Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2009. – № 642

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- й приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, котрі вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – № 642 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 92 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Ефективність впровадження CALS-технологій на машинобудівних підприємствах України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Ступницький, В. В.
  Описано принципи та доцільність впровадження CALS-технологій на машинобу- дівних підприємствах України. Запропоновано послідовність розв’язання завдань для участі вітчизняних промислових підприємств у міжнародних інфраструктурних інвестиційних проектах. In the articles described principles and expedience of introduction CALS-technologies are on the machine-building enterprises of Ukraine. The sequence of decision of tasks is offered for participating of domestic industrial enterprises in international infrastructural investment projects.
 • Item
  Роль поверхневих явищ під час формування градієнтних структур
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Дурягіна, З. А.; Щербовських, Н. В.
  Проаналізовано роль поверхневих явищ під час формування градієнтних структур на прикладі корозійнотривкої сталі аустенітного класу 12Х18Н10Т. Was lead the literature and analyses the role of surface phenomenon at forming of gradient structures.
 • Item
  Аналіз процесів структурних змін у металі залізничної осі за циклічного навантаження
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Вакуленко, І. О.; Грищенко, М. А.
  Для залізничної осі наведено закономірні зміни структури металу поверхні руйнування під час випробувань на втомлюваність залежно від стадій зростання тріщини. The causes of directionality of the change structure plateau cleavage of fatique and stages growth crack in metal rail axle have been investigated.
 • Item
  Оптимізація режимів лазерного мікрозварювання пакетних струмопроводів з алюмінію
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Білобородченко, В. І.
  Презентовано результати оптимізації технологічних режимів точкового з перекриттям точок і шовного лазерного мікрозварювання пакетних струмопроводів з алюмінію. The results of decision of choice of the optimum modes of the laser welding of packages of aluminium current element are represented.
 • Item
  Аналітичне дослідження процесів деформаційного зміцнення металів на основі інтегрального критерію рівня пластичних деформацій зсуву
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Андрусик, Я. Ф.
  Проведене дослідження, скероване на розроблення рекомендацій щодо вибору оптимальних режимів термопластичної обробки металів. Розглядається математичне моделювання такого напрямку оптимізації технологічного процесу зміцнення, коли використовується один з можливих чинників керування дислокаційною структурою металів за рахунок пластичної деформації матеріалу по складних траєкторіях навантаження. Встановлено, що завжди існує такий режим довантаження, за якого параметр зміцнення приймає максимальне значення. We studied the possibility to give therecommendations on selection of optimal regimes of the thermoplastic processing of metals. We mathematically model such direction of optimisation of the strengthening process when one of the possible managing factors of metals dislocation structure (plastic deformation of material along complex load trajectory) is used. Our research showed that regime of additional loading with maximum rating of strengthening parameter always exists.
 • Item
  Вплив кінематичного збурення та швидкості руху сипкого середовища на динаміку процесу сепарації
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Стоцько, З. А.; Сокіл, Б. І.; Ребот, Д. П.
  Досліджено вплив кінематичного збурення та швидкості руху сипкого середовища на амплітудно-частотні характеристики його руху у вібраційному об’ємному сепараторі. Influence of kinematics irritation, speed of movement of loose environment on the amplitude-frequencyal characteristics of it movement in vibratory separators is investigated.
 • Item
  Підбір параметрів високоефективної міжрезонансної механічної коливальної системи вібруючої рамки, створеної на основі теорії синфазних коливань
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Ланець, О. С.; Кочан, Т. І.; Шпак, Я. В.; Махоркін, Є. М.
  На прикладі вібруючої рамки наводиться підбір параметрів високоефективної механічної коливальної системи з наперед обумовленою ефективністю порівняно з традиційними системами. In the article on the example of vibrating scope the selection of parameters of the high-efficiency mechanical oscillating system with the beforehand conditioned efficiency in comparing to the traditional systems is pointed .
 • Item
  Вплив фізико-механічних характеристик нелінійної системи сипке середовище - вертикальний стрижень на згинні вимушені коливання
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Данилевич, Т. Є.; Сокіл, Б. І.; Топільницький, В. Г.
  Для гасіння нелінійних згинних коливань вертикального стрижня, що знаходиться під дією поперечного періодичного збурення, запропоновано використовувати пасивний поглинач коливань (сипке середовище). Сипке середовище (металеві кульки чи скляний бій, гравій тощо) моделюється у вигляді нашарувань плоских пружних балок. На основі отриманих диференціальних рівнянь руху системи сипке середовище-вертикальний стрижень проаналізовано для резонансного випадку вплив фізико-механічних і геометричних параметрів системи на амплітуду коливань стрижня. For extinguishing of vibrations of bends of vertical billows their passive absorber which shows by itself a friable environment is offered (metallic or glass marbles, hoggin and others like that). The last is designed as stratifications of flat resilient beams. At the indicated terms differential equalizations of motion of the system are got billow-absorber of vibrations. On the basis of the first approaching of decision of these equalizations correlations which determine influence of physica-mechanical descriptions of billow and environment of passive absorber on peak-frequency description (AFC) of vibrations of billow are got.
 • Item
  Теплопровідність трубчастих елементів з покриттями
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Воробець, Б. С.; Лампіка, Р. В.
  Для стрижневих трубчастих елементів з нанесенням на їхні поверхні теплопровідних покриттів, що знаходяться в умовах конвективного теплообміну із оточуючим середовищем; виведено рівняння та сформульовано відповідні крайові умови, які описують процес теплопровідності у таких елементах. Розглянуто також випадок наявності всередині елемента теплопровідного наповнювача. Differential equations are shown out and boundary and initial terms which describe the process of unstationary heat conductivity of tubular bar elements at their convection heat exchange with an environment are formulated, which take into account a presence: inflicted on its external and internal surfaces of coverage from other materials; heat conductivity stuff into an element. In partial case, from the got equations of heat conductivity swim out for: tubular elements with one-side coverage and continuous round bar with coverage.
 • Item
  Математичний аналіз ефективності технологічного процесу обробки площин корпусних деталей комбінованими торцевими фрезами, оснащеними НТМ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Шахбазов, Я. О.; Білявський, М. Л.; Стецько, Ю. Б.
  Запропонований алгоритм та представлено результати математичного моделювання процесу обробки попередньо зміцненого шару незагартованої сталі комбінованим інструментом, оснащеним надтвердим матеріалом. Algorithm of mathematic models and results of machining non-hardened steels after surface plastic deforming by combinated by special tool are defined.
 • Item
  Похибка передаточного числа зубчастої передачі, яка обумовлена процесом зубонарізання коліс черв'ячними фрезами
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Васильєва, О. Е.
  На підставі результатів теоретичних досліджень визначено дійсний профіль бокових поверхонь зубців циліндричних коліс, який отримано на підставі зубофрезерування черв’ячними фрезами. Наведено методику профілювання робочих поверхонь зубців та визначено похибку передаточного числа залежно від похибки профіля зубців коліс передачі. On the basis of results of theoretical researches certainly actual type of lateral surfaces of indents of cylinder wheels, which is got on the basis of process worm milling cutters. The method of profiling of workings surfaces of indents and determination of error of gear-ratio is resulted depending on the error of type indents of wheels of transmission.
 • Item
  Підвищення ефективності операцій виготовлення циліндричних евольвентних зубчастих коліс радіальним формоутворенням зубців
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Литвиняк, Я. М.; Грицай, І. Є.
  Наведено закономірності формоутворення зубців евольвентного профілю дисковим інструментом, встановленим з ексцентриситетом на інструментальній оправці під час нарізання прямозубих зубчастих коліс способом радіального формоутворення. Отримані математичні моделі забезпечують прогнозування впливу конструктивних чинників процесу на технологічні параметри виготовлення циліндричних зубчастих коліс. The models of treatment of indents of cylinder gear-wheels are represented in the article. Evolventa is formed after the radial moving of milling cutter a disk. A wheel toothed has motion of division continuous. A disk milling cutter is set eccentrically to the ax of shpindel of machine-tool. Theoretical determination represent influence of gear-wheel factors on the technological parameters of operation.
 • Item
  Розрахунок профілю фасонних різців засобами прикладного програмного забезпечення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Кусий, Я. М.; Литвиняк, Я. М.; Топільницький, В. Г.
  Розроблено алгоритм корекційного розрахунку профілю дискових зовнішніх внутрішніх) фасонних різців та програми автоматизованого розрахунку їх профілю. The calculation’s algorithm of the disk external (internal) shaped chisels and program of avtomatization calculation of their types are suggested.
 • Item
  Експериментальні дослідження впливу режимів фрикційної обробки на складові сили тертя у зоні контакту інструмент-деталь
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Гурей, Т. А.; Кирилів, В. І.; Штаюра, С. Т.
  Показано, що під час фрикційного зміцнення сталі за збільшення значень режимів обробки (швидкість переміщення стола верстата, поперечна подача, глибина врізання) складові сили тертя у зоні контакту інструмент-деталь зростають. Під час використання інструмента з різнонаправленими пазами на робочій частині складові сили тертя є найменшими порівняно з інструментом з поперечними пазами та гладкою робочою частиною. It is show, that the components of frictional force in the tool wear land are increase by increase the value of conditions treatment (the velocity of translation maachine table, the cross-feed, depth of the cutting-in) by friction hardening of steel. The components of frictional force are least in comparison with disk-tool with cross slots and smooth surface in work the disk-tool with staggered-slots.
 • Item
  Дослідження впливу розміру зерна абразиву на площинність притирів та деталей, які обробляються на вібровикінчувальних верстатах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Гаврильченко, О. В.; Повідайло, В. О.; Захаров, В. М.
  Розглянуто сучасні напрямки дослідження параметрів процесу абразивної притирки. Наведено конкретні результати досліджень параметрів шорсткості і площинності полікорових підкладок та притирів, отриманих доводкою абразивів різної зернистості на ібровикінчувальному верстаті з круговими траєкторіями коливань притирів. The modern tendencies of abrasive grinding process stabilization research are reviewed. The specific results of roughness and flatness parameters of policor substrates and laps obtained by operational development by different grain abrasives on vibration development machine tools with circular trajectories of lap oscillations are reduced in this paper.
 • Item
  Аналогові структурно-функціональні схеми прецизійних широкодіапазонних подільників частоти гармонічних сигналів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009) Тимощук, П. В.
  Запропоновано структурно-функціональні схеми аналогових подільників частоти гармонічних сигналів. Схеми є точними для довільних скінченних значень амплітуд і частот вхідних сигналів. Перетворення сигналів виконується лінійно, без спотворень амплітуди і частоти, тобто схеми не породжують гармонік. Подільники не потребують здійснення додаткового фільтрування вихідних сигналів. Structure-functional schemes of analog frequency dividers of harmonic signals are proposed. The schemes are precise for any finite values of amplitudes and frequencies of input signals. Signal transformation is fulfilled linearly without amplitude and frequency distortion, i.e. the schemes do not generate harmonics. Dividers do not require an additional filtering of output signals.