Проблеми економіки та управління. – 2014. – №779

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Польщі. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів у різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори велику увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Всі подані матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 779 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 236 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Зміст до Вісника «Проблеми економіки та управління» № 779
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014)
 • Item
  Econometric modelling of economic security in business operations management
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Chagovets, L. О.; Nevezhin, V. P.; Zakharova, О. V.
  The article deals with econometric modeling of economic security. The model of evaluating transaction costs effect on the level of enterprise economic security is provided. The econometric models of evaluating economic security that are used in research are based on panel data. According to the results, the reserves for increasing the general level of economic security due to transaction costs reduction are revealed. Розглянуто питання економетричного моделювання економічної безпеки. Представлено модель оцінки впливу операційних витрат на загальний рівень економічної безпеки підприємства. Економетричні моделі оцінки економічної безпеки, використані у дослідженні, ґрунтуються на панельних даних. За результатами дослідження виявлено величину резервів підвищення загального рівня економічної безпеки за рахунок зниження рівня операційних витрат підприємства.
 • Item
  The ways of object-oriented program management approach implementation in industrial enterprises activity
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Ukrayinets, A. I.
  The article identifies a number of characteristic features notified by domestic and western scientists as inherent for object-oriented program management approach at enterprises. Based on the research of machine building enterprises in Lviv region there are determined the basic tasks for this approach implementation. There has been made an attempt to develop ways of the object-oriented program management approach implementation at industrial enterprises according to their level of competitiveness, strategic priorities, investment options and employees’ professionalism. Виділено ряд характерних ознак, які відзначають вітчизняні та західні науковці, програмно-цільового підходу управління підприємствами. На основі дослідження машино-будівних підприємств Львівщини окреслено основні завдання впровадження цього підходу. Наведено спробу розробити шляхи застосування програмно-цільового підходу управління промисловими підприємствами, відповідно до їх рівня конкурентоспроможності, стратегічних пріоритетів, інвестиційних можливостей та професіоналізму працівників.
 • Item
  Diversification activities management at enterprises
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Tsohla, O. O.
  In the article traces the major problems of managing diversity activities at the enterprise level and singled management. The factors that determine the effective management and proposed an innovative approach in managing the diversity of the enterprise. Простежено основні проблеми управління диверсифікаційною діяльністю на підприємстві та виокремлено рівні управління нею. Виділено фактори, що визначають ефективне управління й запропоновано інноваційний підхід в управлінні диверсифікаційною діяльністю підприємства.
 • Item
  The use of facebook for marketing purposes among smes as a modern marketing method – research results from Poland
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Chmielecki, M.
  Over the last couple of years social media have transformed the way in which marketing is carried out. The aim of this article is to present barriers that prevent SMEs to use Facebook for their marketing purposes. This article presents the research results carried out in Lodz Voivodship in Poland. За декілька останніх років соціальні медіа трансформували підхід до використання маркетингу. Метою статті є визначення бар'єрів, які заважають малому та середньому підприємництву використовувати Facebook для їх маркетингових цілей. Подано результати дослідження, проведеного в Лодзькому воєводстві в Польщі.
 • Item
  Genesis of tax administration
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Myskin, Y. I.
  The history of formation and development of tax administration is studied. The stages of genesis of tax administration are identified and described. The historically caused major trends in tax administration which are based on knowledge of the nature of causality are formulated. Досліджено історію становлення та розвитку управління оподаткуванням. Визначено та охарактеризовано етапи генезису управління оподаткуванням. На основі пізнання природи причинно-наслідкових зв’язків сформульовано основні історично обумовлені тенденції розвитку управління оподаткуванням.
 • Item
  Outsoursing as an effective instrument of projects management
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Matviy, I. Ye.
  Preconditions of using outsourcing in the process of projects management, types of outsourcing services in this sphere, their characteristics and applications are considered. Advantages and disadvantages for outsourcing services customer organizations concerning project management and constraints of using outsourcing in present-day Ukraine are studied. Розглянуто передумови використання аутсорсингу в процесі управління проектами, види аутсорсингових послуг у цій сфері, їх характеристику та застосування. Досліджено переваги та недоліки для організації-замовника аутсорсингових послуг щодо управління проектами та чинники, що стримують використання аутсорсингу в Україні на сучасному етапі.
 • Item
  Management of investment flows іn Ukrainian economy
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Layko, O. I.
  The paper considers the investment process from the point of national capital renewal in the system of strategically important markets of goods and services. The mechanisms and tools of investment flows management in the national economy in conditions of system crisis are proposed. It is proposed to manage just the reproductive processes according to the tendencies discovered by the author and concerning the transition of the national investment system from attracting new capital to reinvestment of enterprises profits in the real sector of the economy. Measures of the investment flows control are intended to create an effective institutional basis for the reproduction and involvement of financial resources into strategic activities and also foresee application of fast temporary regulators that must keep capital from its export abroad. Investment flows management strategy provide long-term application of the investments into strategic economic activities by means of preferential tax rates and rules that are to obtain resources from offshore zones by using financial amnesty instruments. Розглянуто інвестиційний процес з позицій оновлення вітчизняного капіталу в системі стратегічно важливих ринків товарів і послуг, запропоновано механізми та mінструменти управління інвестиційними потоками в національній економіці в умовах системної кризи. Запропоновано управляти саме відтворювальними процесами, що обґрунтовується виявленою автором тенденцією щодо переходу національної інвестиційної системи від залучення нових капіталовкладень до реінвестування прибутку підприємств реального сектору економіки. Заходи з управління інвестиційними потоками мають на меті створити ефективний інституціональний базис для відтворення і залучення фінансових ресурсів у стратегічні види діяльності, а також передбачають застосування швидких тимчасових регуляторів, які повинні втримати капітал від вивезення за кордон. Стратегія управління інвестиційними потоками передбачає застосування норм довгострокового сприяння залученню інвестицій в стратегічні види економічної діяльності за допомогою пільгових ставок податків, а також норм швидкого залучення ресурсів з офшорних зон за допомогою важелів фінансової амністії.
 • Item
  Formation of scientific approach to the interpretation of basic concepts of innovation theory
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Dyubina, A. V.; Dyubina, K. O.; Kopets, G. R.
  The article considers the urgent problems of forming the unified approach to interpretation of the basic concepts of innovation theory in the contemporary economy. Two main approaches to the interpretation of the term “innovation” are considered: dynamic and static. The appropriate generalization is made on this basis. The author’s own definition of the term “innovation” is given. The survey of major contemporary scientific views on theclassification of innovations is made. Innovations are classified based on their types and areas of origin. Розглянуто актуальні проблеми формування єдиного наукового підходу до тлумачення основних понять інноваційної теорії в сучасних умовах господарювання. Розглянуто два основні підходи щодо тлумачення поняття “інновація”: динамічний істатичний, на основі чого здійснено відповідне узагальнення. Запропоновано авторське визначення поняття “інновація”. Здійснено огляд основних поглядів сучасних науковців щодо класифікації інновацій. Прокласифіковано інновації на основі їх типів та сфер виникнення.
 • Item
  Management of socio-ecological systems in terms of socio-economic changes in Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Danylevych, N. M.; Yastrubskyy, M. Ya.; Kuznyetsov, Ya. V.
  The article deals with the issues of organizational development of socio-ecological systems management in conditions of socio-economic changes in Ukraine that foresee the development and approval of integrated state ecological-economic policy based on the ecological-economic system of market reforms and accounts for the mechanisms of the structural-functional model of the socio-ecological system management proposed by the authors. Розкрито актуальні питання організаційної побудови управління соціоекосистемами в умовах соціально-економічних змін в Україні, які передбачають розроблення та схвалення інтегрованої державної еколого-економічної політики на основі еколого-економічної системи ринкових реформ, враховуючи механізми дії структурно-функціональнаї моделі управління соціоекосистемою, запропонованої авторами.
 • Item
  Logistic approaches to economic-mathematical modeling of pricing influence in government procurement
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Chukhray, N. I.; Melnikov, O. S.; Smyryczynskiy, V. V.
  The article investigates the influence of controlled and uncontrolled factors on price formation in public procurement procedures. Advantages and drawbacks of competitive tender procedures in public procurement are analyzed. The economic and mathematical model for estimating the expected procurement price depending on the number of bidders with the interval price uncertainty on the buyer’s part is offered. Розглянуто контрольовані й неконтрольовані чинники, що впливають на ціноутворення в системі державних закупівель. Проаналізовано переваги та недоліки застосування конкурсних торгів у сфері державних закупівель. Запропоновано економіко-математичну модель оцінювання очікуваної ціни закупівлі залежно від кількості учасників торгів за інтервальної цінової невизначеності з боку замовника торгів.
 • Item
  Banking risks: enhancing requirements concerning risk management and information disclosure
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Kryvych, Ya. M.; Makarenko, I. O.
  The article deals with the nature, basic principles and objectives of the bank risk management system under modern conditions and the requirements of regulators as to the transparency of their activities. The authors have developed a scheme of the bank risk management and justified basic directions of disclosing information about banks on the basis of international approaches in the context of introduction of the International Financial Reporting Standards. Розглянуто сутність, основні принципи та завдання реалізації системи ризик-менеджменту банку в сучасних умовах, а також вимоги регуляторів щодо забезпечення прозорості його діяльності. Автори розробили схему управління ризиками банку та обґрунтували основні напрями розкриття інформації про них на основі міжнародних підходів у контексті переходу банків на міжнародні стандарти фінансової звітності.
 • Item
  Complex of activation tools for energy saving measures in housing and utilities sector of the city
  (2014) Trach, O.
  The complex of activation instruments for energy saving measures in housing and utilities sector of the city is presented in the article. Regulatory basis that promotes the development of renewable energy in Ukraine is analyzed. Influence on the behavior of final consumers of energy is determined as the way to overcome the problem of energy efficiency. The paper analyzes the main features of energy saving measures as a complex final consumption product. The specific features of marketing to be employed for activating the use of energy saving measures in housing and utilities sector of the city are defined. Examples of using activation tools in the cities of Ukraine and Europe are given. It is shown that in order to achieve the highest efficiency in the sphere of energy saving a complex of activation instruments being adjusted to the characteristics of individual objects should be used. Key words: energy saving measures, activation tools, housing and utilities sector. Висвітлено комплекс інструментів активізування використання заходів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста. Проаналізовано нормативне підґрунтя, що сприяє розвитку відновлювальної енергетики в Україні, а також визначено, що для вирішення проблеми енергозбереження необхідно здійснювати вплив на кінцевих споживачів енергії. Проаналізовано основні риси заходів з енергозбереження як комплексного товару кінцевого споживання, а також визначено особливість маркетингу, що доцільно застосовувати для активізування використання заходів з енергозбереження в ЖКГ міста. Наведено приклади використання інструментів активізування в містах України та Європи. Визначено, що для досягнення найбільшої ефективності в сфері енергозбереження необхідно використовувати цілий комплекс інструментів активізування, пристосовуючи його відповідно до особливостей окремих об’єктів.
 • Item
  Aspects of modernization of micro enterprises sector by involving a new methods of management by creation of net structure
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Janczewska, D.
  The article discusses issues concerning creation of a new method of management of micro enterprises as the answer to growing globalization processes and marginalization of small and micro enterprises in SMEs. The pressure of surrounding environment that affects the activities of SMEs is the main barrier for developing micro enterprises. They do not have enough potential and cannot compete with big enterprises and international enterprises. The present methods of management are created on the experience of big companies that realize the global market goals. It is very difficult to bring the methods and techniques of management applied in big organizations into micro enterprises having several employees. The article presents the possibilities of modernization of micro enterprises sector by creating micro enterprises net structures. The author’s own research conducted in 2000-2009 allowed to identify the effects from development of the new form of cooperation between micro enterprises in net structures. Розглянуто аспекти створення нового методу управління мікропідприємств як реакцію на процес зростання глобалізації та маргіналізації малих і мікропідприємств в МСП. Тиск навколишнього середовища негативно відображається на діяльності малих і середніх підприємств і є основною перешкодою для розвитку мікропідприємств. Вони мають неправильно структурований потенціал і неконкурентоспроможні на ринку з великими і міжнародними підприємствами. Актуальні методи управління базуються на досвіді великих компаній, які реалізовують глобальні ринкові цілі. Процес перенесення методів і прийомів управління, які використовувалися у великій організації, у практичні засоби мікропідприємств, із невеликою кількістю працівників, є дуже складним. У цьому дослідженні представлені можливості модернізації сектору мікропідприємств шляхом створення мережевої структури мікропідприємств. Власні дослідження, реалізовані у 2000–2009 рр., дали змогу визначити типи ефектів від розвитку нової форми співпраці між мікропідприємствами у межах мережевої структури.
 • Item
  Factors of logistics development at the present stage of market transformations
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Sumets, O. M.
  The article substantiates the necessity of studying and systematizing the factors which influence development of logistics in Ukraine. The results of research into external factors having impact on the development of logistics allowing for globalization, internationalization and integration in all spheres of social life are exposed. A generalized ordering of the most significant factors influencing the logistics development is performed. The main reasons which caused appearance of factors influencing the development of logistics at the present stage of economic transformations are established. Обґрунтовано необхідність вивчення й систематизації чинників, що впливають на розвиток логістики в Україні. Викладено результати дослідження зовнішніх чинників впливу на розвиток логістики з урахуванням процесів глобалізації, інтернаціоналізації й інтеграції в різних сферах суспільного життя. Виконано узагальнену систематизацію найзначущіших факторів впливу на розвиток логістики. Визначено основні причини, що зумовили появу чинників впливу на розвиток логістики на сучасному етапі економічних перетворень.
 • Item
  Features organizational and structural development of the enterprise on the basis of logistics in the globalized environment
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Shandrivska, О.; Kuzyak, V.; Beck, O.
  The paper describes the features of the organizational and structural development of enterprises with the in-depth study of the option of logistics integration. The globalization process is presented as a precondition of the strategy of cooperation between market counterparties. The influence of globalization processes and phenomena on the world economy is considered. The basic problem areas of activities concerning the creation and operation of integrated communities are analyzed, these positive factors of integration and the expected effect of forming integration under the effect of the globalization factor are indicated. The process of forming and implementing strategies of organizational and structural development of the enterprise according to the selected mode of interaction with the market counterparties – logistic integration as a reflection of globalization processes at the micro level is investigated. Розглянуто особливості організаційно-структурного розвитку підприємств з поглибленим дослідженням варіанта логістичної інтеграції. Представлено процес глобалізації як передумову стратегії співпраці між контрагентами ринку. Розглянуто вплив процесу глобалізації на процеси і явища в світовій економіці. Проаналізовано основні проблемні сфери діяльності при створенні та функціонуванні інтегрованих угруповань, визначено позитивні чинники інтеграції, а також очікуваний ефект від формування інтеграційного утворення під впливом на нього чинника глобалізації. Досліджено процес формування і реалізації стратегії організаційно-структурного розвитку підприємства відповідно до вибраного способу взаємодії з контрагентами ринку – логістичної інтеграції як відображення глобалізаційних процесів на мікрорівні.
 • Item
  Determinants of organizational culture that influence innovation. The case of production companies in Poland
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Strychalska-Rudzewicz, A.
  The purpose of this paper is to present the results of a study aimed at identifying factors of organizational culture that influence innovation of enterprises, as well as to determine the strength of this effect. The foremost and most crucial statistical correlation has been noticed between the innovativeness of a company and the introduction of innovation in the company’s mission and vision, creativity of employees, strong commitment to work, open communication and good flow of information, the image of the company, regular work on innovation, competitiveness as a priority, use of information technology in the flow of information and decision-making in the innovation process. The research shows that the number of product innovations implemented (brand new and upgraded) and process innovations (brand new and upgraded) increases together with the enterprise size. Подано результати дослідження, спрямованого на визначення факторів організаційної культури, які впливають на інновації підприємств, а також визначення сили цього впливу. Найвагомішу статистичну кореляцію виявлено між інноваційністю компанії та впровадженням інновацій в місію і візію компанії, творчість працівників, наполегливість у роботі, відкрите спілкування та відмінний інформаційний потік, імідж компанії, регулярну роботу над інноваціями, конкурентоспроможність як пріоритет, використання інформаційних технологій в потоці інформації та прийняття рішень інноваційному процесі. Дослідження показують, що кількість реалізованих продуктових інновацій (нові та вдосконалені бренди) і процесних інновації (нові та вдосконалені) збільшуються разом з розміром підприємства.
 • Item
  The strategic direction of the interaction between agricultural enterprises and enterprises with other types of the economic activities
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Tisunova, V. M.; Mardar, D. O.
  The leading role of the agricultural production in the priority economic activities is shown in the article; there are summarized trends of organizational approximation of production of agricultural products to industrial production, industrial Donbass taken as an example; the prospects of creation conglomerates are discussed to ensure food self-sufficiency of the region. Appropriate recommendations are provided. Показано провідну роль сільськогосподарського виробництва серед пріоритетних видів економічної діяльності, узагальнено тенденції організаційного наближення випуску сільськогосподарської продукції до промислової діяльності на прикладі індустріального Донбасу, розглянуто перспективи створення конгломератів для забезпечення продовольчої самодостатності регіону та надано відповідні рекомендації.
 • Item
  Strategic directions for sustainable development of Ukraine
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Logachova, L. M.; Logachova, O. V.
  The article investigates the European Union’s ten-year growth strategy named Europe 2020. Attention is focused on the key indicators of climate change and power engineering. The current state and dynamics of greenhouse gases emissions indicators in Ukraine are compared with those in EU countries. The specific recommendations for the implementation of environmental policies at the regional level are proposed. Розглянуто економічну стратегію європейського розвитку “Європа 2020”. Акцент зроблено на ключових індикаторах у сфері зміни клімату та енергетики. Проаналізовано сучасний стан та динаміку показників емісії парникових газів в Україні порівняно з країнами Європейського Союзу. Запропоновано комплекс заходів з реалізації екологічної політики на регіональному рівні.