Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2012. – № 729

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- й приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, котрі вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – № 729 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 124 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 23
 • Item
  Оптимізація режимів віброрезонансної кавітаційної обробки рідин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Шевчук, Л. І.; Афтаназів, І. С.; Строган, О. І.; Волошкевич, П. П.
  Описано спосіб віброрезонансної кавітаційної обробки рідинних субстанцій та прилад для визначення резонансних частот власних коливань наявних в оброблюваних рідинах зародків кавітації. Доведено, що оптимальними є режими, за яких частоти коливань збурювачів кавітації кратні частотам власних коливань зародків кавітації. The method of vibration of cavitation treatment of substances of liquids and device is described for determination of frequencies of resonances of own vibrations of present in the processed liquids embryos of cavitation. It is proved that optimum are the modes which frequencies of vibrations of cavitation are multiple frequencies of own vibrations of embryos of cavitation at.
 • Item
  Діагностика форми поперечного перерізу корпусів обертових агрегатів безконтактними методами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Кузьо, І. В.; Шевченко, Г. Т.; Дзюбик, Л. В.
  Запропоновано виконувати контроль форми поперечного перерізу та прямолінійності геометричної осі корпусів обертових агрегатів електронними приладами. Їх застосування підвищує оперативність та точність вимірюваня. It is proposed to execute control of transverse cutting form and linearity of geometrical axis of rotary kilns’ frame by electronic devices. Use of them enhance operativeness and accuracy of measurement.
 • Item
  Аналіз та вибір критерію локального руйнування під час імітаційного моделювання процесів різання у системі DEFORM 2D
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ступницький, В. В.
  Проаналізовано найрозповсюдженіші критерії руйнування матеріалів у реологічних САЕ-моделях різання. Наведено результати імітаційного моделювання процесу різання з використанням різних критеріїв. Подано рекомендації щодо доцільності їх використання під час механічного оброблення різних матеріалів. In the article the conducted analysis of the most widespread criteria of materials destruction is in reological CAE cutting models. The brought results over of imitation design of cutting process with the use of different criteria. The given recommendations are about expedience of the use of criteria during treatment of different materials.
 • Item
  Комплексне поєднання традиційних та нових способів зубонарізання – резерв підвищення техніко-економічної ефективності виробництва зубчастих коліс великих модулів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Литвиняк, Я. М.; Грицай, І. Є.
  Наведено характеристику та обґрунтування комплексного застосування під час виготовлення зубчастих коліс з великими модулями нового способу радіально-колового формоутворення зубців дисковою фрезою і традиційного зубонарізання стандартною черв’ячною фрезою для виконання відповідно чорнового та чистового переходів зубооброблення, що забезпечує підвищення продуктивності, дотримання вимог точності зубчастих коліс та підвищення технологічної гнучкості. Description and ground of the combined application of new and traditional method of treatment of gear-wheels is resulted. The new or traditional methods of treatment are representing a disk milling cutter which continuously rotating of gear-wheel or worm milling cutter. A new method is utilized for draft treatment of gear-wheel. A traditional method is for eventual treatment of gears. Exactness and productivity are providing.
 • Item
  Дослідження фретинг-корозії зміцнених поверхнових шарів, отриманих фрикційною обробкою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гурей, І. В.
  Показано, що фрикційне зміцнення поверхневого шару істотно підвищує довговічність сталі при фретинг-корозії. Так, під час дослідження без мащення пар сталь 40Х – БрА10Ж4Н4 та сталь 40Х – сталь 30ХГСА опір зношуванню зріс у 1,7 раза, а при дослідженні у оливі МС-20 у 3,3 і 4,6 раза відповідно. При цьому зміцнювали лише зразок, контрзразок був шліфований. It’s show, that the friction hardening essentially increases durability of steel in the fretting-corrosion. So, the wear resistance increases in 1.7 times after research without lubrication pares steel 40H – BrA10G4N4 and steel 40H – steel 30HGSA and in 3.3 and 4.6 times respectively after research with oil MS-20. Only the first specimen of pare had hardened, the second specimen had grinded.
 • Item
  Розробка способу діагностики геометричних дефектів багатоопорної печі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Бельмас, І. В.
  Запропоновано методи визначення викривлень осі корпусу обертової печі. Як діагностичний параметр використовується значення сил, що діють на опори. Отримано аналітичні залежності для визначення величин відхилень осі корпусу печі від прямої лінії. The methods of determination of curvatures of axis of corps of circulating stove are offered in the article. In quality diagnostic a parameter used the values of forces which operate on supports. Analytical dependences are got for determination of sizes of rejections of axis of corps of stove from a straight line.
 • Item
  Дослідження структурно-фазового стану поверхонь тертя у парах хромовані покриття–чавун СЧ30
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Богун, Л. І.
  Досліджено структурно-фазовий стан поверхонь хромованих покриттів, проаналізовано механізми зношування для підбору або розробки інших покриттів, які б забезпечили такі самі або й кращі триботехнічні характеристики вузлів тертя, що працюють в умовах граничного мащення. На основі аналізу структури поверхневих шарів та поверхонь зношування встановлено, що за всіх навантажень домінує абразивний механізм зношування. На поверхні зношування після випробувань за питомого навантаження 1 та 5 МПа сформувалися ділянки впровадження матеріалу покриття та перекочування з налипанням ділянок поверхні зношування, що свідчить про проходження адгезійних процесів під час тертя. Більша частка адгезійної складової у загальному процесі зношування є причиною більшої інтенсивності зношування пар тертя. The structural-phase state surfaces chrome finish, analyzed the mechanisms of wear for selection or development of other coatings, which would provide the same or even better tribotechnical characteristics of friction units, operating under boundary lubrication. Based on analysis of the structure of surface layers and wear surfaces revealed that for all loads is dominated by abrasive wear mechanism. On the surface after the wear test for unit load 1 and 5 MPa formed area of coverage and implementation of material sticking to rolling and surface wear, indicating the passage adheziythese processes during friction. Most of the adhesion component in the overall mechanism of wear is the cause of greater intensity of wear of friction pairs.
 • Item
  Аналіз прямих варіаційних методів розв’язку задач оптимального керування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ловейкін, В. С.; Ромасевич, Ю. О.; Ловейкін, Ю. В.
  Проаналізовано прямі варіаційні методи, які використовуються для розв’язування задач оптимального керування. Запропоновано наближений прямий варіаційний метод, який дає змогу значно спростити розв’язки задач оптимального керування і отримати достатню точність розв’язків під час практичного використання у реальному часі керування механічними системами. Direct variation methods which are used for the decision of optimum control problems have been analyzed. The confidant a direct variation method which allows to simplify considerably the decision of optimum control problem is offered and to receive sufficient accuracy of the decision in practical use in real time of mechanical systemscontrol.
 • Item
  Оптимізація геометричних параметрів під час розрахунків деталей у середовищі CAD/CAE autoCAD-Mechanical
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Лясковська, С. Є.; Велика, О. Т.
  Розглядаються питання щодо оптимізації геометричних засобів евклідового простору у методі скінченних елементів із залученням комп’ютерних засобів під час розрахунків деталей в середовищі CAD/CAE AutoCAD – Mechanical. The problems of geometric optimization of Euclidean space іn finite element method with involvement of computer means in the calculation of details in the environment of CAD/CAE AutoCAD – Mechanical.
 • Item
  Врахування пружних деформацій опор під час ремонту корпусу обертового агрегата
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Дзюбик, Л. В.; Дзюбик, А. Р.; Шевченко, Г. Т.
  Запропоновано методику виконання ремонтних робіт із заміни дефектних ділянок корпусу обертового агрегата із врахуванням податливості опор. Отримано вирази для визначення необхідних переміщень опор. Проведено обчислення силових навантажень на корпус для восьмиопорного агрегата ∅ 5×185 м. Розроблено рекомендації щодо проведення ремонту агрегата. The method of repair of replacement of defective parts of the body rotating unit with regard to compliance towers. The expressions for displacements necessary 0supports. A calculation of power loads on the building for eight basic aggregates ∅ 5×185 m. Recommendations for the repair aggregates.
 • Item
  Аналіз переваг і недоліків горизонтально-осьових вітроустановок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Корендій, В. М.; Зінько, Р. В.
  Проаналізовано характерні відмінності між горизонтально- і вертикально-осьовими вітроустановками за різними критеріями, вказано на переваги і недоліки кожної конструкції та обґрунтовано доцільність їх розвитку і використання для зростання енергетичної незалежності нашої країни. Typical differences between horizontal and vertical axis wind turbines are analyzed after various eligibility criteria; the advantages and faults of each construction are indicated; the expediency of their development and exploitation in order to increase energy independence of our country are substantiated.
 • Item
  Аналіз руху коливальних мас вібраційної машини з аероінерційним збуренням з використанням програмного продукту COSMOSmotion
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ланець, О. В.
  З використанням програмного продукту COSMOSmotion 2006 проаналізовано рухи коливальних мас та маси дебалансу в білярезонансних режимах роботи вібраційної машини з аероінерційним збуренням. Проаналізовано узгодженість отриманих результатів твердотілого моделювання з математичним моделюванням ідентичної системи у програмному продукті MathCAD 12. The motions of oscillation masses and unbalanced mass in the near resonances mode of behaviour of the vibratory machine with an aeroinertia drive are resulted in the article with the use of software product COSMOSMotion 2006. The analysis of the got results coordination of solid-state design with the mathematical design of the identical system in the software product of MathCAD 12 is conducted.
 • Item
  Технологічні аспекти процесу радіально-колового нарізання циліндричних зубчастих коліс з динамічною зміною швидкості різання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Литвиняк, Я. М.
  Наведено результати моделювання операції нарізання евольвентних зубчастих коліс середніх та великих модулів дисковими фрезами завдяки комплексному поєднанню процесів копіювання та радіально-колового зубонарізання з безперевним діленням. Це дає змогу підвищити продуктивність зубонарізання з одночасним забезпеченням необхідної точності евольвентного профілю зубців колеса з застосуванням дискової фрези, різальні зубці якої спрофільовані по евольвенті. The results of the technological providing cutting operations of involutes the middle and arge modules gear-wheels. Are resulted by disk milling cutters to due to complex combination of processes of copying and radial and rotating cutting with a continuously division.
 • Item
  Динаміка обертального руху вітроколеса
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Корендій, В. М.
  На основі спрощеної кінематичної схеми горизонтально-осьової вітроустановки та з використанням рівнянь Лагранжа другого роду побудовано диференціальне рівняння обертального руху вітроколеса за дії на нього аеродинамічного моменту та моменту опору (навантаження). Визначення параметрів руху та побудова відповідних часових діаграм проводилися з урахуванням змінної у часі швидкості повітряного потоку. The differential equation of wind-wheel rotational motion under the influence of aerodynamic and resistance moments was built on the basis of the simplified kinematic scheme of horizontal axis wind turbine and with the help of Lagrange second-order equations. The determination of motion parameters and the construction of appropriate time diagrams were realized taking into consideration time dependencies of wind-flow speed.
 • Item
  Розрахунок оптимальних дискретно-континуальних стрижневих систем
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гурський, В. М.; Шпак, Я. В.; Лозинський, В. І.
  Проведена оптимізація маси і конструктивних параметрів дискретно-континуальної стрижневої системи за заданими частотними характеристиками на основі введення частотно-масового показника як критерію оптимізації. This article describes the optimization of mass and structural parameters of discretecontinuous cored system on the basis of introduction of frequency-mass index, as to the criterion of optimization after the set frequency descriptions.
 • Item
  Вибір технологічних чинників управління якістю поверхонь під час фрикційного зміцнення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Гурей, Т. А.
  Для дослідження причинно-наслідкових взаємозв’язків між параметрами обробки та якістю поверхневого шару у процесі фрикційного зміцнення деталей машин використано діаграму Ісакави. Diagram Isakavy used to investigate causal relationships between processing parametersand quality of the surface layer during frictional hardening of machine parts.
 • Item
  Оптимізація плану заходів з охорони праці на машинобудівному виробництві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ступницька, Н. В.
  Наведено класифікацію заходів з охорони праці на машинобудівному виробництві. Розроблено математичну оптимізаційну модель планування заходів запобіганню виробничого травматизму. In the article the brought classification over of measures on a labour protection on a machine-building production. The mathematical optimization model planning of measures as prevention of productive traumatism is worked out.
 • Item
  Механіка дислокацій під час різання та її моделювання методами скінченних елементів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2012) Ступницький, В. В.
  Проаналізовано основні положення теорії дислокацій з точки зору використання у реологічних моделях різання. Наведено результати імітаційного моделювання критерію Бюргерса. Наведено математичну модель, яка описує поведінку термопружнопластичної заготовки у процесі її нарізання. In the article the analysed bases of theory of distributions are from the point of view of the use in the reologycal models of cutting. Given results over of imitation design of Burgers criterion. Described mathematical model over that describes behavior of the thermal and tense state of plastic purveyance in the cutting process.