Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2011. – № 713

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- й приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, котрі вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 713 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 224 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 47
 • Item
  Процесний підхід до формування якості тришарошкових бурових доліт на етапах їхнього життєвого циклу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Яким, Р. С.; Петрина, Ю. Д.; Яким, І. С.
  Запропоновано апробовані принципи створення єдиної інформаційної системи реалізації процесу проектування, конструювання і виготовлення деталей бурових доліт, що реалізує ефект підвищення якості процесів на етапах життєвого циклу таких доліт. The approved principles of creating of unified information system of realization of rock bit parts design, engineering and manufacturing process are offered, that will realize the effect of processes quality improvement at life cycle stages of such rock bits.
 • Item
  Технологічне забезпечення експлуатаційних показників штоків бурових насосів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Петрина, Ю. Д.; Квас, М. І.; Яким, Р. С.
  Встановлено, що за забезпечення найкращих експлуатаційних показників хромовані штоки бурових насосів як односторонньої, так і двосторонньої дії дають середнє статистичне напрацювання, яке не має різкої якісної відмінності від об’ємно- і СВЧ-гартованих згідно з типовими технологічними процесами. Сформульовані заходи щодо введення кардинальних змін в технологічний процес застосуванням кращої зміцнювальної обробки і оптимальної фінішної операції. It is determined that in the case of the best operation indices maintaining the chromeplated rods of unilateral and bilateral acting boring pumps guarantee the statistical average operating time which does not sharply distinguish in kind from that of rods which are volume and microwave hardened according to the standard technological processes. Measures directed at principal changes making into the technological process by using of better strengthening treatment and optimum finishing operation are formulated.
 • Item
  Модульні механоскладальні технології – новий напрям в технології машинобудування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Григор’єва, Н. С.
  З позицій системного аналізу розглянуто основні положення науково-технологічних основ модульного автоматизованого гнучкого складального виробництва, зокрема теоретичні підходи до їх формування, моделювання деяких процесів. Описано результати аналізу останніх досягнень, розроблено структуру синтезу гнучкого модульного складання виробів, системи модульного складання, забезпечення їх гнучкості. Наведено методику розроблення модульних технологічних процесів автоматизованого гнучкого складання виробів. From the standpoint of system, analysis considered the main provisions of scientific and technological bases of flexible modular automated assembly production, including theoretical approaches to their formation, modelling of some processes. The results of the analysis of achievements developed a flexible modular structure synthesis assembly of products, modular assembly systems, to ensure their flexibility. The above method of modular technological processes automated flexible assembly of products.
 • Item
  Технологічне забезпечення міцності з’єднань із високоміцних сталей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Палаш, Р. В.; Дзюбик, А. Р.; Михальський, Р. І.
  Представлено результати забезпечення технологічної та експлуатаційної надійності зварних з’єднань термічно зміцненої сталі бейніто-мартенситного класу без використання термообробки. Показана доцільність застосування багатошарового зварювання з отриманням високомарганцевого аустенітного шва. Запропоновано хімічний склад порошкового зварювального дроту для забезпечення міцності таких сталей. The results of technological and operational reliability of welded joints of heatstrengthened martensitic steel beynito class without heat treatment. Expediency of the use of multilayer welding of high manganese austenitic receiving suture. A chemical composition for powder welding wire to ensure the strength of such steels.
 • Item
  Деякі технологічні процеси автоматичної обробки кабеля у машині Alpha 355 на підприємстві “Кромберг енд Шуберт” міста Луцька
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Федік, Л. Ю.; Маркіна, Л. М.
  Викладено особливості повної автоматичної лінії обробки дроту Alpha 355. Описано конструкцію і принцип роботи швидкозамінних і поворотних модулів, системи видалення кабелю, ріжучої головки, процесу сортування на якісні/неякісні кабелі, модуля техобслуговування, шафи керування. In the article the features of complete automatic transfer line of treatment of wire of Alpha are expounded 355. Described construction and principle of work of that deputized quickly and turning modules, system of moving away of cable, cutting head, sorting process on quality /off-grade cables, module of maintenance, management.
 • Item
  Дослідження впиву стискаючої (розтягуючої) сили на нелінійні поперечні коливання балки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Сліпчук, А. М.
  Розглядаються нелінійні поперечні коливання одновимірних пружних систем (балка, трубопровід, стрижень), які закріплені, та враховано вплив сил, які діють на кінцях системи. Отримано диференціальне рівняння, яке описує динамічні процеси у зазначених одновимірних системах; запропоновано методику його дослідження, яка дає змогу отримати залежності для визначення впливу фізико-механічних і кінематичних характеристик системи на амплітуду її коливань. The nonlinear transversal vibrations of the unidimensional resilient systems (beam, pipeline, bar), which are fastened and influence of forces which operates on the ends of the system is taken into account, are examined. Differential equalization which describes dynamic processes in noted unidimensional system is got; offered method of his research. It allows to get dependences for determination of influence physico-mathematical and kinematics descriptions of the system on amplitude of its vibrations.
 • Item
  Проблема складального виробництва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шабайкович, В. А.
  Зазначено основні причини відсталого стану теперішнього складального виробництва України. Вони знаходяться в технічній, організаційній, психологічній та юридичній площинах. Вказано шість основних напрямів розвитку комп'ютерно-інтегрованого складального виробництва, а також шляхи підвищення його ефективності, зокрема конкретних заходів для окремих галузей, підприємств, відділів чи робочих місць. The article indicates principal reasons for the current condition for assembly production. It lies in the technical, organizational, psychological and legal plains. Six main directions for the development of computer-integrated assembly plant are indicated. Measures to raise production in particular assembly one on which to develop specific for measures for individual industries, enterprises, departments or workplaces.
 • Item
  Вплив режимів механічного оброблення на фізико-механічний стан поверхонь обертання роликопідшипників
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Марчук, В. І.; Лук’янчук, Ю. А.; Марчук, І. В.; Мережа, В. В.
  Проведено аналіз впливу режимів механічного оброблення на фізико-механічний стан поверхонь обертання роликопідшипників з метою його зменшення. Виявлено основні причини впливу на фізико-механічний стан поверхонь обертання роликопідшипників. This article analyzes the impact of modes of mechanical processing on the physicmechanical state of rotation of the roller surface with a view to reduce it. The basic causes of effects on physical and mechanical condition of surfaces of rotation of roller.
 • Item
  Вплив технологічних чинників на якість поверхневого шару під час шліфування поверхонь кочення роликопідшипників
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Лук’янчук, Ю. А.; Марчук, І. В.; Мережа, В. В.
  Розглянуто вплив технологічних чинників на якість поверхневого шару під час шліфування поверхонь кочення роликопідшипників з метою його аналізу. Визначено безпосередню залежність утворення шорсткості поверхні деталі від характеристик шліфувального круга. Наведено приклади правки шліфувального круга для підвищення його характеристик. In this work the influence of technological factors on the quality of the surface layer during polishing roller rolling surfaces to its analysis. Determined the direct dependence of the formation of surface roughness details on the characteristics of the grinding wheel. Examples of edits grinding wheel to improve its characteristics.
 • Item
  Дослідження мікрорельєфу віброзміцнених втулок бурових помп
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кусий, Я. М.; Топільницький, В. Г.; Василів, Х. Б.
  Досліджено рельєф поверхневого шару втулок бурових помп, оброблених вібраційно-відцентровим зміцненням. Показано, що у процесі віброоброблення деталі висотні параметри її поверхні зменшуються у 3–5,8 разів, середній крок нерівностей по вершинах S зменшується в 1,5–2,4 раза за практично незмінного середнього кроку нерівностей профілю Sm твердосплавного покриття порівняно із відправною поверхнею. У процесі віброзміцнення форма кривої опорної поверхні стає пологішою, що свідчить про наближення рельєфу поверхні до плосковершинного. Це сприяє створенню сприятливих умов для пружного контакту поверхонь та формування плівки змащувального матеріалу у трибоспряженнях. In this article the superficial layer’s relief of borings pumps hobs, treated by the vibratory-centrifugal strengthening, is explored. The analysis of the last researches and publications is conducted. The researches methods are suggested. Results over of experimental researches are brought. Got results it is analysed.
 • Item
  Підвищення конструктивної міцності виробів та деформівності сталей іонним бомбардуванням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дяченко, С. С.; Дощечкіна, І. В.; Пономаренко, І. В.; Татаркіна, І. С.
  Показано, що іонне бомбардування низькоенергетичними іонами значно впливає на поведінку зразків при розтяганні, що приводить до зміни міцності та пластичності зразка загалом, хоча властивості металу у серцевині не змінюються. Така обробка також значно підвищує опір втомі і деформівність сталей. Іонне бомбардування рекомендується як ефективний і дуже простий метод підвищення конструктивної міцності виробів при статичних та циклічних навантаженнях,а також як спосіб обробки листових сталей перед операціями обробки тиском. Явище пояснюється поверхневим наноструктуруванням під час іонного бомбардування. The paper shows that the ion bombardment by low-energy ions influences very essentially on the behavior of a specimen under tensoni testing changing strength and ductility of the item as a whole in spite of remaining the same properties of metal in its core. Such treatment also sufficiently increases fatigue strength and deformability of steels. Ion bombardment is recommended as an effective and very simple method of improving items structural strength under static and cyclic loading and also as a treatment of sheet steels before forming. The phenomenon is explained by surface nanostructuring during ion bombardment.
 • Item
  Мінімізація амплітуди коливних процесів у штангах обприскувачів за допомогою динамічних гасників коливань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Дівеєв, Б. М.; Вікович, І. А.; Височан, І. М.; Дорош, І. Р.
  Розглянуто методи розрахунку й оптимізації конструкції динамічних гасників коливань (ДГК) для штанг штангових обприскувачів. Наведено дискретно-континуальні моделі динамічних систем, подовгастих елементів колісних машин – ДГК. Розглядаються малопараметричні схеми аналізу вібрації та генетичних алгоритмів оптимізації. Наведено приклади оптимальних конструкцій ДГК. The paper deals with the methods of calculation and optimization of constructions of the dynamic vibration absorbers (DVA) for the boom-sprayers frames. The discrete-continue models of dynamic systems elongated elements–DVA’s are offered. Few parameters numerical schemes of vibration analysis and genetic optimization algorithms are under discussion. Examples of optimal DVA’s designs are presented.
 • Item
  Дослідження сумарної похибки процесу нарізання синусоїдальних зубчастих коліс в умовах обкочування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Грицай, І. Є.
  Наведені закономірності утворення зрізів зубцями дискового інструмента встановленого з ексцентриситетом на інструментальній оправці при нарізанні прямозубих зубчастих коліс методом обкочування для теоретичного визначення складових сил різання при прогнозуванні впливу конструктивно-технологічних факторів процесу на параметри стійкості інструмента та точності зубчастих коліс. Conformities to the law of formation of cuts are resulted by the indents of disk instrument set with an eccentricity on instrumental setting at cutting of directing tooth’s of gear-wheels by the method of rolling for theoretical determination of component forces of cutting at prognostication of influence of structurally technological factors of process on the parameters of firmness of instrument and exactness of gear-wheels.
 • Item
  Якість робочих поверхонь композитних підшипників при магнітно-абразивному обробленні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гавриш, А. П.; Роїк, Т. А.; Мельник, О. О.; Віцюк, Ю. Ю.
  Наведені результати дослідження шорсткості поверхні, величини наклепу при новому способі магнітно-абразивної обробки нових високообертових композитних підшипників поліграфічних машин на основі нікелевого сплаву ЭИ929 та міді ДН5М3КФ9, що містять тверде мастило CaF2. Економічний ефект від впровадження розробки у виробництво склав 41,6 тис. грн. на рік. In article the research results of surface roughness, values of work hardening at new method of magnetic abrasive finishing of new high-speed composite bearings printing machines based on nickel ЭИ929 and copper ДН5М3КФ9 containing a solid lubrication CaF2 have been presented. The economic effect of implementing the development of production amounted to 41.6 ths year.
 • Item
  Вібраційне оброблення тонкостінних плоских деталей
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Боровець, В. М.; Савчин, Б. М.; Боровець, Я. В.
  На основі аналізу існуючих технологічних процесів обробки заусенців на плоских тонкостінних деталях запропоновано вібраційну абразивну обробку. Обґрунтовано технологічні процеси та режими обробки деталей у різноманітних робочих середовищах в машинах з інерційним приводом і циліндричним контейнером. Based on the analysis of existing technological processes produce burrs on flat thinwalled parts offered vibrating abrasive treatment. Grounded processes and modes of processing parts in a variety of working environments in the inertia-driven machines and a cylindrical container.
 • Item
  Можливості адаптації сучасних систем автоматизованого проектування технологічних процесів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Юрчишин, І. І.
  Проаналізовано можливості сучасних систем автоматизованого проектування технологічних процесів. Показано, що адаптацію таких систем до умов конкретного підприємства доцільно проводити без їх перепрограмовування, з використанням можливостей об’єктного моделювання. Possibilities of modern computer-aided of technology processes are analyzed. It is shown that adaptation of such systems to the terms of concrete enterprise it is expedient to conduct without their re-programming, with the use of objective design possibilities.
 • Item
  Комп’ютерна симуляція технологічного процесу відкачування вакуумних систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шеремета, Р. М.
  Запропонована система симуляції дає змогу проводити комп’ютерне моделювання (симуляцію) та дослідження стану газу у будь-якому елементі вакуумної системи в процесі відкачування. The offered system allows to conduct a computer imitation and investigation of condition fluid in be what component of a vacuum system in the process of bailing.
 • Item
  Оптимізація технологічних параметрів віброкавітаційної обробки рідинних субстанцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шевчук, Л. І.; Афтаназів, І. С.; Строган, О. І.
  Описано вібраційний кавітатор, призначений для ініціювання і активації хіміко-технологічних та очисних процесів, зокрема біологічного знезараження води. Робота кавітатора здійснюється у неперервному режимі подачі рідини із продуктивністю понад 5,5 м3/год. Two-stroke oscillation electromagnetic kavitator of resonance action consists of two electromagnets, resilient system, which connects their stators and anchors, and the causative agents of kavitejhen located in a liquid as two sounding boards with opening which hesitate in antifaza. The degree of biological disinfestations of water provides high at her continuous serve with the productivity by about 5,5 м3/hours.