Автоматика, вимірювання та керування. – 2012. – №741

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/20851

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 741 : Автоматика, вимірювання та керування. – 280 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 53
 • Thumbnail Image
  Item
  Пасивні методи виявлення ботнет-мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Погребенник, В. Д.; Хромчак, П. Т.
  Підсумовано та описано групи пасивних методів виявлення ботнет-мереж. Наведено основні недоліки та переваги роботи кожного з них. Groups of passive techniques of botnet detection mechanisms are described and summarized in this article. Base advantages and disadvantages of each of them are also shortly noted.
 • Thumbnail Image
  Item
  Забезпечення живучості та неперервності функціонування систем захисту інформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гарасим, Ю. Р.; Рибій, М. М.; Ромака, В. А.
  Запропоновано підхід до вирішення завдання забезпечення живучості та неперервності функціонування систем захисту інформації (СЗІ) у корпоративних мережах зв’язку (КМЗ). Детально проаналізовано процес відновлення функціонування СЗІ в КМЗ та визначено його параметри. Вирішено завдання визначення рівня залежності між режимами роботи СЗІ в КМЗ із застосуванням теорії складності обчислень. Обґрунтовано процес визначення економічної ефективності вибраної стратегії забезпечення живучості та неперервності функціонування СЗІ в КМЗ.The paper consider enterprise communication network (ECN) information security system (ISS) survivability property and continuity functioning providing problem solving approach. Enterprise communication network ISS functioning recovery process analyzed in detail. Defined its parameters. Enterprise communication network ISS modes dependence degree definition problem solved using computational complexity theory. Enterprise communication network ISS survivability property and continuity functioning providing economic efficiency of chosen strategy determining process justified.
 • Thumbnail Image
  Item
  Захист від збоїв спеціалізованих мереж, що динамічно кластеризуються
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кременецький, Г. М.; Артамонов, Є. Б.
  Розглянуто методи побудови захищених від збоїв спеціалізованих мереж, що динамічно кластеризуються. Запропоновано різні архітектури захисту від збоїв у Інтернет-середовищі. This paper describes fault tolerance methods for the dynamic clustering artificial neural networks. In this article proposed different fault tolerance architectures in Internet environment.
 • Thumbnail Image
  Item
  Побудова КСЗІ ІС на основі результатів оцінки ризиків ІБ методом аналізу графа атак
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кущ, С. М.; Шутовський, В. О.
  Запропоновано методику побудови КСЗІ ІС на основі результатів оцінки ризиків ІБ методом аналізу графа атак. Здійснено програмну реалізацію цієї методики. Наведено результати обчислювальних експериментів. The technique of complex information security systems construction is proposed. The technique is based on the results of information security risks assessment using an attack graph. A software solution for the technique was made and computational experiments were carried out.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив соціальних мереж на корпоративну, інформаційну та економічну безпеку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кухарська, Н. П.; Кухарський, В. М.
  Здійснено огляд основних загроз інформаційної та економічної безпеки комерційних структур, що виникають у зв’язку з масовим поширенням сервісів соціальних мереж. Запропоновано також кілька засобів захисту від таких загроз. The article reviews the main types of threats to information and economic security of business corporations, arising from widespread social networking services. The paper also proposes several means of protection against them.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання вибору стратегії діяльності підприємства та інформаційна технологія обробки інформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Васьків, О. М.
  Інформаційні технології використання математичних методів і моделей підвищують якість обробки інформації, професійні якості менеджменту, що є одним із важливих чинників під час прийняття оптимальних управлінських рішень. Застосування інформаційних технологій під час аналізу виробничої діяльності суб’єкта господарювання вимагає розробки стратегії, за якої суб’єкт господарювання відчуває себе конкурентноспроможним.Іnformation technologies of use of mathematical methods and models improves the quality of information processing, professional skills of management, which is an important factor in making optimal management decisions. The use of information technology in the analysis of production activities of enterprise requires develop a strategy in which the entity feels competitive.
 • Thumbnail Image
  Item
  Застосування системи розпізнавання та прийняття рішень для адаптивного управління підприємством
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Філіпковська, Л. О.
  Приділено увагу концепції адаптивного управління економічним об’єктом та економічній безпеці підприємства. Відображено сучасний стан теорії розпізнавання образів. Розглянуто механізм діагностики економічної безпеки підприємства.The attention is given to concept of adaptive management by economic object and to the enterprise economic safety. The modern condition of the theory of images recognition is reflected. The mechanism of diagnostics of the enterprise economic safety are considered.
 • Thumbnail Image
  Item
  Захист інформації з обмеженим доступом на засадах аутсорсингу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Цибуляк, Б.
  Проаналізовано сучасний стан інформаційної безпеки у світі. Запропоновано підвищення рівня захисту інформації підприємств за рахунок залучення вітчизняних чи зарубіжних ІТ-компаній на засадах аутсорсингу. На прикладах успішних вітчизняних компаній, що активно працюють на світовому ринку, показано перспективність розвитку цієї галузі в Україні. Подано практичні засади з вибору аутсорсингової компанії.The current state of information security in the world has been analyzed in the article. Increase of the information security level on enterprises was proposed by attracting national or foreign IT-companies on the conditions of outsourcing. Perspective of the development of this branch in Ukraine was shown evidence from the successful national companies which actively working on the world market. The practical guidelines for choosing outsourcing company were given.
 • Thumbnail Image
  Item
  Стійкий мобільний зв'язок в умовах штучних завад
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Нємкова, О. А.; Чаплига, В. М.; Шандра, З. А.
  Розглянуто можливість стійкого передавання сигналу мобільного зв’язку за рахунок спеціальної модуляції. Доведено існування критерію, залежно від якого передача є задовільною. В результаті комп’ютерного моделювання в MathCAD надано рекомендації стосовно параметрів модуляції залежно від параметрів шумів. This work deals with the possibility of the steady signal transmission at the expense of its special modulation. It is shown, that there is a criterion, at implementation of which, the reproduction of the signal is satisfactory. By means of computer modeling by MathCAD recommendations about definition of parameters of modulation, proceeding from character of noise are given.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження цифрового зображення на наявність фальсифікації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Наріманова, О. В.
  Запропоновано новий підхід до виявлення та локалізації фальсифікації цифрових зображень без додаткової інформації, що ґрунтується на аналізі збурень максимальних сингулярних чисел блоків 8x8 матриці зображення.In this paper we propose a new approach to digital images forgery detection and localization without any additional information. It is based on analysis of perturbation of maximum singular values of blocks 8x8 of the image matrix.