Інформаційні системи та мережі. – 2015. – №814

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/29731

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, комп’ютерної і математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка»; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 814. – 543 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 50
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника "Інформаціні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Thumbnail Image
  Item
  Summary Expanded English annotation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Thumbnail Image
  Item
  Використання методів біоніки в інтелектуальних інформаційних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Устенко, С. В.; Бібко, О. О.
  Розглянуто метод бджолиної колонії та його модифікації як спосіб розв’язання складних комбінаторних задач оптимізації. Досліджено біологічне підгрунтя, переваги, недоліки та напрями використання цього методу. A bee colony optimization algorithm and its modifications as a way to solve the complex combinatorial optimization problems are described. Biological basis, advantages, disadvantages and usage of this method are studied.
 • Thumbnail Image
  Item
  Планування та моделювання платформи туристичного бізнесу на основі хмарної технології і її захист даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Угрин, Д. І.; Шевчук, С. Ф.; Гаць, Б. М.; Баляснікова, О. А.
  Описано інфраструктуру хмарних технологій для розроблення платформи планування туристичного бізнесу та запропоновано її архітектуру, що ґрунтується на п’яти рівнях виконання обслуговування туристичного бізнесу. Також описано бібліотеку програмних модулів для вирішення оптимізаційних завдань і планування безпеки даних платформи туристичного бізнесу. The paper describes the infrastructure of cloud technology platform for the development of tourism business planning and proposes its architecture, based on five performance levels of service tourist business. Also a library of software modules to address optimization tasks and planning data security platform tourism are described.
 • Thumbnail Image
  Item
  Діагностичний комплекс оцінювання функціонального стану людини за показниками фотоплетизмограми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Рубан, М. Л.; Лесніков, А. Г.; Осадчий, О. В.
  Висвітлено методику визначення функціонального стану людини, описано діагностичний комплекс та методику проведення процедури. Methodology of determination of the functional state of man is reflected in this article, a diagnostic complex and methodology of realization of procedure are described.
 • Thumbnail Image
  Item
  Геопросторовий аналіз поглинань та емісій парникових газів лісами Польських Карпат
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Стрямець, О. С.; Бунь, Р. А.; Стрямець, С. П.; Данилів, Р. І.
  Наведено результати моделювання компонентів фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід Підкарпатського, Малопольського і Сілезького воєводств та депонованого в них вуглецю. Складено багатошарову цифрову карту та проведено георозподілений аналіз депонованого вуглецю лісів Польщі. Розроблено інструментарій для георозподіленого аналізу емісій і поглинань парникових газів у лісовому господарстві, для побудови цифрових карт лісів та оцінювання депонованого вуглецю за статистичними даними про запаси насаджень, породний склад, розподілом за класами віку та з використанням інших лісівничо-таксаційних показників, які наведено в офіційних джерелах. This study is showing the results of modeling of components of phytomass in forests of Podkarpackie, Malopolska and Silesia voivodeships and the deposited carbon in it. An analysis of the geo distributed deposited carbon in forests of Poland was conducted and multi digital map was compiled. Purpose of the study was to develop tools for geo distributed analysis and assessment of deposited carbon based on the statistical data on stocks of vegetation, species composition, distribution by age and classes using other forest inventory indicators that were the official sources.
 • Thumbnail Image
  Item
  Математичні моделі інвестування в галузі інформаційних технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Катренко, А. В.; Пастернак, О. В.
  Розглянуто основні фактори, що впливають на ефективність інвестицій в ІТ, досліджені їх структурні складові та вплив на ефективність інвестування. Запропоновано багатокритерійну модель розподілення інвестицій в ІТ за періодами та обрання початкового моменту інвестування, проаналізовано можливі методи отримання рішень на ній та розроблено рекомендації щодо застосування цих методів. This article examines a question of basic factors that affect the efficiency of IT investments. Structural components and the effect on investment were investigated. A multi objective model of investment allocation in IT for the period and election of the initial date of investment was proposed. The methods for making decision and elaborated recommendations for using these methods were analysed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Узагальнена модель еволюції мережевого ансамблю в умовах дестабілізаційних загроз
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Іванущак, Н. М.; Пасічник, В. В.
  Розроблено нову математичну модель генерування структури локальних комп’ютерних мереж та узагальнену модель еволюції мережевого ансамблю в умовах дестабілізаційних загроз, розв’язано задачу про стійкість мереж до випадкових та спрямованих атак. In this paper we have developed a new mathematical model for generating the structure of local computer networks and the generalized model for the evolution of network ensemble in conditions of destabilizing threat to solve the problem of the stability of networks to random and targeted attacks.
 • Thumbnail Image
  Item
  Базові системні структури синтезу систолічних систем опрацювання даних у реальному часі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Грицик, В. В.; Грицик, В. В.; Зозуля, А. М.
  Досліджено базові системні структури синтезу складних систолічних систем опрацювання даних у задачах розв’язання паралельних алгоритмів апаратно- орієнтованих методів системних структур реалізації інформаційно-аналітичних систем реального часу. The basic system structures of synthesis of complex systolic systems for data processing tasks by parallel algorithms are considered in this paper. These parallel algorithms are part of hardware-oriented methods for system structures of information and analytical systems in real time implementing.
 • Thumbnail Image
  Item
  Просторове моделювання та аналіз процесів емісії парникових газів під час видобування і перероблення кам’яного вугілля у Польщі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Галущак, М. О.; Бунь, Р. А.
  Розроблено математичні моделі для просторового аналізу процесів емісії парникових газів, які виникають при видобуванні і переробці кам’яного вугілля у Польщі. Створено цифрову карту розміщення шахт і коксовень. Удосконалено геоінформаційну технологію, за допомогою якої сформовано георозподілену базу даних і здійснено необхідні обчислення. Отриманні оцінки емісій парникових газів представленні за допомогою цифрових карт. Mathematical models for the spatial analysis of the processes of greenhouse gases emission from the mining and transformation of coal in Poland were elaborated. The digital maps of mines’s and coking’s places were created. GIS technology, which makes it possible to form a geo-distributed database was improved and the necessary calculations were done. The obtained assessment of greenhouse gas emissions was represented by the digital thematic map.