Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2007. – Випуск 68

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

У збірнику публікуються статті за результатами досліджень з астрономії, теорії фігури Землі і планет, гравіметрії, високоточного нівелювання, тріангуляції і трилатерації, а також дослідження у галузі вивчення земної рефракції, рухів земної поверхні, вищої геодезії, інженерної геодезії, картографії, аерофотогеодезії, фотограмметрії, геоінформатики. Для викладачів, наукових співробітників вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів геодезичного профілю.

Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – Випуск 68. – 290 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 46
 • Item
  Геоінформаційні технології в реалізації завдань муніципальної влади і рекреаційної діяльності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2013) Дорожинський, О.; Колб, І.; Дорожинська, О.
  На теоретической платформе проблемного картографирования и геоинформационного моделирования предложено объединить муниципальную и рекреационную сферы деятельности в единой ГИС. Практическая реализация осуществлена на примере рекреационного объекта Украинских Карпат в ходе выполнения пилотного проекта по программе I NTERREG III В -CADSES. It is proposed to unite the municipal and recreational spheres of activity in one GIS based on theoretical platform of problem mapping and geo-informational modeling. Practical implementation is performed as a pilot-project in the I NTERREG III В -CADSES program on a recreational object in the Ukrainian Karpathians.
 • Item
  До теорії дисторсійних спотворень РЕМ-зображень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Мельник, В.; Шостак, А.
  В статье рассматриваются искажения РЭМ-изображений, обусловленные несовершенством процесса сканирования электронным зондом поверхности микрообъектов. Предложены теоретические основы двух методов учета подобных искажений. In the article, a deformation of REM-image, determined by imperfect scanning process of microobjects surface by scanned probe are considered. The theoretical bases if two methods regarding of similar deformation are proposed.
 • Item
  Методика створення карт вулиць у спеціальному форматі STREETINFO
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Москаль, Н.; Поліщук, Б.
  Предложена методика создания карт улиц специального формата StreetI nfo, которые служат базой для процесса автоматического преобразования атрибутивной информации с адресной привязкой в пространственно координированую (геокодирования). Приводится технологическая схема метода, алгоритмы работы и результаты апробации карт улиц формата StreetI nfo в среде инструментальной ГИС MapInfo. The article introduces methods aimed at creating street maps coded in the Streetinfo format that enables the process of geocoding. It is an automatic transformation of spatial address information into special-coordinated information. The technological scheme of the method and the algorithms of work in the instrumental GISI nfo are suggested.
 • Item
  Технічні, законодавчі, нормативні та кадрові проблеми кадастру
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Перович, Л.
  Показаны пути совместного изготовления технической документации по землеустройству и разработки мероприятий по рациональному использованию земель. Предложенная технология значительно снижает финансовые затраты на изготовление технической документации по землеустройству. In this article described problems of combined of land tenure documentation and effective take advantage of land. This technology reduces financial expense of the land tenure documentation.
 • Item
  Радіологічна ситуація на грунтовому покриві земель Житомирської області
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Трембіцький, В.; Вишневський, Ф.; Башинський, А.
  В роботі наведено результати досліджень радіологічної ситуації ґрунтового покриву контрольних стаціонарних майданчиків та дано їх ландшафтну привязку. Встановлено, що значення потужності експозиційної дози (гамма-випромінювання) знаходяться в межах 7-24 137мкР/год, а щільності забруднення 137Cs та 90Sr відповідно 0,41-68,08 та0,41-2,92 кБк/м2 . The results of radioecological investigations on the soiI surface of the central stationary grounds are given with their landscape attachmentst. lt is established that expositive dose (gamma-radiation) power is within 7-24 mkR/h and 137Cs, 90Sr contamination density is 0,41-68,08 and 0,41-2,92 kBq/m2 correspondingly.
 • Item
  Контроль положення опорних роликів обертової печі електронними тахеометрами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Кузьо, І. В.; Шевченко, Т. Г.; Мороз, О. І.; Кубрак, О. Д.
  Розвиток сучасної техніки створив передумови створення досконалих способів визначення геометричних параметрів великогабаритних обертових печей. Пропонується спосіб контролю положення опорних роликів обертових печей електронними тахеометрами. Показано, що використання електронних тахеометрів дає можливість підвищити ефективність експлуатації такого обладнання. The development of modern technique has led to the improved methods for the determination of geometric parameters of the big-sized rotary kilns. There is method the measuring of the rotary kilns rollers by total station. It is shown, that use total station allow provide effective operation of this equipment.
 • Item
  Аналіз технології створення фронтальних та інтер’єрних планів при проектуванні реставраційних робіт архітектурних пам’яток
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Глотов, В.; Дубик, Ю.; Чижевський, В.
  Представлен анализ технологической схемы цифровой съемки фасадов и интерьеров архитектурных памятников, которые подлежат реставрации. Обращается внимание на составление совместного проекта съемки и обработки снимков с реставраторами. Предлагается использование телескопической штанги для съемки цифровой камерой фасадов и интерьеров последовательно с целью реализации фототриангуляции при последующей обработке изображений. Представлен анализ технологической схемы цифровой съемки фасадов и интерьеров архитектурных памятников, которые подлежат реставрации. Обращается внимание на составление совместного проекта съемки и обработки снимков с реставраторами. Предлагается использование телескопической штанги для съемки цифровой камерой фасадов и интерьеров последовательно с целью реализации фототриангуляции при последующей обработке изображений. The analisys of technological scheme of digital of fronts and interiors of architectural monuments planned for restoration is present. I ntention is paid on creation of joint project for survey and image processing together with restoration specialists. It is proposed a using of telescope rod for digital survey of fronts and interiors phototriangulation when following image processing. The analisys of technological scheme of digital of fronts and interiors of architectural monuments planned for restoration is present. I ntention is paid on creation of joint project for survey and image processing together with restoration specialists. It is proposed a using of telescope rod for digital survey of fronts and interiors phototriangulation when following image processing.
 • Item
  Критерії оцінки аерокосмічних зображень для кадастрових робіт
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Дорожинський, О.; Почкін, С.
  Предложены три главных критерия, на основании которых можно рекомендовать (или не рекомендовать) использовать аэро-и/или космические изображения для формирования картографической составляющей кадастровых робот. The article offers three main criteria for considering whether to recommend (or not recommend) use of aerial or satellite images for the development of the mapping component of cadastral works.
 • Item
  Основні принципи утворення та моделювання об’єктів у наземному лазерному скануванні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Кузик, З.
  The main principles of method of terrestrial laser scanning of objects creation of point - clouds by laser scanner, obtaining of graphical imagering, visualization and object modeling are described in the paper. В статье приведены основные принципы метода наземного лазерного сканирования объектов - построения облака точек лазерным сканером, образование графического изображения, визуализации и моделирования объектов.
 • Item
  До питання визначення функції передавання модуляції аерознімальних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Бурштинська, Х.; Береза, О.; Поліщук, Б.
  Представлена методика определения интегрального значения размытости изображений, полученных цифровыми аэрокамерами UltraCam D, 3-DAS-1 и ADS-40. Установлена неоднородность изображений одинаково экспонированных участков. This article presents a method to determine an integral blur value for images that were obtained by the UltraCam D, 3-DAS-1 and ADS-40 aerial digital cameras. Nonuniformity of images with the same exposure for vari ous enl argements was studi ed.
 • Item
  Дослідження та аналіз коефіцієнтів коригування в методичному підході, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Губар, Ю.; Михальчук, Р.
  В статье проведено исследование и анализ коэффициентов коррекции в методическом подходе, который основывается на сопоставлении продаж подобных земельных участков. Исследовано основные факторы: коррекция условий финансирования; коррекция условий продаж; коррекция на дату продаж; коррекция на размер населенного пункта; коррекция на местоположение; коррекция физических параметров (техническое состояние, инженерно-геологические условия, конфигурация, наличие инженерных сетей, площадь).
 • Item
  Австро-угорські та чехо-словацькі вимірювання геодезичних базисів у Західній Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Дрбал, А.; Коцаб, М.
  Краткий обзор базисных измерений в Западной Украине во времена Австро-Венгрии и Чехословакии, в частности, возле Радовца в Буковине, возле Сасова и Мукачева на Закарпаттье и возле Тернополя в Галиции. A short review of measuring geodetic baselines in western Ukraine during the period of Austria- Hungari and Czechoslovakia, especially at Radovec in Bukovina, at Sasove and at Mukachovo in Transcarpatia and at Ternopole in Galiсіa.
 • Item
  Wpływ spadków terenu oraz dokładności określenia wysokości punktów NMT na dokładność cyfrowego modelu powierzchni terenu
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Wysocki, J.
  Accuracy of digital approximation of the land surface mostly depends on influece of the land gradient and accuracy of height of points of the DTM. . \n the paper are presented problem of influence ot the land gradient and accuracy of height of points of the DTM on the digital approximation of the land surface with respect to perfomed experiments.
 • Item
  Application of aerosys software to calibration of digital camera Canon EOS 300D
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Kwoczyńska, B.
  This publication demonstrates the possibility of use of free AeroSys Consulting software to calibration of digital cameras. Investigations were carried out with digital camera Canon EOS 300D. Before the elements of internal orientation of camera were determined, the stability of CMOS matrix registration of images was checked out. Appropriate pictures were taken to measure coordinates of checkpoi nts by AutoCAD 2000. Parameters of camera cal i brati on were determi ned with the modul es Direct Linear Transformation and Camera Calibration program AeroSys.
 • Item
  Зміст до збірника «Геодезія, картографія і аерофотознімання» Випуск 68
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Kataster trójwymiarowy (3D) i numeryczne modele terenu w urządzaniu obszarów niezurbanizowanych
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Wysocki, J.; Orlowski, P.
  The relief constitutes one of the main elements of information necessary for environment and civil engineering. Engineers dealing with construction of the country roads (expressway) railway location, storage tanks, power network and rural water supply systems etc. need information of the land relief . However design more often is recently carrying out using interactive methods, with consist in a collaboration of the man and computer, during the designing process. This requires digital map and digital land model (DTM). 11 can be performed by connection of 2D cadastral map with the DTM. In the paper are presented problem of getting digital terrain model for creation of the 3D cadastre.
 • Item
  Оцінка точносних вимог до систем навігації наземних рухомих обєктів при визначенні координат точок місцевості електронно-оптичним комплексом спостереження
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Беляков, О.; Колєнніков, А.; Корольов, В.; Макаревич, В.
  Приведен алгоритм и результаты априорной оценки точности определения координат ориентиров и целей для дальнейшего конструирования мобильных навигационных систем. Подчеркивается важность и необходимость использования данных систем при проведении антитерористических и миротворческих операциях. Algorithm and results of a priory accuracy of determination of coordinates of orientation points and targets for following constructing of mobile navigation systems is presented. It is underlined the importance and necessity of application of mentioned systems for implementation of antiterrorist and peace-making operations.
 • Item
  Обчислення характеристик гравітаційного поля Землі за даними гравіметричних і GPS - вимірів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Двуліт, П.; Заяць, О.; Голубінка, Ю.
  В работе представлена методика вычисления висот квазигеоида и гравиметрических составляющих уклонений отвесных линий. Разработан алгоритм вычисления указанных параметров с использованием “ чистых’ аномалий силы тяжести и представлены результаты практических вычислений для пунктов локального полигона. The method of quasigeoid height and gravimetric plumb lines deflections computation is proposed. The appropriate computation algorithm was developed and some practical results for local area were given.
 • Item
  Wykorzystanie internetu mobilnego w fotogrametriiinternetowej
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Paszotta, Z.; Szumilo, M.
  The article focused on the capability of using mobile internet connetion for execution photogrammetic web applications. The authors analized technical specification of access to internet offered by mobile phone operators. Transfer rate in wireless connetion tests as well as application server tests were also done. Obtained results were base for indication the limitations of using wireless connection for photogrammetric tasks. I n this article network programming were described in detail. Moreover, examples of web application were presented. Difficulties of their execution in such envi ronment were al so poi nted.
 • Item
  Моніторинг проявів карстових явищ у бетонній конструкції греблі водосховища Теребля–Рікської ГЕС
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Глотов, В.; Кульчицький, А.; Третяк, К.
  В статье предлагаются геолого-минералогеские и стереофотограмметрические методы исследования карстовых явлений, которые были зафиксированы в теле бетонной плотины Теребля — Рикской ГЭС расположенной в Закарпатской области. В частности для определения объемов натечных форм применен цифровой стереофотограмметрический метод определения объемов способом регулярной сетки. Подчеркивается, что для детального исследования необходимо проводить циклические съемки периодичностью один раз в год. В результате проведенной работы появилась возможность определить размеры карстовых полостей в теле плотины. In the paper there are proposed geologic-mineralogical and sterephotogrammetric methods of investigation of karst phenomena fixed in the body of concrete dam of Tereblya-Rykska Hydroelectric Power Station located in Transcarpathian region. Namely for determination of values of wandering forms there was applied the digital stereophotogrammetric method of value determination using a regular grid. It is underlined that for more detailed investigation it is necessary to implement cycled surveys periodically one time per year. Possibility to determine sizes of karst cavities in the dam body has appeared in the result of implemented works.