Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2018. – №909

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Статті, опубліковані у збірнику наукових праць серії «Радіоелектроніка та телекомунікації», індексуються у наукометричній базі Index Copernicus. Відображено результати досліджень з теорії та проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 909. – 88 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації

Зміст


1
3
10
16
23
29
35
42
51
62
70
79
86

Content


1
3
10
16
23
29
35
42
51
62
70
79
86

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Органічні оптичні сенсори фізичних величин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Бойко, О.; Готра, З. Ю.; Фечан, А. В.; Boyko, O.; Hotra, Z.; Fechan, A.; Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького; Національний університет “Львівська політехніка”; Danylo Halytsky Lviv National Medical University; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто застосування органічних матеріалів, таких як органічні напівпровідники та рідкі кристали, для створення оптично активних середовищ, світловипромінювальних та фоточутливих структур для оптичних сенсорів фізичних величин. Наведено експериментальні результати досліджень фізичних властивостей отриманих структур та запропоновано конструктивні рішення з реалізації на їх основі сенсорів фізичних величин.
 • Item
  Isfet sensors for biomedical applications
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Кутова, О. Ю.; Kutova, O.; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute
  Розглянуто важливість розроблення та виготовлення біосенсорів для біохімічного застосування. Наведено основні досягнення щодо використання польових транзисторів як біосенсорів для детектування різних біомолекулярних сполук. Узагальнено основні переваги використання таких сенсорів останніми роками, перспективи їх використання. Наведено приклади застосування ІСПТ кількісного аналізу різних біомолекул, таких як ДНК, білки, ферменти та клітини, та запропоновано нове застосування ІСПТ – сенсора для С-реактивного білка.
 • Item
  Теорія Кернера та фазові переходи для потоків у телекомунікаційних мережах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Кайдан, М. В.; Бешлей, М. І.; Максимюк, Т. А.; Стрихалюк, Б. М.; Матвіїв, Р. З.; Kaidan, M.; Beshley, M.; Maksymyuk, T.; Strykhalyuk, B.; Matvyev, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  В роботі розглянуто можливість використання теорії Кернера трьох фаз для телекомунікаційних мереж. Описано принципи функціонування транспортних потоків для фаз вільного, синхронізуючого потоків та фази рухомого кластера у системах масового обслуговування з явними втратами, з очікуванням та у системах з повторними викликами. Також розглянуто теорію Кернера за пріоритетного обслуговування та визначено, що кількість фаз значно зростає. Розглянуто можливість дослідження фазових переходів у телекомунікаційних мережах на основі теорії Ландау. Описано параметр порядку, потенціал та коефіцієнт при квадратному члені для дослідження фазових переходів у мережах.
 • Item
  Spice моделювання мікропотужних джерел напруги для пристроїв фотовольтаїки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Барило, Г. І.; Вірт, В. В.; Голяка, Р. Л.; Готра, З. Ю.; Іванюк, Х. Б.; Barylo, G.; Virt, V.; Holyaka, R.; Hotra, Z.; Ivaniuk, K.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблему SPICE модельних досліджень мікропотужних джерел опорної напруги для пристроїв фотовольтаїки, які використовують для побудови автономних сенсор- них пристроїв та систем автономного живлення. Встановлено необхідність дослідження мікропотужних режимів, які особливо актуальні для побудови мікроелектронних сенсорів з альтернативними джерелами живлення, зокрема сонячної енергії. Розроблено SPICE моделі мікропотужних джерел опорної напруги та запропоновано методику проведення структурно- параметричного аналізу. На відміну від наявних, розроблені моделі дають можливість прово- дити дослідження параметрів функції перетворення в мікропотужному режимі. Встановлено залежності вихідного сигналу стабілізатора від ширини смуги пропускання трансімпеданс- ного операційного підсилювача, досліджено вплив параметрів елементів у колах зворотного зв’язку та визначено допустимий діапазон для малих вхідних напруг, встановлено тривалість перехідних процесів елементів мікропотужного джерела опорної напруги. Результати моделювання використано для побудови мікроелектронного сигнального перетворювача на основі мікропотужних прецизійних операційних підсилювачів AD8504.
 • Item
  Високоефективна телекомунікаційна система на основі амплітудної модуляції багатьох складових
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Горбатий, І. В.; Чорній, М. Б.; Horbatyi, I.; Chornii, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто сучасні різновиди амплітудно-фазової модуляції. Наведено сигнальні сузір’я сучасних відомих та запропонованих нових різновидів амплітудно-фазової модуляції. Розглянуто принципи побудови засобів для формування й оброблення запропонованого високоефективного різновиду амплітудно-фазової модуляції – амплітудної модуляції багатьох складових (АМБС). Запропоновано структурну схему високоефективної телекомунікаційної системи на основі АМБС.
 • Item
  Алгоритм вибору оптимального варіанта комплексної системи контролю високонадійних систем безпроводового зв’язку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Бобало, Ю. Я.; Кіселичник, М. Д.; Мелень, М. В.; Bobalo, Yu.; Kiselychnyk, M.; Melen, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Сформульована задача вибору оптимального варіанта комплексної системи контролю високонадійних систем безпроводового зв’язку має два обмеження у вигляді нерівності. Це задача цілочисельного програмування, для розв’язання якої запропоновано алгоритм, який оснований на ідеях методу гілок і меж, котрий з погляду машинної реалізації є одним із найпростіших. Цей алгоритм має низку переваг над відомим найближчим по суті алгоритмом, а саме: зміна оцінки затрат на реалізацію КСК дає змогу зразу відсікти неперспективні гілки (гілки, в яких завідомо не виконуються обмеження щодо затрат), що сприяє прискоренню досягнення оптимального розв’язку, а використання стратегії пошуку “в глибину” дає змогу знайти рішення (якщо воно існує) і за обмежень, що накладаються на час його пошуку і потрібний об’єм пам’яті ЕОМ.
 • Item
  Моделювання плазмової ребристо-стержневої антени
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Тепляков, І. Ю.; Teplyakov, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вплив параметрів плазми на просторовий розподіл поля плазмових антен. Розроблено числову модель плазмової ребристо-стержневої антени завдовжки 4λ з поперечним розподілом поля за значень d1/λ = 0,62 та d1/λ = 0,63. Адекватність чисельної моделі плазмової ребристо-стержневої антени перевірено експериментально. Наведено діаграми спрямованості плазмової ребристо-стержневої антени, отримані в результаті чисельного та експериментального моделювання.
 • Item
  Дослідження параметрів нових високоефективних сенсорів для магнітодинамічного методу діагностики залізничних рейок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Нічога, В. О.; Сторож, В. Г.; Педан, А. Д.; Матієшин, Ю. М.; Nichoha, V.; Storozh, V.; Pedan, A.; Matiieshyn, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено параметри нових високоефективних сенсорів для магнітодинамічного методу діагностики залізничних рейок. Вони призначені для застосування у сучасних багатоканальних і компонентних методах опрацювання та аналізу діагностичних сигналів у цифровому поданні. В результаті застосування цих сенсорів істотно покращаться виявлення, ідентифікація і класифікація дефектів рейок. Висвітлено також питання конструкції й електричних параметрів нових малогабаритних індукційних сенсорів на основі аморфних феромагнітних сплавів.
 • Item
  Магнітоопір та намагніченість кремнієвих мікроструктур за низьких температур
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Дружинін, А. О.; Островський, І. П.; Ховерко, Ю. М.; Кучерепа, Н. І.; Druzhinin, A.; Ostrovskii, I.; Khoverko, Yu.; Kucherepa, N.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено особливості перенесення носіїв заряду мікрокристалів кремнію, легованих бором до концентрацій, які відповідають переходу метал-діелектрик, та нікелем, що міститься у приповерхневій області кристала. Досліджено магнітні властивості до 4 кОе та магнітоопір ниткоподібних мікрокристалів кремнію під дією магнітних полів до 14 Тл за температур 4,2 К. Детально проаналізовано результати теоретичних досліджень магнітних та магнітотранспортних властивостей Si. Встановлено квадратичний характер залежності коефіцієнта від’ємного магнітоопору від намагніченості в ниткоподібних мікрокристалах кремнію.
 • Item
  Реалізація можливостей ефективнішого використання кристалічних матеріалів на основі нетривіальної кутової геометрії екстремумів п’єзооптичного ефекту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Дем’янишин, Н. М.; Андрущак, А. С.; Бурий, О. А.; Мицик, Б. Г.; Demyanyshyn, N.; Andrushchak, A.; Buryy, O.; Mytsyk, B.; Фізико-механічний інститут Національної академії наук України; Національний університет “Львівська політехніка”; Fizyko-Mekhanichnyy Instytut im. H. V. Karpenka NAN Ukrayine; Lviv Polytechnic National University
  Виявлено можливості ефективнішого практичного використання кристалічних матеріалів різних класів симетрії за рахунок аналізу просторової анізотропії та побудови вказівних чи екстремальних поверхонь п’єзооптичного ефекту для цих кристалів. На прикладі кристалів ніобату літію (клас симетрії 3m), вольфрамату кальцію (4/m) і тригліцинсульфату (2/m) показано, що п’єзооптичний ефект у цих кристалах істотно анізотропний як за знаком, так і за абсолютною величиною. Напрямки екстремумів п’єзооптичного ефекту не збігаються з кристалофізичними осями та визначаються нетривіальними кутами, які зумовлені класом симетрії досліджуваного матеріалу та можуть бути розраховані за значеннями їхніх п’єзооптичних коефіцієнтів.
 • Item
  Спектральні характеристики наноструктур типу ядро–оболонка в умовах плазмонного резонансу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Булавінець, Т. О.; Яремчук, І. Я.; Бобицький, Я. В.; Bulavinets, T.; Yaremchuk, I.; Bobitski, Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Виконано моделювання спектральних характеристик наноструктур типу ядро– оболонка, а саме срібло–золото, срібло–мідь, срібло–діоксид титану та діоксид титану– срібло в умовах локалізованого поверхневого плазмонного резонансу. Показано, що зміною товщини оболонки на металевому чи напівпровідниковому ядрі можна керувати спектральним положенням піка поверхневого плазмонного поглинання у видимій області спектра, та оцінено вплив геометричної деформації наноструктур на їхні оптичні характеристики.