Проблеми економіки та управління. – 2015. – №815

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів у різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори значну увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Всі представлені матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 815. – 280 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Зміст до Вісника «Проблеми економіки та управління» № 815
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Модернізація промислових підприємств як важлива передумова розвитку їх конкурентоспроможного потенціалу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Петрович, Й. М.
  Зроблено спробу проаналізувати і узагальнити вплив основних організаційно-технічних і економічних чинників, які можуть впливати на прискорення розвитку конкурентоспроможності виробничого потенціалу українських промислових підприємств, охарактеризувати їх змістовне наповнення і сферу впливу в динамічних умовах прискорення науково-технічного прогресу і жорсткої конкуренції. В цьому контексті наголошується на ролі і значенні організаційно-технічних і соціально-економічних чинників у формуванні та ефективному використанні конкурентоспроможного потенціалу промислових підприємств. Зроблено спробу висвітлити важливість вирішення цього завдання застосування на промислових підприємствах новітніх технологій та забезпечення їх освоєння персоналом високого рівня кваліфікації. Наголошується на важливості і необхідності вирішення проблем прискорення процесів модернізації виробничого потенціалу вітчизняного машинобудівного комплексу. Зокрема йдеться про нарощування сучасного конкурентоспроможного потенціалу машинобудівних підприємств, які повинні налагодити випуск прогресивної техніки для переоснащення підприємств агропромислового комплексу, легкої та харчової промисловості, а також підприємств виробничої інфраструктури. Підкреслюється важливість застосування сучасних методів управління процесом модернізації, орієнтованих на ефективне використання інвестиційних ресурсів. Звернено увагу на підвищення ролі мотивації працівників підприємств у вирішенні проблем їх модернізації. Підкреслюється важливість застосування важелів матеріального і морального стимулювання персоналу. An attempt is made to analyze and generalize the effect of main organizational and technical as well as economic factors which can accelerate increase of competitiveness of the industrial production potential of Ukraine. Their content and scope of influence in the dynamic conditions of scientific and technical progress acceleration and hard competition are described. In this context the role and importance of organizational and technical as well as socioeconomic factors in formation and effective use of competitive potential of industrial enterprises are emphasized. An attempt is made to light up the importance of applying innovative technologies at industrial enterprises for solving this task and mastering these technologies by highly qualified personnel. The importance and necessity of solving the problems of modernization processes acceleration at production enterprises of domestic machine-building complex are emphasized. In particular, modern competitive potential of machine-building enterprises should be built. The progressive technologies should be used for re-equipment of enterprises of agro industrial complex, retail food industry, light and production infrastructure enterprises. The importance of applying modern methods of modernization control is underlined. Attention is paid to increasing the role of the enterprise workers motivation in solving modernization-related problems. The importance of applying financial and moral stimulation of personnel is stressed.
 • Item
  Асиметрія обліково-аналітичної інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Диба, М. І.; Загородній, А. Г.; Партин, Г. О.
  Розглянуто проблему асиметрії інформації в підприємницькій діяльності, зокрема: сутність асиметрії інформації та її відмінність від повноти інформації; причини виникнення інформаційної асиметрії; вплив асиметрії інформації на ефективність діяльності суб’єктів господарювання; види асиметрії інформації та їхня сутність. Розкрито джерела та причини виникнення асиметрії обліково-аналітичної інформації, зокрема специфічні причини, які зумовлені формуванням цієї інформації, а саме: наявність різних моделей обліку, паралельне використання фінансового і податкового обліку, можливість використання підприємствами елементів облікової політики, відсутність нормативних документів щодо обчислення аналітичних показників. The problem of information asymmetry in entrepreneurial activity has been considered, in particular: the nature of information asymmetry and its difference from the completeness of information; the reasons for information asymmetry emergence; the impact of asymmetric information on the operating efficiency of business entities; the types of information asymmetry and their essence. The sources and the reasons for asymmetry of accounting and analytical information have been developed, including specific factors, caused by the forming of this particular information: the existence of different accounting models, the concurrent use of financial and tax accounting, the possibility of application of accounting policy elements, the lack of regulatory documents for analytical indicators calculating.
 • Item
  Оцінка дієвості системи управління економічною безпекою підприємств – суб’єктів ЗЕД
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Черчик, А. О.
  Систематизовано методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства, запропоновано авторське трактування дієвості системи управління економічною безпекою підприємства, діагностовано стан економічної безпеки досліджуваного підприємства, удосконалено методику оцінювання дієвості системи управління економічною безпекою, яку апробовано на матеріалах підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність. In the article systematized methodical approaches to the estimation of economic security, proposed the authorial interpretation of management effectiveness of economic security, made the diagnosis of economic security company investigated, improved methodology for assessing management effectiveness of economic security that the materials tested undertaking foreign trade.
 • Item
  Науково-освітні чинники формування конкурентоспроможності України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Соболєва, Т. О.
  Окреслено сучасний стан та тенденції у вищій освіті України із зазначенням серед її трендів скорочення чисельності вступників до ВНЗ, недостатнього рівня якості отриманої випускниками вишів освіти за умови необґрунтовано великої кількості освітніх закладів. Незадовільний стан наукової сфери пов’язаний як з незначним рівнем фінансування зазначеної сфери, так і з неефективністю її функціонування, що проявляється в низькій продуктивності аспірантури та докторантури, низькому інноваційному рівні застосовуваних технологій та процесів. Виявлено зв’язок показників науково-освітньої сфери України з відповідними складовими міжнародного виміру рівня конкурентоспроможності країни. There are highlighted the current situation and trends in higher education of Ukraine with the indication of the following tendencies: decreasing the number of applicants to higher education institutions, insufficient quality of graduates’ education, and unreasonably large number of educational institutions. The unsatisfactory condition of science is associated with both low level of funding of this field and the its ineffectiveness that is manifested in low productivity of postgraduate and doctoral studies, low innovative level of the technologies and processes used. The unsatisfactory condition of science is associated with its nonprofitability, and sometimes even losses, as well as with low level of funding (it is 4 times lower than that in developed countries). Higher education in Ukraine during its independence passed through certain periods of its establishing. All of them were dependent on the public and economic processes in the state. So the system of education passed from the way of high quality education of uncontrolled financial self-sufficiency to unequal realization of the European standards in autonomous management and principles of Bologna process. One of the main requirements for increasing the quality of education is definition of its standards. There should obligatory exist a real connection between modern business demand to the specialist qualification and control over achieving the above stated competencies by graduates. Such control might be provided as a independent testing of professional and scientific competences by international standards. Independent monitoring surveys of HEIs (Higher Educational Institutions) and maximum objective independent rankings of Ukrainian universities can be considered as a motivating factor in increasing quality of education. Another stream in increasing the quality of education is students, faculty members and scientists mobility, including financing internships and study abroad. Taking into account the lack of financial resources at Ukrainian scientific and educational establishments nowadays international and European programs are an effective alternative. The connection of scientific-educational sphere of Ukraine with the relevant components of the international dimension of competitiveness is discovered. The effectiveness of scientific and educational component innovative infrastructure can be judged from the Global Competitiveness Index (GCI). In above-mentioned Index in 2014-2015 Ukraine was placed 76 out of 144 countries, (compare with 2012-2013 when it was lower by three positions). Ukraine has high indexes in such categories as “Tertiary education enrollment rate” – the 13th place (quantity of students is meant, not the quality of education) and “Quality of math and science education” – the 30th place (it is the index of secondary school education). The middle position concerning such indexes as “Secondary education enrollment rate” – the 41st place (again by quantity characteristics), “Availability of scientists and engineers” – the 48th place, confirms that Ukraine saved certain scientific potential. Ukraine has the 52nd place with the number of applications on patents made by the РСТ procedure. The rest of the indexes confirms the low level of scientific know-hows, implementation of high technologies, increasing the staff qualification, and, in general, low innovative potential of companies.
 • Item
  Управління знаннями як інструмент забезпечення інноваційного розвитку підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Смолінська, Н. В.; Грибик, І. І.
  Розглянуто поняття “інформація” та “знання”, сфери управління знаннями на підприємстві. Проаналізовано ознаки організаційної культури підприємства, що самонавчається, культурні чинники, які відповідно створюють бар’єри та підтримують ефективне управління знаннями. Розглянуто завдання, які ставляться перед менеджерами з управління знаннями. Виділено основні норми і цінності, які представляють організаційну культуру підприємства, що самонавчається. The article points out that the peculiarity of an enterprise conforming to the new economic conditions, is recognizing knowledge as a basic tool for creating competitive advantages, adoption and implementation of initiatives aimed at managing knowledge. The difference between the concepts of “knowledge” and “information” are specified. One of the features that distinguish knowledge from information is that knowledge depends on context and subjective conditions of its use; it is closely linked with the person while information may exist independently. Organizational form of a self-developing enterprise is the result of a continuous process of learning, using knowledge and intellect. Similarly, we can assume that the organizational culture of the self-developing enterprise will result in generating experience in its self-learning process. Therefore, the formation of the mentioned culture sample is essential for the enterprise’s development. The article points out the basic norms and values representing culture of a self-developing enterprise. The company that is self-developing should implement the following goals: to ensure the development of employees, increase the value of intellectual capital and its use, obtain competitive advantages as well as achieve the expected results and objectives by both the employees and the enterprise itself. The article considers basic concepts and methods of human capital management and establishes that their application is possible and peculiar to mature companies only. Maturity in this context is early positive experience in making decisions concerning quality management, outsourcing, knowledge management, management of relations with clients etc. It was established that the key components of a self-developing enterprise are: information, analysis, knowledge, communication serving to inflow and availability of knowledge; partnership as mutual learning and knowledge development, synergy, i.e. value added to the collective knowledge; knowledge culture, i.e. the system supporting continuous augmentation and improvement of enterprise’s intellectual capital.
 • Item
  Актуальні аспекти управління малим і середнім бізнесом в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Рачинська, Г. В.; Копець, Г. Р.
  Виокремлено особливості малого і середнього бізнесу (МСБ), відмінності в поведінці підприємств МСБ порівняно з великими підприємствами і основні ознаки сучасного управління підприємствами МСБ. Проаналізовано класичну управлінську “решітку” Р. Блейка і Дж. Моутон з метою вибору оптимального стилю управління, який би відповідав конкретній ситуації у сучасному бізнесі. Досліджено типові проблемні зони в управлінні МСБ. Запропоновано проектувати і використовувати стратегічну канву нового продукту чи послуги як спосіб реалізації конкретної стратегії управління, спрямований на максимізацію прибутку, підтримання іміджу фірми, розширення частки ринку. The article singles out features of SMEs, differences in the behavior of small and medium-sized businesses compared with large enterprises, and, consequently, the main features of the modern management of small and medium businesses. The characteristic features of modern management are: gradual abandonment of managerial rationality of classical schools of management, situational approach to management, the use of strategic management of business entities that combines strategic approach to setting goals and program – targeted to their realization, recognition of dominant importance for the development of innovative management firms, managing organizational culture of the company. The main factors are management flexibility, adaptation to the constant changes in the external environment. There is analyzed the classical management “grid” specified by R. Blake and J. Mouton to select the optimal management style that is appropriate for the specific situation in modern business. “Blind” areas in the management of small and medium business are investigated. Among the typical problem areas there are singled out: the lack of management diagnostics, business key performance indicators, lack of vision of the final result of the firm, poor quality work with the client base, lack of pre-test phase of goods and services, consumers workload, manager solution routine, operational tasks, imperfect mechanism of doing business. One tool that helps keep administrative account is funnel sale. It structures the data for all customers from the moment of the first call to the close of the deal. Funnel means reducing the number of potential customers in the transition to the next stage of interaction. The sequence analysis of the expectations from the goods or services of the company through strategic design canvas with the influence of consumers and competitors is made. For this purpose, the following steps are singled out: 1) defining the criteria that are important to potential customers when choosing goods (services) of the company; 2) evaluating goods (services) of the main competitors by certain criteria, designing their strategic canvas; 3) evaluating goods (services) offered by a particular company, and designing their own strategic canvas on the same schedule. If curves are basically the same, meaning that a particular firm offers are differentiated enough, this leads to price competition and lower profits of the company.
 • Item
  Мотиваційні аспекти створення інноваційних START-UP на платформі ВНЗ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Нікіфорова, Л. О.
  Обґрунтовано, що в Україні вже сьогодні створено умови для формування start-up на платформі ВНЗ, при цьому доведено, що всі учасники start-up –підприємства, фірми, ВНЗ, викладачі, студенти тощо – мають чітко виражену мотивацію. На основі проведених досліджень сформовано рекомендації щодо законодавчого закріплення деяких елементів мотивування інноваційного процесу. Розроблено методи для створення та управління start-up на платформі ВНЗ в умовах сучасного стану економіки України. The article proves that in Ukraine the conditions are created for the formation of startups on the platform of universities. It is proved that all participants of start-ups – companies, firms, universities, teachers, students etc. – have a clear motivation. The recommendations are made on the basis of research for legislative consolidation of some elements motivating the innovation process. The methods are obtained for creating and managing start-ups on the platform of Universities at the present stage of Ukrainian economy development. Today in Ukraine a number of companies buy foreign technologies, a number of firms and companies buy the components, from which high-tech products are assembled. As a result, they pay to the owners of intellectual property from foreign countries. Thus, today Ukraine is funding the innovative economic development of foreign countries. The current situation in Ukraine can be called “an innovation trap”. It is necessary to change the rules on the market of innovative technologies to go out from this innovation trap. The paper proves that the development and production of innovative products should move to Ukraine; it concerns both production and scientific research. Due to this the necessary conditions will be created for using scientific potential at domestic universities. It will also help to create the basis of startups producing innovative ideas needed by business. This paper analyzes the sources of financing start-ups on a platform of universities, as well as special funds and endowments. It is proved and illustrated by an example that the start-up on the platform of the university is a source of independent funding for University’s special fund or the endowment fund. The features are described for creating and financing innovative start-ups at universities. Motivation of all participants of start-ups is described. The recommendations are elaborated for the improvement of certain elements of the Bill on Innovation, and it is proposed to adopt the legislative responsibility of the actor’s start-up in case of not fulfilling its obligations. In particular, the situation is described, when a start-up created at the university is financed by external sources, i.e. public or private funds.
 • Item
  Моделювання податково-боргової складової фінансової безпеки на основі штучних нейронних мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Михальчук, Н. М.; Савка, Н. Я.
  Запропоновано методику моделювання податково-боргової компоненти фінансової безпеки держави. Теоретично обґрунтовано доцільність поєднання в методиці нормативно-індикативної оцінки з нейромережевими технологіями. Проаналізовано вплив податкової заборгованості на фінансову безпеку за двома індикаторами: податковим навантаженням та рівнем тінізації економіки. Topicality of the problem of restructuring basic approaches to principles, forms, methods and tools for providing financial security of the state is justified in the article. The current concept, which is legally approved, is based on regulatory and indicative analysis and has the nature of ascertaining of current trends; however it doesn’t allow analyzing the future transformations. The authors prove complexity of applying classical evaluation methods from both mathematic and logical point of view through the features of political and economic situation in Ukraine and through nonlinearity relation between the events and the processes within security bounds. Accordingly, the authors argue advisability and preferences in the formation of new, more progressive methods for diagnosing the state of financial security at the macro level, especially by the tax-debt component. In the process of research there was developed methodology for modeling tax-debt component of state financial security, which was developed by using combination of the normative and indicative evaluation with the neural network technologies. Efficiency of methodology was verified by using analysis of impact of the tax arrears on the financial security by using two indicators: tax load and the level of the shadow economy. As the result of expert evaluations there was defined a range of limit values for selected indicators and it was found that their values show crisis trends. The model, which was developed based on the artificial neural networks with the radial basis functions, demonstrates interconnection between the level of the tax debt and the level of the shadow economy and refutes the dependence between arrears and tax burden. Those results are adequate to the current economic situation.
 • Item
  Концептуальні положення відкрито-закритої моделі інноваційного процесу з інтелектуальною складовою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Косенко, О. П.
  Розглянуто загальний стан та основні тенденції зміни моделей організації інноваційного процесу. Доведено, що існуючі моделі недостатньо враховують інтелектуальну складову, яка є базовою під час розроблення інтелектуально-інноваційних технологій. Запропоновано авторську відкрито-закриту модель інноваційного процесу з інтелектуальною складовою та розроблено алгоритм її використання. The general situation and the main trends of changing the innovation process organization models are considered in the article. A retrospective review of models of the innovation process revealed the shortcomings of the existing models. First, in all the models there is no focus on the intellectual component of innovation. This deficiency is a common characteristic not only for Ukrainian companies. Second, the emphasis on certain models of openness to innovation today became sufficiently popular among industrial enterprises due to excessive openness of these models and insufficient representation in them the possibilities of using the closed innovation. Open innovation in principle is not a priority for the development, distribution and consumption. Third, the current model of organizing the innovation base is mostly focused on product-material innovation, providing a way out of the innovation process for new products. Fourth, the weakness of external innovation infrastructure enterprises in most cases makes their research units rely on their own capabilities. It is proved that the existing models do not take into account the intellectual component, which is the base for the development of intellectual and innovative technologies. In some cases, this leads to difficulties in the organization of intellectual innovation in the industry, especially in the formation of the program of commercialization of innovation and technology transfer on the basis of the audit process. Each of the models discussed in the article meets the requirements of innovative development of its time, is viable and has been used in the market or close to market conditions. It was found that one of the other models of the innovation process differs in certain characteristics, among them: the speed and flexibility to respond to innovation challenges of the external environment; sources of innovation; feedback, the level of start-ups etc. The author offers an open- closed model of innovation process with the intellectual component and the algorithm of its use. The model name was dictated by three main assumptions in its development. 1. The maximum openness to the concept of innovation, as it is envisaged in the model of a transfer of intellectual products (commercial or, in some cases, not commercial). 2. The maximum capacity of the enterprise internal consideration and taking into account its possible desire to leave the intellectual result as “a closed innovation”. 3. In the process of developing the intellectual innovation model one should consider developing intellectually meaningful product (intellectual property), for which the model provides a reliable legal protection. The overall job at “open-closed model with intellectual component” can be described using a phased method of use. In the article the main stages are described, their content is revealed, and recommendations for effective use are given. The main stages of the model include: market research, analysis and selection of market demand, ranking and planning, research, intellectual result, legal protection, the decision to use.
 • Item
  Типологія мислення в управлінській діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Дубодєлова, А. В.; Лісовська, Л. С.; Бандрівський, Р. Р.
  Розглянуто природу, сутність і суспільно-історичну зумовленість людського мислення. Виявлено значення, особливості та функції мислення в управлінській діяльності. Обґрунтовано необхідність типології мислення. Узагальнено сучасні теоретичні підходи і виокремлено критерії класифікації типів мислення. Виконано класифікацію типів мислення. За кожним типом мислення розкрито сутність, сфери, переваги та недоліки практичного застосування. За результатами аналізування наукової літератури доведено ефективність і визначено сукупність чинників, які якнайбільше впливають на системне мислення. Обґрунтовано необхідність розвитку стратегічного мислення. В результаті дослідження розкрито зміст і технологію стратегічного мислення та особливості застосування в управлінській діяльності. The article examines the nature, essence and socio-historical dependency of human thought. The value, features and functions of thinking in management are discovered. The necessity to create typology of thinking is justified. Modern theoretical approaches are overviewed and criteria for classification of the types of thinking are singled out. The types of thinking are classified. The essence, scope, advantages and disadvantages of practical application of each type of thinking are discovered. The results of the review of scientific literature are used to prove effectiveness and to determine a set of factors that have the greatest effect on systems thinking. The necessity of developing strategic thinking is substantiated. The study reveals the content and technology of strategic thinking and specifics of its application in management.
 • Item
  Ключова роль інформаційних технологій під час реінжинірінгу бізнес-процесів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Гвоздь, М. Я.
  Зображено актуальність застосування реінжинірингу бізнес-процесів як сучасного методу управління вітчизняними промисловими підприємствами, які функціонують в умовах певної економічної нестабільності. Досліджено та схематично наведено еволюцію поняття реінжиніринг бізнес-процесів, яка зображає змістове наповнення цього засобу управління та показує ключову роль інформаційних технологій у розвитку теорії реінжинірингу на сучасному етапі господарювання. Підкреслено можливості, яких підприємство може досягти за оптимального використання інформаційних технологій у своїй діяльності, показано їх роль у підвищенні ефективності функціонування підприємств крізь призму оптимізації зовнішніх бізнес-процесів, що покладено в основу Х-інжинірингу як нового етапу розвитку теорії реінжинірингу. The article shows the relevance of business processes reengineering as modern method of domestic industrial management of enterprises which are operating in specific conditions of economic instability. The concept of business processes reengineering evolution is researched and schematically represented. This evolution reflects the semantic content of management tool and shows the change of key factors at each stage of its theory. The key role of information technology in reengineering theory evolution is described at the present stage of economic development. Using information technologies in methods and management tools expands the range of capabilities in management because market of information technologies offers a wide range of application software that makes it possible to improve the business processes reengineering depending on the financial capacity of the company and the complexity of the tasks. Opportunities are highlighted that enterprise could achieve within the optimal use of information technology in its activity. The importance of information technology in almost all areas of the company activities are highlighted as information technologies open new opportunities in management as they became a base for emergence of new management tools, X-engineering, for example. X-engineering is a new period in development of theory of engineering and aims at expanding business processes outside the enterprise. In these conditions development of information technologies today gives an opportunity for entrepreneurs to do business in a new way changing design not only of internal business processes, but also external ones, those dealing with the interaction with consumers.
 • Item
  Уніфікація оцінки інноваційної перспективності розробки складних технічних систем як фактор підвищення ефективності менеджменту НДДКР і публічних закупівель
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Воротніков, В. А.
  Розглянуто концепцію вдосконалення розроблення складних технічних систем як специфічного інноваційного продукту, перспективність створення якого розробник та публічний інвестор визначають за інноваційними параметрами, які формують за даними матеріалів патентів, що захищають нові технічні рішення закладені у об’єкт розробки. The problem of improving the management of public procurement and R&D complicated technical systems on the basis of the analytical apparatus unification assess their prospects of innovation through the use of innovation R&D results indicators. In conditions of the techno-economic data high uncertainty on the basis of patent data can be obtained figures that with reasonable certainty will characterize the degree of innovation in relation to the technical level and the justification of the innovations practical implementation. At the turn of the present decade to identify promising research and development we have shown interest of many influential international organizations, including the European Union, the World Bank, the World Intellectual Property Organization and others. The main conclusion that can be drawn from their documents, is that the key role in the financing of high-tech R&D should belong to the state or interstate structures. Another finding is that the significance of projects is often linked to the level of innovation, for an objective assessment which used IP. A rational approach to improving the performance of the national system of high-tech R&D is proposed to create complicated technical systems carried out by the scheme of public procurement. To achieve this goal it is necessary to solve three major methodological problems. First, to confirm the relevance enhance the evaluation of promising R&D, especially in the creation of complicated technical systems, due to the introduction of innovative component of prospects. Secondly, to formulate the basic provisions of the analytical apparatus improvement of forecasting complicated technical systems the prospects of through the use of innovative options innovations obtained on the basis of patents. Third, to prove the feasibility of a uniform application of the proposed analytical prediction tools innovative prospects for rational coordination of corporate and institutional tasks of management to create complicated technical systems. The basic prerequisite for the formation of this study methodology is the possibility of using non-financial data about the prospect of complicated technical systems for assessing the investment attractiveness of R&D in public procurement scheme. The methodology incorporated a comprehensive approach to the unification of technical-operational, economic and innovative options in the integration of innovative index prospects of complicated technical systems. Data on the effectiveness of the target, which in the early stages of the forecast are declarative in nature, complemented by the innovative characteristics of excellence of the development object. They can be obtained on the basis of material patents protecting a conceptual image of the development object, which should be given numerical values, for example, by the gradation of ranks in importance, indicators of novelty, inventive step and feasibility. This allows you to extend the evaluation stage of early prediction when most of the basic data for the analysis have low accuracy and reliability. In addition, the prospects for a comprehensive forecast of complicated technical systems take into account the whole set of indicators that may be of interest to justify the investments in R&D. The analytical apparatus support decision-making on the creation of complicated technical systems is proposed to introduce assessment of the prospects of innovation, which is denoted by the term “spillover” novelties and lower technological level, with the potential dual-use. Using a standardized methodology for assessing the prospects of the complicated technical systems creation will improve the efficiency of management companies in terms of ensuring their competitiveness and the macroeconomic impact is a synergistic effect on the growth of the quality of R&D results. Topical problems in further research is a quantitative assessment of the IP rights degree and their commercial value, and the development of analytical expressions to identify and correct matching between the values of particular indicators in the framework of a summary innovative prospects indicator.
 • Item
  Системний підхід до розвитку персоналу організації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Винничук, Р. О.
  Обґрунтовано доцільність системного підходу до розвитку персоналу організації. Розглянуто структуру системи розвитку персоналу та запропоновано авторський підхід до цього питання з врахуванням особливостей та всіх напрямів розвитку персоналу. Особливий акцент зроблено на принципах, які впливають на формування системи розвитку персоналу, а також охарактеризовано специфіку кожного з напрямів розвитку персоналу. In this article the author presents the main conceptual principles of systemic approach to professional development. The article characterizes the selection of subsystems of organization’s personnel development. There is proven feasibility of a systematic approach to personnel development in view of the integrity, structuring and ordering system of organization personnel development. Personnel development is considered as a combination of organizational and economic measures aimed at disclosure of individual and professional potential of employees and increase of their abilities. The main purpose of personnel development is to provide the conditions for the effective use of HR potential and to promote the desire to increase their professional and competence-ideological level. The personnel development system involves the formation of goals, functions, organizational structure of personnel development, vertical and horizontal functional relationships of managers and professionals in the implementation and improvement of the organization’s personnel development. The idea of the system approach enables holistic view relationships between all components of the personnel development, and establishes their interaction and cause-effect reaction. This approach allows to structure features elements of personnel development system, including its goals, objectives, types, forms and specific principles that comprehensively reveal the essence of each of the aforementioned elements. The article notes that personnel development is an open system, which involves its interaction not only with the internal environment of the organization, but also with the external. In this context, the main factors which influence the personnel development system are determined. There is proposed a new approach to systematic review of organization’s personnel development, which is more comprehensive, multidimensional and more concrete compared to the existing ones. Such expediency is justified by the fact that personnel development is a dynamic category, information intensive, and subordinated to the challenges of today. The author proposes to divide a system of personnel development into three subsystems, each of which contains a set of similar signs on certain items. Informatization of all areas of society causes the necessity to select personnel development information subsystems. Such subsystems provide information necessary for acquiring knowledge and skills by employees. A social and psychological subsystem includes a psychological component, designed to adapt employee to possible changes in different types of activities or duties. Mobile subsystems may be connected with employee career movement horizontally or vertically. Personnel development in the organization as a whole should be clearly thought out and organized by using limited resources; it should be comprehensive, systematic and continuous. The article also considers all directions of personnel development and justifies the necessity of forming an effective system of personnel development in an organization.
 • Item
  Дослідження сегменту експрес-доставки вантажів в Україні з використанням методів математичної статистики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Шандрівська, О. Є.; Кузяк, В. В.; Шандрівський, В. А.
  Досліджено сегмент експрес-доставки вантажів та проблеми їх розвитку в Україні: актуальність та чинники розвитку сегменту “СЕР”; основні структурні показники діяльності суб’єктів господарювання в сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності; обсяг та структуру наданих послуг підприємствами пошти та зв’язку; рівень доходів підприємств від надання послуг пошти та зв’язку тощо. Проаналізовано проблеми розвитку сегменту “СЕР” та надано рекомендації щодо удосконалення їх діяльності (запроваджувати методи нецінової конкуренції, подальше поглиблення спеціалізації/диверсифікації (залежно від умов розвитку) та застосування прогресивних форм обслуговування споживачів з врахуванням факторів комплексності постачання, обсягу надання додаткових послуг, прямих довготермінових зв’язків). Розглянуто чинники сприяння діяльності надавачів послуг експрес-доставки (техніко- технологічні: оптимізація маршрутів перевезень вантажів, удосконалення систем оброблення та перевезення вантажів, механізація та автоматизація у сфері виробництва, застосування сучасних інфокомунікаційних технологій; організаційні: вдосконалення організаційних структур управління та перерозподіл функціональних обов’язків, покращення організації виробництва і праці; економічні: уніфікація та стандартизація існуючих послуг на засадах структуризації показників якості послуг та кількісного визначення їх параметрів, встановлення нормативних рівнів якості пересилання вантажів, економічне стимулювання щодо забезпечення надання високоякісних послуг). In this work the market segment of express cargo delivery and the following problems of its development in Ukraine are researched: topicality and factors of express freight development; basic structural indicators of businesses in transporting, warehousing, postal and courier activities; volume and structure of services provided by enterprises of mail and communications; the level of income of companies providing post and communication services etc. The problems of the express freight and recommendations for improvement of their activities (implementing methods of non-price competition, further deepening specialization/diversification (depending on the conditions of development) and the application of progressive forms of customer service, taking into account the complexity of the supply factors, the amount of additional services, direct long-term bonds). The following factors promoting the activities of express delivery service providers (technical and technological) are considered: cargo route optimization, improvement of processing and transportation systems, mechanization and automation in manufacturing, the use of modern information and communication technologies. The considered organizational factors are: improvement of organizational management structures and redistribution of functional responsibilities, improvement of production and labor. Among economic factors there are: harmonization and standardization of existing services on the basis of structuring service quality indicators and quantitative determination of parameters, establishment of regulatory quality levels of forwarding cargoes, economic incentives to ensure the provision of high quality services).
 • Item
  Інституційно-економічний механізм забезпечення інноваційного розвитку суспільства в умовах поглиблення техноглобалізму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Чернявська, О. І.
  Досліджено економічні та інституційні механізми, які сприяють розвитку сфери науки, техніки та інновацій. Також визначено роль міжнародних інституцій ООН у сучасних процесах техноглобалізму та головну увагу зосереджено на необхідності перегляду деяких інституційних та регуляторних функцій ООН. Автором виявлено суперечливий характер наслідків техноглобалізму на сучасному етапі розвитку світового господарства. The article is devoted to the research of economic and institutional mechanisms that stimulate science, technologies and innovations. On the basis of the analysis of main features of global technological development at the present stage, the author researched the activity of international institutions like the UNO which could be effective in solving global problems of technological development and also discovered the institutional providing of innovation activity under extending technoglobalism and as the main condition of sustainable economic development. The author has revealed a contradictory character of consequences of technoglobalism and also analyzed its several basic forms in which this process developed in the end of ХХ and at the beginning of ХХІ centuries. Thus, development of technoglobalism is of use for most countries, as revolutionary technologies cause less harm to the environment than the technologies which were resource-intensive and contaminated the environment. At the same time a lot of countries, especially developing, are often deceived and place production facilities dangerous for the environment on their territories. As we know, technoglobalism changed not only scales and pattern of production in the developed industrial countries but also had noticeable global influence on quality of life, mutual relations of people and their attitude towards environment. At the same time, powerful potential of new scientific and technical achievements is not always used for the benefit of mankind. However, in spite of that today the mankind doesn’t have other alternative except subsequent intensification of process of global technological development because of the gradual exhaustion of present natural resources, growth of planet population and ecological problems. One of modern features of formation of technoglobalism is deepening the global problems of technological development, i.e. contradiction between society and nature represented by the contradiction of scientific and technological progress, which is the source of such problems. That is why in the end of the ХХth century sharp necessity to minimize the technogenic impact of human civilization on environment appeared, above all, applying resource saving, ecologically clean and waste-free technologies in industry; introduction of new types of alternative energy; use of hybrid transport and technologies of clean car etc. So, the newest achievements and results of modern scientific and technological progress became key to economic development and contributed to the deepening of globalization processes, especially in a scientific and technological sphere. Change to the new technological method of production, to high, science-intensive technologies, rapid and wide distribution of information communication technologies, which will eliminate barriers on the way to movement of commodities, services, capitals are basic motive forces, which stipulate the process of globalization, both economic and technological in particular. From the initial stage of origin of technoglobalism powerful technical and technological changes took place in different industries of national economy, its structure and principles of placing productive forces of society (the rates of their development were considerably accelerated) changed and resulted in a considerable economic revival in the developed industrial countries. In world economic development a transition took place gradually from the capitalism of «free competition» to the monopolistic one. The process of concentration of capital in sectors of heavy industry resulted in creation of large industrial objects. This period was characterized by formation of world currency and credit markets, the international division of labor increased, the importance and intensity of the international trade grew sharply, especially in technology-intensive industries. Thus, revolutionary transformations in the sphere of science and technology gradually gained global character. More and more often the key role of technological factor is noticed in the process of the economy growth of most countries in the world.
 • Item
  Роль партнерства в умовах гуманітарної кризи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Фігун, Н. В.; Білошевська, О. Б.
  Досліджено роль партнерських відносин у гуманітарному ланцюзі постачання, проаналізовано модель співпраці учасників гуманітарного ланцюга. Розглянуто основні проблеми, які спричиняють неефективну координацію учасників ланцюга гуманітарної допомоги. Наведено основні принципи успіху державно-приватного партнерства, які підвищують ефективність співпраці. The role of partnerships in humanitarian supply chain is researched; the model of cooperation between participants in humanitarian supply chain is analysed. The main problems that cause inefficient coordination of participants in humanitarian supply chain are considered. The basic principles of successful public-private partnerships that enhance the effectiveness of cooperation are presented. There are proposed methods that help to organize quickly the delivery chain of humanitarian aid that involves strategies for effective coordination of its members. The main objectives of humanitarian logistics which includes the purchase and delivery of necessary materials and provision of necessary services in place and at time when they are needed are formed. Therefore, in this article the main purpose, essence, prospects, funding sources, especially reverse logistics and life cycle of humanitarian supplies of traditional and humanitarian logistics are defined and the main differences between traditional and humanitarian logistics are reviewed. The main humanitarian supply chains members are listed. The nature and importance for society of coordination and cooperation between all participants across humanitarian supply chain are considered. The model of cooperation between the members of humanitarian supply chain is presented; examples of such cooperation during the natural disasters are provided (the terrorist attacks on September 11 and hurricane Katrina). Based on these examples the main reasons of ineffective engagement of participants during emergencies are discovered. The location of logistics centers, hubs, airports, ports, and routes for assisting victims of the hurricane in Philadelphia (2013) is presented. It has been proven that effective partnerships can improve coordination within the chain, maximizing the process of providing necessary resources and leading to integrated communication. The notion of partnership between the private sector and local authorities is expanded; strategic, operational and tactical effects of this partnership are considered. The idea that the partnership between the state and private sector institutions can change the strategic direction of combating the disaster is demonstrated. The basic principles of success that will allow to build effective public-private partnerships including accessibility, planning, resources availability, interests, stability are analyzed. Useful hints on increasing the efficiency and effectiveness of such cooperation are developed.
 • Item
  Забезпечення інноваційного розвитку гірничорудних підприємств на основі ресурсної концепції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Темченко, О. А.; Петрук, М. В.
  Досліджено застосування ресурсної концепції як засобу забезпечення інноваційного розвитку гірничорудних підприємств. Особливу увагу зосереджено на специфічних проблемах у діяльності вітчизняних гірничорудних підприємств, обґрунтуванні необхідності реалізації стратегії екологозбалансованого природокористування, а також формуванні системи пріоритетних факторів забезпечення інноваційного розвитку в складних умовах господарювання. The article studies the issue of introducing strategic management taking into account the need to ensure innovative development of domestic mining enterprises. In conditions of difficult economic and financial environment, globalization of economic activity and tough international competition further innovative development has special significance to ensure long-term competitive advantages. Studying this issue the attention is focused on identifying specific problems in the activities of domestic mining enterprises and forming the system of the most important factors for their innovative development. The object of the research is the mining companies that have unique features of the activities, involving the use of various types of resources, and in the first place, natural resources. Considering specifics of such enterprises, the primary objectives are to assess the efficiency of using mineral resources, with implementation of the strategy of ecological and sustainable natural resources management. Scientific novelty consists in forming the system of indicators in three priority components (economy, ecology and social environment), the definition of which will give a full assessment of opportunities to improve the efficiency of mining and prospects of sustainable innovative development of the mining enterprises taking into account the key factors of its components. A significant achievement is the development and justification of scientific and methodological approaches to the formation of organizational and economic bases of increase of efficiency of production economic activity and sustainable and innovative development of the mining enterprises on the basis of the resource concept. Scientific results should be used at the enterprises of mining and metallurgical complex of Ukraine in the context of improving the efficiency of their production and economic activity and sustainable and innovative development with the development of an appropriate mechanism and sustainable strengthening their competitive position on the modern market of iron ore materials.
 • Item
  Моделювання ринку автомобільних запасних частин з урахуванням контрафакту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ткачов, М. М.
  Розглянуто загальний стан та основні тенденції зміни світового ринку контрафактних товарів. Досліджено один з його важливих сегментів – ринок контрафактних автомобільних запасних частин. Обґрунтовано основні джерела появи на ринку незаконної продукції. Розроблено графічну модель ринку автозапчастин з урахуванням контрафактної продукції. Визначено основні сценарії її можливої зміни: зміна положення кривої ринкового попиту, зміна положення кривої пропозиції оригінальних запчастин, зміна положення кривої загальної пропозиції з урахуванням контрафакту. The general situation and major trends in the global market of counterfeit goods are considerd. A study of one of its important segments - automotive market of counterfeit spare parts is performed. The basic sources of illegal products on the market are analyzed. This is part of the original products produced by official manufacturers that the offenders receive for implementing shadow schemes; part of the original production, which is transferred to manufacturers place on the market or to a particular market segment without their permission; auto parts and accessories made by unofficial producers in violation of the holders’ exclusive rights (fake brands, manufacturing products under a different name); parallel imports of auto parts and accessories, which represent the original products imported to the national market of Ukraine without permission to use logos; direct copying some independent automotive products of official car manufacturers that they sell with their own name. A graphical model of auto spare parts market with the account of counterfeit goods is presented. It includes three main functions: the function of the demand curve for spare parts; the function of the total supply of spare parts on the market (including counterfeit products; supply of components). The interaction of these functions allows the author to find the value of the maximum potential economic loss for the original producers (earnings of the sellers of counterfeit products). The main scenarios of possible changes are: change in the demand curve position; change of the original parts supply curve position; change of the total supply curve with the account of counterfeit. The proposed scientific and methodical approach to modeling the auto parts market with the account of counterfeit allows determining potential losses suffered by legal owners due to exclusive rights violations. Basic methodological approaches, the implementation of which leads to a decrease in counterfeit goods on the domestic auto parts market are analyzed. First, the prices on the original auto parts may in some way affect the target market. This effect may be defined as a change of the supply curve (it will shift down). Second, it is the legislative strengthening of violators’ punishment (criminal, financial, moral etc.). As a result, this will reduce illegal products supply in the auto parts market. Third, it is strengthening of the socio-psychological component of the marketing program of the original products producers and the state. Consumers of counterfeit parts must be aware of possible negative consequences of their use, and it is necessary to convince them of the need to give priority to better, more reliable and safer products.