Інформаційні системи та мережі. – 2015. – №814

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, комп’ютерної і математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка»; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 814. – 543 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 50
 • Item
  Зміст до Вісника "Інформаціні системи та мережі"
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Summary Expanded English annotation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Використання методів біоніки в інтелектуальних інформаційних системах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Устенко, С. В.; Бібко, О. О.
  Розглянуто метод бджолиної колонії та його модифікації як спосіб розв’язання складних комбінаторних задач оптимізації. Досліджено біологічне підгрунтя, переваги, недоліки та напрями використання цього методу. A bee colony optimization algorithm and its modifications as a way to solve the complex combinatorial optimization problems are described. Biological basis, advantages, disadvantages and usage of this method are studied.
 • Item
  Планування та моделювання платформи туристичного бізнесу на основі хмарної технології і її захист даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Угрин, Д. І.; Шевчук, С. Ф.; Гаць, Б. М.; Баляснікова, О. А.
  Описано інфраструктуру хмарних технологій для розроблення платформи планування туристичного бізнесу та запропоновано її архітектуру, що ґрунтується на п’яти рівнях виконання обслуговування туристичного бізнесу. Також описано бібліотеку програмних модулів для вирішення оптимізаційних завдань і планування безпеки даних платформи туристичного бізнесу. The paper describes the infrastructure of cloud technology platform for the development of tourism business planning and proposes its architecture, based on five performance levels of service tourist business. Also a library of software modules to address optimization tasks and planning data security platform tourism are described.
 • Item
  Діагностичний комплекс оцінювання функціонального стану людини за показниками фотоплетизмограми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Рубан, М. Л.; Лесніков, А. Г.; Осадчий, О. В.
  Висвітлено методику визначення функціонального стану людини, описано діагностичний комплекс та методику проведення процедури. Methodology of determination of the functional state of man is reflected in this article, a diagnostic complex and methodology of realization of procedure are described.
 • Item
  Геопросторовий аналіз поглинань та емісій парникових газів лісами Польських Карпат
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Стрямець, О. С.; Бунь, Р. А.; Стрямець, С. П.; Данилів, Р. І.
  Наведено результати моделювання компонентів фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід Підкарпатського, Малопольського і Сілезького воєводств та депонованого в них вуглецю. Складено багатошарову цифрову карту та проведено георозподілений аналіз депонованого вуглецю лісів Польщі. Розроблено інструментарій для георозподіленого аналізу емісій і поглинань парникових газів у лісовому господарстві, для побудови цифрових карт лісів та оцінювання депонованого вуглецю за статистичними даними про запаси насаджень, породний склад, розподілом за класами віку та з використанням інших лісівничо-таксаційних показників, які наведено в офіційних джерелах. This study is showing the results of modeling of components of phytomass in forests of Podkarpackie, Malopolska and Silesia voivodeships and the deposited carbon in it. An analysis of the geo distributed deposited carbon in forests of Poland was conducted and multi digital map was compiled. Purpose of the study was to develop tools for geo distributed analysis and assessment of deposited carbon based on the statistical data on stocks of vegetation, species composition, distribution by age and classes using other forest inventory indicators that were the official sources.
 • Item
  Математичні моделі інвестування в галузі інформаційних технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Катренко, А. В.; Пастернак, О. В.
  Розглянуто основні фактори, що впливають на ефективність інвестицій в ІТ, досліджені їх структурні складові та вплив на ефективність інвестування. Запропоновано багатокритерійну модель розподілення інвестицій в ІТ за періодами та обрання початкового моменту інвестування, проаналізовано можливі методи отримання рішень на ній та розроблено рекомендації щодо застосування цих методів. This article examines a question of basic factors that affect the efficiency of IT investments. Structural components and the effect on investment were investigated. A multi objective model of investment allocation in IT for the period and election of the initial date of investment was proposed. The methods for making decision and elaborated recommendations for using these methods were analysed.
 • Item
  Узагальнена модель еволюції мережевого ансамблю в умовах дестабілізаційних загроз
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Іванущак, Н. М.; Пасічник, В. В.
  Розроблено нову математичну модель генерування структури локальних комп’ютерних мереж та узагальнену модель еволюції мережевого ансамблю в умовах дестабілізаційних загроз, розв’язано задачу про стійкість мереж до випадкових та спрямованих атак. In this paper we have developed a new mathematical model for generating the structure of local computer networks and the generalized model for the evolution of network ensemble in conditions of destabilizing threat to solve the problem of the stability of networks to random and targeted attacks.
 • Item
  Базові системні структури синтезу систолічних систем опрацювання даних у реальному часі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Грицик, В. В.; Грицик, В. В.; Зозуля, А. М.
  Досліджено базові системні структури синтезу складних систолічних систем опрацювання даних у задачах розв’язання паралельних алгоритмів апаратно- орієнтованих методів системних структур реалізації інформаційно-аналітичних систем реального часу. The basic system structures of synthesis of complex systolic systems for data processing tasks by parallel algorithms are considered in this paper. These parallel algorithms are part of hardware-oriented methods for system structures of information and analytical systems in real time implementing.
 • Item
  Просторове моделювання та аналіз процесів емісії парникових газів під час видобування і перероблення кам’яного вугілля у Польщі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Галущак, М. О.; Бунь, Р. А.
  Розроблено математичні моделі для просторового аналізу процесів емісії парникових газів, які виникають при видобуванні і переробці кам’яного вугілля у Польщі. Створено цифрову карту розміщення шахт і коксовень. Удосконалено геоінформаційну технологію, за допомогою якої сформовано георозподілену базу даних і здійснено необхідні обчислення. Отриманні оцінки емісій парникових газів представленні за допомогою цифрових карт. Mathematical models for the spatial analysis of the processes of greenhouse gases emission from the mining and transformation of coal in Poland were elaborated. The digital maps of mines’s and coking’s places were created. GIS technology, which makes it possible to form a geo-distributed database was improved and the necessary calculations were done. The obtained assessment of greenhouse gas emissions was represented by the digital thematic map.
 • Item
  Управління Web-проектами електронного бізнесу для реалізації комерційного контенту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) В. А. Висоцька
  Запропоновано модель життєвого циклу контенту в системах електронної комерції. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах електронної контент-комерції та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми електронної комерції та функціональних сервісів управління контентом. In the given article content lifecycle model in electronic commerce systems is proposed. The model describes the processes of information resources processing in the electronic content commerce systems and simplifies the content automation management technology. In the paper the main problems of e-commerce and content function management services are analyzed.
 • Item
  Інформаційно-бібліографічне забезпечення електронної науки: досвід американських колег
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Веретеннікова, Н.; Кунанець, Н. Е.; Пасічник, В. В.
  Розглянуто методологічні засади електронної науки, сформульовано базові концепти феномену електронної науки, описано особливості та переваги інформаційного забезпечення електронної науки за кордоном, також звернено увагу на ті лінгвістичні поняття, які найчастіше зустрічаються при дослідженні особливостей її розвитку. In this article the methodological principles of eScience are described, the basic concepts of the phenomenon of eScience are formulated, the features and advantages of eScience information support abroad are outlined, also it is drawn attention to the linguistic concepts that are often occurred during the study of its development.
 • Item
  Розроблення інформаційної системи для управління ресторанним бізнесом
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Вінтоняк, С. М.; Кісь, Я. П.; Чирун, Л. Б.
  Нові інформаційні технології сприяють оптимізації прийняття рішень у бізнесі. Запропоновано структуру побудови та спосіб практичної реалізації ІС надання послуг у ресторанному бізнесі. New information technologies contribute to optimizing decision-making in business. In the article the structure and the practical implementation of information systems for providing services in the restaurant business are presented.
 • Item
  Багатовимірне подання даних для управління ІТ-проектами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бойко, Н. І.
  Обґрунтовано теоретичні положення, наведено методичні та практичні рекомендації, що дають змогу підвищити дієвість функціонування інформаційної системи. Наведено результати аналізу основних принципів та методів управління проектами інформаційних процесів та обґрунтовано методологію формування корпоративної інформаційної системи управління проектами. Розглянуто процес створення ІТ-проекту, що дає змогу врахувати загальні стратегічні цілі розвитку, об’єднання та формування моделі для експлуатації системи підтримки прийняття рішень. Проаналізовано методику інтелектуального аналізу даних за допомогою OLAP-кубів. The article presents the theoretical principles and proposes methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the information system. The analysis of the basic principles and techniques of project management and information processes is presented and methodology of corporate information systems project management is grounded. The process of creating IT project, which allows for the overall strategic goals of development, consolidation and formation model for the operation of a decision support system, is described. Data mining technique using OLAP-cubes is analysed.
 • Item
  Інтелектуальна система аналізу екскурсійних маршрутів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Артеменко, О. І.; Єгорова, В. І.; Федченко, В. М.
  Створено інтелектуальну систему аналізу екскурсійних маршрутів. На її основі розроблено базу знань для дорадчого засобу вибору екскурсійного маршруту. Проаналізовано результати останніх досліджень технологій аналізу даних просторового переміщення туристів. Розроблено засоби збирання, обробки та аналізу даних про переміщення та витрати туристів під час екскурсій. Отримані результати комп’ютерних розрахунків дають змогу визначити тенденції в прийнятті рішень туристами на екскурсіях та стануть основою бази знань майбутньої експертної системи оптимізації екскурсійного маршруту. An intelligent system for sightseeing tour was developed. Using the results of sightseeing tours analysis the knowledge base was created for advisory program tool for tour route selection and real-time tracking. An analysis of recent researches in data mining of tourist spatial movement was made. Program tools for data collection, processing and analysis of movement and tourist expenditures during the sightseeing tour were developed. The results of computer simulations can determine trends in tourist decision making on sightseeing tours and will form the basis of future knowledge base of the tour route optimization expert system.
 • Item
  Інтелектуальний аналіз матеріально-технічного забезпечення структурної одиниці навчального закладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Андруник, В. А.; Чирун, Л. Б.; Чирун, Л. Б.
  Нові інформаційні, телекомунікаційні технології сприяють оптимізації управління навчальним процесом. Запропоновано структуру побудови ІС-аналізу матеріально-технічного забезпечення структурної одиниці навчального закладу. New information, telecommunication technologies contribute to the optimization in the management of studies. In the article the author suggests the structure of IS analysis of support's guide.
 • Item
  Методи підвищення ефективності управління комерційними веб-проектами за умов невизначеності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Алєксєєва, К. А.
  Запропоновано метод управління контентом як етап його життєвого циклу, який ґрунтується на застосуванні нечіткої логіки. Метод управління контентом описує процеси формування комерційних web-ресурсів та спрощує технологію управління контентом. Описано способи і процедури формування проектних рішень в управлінні комерційними web-проектами за умови неповноти та неточності деяких характеристик проекту. Проаналізовано основні чинники прийняття проектних рішень, визначено причини та природу виникнення неповноти і неточності проектних характеристик. Розроблено процедури зменшення рівня неповноти та неточності характеристик проекту на основі нечіткої логіки. Запропонований метод дає можливість створити засоби опрацювання web-ресурсів та реалізувати підсистему управління контентом. Завдання управління контентом: формування та ротація оперативних і ретроспективних баз даних; персоналізація роботи користувачів, збереження персональних запитів користувачів і джерел, ведення статистики роботи; забезпечення пошуку в базах даних; генерація вихідних форм; інформаційна взаємодія з іншими базами даних; формування та опрацювання web-ресурсу. Підсистему управління контентом реалізовано його кешуванням (генерує сторінку один раз; надалі вона завантажується з кешу, який оновлюється автоматично після закінчення деякого терміну або при внесенні змін до певних розділів web-ресурсу, або за командою адміністратора) або за допомогою інформаційних блоків (збереження блоків на етапі редагування web-ресурсу та збирання сторінки з цих блоків під час її запиту користувачем). The method of content management as its life cycle stage based on Fuzzy Logic is proposed. The method of content management describes the commercial web resources forming and automation technology that simplifies the content management. Ways and procedures of Project decision making in management of commercial web-projects under conditions of incomplete and inaccuracy of some are described in the paper. Principal factors of project decision making were analyzed, reasons and nature of project characteristics of incomplete and inaccuracy are defined. Procedures for reducing project characteristics of incomplete and inaccuracy levels based on fuzzy logic are developed. The proposed method gives an opportunity to create an instrument of web resources processing and to implement the subsystem of content management. Tasks of content management are: operational and retrospective database formation and rotation; the user experience personalization; personal user queries and sources storing; operation statistics analysis; search providing in database; initial forms generation on information resources; information interaction with other databases; Web resource formation and processing. Content management subsystem is implemented through its caching (generates a page once; then it is several times faster loaded from the cache, which is updated automatically after a certain period of time or when making changes to specific sections of an Web resource, or by administrator command) or information blocks formation (blocks conservation in the Web resources editing stage and page collection from these blocks at the user’s request).
 • Item
  Метод статистичного аналізу художнього стилю англійської мови на фонологічному рівні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Хомицька, І. Ю.; Теслюк, В. М.
  Зроблено спробу визначити ступінь взаємодії підстилів художнього стилю (поезії, художньої прози, драматургії) методом статистичного аналізу. За критерій диференціації вибрано середні частоти груп приголосних фонем. Результати дослідження репрезентує модель, яка, враховуючи позицію фонеми в слові, визначає схожість та відмінність зіставлених текстів за встановленими статистичним методом неістотними та істотними розходженнями та дає змогу визначити ступінь дії підстильового та стильового факторів. In the article an attempt has been made to determine the degree of interaction of substyles of the belles-lettres style (poetry, emotive prose, drama) by the method of statistical analysis. The results of the investigation are represented by the model which takes into account the position of a phoneme in a word, determines similarity and difference between the compared texts by the established with the help if statistical method inessential and essential differences and makes it possible to determine the degree of effect of substyle and style factors.
 • Item
  Побудова системи правил для комп'ютерного перекладу української жестової мови на основі аналізу її синтаксичних конструкцій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Лозинська, О. В.; Давидов, М. В.
  Досліджено сучасні системи комп’ютерного перекладу жестових мов у світі. Розглянуто основні методи перекладу, які можна застосувати для перекладу української жестової мови. На основі аналізу синтаксичних конструкцій української жестової мови побудовано правила для її перекладу. The modern computer translation systems of sign languages in the world are investigated. Вasic translation methods that can be used for translate Ukrainian Sign Language are considered. The rules for machine translation of Ukrainian Sign Language based on its syntax investigation are constructed.
 • Item
  Семантичний пошук і зберігання даних науково-технічної інформаційної системи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кушнірецька, О. І.; Кушнірецька, І. І.; Берко, А. Ю.
  Описано семантичний пошук і зберігання даних науково-технічної інформаційної системи. Наведено пропозиції щодо семантичного структурування контенту науково-технічної інформаційної системи з явним структурованим представленням семантичних зв'язків між інформаційними об'єктами, що містяться в системі. Визначено основні складові математичної моделі онтології науково-технічної інформаційної системи для семантичного пошуку і зберігання науково-технічного інформаційного ресурсу. This paper describes the semantic search and storage of data of scientific and technical information system. The proposals of semantic structuring of the content of scientific and technical information system with explicitly structured representation of semantic relations between information objects contained in the system have been presented. The main components of the mathematical model of ontology of scientific and technical information system for semantic search and storage of scientific and technical information resource have been determined.