Геодинаміка. – 2019. – №1(26)

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Науковий журнал «Геодинаміка» містить 3 наукові розділи – «Геодезія», «Геологія», «Геофізика». У ньому опубліковано українською, російською та англійською мовами статті українських та зарубіжних вчених з зазначених дисциплін, які стосуються проблем геодинаміки та суміжних питань. Для спеціалістів – геодезистів, геологів та геофізиків, науковців академічних і галузевих установ, викладачів, аспірантів та студентів вищих навчальних закладів, які займаються проблемами геодинаміки та дослідженнями в суміжних галузях наук. Номери журналу «Геодинаміка», починаючи з 2014 р., внесені в базу «Index Copernicus». Статті, опубліковані в журналі «Геодинаміка», визнаються ДАК України для захисту кандидатських та докторських дисертацій як наукометричні. Журнал «Геодинаміка" входить до електронного міжнародного каталогу періодичних видань Ulrich's Web Global Serials Directory. Науковий журнал «Геодинаміка» прийнятий до Індексу цитування пошукових джерел (ESCI) – новий індекс у Web of Science™ Core Collection.

Геодинаміка : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка», Державна служба геодезії, картографії та кадастру України, Національна академія наук України, Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна, Інститут геології і геохімії горючих копалин, Львівське астрономо-геодезичне товариство ; головний редактор К. Р. Третяк. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – № 1 (26). – 98 с. : іл.

Геодинаміка : науковий журнал

Зміст


1
5
17
28
43
60
76
90
96

Content


1
5
17
28
43
60
76
90
96

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Зміст до “Геодинаміка”
  (Lviv Polytechnic Publishing House, 2019-06-26)
 • Item
  Evaluation of karst-chasm hazard processes by electroprospecting methods in the location of Stebnyk potassium deposit
  (Lviv Polytechnic Publishing House, 2019-06-26) Максимчук, В. Ю.; Сапужак, О. Я.; Дещиця, С. А.; Романюк, О. І.; Підвірний, О. І.; Коляденко, В. В.; Тимощук, В. Р.; Maksymchuk, V. Yu.; Sapuzhak, O. Ya.; Deshchytsia, S. A.; Romanyuk, O. I.; Pidvirnyj, O. I.; Kolyadenko, V. V.; Tymoschuk, V. R.; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine
  Мета роботи – виявити потенційно еконебезпечні карстопровальні зони та спрогнозувати розвиток карсту на ділянці автодороги Східниця–Пісочне у межах впливу полів рудника № 2 Стеб- ницького родовища калійної солі електророзвідувальним методом зондувань становленням електро- магнітного поля (ЗС). Методика. Дослідження виконувались за допомогою методу ЗС у модифікації “контур у контурі”. Для вивчення верхньої частини розрізу до 100 метрів застосовано цифрову електророзвідувальну апаратуру “Стадія”. Для отримання інформації про глибини від 50–100 м і до 300–400 м використано цифрову електророзвідувальну станцію “Імпульс 3М”. Польові спостереження методом ЗС методично складались з трьох етапів, до яких входили: проведення зондувань на пара- метричних свердловинах, завдяки чому уточнюються електричні параметри геологічного середовища; проведення спостережень вздовж визначених профілів та побудова за отриманими результатами геоелектричних розрізів з прив’язкою до літології району робіт. Результати. На ділянці досліджень у північній її частині у відкладах гіпсо-глинистої шапки виділено зони аномальної електропровідності, природа яких пов’язується з фільтраційно-суфозійними процесами, а також аномалію виявлено у південній частині ділянки у відкладах Воротищенської свити на глибинах понад 100 метрів, що пов’я- зується з утворенням депресійної лійки. Наукова новизна. Досліджено можливості методу становлення електромагнітного поля для вивчення карстопровальних процесів на території Стебницького родовища калійної солі. Вперше за допомогою електророзвідувальних методів зроблено оцінку стану геологічного середовища у межах шахтного поля рудника № 2 Стебницького родовища калійної солі на ділянці автодороги Східниця–Пісочне. Показано, що метод ЗС при комплексуванні двох типів установок різної глибинності дозволяє детально діагностувати геологічне середовище у діапазоні глибин від 10 до 400 м з виділенням зон аномального електричного опору, що пов’язуються з суфозійно-фільтраційними процесами. Практична значущість. За результатами електромагнітних спостережень на ділянці автодороги Східниця–Пісочне у межах шахтних полів рудника № 2 Стебницького родовища калійних солей виділено зони, охоплені фільтраційно-суфозійними процесами. Зазначені зони є першочерговими об’єктами, які повинні бути предметом пильної уваги для подальшого моніторингу карстопровальних процесів, а факт їхньої наявності необхідно враховувати при прийнятті управлінських рішень органами влади про доцільність перенесення місць розташування автомагістралі та інших об’єктів інфраструктури.
 • Item
  Improvement in the complex of studying the dynamics changes in water-oil contact (WOC) and gas-water contact (GWC) using results of neutron and electric methods
  (Lviv Polytechnic Publishing House, 2019-06-26) Федоришин, Д. Д.; Трубенко, О. М.; Пятковська, І. О.; Федоришин, С. Д.; Fedoryshyn, D. D.; Trubenko, O. M.; Piatkovska, I. O.; Fedoryshyn, S. D.; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  Метою роботи є обґрунтувати оптимальний комплекс геолого-геофізичних досліджень фільтраційних та ємнісних характеристик гірських порід складно-побудованих геологічних розрізів із метою запобігання обводнення продуктивних пластів та моніторингу динаміки зміни водонафтових, газоводяних контактів. Методика. Методика досліджень полягає в аналізі та узагальненні результатів геолого-геофізичних досліджень із вивчення геологічної будови розрізів нафтогазових та газових родовищ; побудови петрофізичних взаємозв’язків коефіцієнтів проникності з коефіцієнтами гранулярної та абсолютної пористості порід-колекторів газових та газоконденсатних родовищ; обґрунтування відображення високопроникних порід у результатах геофізичних комплексних досліджень; визначення поточних значень газоводяних контактів (ГВК) та встановлення коефіцієнтів нафтогазовилучення. Результати. За результатами нейтронних методів можна отримати найдостовірнішу діагностичну інформацію про характер насичення пласта, коефіцієнта газонафтонасичення, а також проводити моні- торинг динаміки зміни положення ГВК і ВНК. За отриманими даними можна передбачити і запобігти ризик обводнення продуктивних порід-колекторів. Наукова новизна. Вперше встановлено взаємо- зв’язок розподілу коефіцієнта водонасиченності порід-колекторів із рівновагою капілярних та гра- вітаційних сил у геологічних розрізах газових родовищ та поділ покладів вуглеводнів на окремі зони. Окрім цього отримано петрографічні залежності критичних значень коефіцієнта водонасиченності (Кв*) від коефіцієнта пористості юрських та неогенових відкладів. Практична цінність. Отримані наукові результати дозволяють на етапі довивчення покладів у межах відкритих родовищ нафти і газу визначати з великим ступенем достовірності динаміку зміни водонафтових та газоводяних контактів.
 • Item
  Geological environments forming the eocene black-shale formation of the Silesian Nappe (Ukrainian Carpathians)
  (Lviv Polytechnic Publishing House, 2019-06-26) Гнилко, О. М.; Гнилко, С. Р.; Hnylko, O.; Hnylko, S.; Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України; Institute of Geology and Geochemistry of NAS of Ukraine
  Деталізувати геологічну будову та стратиграфію еоценової чорносланцевої формації Сілезького покриву, відтворити глибини та процеси її накопичення та реконструювати палеогеографію і геодинаміку еоценового Сілезького седиментаційного суббасейну. Методика. Геологічне картування, вивчення літостратиграфії та седиментологічних рис порід (елементів Боума тощо) в природних розрізах відкладів, палеобатиметричний аналіз форамініферових асоціацій. Результати. Уточнена геологічна позиція вивчених відкладів: еоценова чорносланцева формація (сойменська світа) розвинена в межах Сілезької тектонічної одиниці, а строкатокольорові палеоцен-еоценові відклади поширені по краях цієї одиниці в Розлуцькій структурі (Субсілезький покрив) та в олістостромових товщах. Встановлено, що сойменська світа складена переважно продуктами діяльності турбідитних потоків різної густини та темними до чорних геміпелагічними глинистими утвореннями. Вона накопичувалась в Сілезькому суббасейні на батиаль-абісальних глибинах нижче CCD, на що вказує поширення глибоководних аглютинованих бентосних форамініфер (асоціації “Glomospira-Haplophragmoides”, “Recurvoides”, “Glomospira”, “Rhabdammina-Reticulophragmium” і фауна “А”-типу). Сілезький суббасейн обмежували підняття – Буковецьке (відгалуження Субсілезької кордільєри) та Субсілезьке, на яких у пізньому палеоцені на батиальних глибинах вище CCD і форамініферової лізоклини утворювались пелагічні вапнисті осади, збагачені планктонними форамініферами, а в еоцені – нижче CCD – глинисті (гемі)пелагічні відклади з аглютинованими форамініферами (асоціації “Rzehakina”, “Glomospira”, “Glomospira-Karrerulina” і фауна “B”-типу та “Rhabdammina-Reticulophragmium”). В еоцені, на південно- східному клиноподібному закінченні Сілезького суббасейну існувала напівізольована глибоководна ділянка, обмежена на північному сході Субсілезьким пасмом, на південному заході – Сілезьким (Буковецьким) підняттям, а на півдні – Примармароською акреційною призмою, де циркуляція придонних насичених киснем течій була затруднена і накопичувались збагачені органікою відклади (сойменська світа). В кінці еоцену, внаслідок субдукції підфлішової основи Зовнішньокарпатського басейну, флішева товща зривалась з цієї основи, насувалась в бік платформи, тектонічно перекривала підводні пасма-кордільєри та конседиментаційно підіймалась, зумовлюючи обміління Зовнішньо- карпатського (в т. ч. Сілезького) седиментаційного басейну. Наукова новизна. Запропонована нова палеогеографчна модель накопичення чорносланцевих відкладів еоцену Сілезького покриву, відповідно якої ці відклади нагромаджувались турбідитними потоками та (гемі)пелагічним осадженням у південно- східній напівізольованій глибоководній ділянці Сілезького суббасейну, частково обмеженій припід- нятими підводними пасмами. Практична значущість. Подана геологічна характеристика еоценової чорносланцевої формації, яка може бути потенційно нафтогенеруючою. Врахування її наявності може значно розширити напрямки пошукових робіт в Карпатах.
 • Item
  Nature of the provenance and tectonic setting of oil shale (Middle eocene) in the Greater Caucasus southeastern plunge
  (Lviv Polytechnic Publishing House, 2019-06-26) Алієв, Аділь А.; Аббасов, Орхан Р.; Aliyev, Adil A.; Abbasov, Orhan R.; Азербайджанська національна академія наук; Azerbaijan National of Academy Sciences
  Відповідно до хімічного складу, встановлені протоліти та геотектонічні умови формування горючих сланців середньо-еоценового віку, відібраних з поверхневих виходів і викидів грязьових вулканів південно-східного занурення Великого Кавказу. Отримані дані зіставлені з палеогеодинамічними умовами району дослідження. Хімічний склад сланців встановлений за допомогою мас-спектрометрів “S8 TIGER Series 2 WDXRF” і “Agilent 7700 Series ICP-MS”, а при визначенні віку порід вико- ристовувалися мікроскопи “Loupe Zoom Paralux XTL 745” і “MБC-10” і цифрова камера “OptixCam”. Проведена нормалізація (порівняння з пост-архейськими сланцями Австралії, верхньою конти- нентальною корою і континентальною корою) у зв’язку з особливостями розподілу хімічних елементів, а також із застосуванням різних індексів і діаграм, встановлені джерела материнських магматичних порід і палеотектонічні умови їх формування. Встановлено, що базальт-андезитові утворення принесені з комплексів мафічних і проміжних джерел. Геотектонічні умови формування горючих сланців відповідають активним районам континентальної кори, а також зонам переходу від рифтогену до колізії або геодинамічним умовам первинної колізії. Отже, процес осадконакопичення, що відбувався в умовах мілководного морського басейну в зв’язку з первинною колізією між внутрішніми плитами, пов’язаний палеоцен-міоценовим басейном (північна гілка Мезотетіса в системі Крим-Великий Кавказ-Копетдаг). Особливу роль у встановленні походження кластичних матеріалів базальт-андезитового складу, відіграє юрський і крейдяний вулканізм, пов'язаний з субдукцією, встановленою на південному схилі Великого Кавказу (Тфанське і Вандамське підняття).
 • Item
  Earth’s figure changes – geodynamic factor of stressed-deformed litosphere state
  (Lviv Polytechnic Publishing House, 2019-06-26) Церклевич, А. Л.; Шило, Є. О.; Шило, О. М.; Tserklevych, A. L.; Shylo, Ye. O.; Shylo, O. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Мета цієї роботи – показати, як у процесі еволюційного саморозвитку планети в результаті дії гравітаційно-ротаційних та ендогенних сил відбувається перерозподіл мас, що приводить до трансформації фігури літосфери від сфери до двовісного та тривісного еліпсоїдів і навпаки, зміни сплющеності та переміщення полюса в геологічному часі. Визначити деформації фігури літосфери внаслідок переорієнтації полюса фігури. Методика. Фігура поверхні літосфери геометрично повернута відносно фігури геоїда і в геологічному часі орієнтація цих фігур і параметри еліпсоїдів, які їх апроксимують, змінювались. Таке розміщення фігури літосфери і фігури геоїда може створювати напруження, яке направлене на приведення розподілу мас літосфери у відповідність з фігурою геоїда. Обчислення параметрів двовісного і тривісного еліпсоїдів виконувалося на основі даних цифрової моделі поверхні Землі ETOPO1. Для моделювання трансформації фігури Землі і оцінки впливу її переорієнтації на напружено-деформований стан літосфери в далекі геологічні епохи використані дані цифрового моделювання рельєфу paleoDEM, отримані в роботі К. Скотези і Н. Врайта. Результати. Обчислені параметри двовісного і тривісного еліпсоїдів на фіксовані моменти геологічного часу. Проведений порівняльний аналіз результатів зміни фігури Землі за paleoDEM та створеними на основі растрових зображень ЦМР, побудованими за палеогеологічними даними Р. Блекі і К. Скотези. Наведені формули для обчислення зміщень і деформацій, які пов’язані з трансформацією фігури і орієнтацією верхньої оболонки планети. Приведена інтерпретація отриманих результатів досліджень планетарної динаміки фігури літосфери Землі та глобального деформаційного стану. Наукова новизна. Отримані характеристики напружено-деформаційного стану літосфери Землі за даними моделювання геопалеоре- конструкцій в геологічному часі. Така інтерпретація ролі гравітаційно-ротаційних сил у формуванні глобального поля деформацій і напружень як наслідок трансформації фігури поверхні літосфери Землі. Практична значущість. Подані результати будуть використовуватись у подальших дослідженнях, які спрямовані на вивчення планетарних характеристик нашої планети, динаміки їх змін у часі та глобального напружено-деформованого стану.
 • Item
  Researching the influence of the mass distribution inhomogeneity of the ellipsoidal planet’s interior on its stokes constants
  (Lviv Polytechnic Publishing House, 2019-06-26) Фис, М. М.; Бридун, А. М.; Юрків, М. І.; Fys, M. M.; Brydun, A. M.; Yurkiv, M. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Параметри гравітаційного поля Землі ( , , n k С n,k S ) визначаються її фігурою та внутрішнім наповненням (розподілом мас), які по-різному впливають на їх формування. Подаючи функцію розподілу мас надр планети у вигляді біортогональних рядів, встановимо зображення стоксових постійних , , n k С n,k S через коефіцієнти mnk b розкладу потенціалу планети та лінійні комбінації геометричних характеристик еліпсоїда. На основі отриманих формул вивчити можливий вплив неоднорідності функції розподілу мас надр Землі та подання її фігури еліпсоїдом обертання на значення величин стоксових постійних та дослідити вклад радіального розподілу густини мас Землі у значення цих постійних. Методика. Подання функції густини надр планети у вигляді суми многочленів Лежандра трьох змінних і апроксимація її поверхні еліпсоїдом, а також представлення внутрішніх кульових функцій у прямокутній системі координат, роблять можливим інтегрування виразів для стоксових постійних , , n k С n,k S та отримання співвідношення між цими величинами різних порядків і лінійною комбінацією коефіцієнтів розкладу pqs b потенціалу планети й геометричних параметрів еліпсоїда a,b,g . Числові дані, отримані за виведеними спів- відношеннями, і побудовані графіки дають можливість провести аналіз впливу неоднорідності розподілу мас надр планети еліпсоїдальної форми на значення стоксових постійних та визначити інтервали максимального впливу. Результати. Отримано загальні співвідношення між коефіцієнтами розкладу mnk b функції розподілу та інтегралами від кульових функцій по еліпсоїдальній поверхні, які визначають стоксові постійні заданого порядку. При цьому стоксові постійні -го порядку виражаються через величини Сn,k , Sn,k нижчих порядків. Проведені обчислення дають загальну картину формування значень стоксових постійних, з якої чітко випливає висновок про невеликий вплив еліпсоїдальної форми планети на їх величину та про тривимірність гравітаційного поля Землі як результату неоднорідного за всіма координатами розподілу мас її надр. Підтверджена залежність значень величини С2m,0 від геометричного стиснення двохосьового земного еліпсоїда постійної густини. Наукова новизна. Визначені формули зв’язку між стоксовими постійними різних порядків та лінійними комбінаціями параметрів еліпсоїда a ,b ,g . Проведені обчислення та перевірка отриманих співвідношень для різних наборів коефіцієнтів bpqs розкладу потенціалу дають можливість зробити висновок про переважний вклад тривимірності гравітаційного поля Землі в значення стоксових постійних, за винятком С2,0 , а побудовані графіки визначають інтервали її максимального вкладу в розподіл мас за глибиною. Практична значущість. Отримані залежності дозволяють перевіряти степінь наближення побудованої моделі густини еліпсоїдальної планети шляхом порівняння обчислених за нею та взятих зі спостережень стоксових постійних. Крім цього, з’являється можливість оптимального узгодження геометричних характеристик еліпсоїда планети з її гравітаційним полем.
 • Item
  Diagnostics of the high-precise ballistic measured gravity acceleration by methods of non-classical errors theory
  (Lviv Polytechnic Publishing House, 2019-06-26) Двуліт, П. Д.; Джунь, Й. В.; Dvulit, P.; Dzhun, J.; Національний університет “Львівська політехніка”; Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука, вул. С. Дем’янчука; Lviv Polytechnic National University; International University of Economics and Humanities named after Academician Stepan Demianchuk
  Мета дослідження: показати необхідність використання сучасних уявлень про закон розподілу похибок спостережень, задіяних в категоріях “Некласичної теорії вимірів” (НТПВ) при проведенні високоточних балістичних визначень гравітаційного прискорення. Ці визначення характеризуються великими обсягами, що, відповідно до теорії професора Кембриджського університету Г. Джеффріса, автоматично виводить їх за межі дії класичних уявлень про закон похибок вимірів. Ці застарілі уявлення про закон розподілу похибок вимірів великого обсягу є головною перешкодою на шляху вдосконалення методики цих дуже важливих визначень. Методика дослідження забезпечується процедурами НТПВ, які розроблені з метою контролю ймовірнісної форми статистичних розподілів високоточних абсолютних балістичних вимірів із великими обсягами вибірок на основі рекомендацій Г. Джеффріса і на принципах теорії перевірки гіпотез. Основним результатом дослідження є проведення НТПВ- діагностики метрологічної ситуації високоточних вимірів балістичним гравіметром FG-5, виконаних після деяких удосконалень програми спостережень. Цей метод діагностики ґрунтується на використанні довірчих інтервалів для оцінок асиметрії і ексцесу отриманої вибірки вимірів g з наступним застосуванням -тесту Пірсона для визначення значимості відхилень їх розподілів від встановлених норм. У відповідності з категоріями НТПВ такими нормами є закони Гауса і Пірсона-Джеффріса, оскільки саме вони забезпечують несингулярність вагової функції вибірки і можливість отримання невироджених оцінок g при математичній обробці вимірів. Наукова новизна: задіяні можливості нового інструмента в області “Data Analysis” – НТПВ з метою вдосконалення методики високоточних вимірів g, які виконуються в складній метрологічній ситуації і необхідністю врахування ряду нестаціонарних джерел систематичних похибок. Практична значущість дослідження полягає в застосуванні НТПВ – діагностики ймовірнісної форми розподілу вимірів g з метою вдосконалення методики цих високоточних визначень. Дослідження причин відхилень розподілів похибок від встановлених норм забезпечує метрологічну грамотність проведення високоточних вимірів великого обсягу.
 • Item
  Титульний аркуш до “Геодинаміка”
  (Lviv Polytechnic Publishing House, 2019-06-26)