Автоматика, вимірювання та керування. – 2006. – №551

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2006. – № 551 : Автоматика, вимірювання та керування / відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – 180 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 32
 • Item
  Зміст до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 551
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 551
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006)
 • Item
  Аналіз режимів роботи несиметричної схеми випрямлення з подвоєнням напруги, що описується жорсткими диференціальними рівняннями
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Самотий, В. В.; Дзелендзяк, У. Ю.
  Наведено математичну модель несиметричної схеми випрямлення з подвоєнням напруги, орієнтовану на неявні методи числового інтегрування, а також запропоновано методику аналізу перехідних і усталених режимів її роботи. Mathematical model of asymmetric rectifier with voltage doubling directed on implicit methods is submitted and method for transient and steady-state analysis of it operational modes.
 • Item
  Організація внутрішньої системи контролю забезпечення якості послуг закладів ресторанного господарства
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Столярчук, П. Г.; Сусол, Н. Я.
  Науково обґрунтовано доцільність і практичну важливість організації внутрішньої системи контролю забезпечення якості послуг закладів ресторанного господарства. Подано організаційну структуру системи контролю, а також наведено методи та методики контролю. In the given articles the expedience and practical importance of organization of the internal checking system of providing of quality of services of establishments of restaurant economy is scientifically grounded. The organizational structure of the checking system is given, and also methods and methods of control are resulted.
 • Item
  Формалізований опис орієнтуючих рухів об’єктів роботизації на основі теорії кватерніонів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Кирилович, В. А.; Черепанська, І. Ю.
  Запропоновано формалізований опис орієнтуючих рухів об’єктів роботизації під час вторинного орієнтування з використанням теорії кватерніонів. Наведено порівняльний аналіз відомих та запропонованого методів, відзначено переваги останнього. The formalized description of mechanassembly robotic objects orientation movements while secondary orientating on basis of quaternion theory is proposed. The comparative analysis of the known and proposed methods is given, the advantages of the proposed method are considered.
 • Item
  Якість процесу обробки сигналу і зв’язок з кореляційним аналізом
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Чабан, О. П.; Юзевич, В. М.
  Розглянуто методику оцінки якості системи обробки сигналів на прикладі взаємодії оптичного випромінювання з поверхневими шарами порошкового матеріалу. Отримана за допомогою оптичного сенсора інформація дає можливість визначати параметри мікроструктури поверхневих шарів і на основі експертного методу оцінити якість відповідної обробки та аналізу сигналів. Між наборами параметрів, що відповідають обробці сигналів, визначено коефіцієнт кореляції Kk = 0,785. The technique of an estimation of quality of processing signals system is considered by the example of interaction of optical radiation with superficial layers of a powder material. The information is received with the help of an optical sensor control enables to determine parameters of a microstructure of superficial layers and on the basis of an expert method to estimate quality of corresponding processing and the analysis of signals. Between sets of parameters which answer processing of signals, definitely factor of correlation Kk = 0,785.
 • Item
  Оцінювання динамічних метрологічних характеристик п’єзоелектричних електромеханічних перетворювачів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Сопрунюк, П. М.; Войтов, О. А.; Васілевський, О. М.
  Проведено оцінювання основних динамічних метрологічних характеристик п’єзоелектричних електромеханічних перетворювачів та подано характеристики їх зміни. The estimation of the basic dynamic metrological characteristics of piezoelectric electromechanical converters is made and it is presented their characteristics of change.
 • Item
  Контролер для дослідження і визначення форми об’ємних неоднорідностей у пружному середовищі за допомогою ультразвукових хвиль
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Павич, Н. Я.
  Розглядаються особливості дослідження та визначення форми об’ємних неоднорідностей у пружних середовищах за допомогою ультразвукових хвиль. Запропоновано структурну схему контролера для системи таких досліджень на основі апаратного інтерфейсу універсальної послідовної шини. The features of investigation and identification of volumetric inhomogeneities form in elastic medium with ultrasonic waves are considered. System block scheme of controller for the investigation and identification system on the basis of universal serial bus is offered.
 • Item
  Оцінювання якості дизельного палива
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Краснопольська, О. І.
  Наведено порівняльну характеристику показників якості дизельного палива, передбачених державним стандартом і одержаних шляхом вимірювання на ВАТ “Нафтопереробний комплекс “Галичина” м. Дрогобич. The comparative characteristic of diesel fuel quality parameters predicted by the state standard and received in the measurement way at oil processing complex «Halychyna» enterprise, Drohobych.
 • Item
  Метрологічна атестація алгоритму вимірювання кутової швидкості
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Поджаренко, В. О.; Кучерук, В. Ю.; Севастьянов, В. М.
  Проведено аналіз метрологічних та технічних характеристик, необхідних для метрологічної атестації алгоритму вимірювання кутової швидкості. The analysis metrological and characteristics necessary for metrological certification of algorithm of measurement of angular speed is carried out.
 • Item
  Вимірювання параметрів паралельних RLS-cxeм методом зміщення системи координат за струмом
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Грибок, М. І.
  Досліджено можливість вимірювання RLC-параметрів двокомпонентних комплексних опорів в діапазоні частот методом зміщення системи координат за складовими струму. The two elements complex resistance RLC-parameters in a range of frequencies by the coordinates system displacement method on the current components is investigated.
 • Item
  Принципи побудови високоточних дросельних синтезаторів газових сумішей
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Теплюх, З. М.
  Розроблено принципи побудови синтезаторів, які забезпечують високу точність задання концентрацій компонентів і можуть бути використані в системах метрологічного забезпечення газоаналітичної апаратури. In the article the principles of synthesizer construction for providing high accuracy of concentration components assignment and using in measurement assurance systems of gasanalytical apparatus are offered.
 • Item
  Дикторонезалежний метод кодування звуків в системах розпізнавання мовних сигналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Биков, М. М.; Смирнов, К. Ю.; Марущак, В. Ю.
  Аналізується модель мовоутворення, що ґрунтується на принципі “квазічастотної” модуляції голосового тракту, і метод дикторонезалежного кодування звуків мови двійковими частотнодетектуючою і частотносегментуючою функціями, що ґрунтується на цій моделі. Запропоновано принцип ієрархічного структурування фонетичної інформації в акустичному сигналі, поданого двійковими значеннями вказаних функцій, реалізацією паралельного процесу сегментації і маркування мовного сигналу. Розглянуто процедури навчання класифікатора міток і сегментатора, наведено результати їх роботи. In the given activity the model of speech production, founded on the principle of the vocal tract “quazzifrequency” modulation is described. The method of the speaker independence encoding of the speech sounds with the binary frequency detecting and frequency segmenting functions based on this model is esteemed. The principle of hierarchic structuring of the phonetic information in an a speech signal, descripted by binary values of the refered functions is offered, by implementation of parallel process of segmentation and labelling. The procedures of the label classifier training and the speech segmentator are reviewed, the outcomes of their activity are adduced.
 • Item
  Оптико-електронний пристрій для обчислення параметрів труб еліптичної форми
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Гапонюк, Я. В.
  Описано принцип роботи оптико-електронного пристрою для обчислення півосей поперечного перерізу труб еліптичної форми із застосуванням структурованого освітлення за допомогою двох світлових площин. Пристрій правильно обчислює параметри перерізу труби під час його довільного просторового розташування по відношенню до труби в межах робочого діапазону. Paper is devoted to the work of optic-electronic device for elliptic tube intersection parameters calculating by applying the means of structural light namely two light planes. Device works correctly being at free space position accordingly with the tube in work bounds.
 • Item
  Аналіз похибок квантування методів вимірювання коефіцієнта заповнення і шпаруватості імпульсної послідовності
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Юриш, С. Ю.
  Описано новий метод вимірювання коефіцієнта заповнення і шпаруватості імпульсної послідовності, який дає змогу мінімізувати складову похибки вимірювання, яка виникає через квантування періоду. Результати моделювання і експериментальні дослідження продемонстрували підвищення точності вимірювання у два рази порівняно з класичним методом вимірювання коефіцієнта заповнення під час його використання в універсальному перетворювачі частота-код. The new method for duty-cuycle and off-duty factor measurement is described in the article. It lets eliminate the error component due to period quantization Experimental and modelling results demonstrate two times accuracy increasing in comparison with the classical method in the universal frequency-to-digital converter based on the proposed method.
 • Item
  Стан стандартизації послуг телефонного зв’язку загального користування в Україні
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Березяк, А. Є.
  Розглянуто стан нормативно-технічного забезпечення послуг телефонного зв’язку загального користування в Україні, приділено увагу проблемам процесу стандартизації у цій галузі. It was observed the normative-technical providing of services of the phone connection for general using in Ukraine, the attention was paid to problems of the process of standartization in this branch.
 • Item
  Підвищення точності вимірювання вологості сипких матеріалів діелькометричним методом
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Івах, Р. М.; Питель, І. Д.
  Здійснено умовний поділ первинних перетворювачів діелькометричних вологомірів, описано недоліки примусового ущільнення сипкого матеріалу у міжелектродному просторі, запропоновано методику внесення поправкових коефіцієнтів у результат вимірювання, яка частково усуває недоліки примусового ущільнення. By authors the conditional division of primary transformers of dielectric hygrometer, described lacks of the forced compression of friable material, is carried out in interelectrode space, offered method of bringing of correction coefficients in the result of measuring, which partly removes the lacks of the forced compression.
 • Item
  Оцінка параметрів руху об’єктів на основі малохвильового перетворення сигналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Наконечний, А. Й.; Тишик, І. Я.
  Щоб підвищити точність оцінки параметрів руху об’єктів, здійснено оброблення широкосмугових зондувального і відбитого сигналів на основі їхнього малохвильового перетворення. Результати моделювання підтверджують ефективність використання малохвильового перетворення для оброблення таких сигналів. With purpose the rise of estimation accuracy of objects motion parameters the wideband sounding and echo signal processing is carried out on the basis of their wavelet transform. Design results confirm efficiency of the use wavelet transform for such signal processing.
 • Item
  Результати експериментального дослідження уніфікації напівпровідникових сенсорів температури
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Обух, І. Я.; Яцук, В. О.; Скебський, П. П.
  Проаналізовано результати вимірювань для різних типів транзисторів та максимальний розкид показів цифрового термометра для кожного типу транзистора без послідовно увімкненого опору та з послідовно ввімкненим опором. Проаналізовано результати вимірювань для одного типу транзистора за умов, що сенсори температури розташовувались в нуль-термостаті, в паровому термостаті та при температурі довкілля. The results of measurements for different kinds of transistors in determined conditions and the showings of numerical thermometer of each type are analyzed in this paper.
 • Item
  Створення моделі загроз інформації та механізму її ефективного захисту
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006) Капустян, М. В.; Орленко, С. В.; Хорошко, В. О.
  Розглянуто життєвий цикл інформації та вимоги до системи захисту. На їхній основі визначено перелік класів загроз та внутрішніх і зовнішніх порушників. З урахуванням дослідження створена модель загроз інформації. The life cycle of information and requirements to security system are considered in this article. On their base list of the threats and internal and external violators classes is determined. Considering conducted study the model of the threats to information is created.