) відношеннях.
 • Item
  Аналіз стану територіальних громад для моделювання їхнього соціально-економічного розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Бігун, Роман; Литвин, Василь; Олексів, Назар; Bihun, Roman; Lytvyn, Vasyl; Oleksiv, Nazar; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблеми розвитку об’єднаних територіальних громад, зокрема безробіття та економічні проблеми. Громадам, здебільшого, не вистачає коштів для вирішення економічних та інших проблем. Тому потрібно створювати самодостатні громади, в яких достатньо фінансових інструментів для власного розвитку. У роботі розглянуто математичну модель системи підтримки прийняття рішень щодо розвитку територіальних громад (агропромислового сектору). Важливим кроком у побудові математичної моделі агропромислового комплексу є врахування специфіки діяльності сільського господарства. У статті розглянуто математичну модель лінійної багатофакторної регресії, яка описує залежність між величиною витрачених ресурсів та обсягом продукції, що випускається. Оскільки процеси економіки та виробничі процеси сільського господарства складні, то й описати їх складно, використовуючи тільки лінійні детерміновані моделі. Поширений випадок, коли змінні задач набувають деяких дискретних значень або значень із певного проміжку. Така ситуація ускладнює пошук.