Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2008. – №624

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/2103

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

До двадцять першого випуску збірника науково-прикладних праць "Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку" увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 268 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 39
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку" № 624
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку" № 624
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008)
 • Thumbnail Image
  Item
  Планування фінансового забезпечення і реалізації інноваційних проектів венчурних підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Литвин, І. В.
  Розкрито етапи планування фінансового забезпечення і реалізації інноваційних проектів венчурних підприємств, визначено переваги та недоліки підходів до венчурного фінансування, вивчено методи оцінки вартості венчурних підприємств, на практичному прикладі продемонстровано розрахунок майбутньої вартості та потенційно можливих доходів інвесторів венчурної компанії за різних підходів формування структури венчурного капіталу. The stages of the financial planning of innovative projects providing and realization by venture enterprises are considered, advantages and disadvantages of the venture financing approaches are revealed, the methods of venture enterprises value estimation are determined, on a practical example the calculation of future value and potentially possible investors profits at different approaches of venture capital structure forming is demonstrated in the article.
 • Thumbnail Image
  Item
  Проблеми та особливості впровадження SWOT-аналізу в практику стратегічного управління вітчизняних підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Перфілова, О. Є.
  Розуміння специфіки сучасних ринкових умов в Україні передбачає своєчасну та правильну оцінку вітчизняними підприємствами власних ресурсів і потреб. Загострення конкурентної боротьби та зростання важкопередбачуваного факторного впливу призводить до підвищення ступеня невизначеності ринку. За цих умов стратегічний аналіз набуває особливої актуальності. При цьому важливу роль відіграє SWOT-аналіз як діагностичний прийом стратегічного управління, який передбачає дослідження зовнішнього та внутрішнього середовищ підприємства. Understanding of specificity of modern market conditions in Ukraine implies an opportune and proper assessment by national enterprises of their own resources and needs. Competition intensification and increasing of difficultly expected factor impact result in market uncertainty rise. Under such conditions strategic analysis acquires especial actuality. At that SWOT-analysis plays an important role as a diagnostic method of strategic management that implies investigation of external and internal enterprise environment.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інструментарій стратегічного планування діяльності машинобудівних підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Петришин, Н. Я.
  Розглянуто та проаналізовано інструментарій стратегічного планування. Розкрито сутність інструментів стратегічного планування. Визначено переваги та недоліки кожного із розглянутих інструментів. Проаналізовано як практичну, так і теоретичну роботу з представленими типовими моделями стратегічного менеджменту. Зроблено висновок про можливість застосування типових стратегічних моделей для стратегічного планування діяльності вітчизняних машинобудівних підприємств у сучасних умовах функціонування. It is considered and analysed the tool of the strategic planning. Essence of instruments of the strategic planning is exposed. Advantages and lacks of each of the considered instruments are certain. The analysis of both practical and theoretical work is conducted with the represented typical models of strategic management. A conclusion is done about possibility of application of typical strategic models for the strategic planning of activity of domestic machine-building enterprises in operating conditions.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методологічні підходи консалтингу: проектне, процесне, експертне консультування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Книш, М. Г.; Буньо, М. Б.
  Розглянуто основні питання щодо стану та особливостей розвитку ринку консалтингових послуг. Визначено актуальність проблем та виділено характерні ознаки консалтингу. Проаналізовано існуючі підходи до консалтингу. На підставі огляду літературних джерел і проведених досліджень проаналізовано процесне, проектне та експертне консультування. In the article basic questions are considered in relation to the state and features of market of consulting services development. Certainly actuality of problems and the personal touches of consulting are selected. Existent approaches of consulting are analysed. On the basis of review of literary sources and conducted researches it is analyses proces, project and expert consulting.
 • Thumbnail Image
  Item
  Теоретичні та практичні засади відновлення авіаційної техніки
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Калиновський, А. О.
  Досліджено проблеми якості ремонту і технічного обслуговування авіаційної техніки. Запропоновано комплексне оцінювання забезпечення якості відновлення авіаційної техніки. Розглянуто основні проблеми виконання якісного відновлення авіаційної техніки. The problems of quality of repair and technical maintenance of aerotechics are explored. The complex evaluation of providing of quality of renewal of aerotechics is offered. The basic problems of implementation of high-quality renewal of aerotechics are examined.
 • Thumbnail Image
  Item
  Анкетування в процесі розроблення стратегічного плану розвитку міста (на прикладі Житомира)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Глинський, Н. Ю.; Карий, О. І.; Мавко, П. М.
  Наведено методику дослідження думки мешканців міста та аналізу місцевого ділового клімату, проведеного в процесі розроблення стратегічного плану розвитку міста. Також аналізовано результати досліджень громадської думки та думки підприємців, проведених у Житомирі. За результатами аналізу ідентифіковано основні проблеми соціально-економічного характеру, що існують в місті. The method of research of opinion of habitants of city and analysis of local business climate that is conducted in the process of development of strategic plan of development of city is described in the article. The analysis of results of researches of public opinion and opinion of the businessmen conducted among the habitants of Zhytomyr also is carried out. As a result of analysis authentication of basic problems of socio-economic character, which exist in this city, is conducted.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання цін геометричних азійських опціонів із стохастичним доходом базового активу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Іващук, Н. Л.
  Досліджена сутність одного із різновидів похідних інструментів, а саме – азійських опціонів, які є представниками групи екзотичних опціонів. Розглянуто види азійських опціонів та їх інвестиційну привабливість для інвесторів. Визначено способи обчислення суми кінцевого платежу для азійських опціонів з правом купівлі та з правом продажу. Запропоновано метод визначення цін геометричних азійських опціонів із стохастичним доходом базового активу, зокрема наведено формули для опціонів з середньою ціною виконання та середнім опціонним курсом. Досліджено методи обчислення цін таких опціонів за дискретного та неперервного способів спостереження за ціною базового активу. In article the essence of one of derivatives versions, namely, Asian options which are representatives of exotic options group is investigated. In work kinds of Asian options and their investment appeal to investors are considered. Ways of calculation of the sum of final payment for Asian options with the right of purchase and the right of sale are determined. The method of calculation of the geometrical Asian option prices from the stochastic income of the underlying asset is offered, namely formulas for average-price options and average-strike options. Methods of calculation of the prices of such options are investigated at a discrete and continuous way of supervision over the price of the underlying asse.
 • Thumbnail Image
  Item
  Прогнозування деяких фінансових показників діяльності банківської установи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008) Берегова, Г. І.
  Досліджуються проблеми аналізу фінансового стану банківської установи. На основі даних конкретного банку побудовано тренди залежності кредитів, депозитів та індексу споживчих цін від часу. Результати прогнозу за цими трендами використано в регресійній моделі залежності чистого процентного доходу банку від перерахованих факторів. Розглянуто особливості формування аналітичних висновків на основі прогнозу в моделі, які впливають на управлінські рішення.т In the article there more investigated problems of bank institution's financial state. On the basic of data from specific bank there were built trends that show the dependencies between credits, deposits and consumer price index from time. The results of forecast based on these trends were used in regression model that shows dependencies of bank net percentage income from transferred deposits. There were studied special features of forming of similar conclusions that are taken on the basis of model forecast and these conclusions later influence managing decisions.