Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2010 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали 2-ої Науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі»

Збірник містить матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі», присвяченої проблемам розробки інтерактивних засобів навчання у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки. Видання призначено для науковців, аспірантів та фахівців в галузі інтерактивних дистанційних навчальних технологій та систем.

Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 2-ої Науково-практичної конференції, 23–25 листопада 2010 року, Львів / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний за випуск Л. Д. Озірковський. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 188 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 45
 • Item
  Автоматизація бібліотечних процесів у ЛННБ України ім. В. Стефаника
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Бутитер, О. І.
  Розглянуто основні автоматизовані процеси ЛННБ України ім. В. Стефаника після впровадження АБІС Aleph. The main automation processes in V.Stefanyk LNSL of Ukraine after ALIS Aleph installation.
 • Item
  Автоматизована книговидача у ЛННБ України ім. В. Стефаника
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Харгелія, Олена
  Впровадження автоматизованої книговидачі у ЛННБ України ім. В. Стефаника: підготовчі етапи, навчання, переваги обслуговування. Implementation of automated library circulation at V. Stefanyk Lviv National Scientific library of Ukraine: preparatory stages, training, benefits service.
 • Item
  Бібліотечні технології та консолідація інформації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Кунанець, Наталія
  The article on the evolution of technologies analytical-synthetic processing of funds in the libraries of Galicia in the late nineteenth century and early twentieth century. Analyzed the possibilities of libraries to create information products with Competitive Intelligence. The features of the libraries of the consolidated information resources. В роботі розглянуто еволюцію застосування технологій аналітико-синтетичного опрацювання фондів у бібліотеках Галичини в кінці ХІХ - на початку ХХ ст., проаналізовано можливості бібліотек щодо створення інформаційних продуктів з консолідованої інформації. Розглянуто особливості діяльності бібліотек з формування консолідованих інформаційних ресурсів.
 • Item
  Розробка програмного забезпечення у ЛННБ України ім. В. Стефаника
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Коник, Богдан; Паславський, Орест
  Розглянуто нові розробки автоматизації бібліотечних процесів у ЛННБ України ім. В. Стефаника. A new developments of V. Stefanyk LNSL of Ukraine processes automation are considered.
 • Item
  Автоматизований облік документів у ЛННБ України ім. В. Стефаника
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Мартинович, Віра
  Аналізуються переваги автоматизованого обліку документів у системі Aleph у Львівській національній науковій бібліотеці України ім. В. Стефаника. Advantages of the computer-aided materials accounting in Aleph system are analysed in Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv.
 • Item
  Інтеграція бібліотечної інформаційної системи у інформаційне середовище університету
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Тарасов, Д. О.; Андрухів, А. І.
  The chart of integration library information system and university information environment is offered with the purpose of upgrading of the informative providing of educational and administrative processes, automation of forming and distribution of lists of the recommended literature. Запропоновано схему інтеграції автоматизованої бібліотечної системи (АБІС) у інформаційне середовище університету з метою підвищення якості інформаційного забезпечення навчального та управлінського процесів, автоматизації формування та поширення списків рекомендованої літератури.
 • Item
  Верифікація інформації в електронних каталогах бібліотек
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Ярмолюк, Руслан
  У роботі піднімається проблема верифікації, очищення даних в електронних каталогах бібліотек. Проведена класифікація основних типів помилок у записах електронного каталогу. Проаналізовані джерела їх виникнення. Розглянуті основні методи та засоби верифікації даних в електронних каталогах бібліотек.In this paper the problem of verification, data cleaning in the electronic library catalogs. The classification of major types of errors in the electronic catalog records. The sources of their origin. The basic methods and means of verification data in the electronic library catalogs.
 • Item
  Тест як інструмент вимірювання навчальних досягнень студентів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Бущак, Галина
  Впровадження тесту, як інструменту вимірювання навчальних досягнень студентів і ефективності навчального процесу, процес складний і вимагає доволі серйозного підготовчого етапу. Розробка якісного тесту це ціла наука, яку потрібно адаптувати до потреб поточного і підсумкового контролю у навчальному закладі при цьому не втративши його вимірювальних функцій. Implementation of the test as a tool for measuring educational progress of students and the learning process, a complicated process and requires very serious preparatory stage. Development of quality testing is a science, which must adapt to the needs of current and final control in school while not losing its measurement functions.
 • Item
  Аналіз компетентностей користувачів як складова частина надійного функціонування комп’ютерних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Гаркуша, Олена; Кучеренко, Дарія
  The competence analysis of a user in a man-machine system is considered. Tests with a detailed answer are proposed to use for competence evaluation besides the closed form of test tasks. The method of such tasks evaluation with rules and procedures of fuzzy logic is proposed. Розглянуто питання аналізу компетентності користувачів в людино-машинних системах. Для оцінки компетентностей, окрім закритих форм тестових завдань, пропонується використовувати завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Запропонована методика оцінювання таких завдань з використанням правил та процедур нечіткої логіки.
 • Item
  Застосування системи Opentest у контролі знань студентів хіміко- технологічного напрямку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Субтельний, Роман
  This paper describes the capabilities of the computer testing program OpenTest to monitor students' knowledge of chemical-technological speciality. Analyzed the feasibility of a test question "match" in the formation of task control knowledge for students of engineering specialities. В роботі наведено опис можливостей системи комп`ютерного тестування OpenTest для контролю знань студентів хіміко-технологічних спеціальностей. Проаналізовано доцільність використання тестового запитання "відповідність" при формуванні завдань для контролю знання студ ентами технологічних спеціальностей.
 • Item
  Методи та засоби автоматичної генерації тестових завдань різних форм
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Мельник, Андрій
  В роботі розглянуто актуальність досліджень в галузі автоматизації створення тестових завдань, запропоновано методи автоматичної генерації тестових завдань закритої та відкритої форм. Research relevance of automatic generation of test’s tasks are considered; methods for generating test tasks of various types are proposed.
 • Item
  Особливості впровадження системи Opentest 2 в навчальний процес студентів хімічних спеціальностей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Ларук, Марта
  Preferences and deficiencies of using OpenTEST 2 system have been considered for control task set creation from Physical-chemical analysis methods subject. Comparative analysis of test results for students ХТ-24 group have been done by OpenTEST 2 system and traditional method. Розглянуто переваги та недоліки системи OpenTEST 2 при створенні комплекту тестових завдань з дисципліни «Фізико-хімічні методи аналізу». Проведено порівняльний аналіз результатів тестування студентів групи ХТ-24 в системі OpenTEST 2 та традиційним методом.
 • Item
  Інтеграція системи тестування Opentest2 у Віртуальне навчальне середовище «Львівської політехніки»
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Івасів, Володимир
  Розглянуто особливості системи комп`ютерного тестування OpenTest2 в контексті Віртуального навчального середовища «Львівської політехніки». Проаналізовано способи взаємодії системи Opentest2 з користувачами та іншими сервісами. The features of the computer testing system OpenTest2 in the context of the Virtual learning environment of "Lviv Polytechnic" have been examined. The means of interaction of system Opentest2 with users and other services have been analyzed.
 • Item
  Єдиний тестовий сервер ВНЗ як основа якісного проведення тестувань
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Шкіль, Олександр
  У статті запропоновано створення єдиного тестового серверу ВНЗ на основі інструментальних засобів комп’ютерної системи тестування знань OpenTEST2. Обґрунтовано необхідність створення єдиного тестового серверу ВНЗ, розглянуті питання підготовки тестових завдань, проведення тестувань і оцінювання їх результатів та аналізу якості тестових завдань. Creation of the integrated test server of an institute of higher education on a base of the tools of the knowledge computer test system OpenTEST2 is proposed in the article. The necessity of the integrated test server creation is justified; the questions of test a tasks preparation, carrying out testing and evaluation of test results along with test quality analysis are considered.
 • Item
  Особливості управління інформаційними системами вищого навчального закладу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Кузьмін, О. Є.; Ткаченко, І. В.
  Розглянуто інформаційні системи та особливості управління ними у вищому навчальному закладі, наведена графічна модель управління інформаційними системами, відповідно до якої здійснюється процес управління. The informative systems and management features are considered by them in higher educational establishment, a graphic case the informative systems frame is resulted, which a management is carried out in accordance with.
 • Item
  Автоматизована інформаційна система «Аналітично-статистичний аналіз роботи науково-педагогічних працівників ВНЗ»
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010) Савицький, Артем; Габзовська, Ольга; Ліра, Олександр
  У доповіді приведені результати впровадження в НТУУ «КПІ» автоматизованої інформаційної системи «Аналітично-статистичний аналіз роботи науково-педагогічних працівників ВНЗ» (АІС «Рейтинг НПП»). Надається визначення та призначення впровадження АІС «Рейтинг НПП». Розкриваються основні цілі та функціональні складові, з описом їх основних можливостей: «Навчально-методична робота», «Обчислення рейтингу НПП», «Рейтинг-лист НПП», «Гістограма кафедри», «Гістограма факультету/інституту», «Статистика», тощо. Узагальнено наведено принцип роботи кожної з функціональної складової АІС «Рейтинг НПП». The report gives the results of Automated Information System "Analyticalstatistical analysis of universities staff work” (AIS “Rating of STS”) implementation. Definition and purpose of AIS “Rating of STS” implementation are given. Main aims and functional components with the description of their main features such as "Teaching work", "rating of STS calculation", "Rating-list of STS", " Department’s Histogram ", " Faculty / Institute Histogram ", "Statistics", are described. Operation principle of each AIS “Rating of STS” functional component are shown.