Проблеми економіки та управління. – 2015. – №815

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/29728

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів у різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. У своїх публікаціях автори значну увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Всі представлені матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 815. – 280 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 36
 • Thumbnail Image
  Item
  Титульний аркуш до Вісника «Проблеми економіки та управління» № 815
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Thumbnail Image
  Item
  Зміст до Вісника «Проблеми економіки та управління» № 815
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Thumbnail Image
  Item
  Модернізація промислових підприємств як важлива передумова розвитку їх конкурентоспроможного потенціалу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Петрович, Й. М.
  Зроблено спробу проаналізувати і узагальнити вплив основних організаційно-технічних і економічних чинників, які можуть впливати на прискорення розвитку конкурентоспроможності виробничого потенціалу українських промислових підприємств, охарактеризувати їх змістовне наповнення і сферу впливу в динамічних умовах прискорення науково-технічного прогресу і жорсткої конкуренції. В цьому контексті наголошується на ролі і значенні організаційно-технічних і соціально-економічних чинників у формуванні та ефективному використанні конкурентоспроможного потенціалу промислових підприємств. Зроблено спробу висвітлити важливість вирішення цього завдання застосування на промислових підприємствах новітніх технологій та забезпечення їх освоєння персоналом високого рівня кваліфікації. Наголошується на важливості і необхідності вирішення проблем прискорення процесів модернізації виробничого потенціалу вітчизняного машинобудівного комплексу. Зокрема йдеться про нарощування сучасного конкурентоспроможного потенціалу машинобудівних підприємств, які повинні налагодити випуск прогресивної техніки для переоснащення підприємств агропромислового комплексу, легкої та харчової промисловості, а також підприємств виробничої інфраструктури. Підкреслюється важливість застосування сучасних методів управління процесом модернізації, орієнтованих на ефективне використання інвестиційних ресурсів. Звернено увагу на підвищення ролі мотивації працівників підприємств у вирішенні проблем їх модернізації. Підкреслюється важливість застосування важелів матеріального і морального стимулювання персоналу. An attempt is made to analyze and generalize the effect of main organizational and technical as well as economic factors which can accelerate increase of competitiveness of the industrial production potential of Ukraine. Their content and scope of influence in the dynamic conditions of scientific and technical progress acceleration and hard competition are described. In this context the role and importance of organizational and technical as well as socioeconomic factors in formation and effective use of competitive potential of industrial enterprises are emphasized. An attempt is made to light up the importance of applying innovative technologies at industrial enterprises for solving this task and mastering these technologies by highly qualified personnel. The importance and necessity of solving the problems of modernization processes acceleration at production enterprises of domestic machine-building complex are emphasized. In particular, modern competitive potential of machine-building enterprises should be built. The progressive technologies should be used for re-equipment of enterprises of agro industrial complex, retail food industry, light and production infrastructure enterprises. The importance of applying modern methods of modernization control is underlined. Attention is paid to increasing the role of the enterprise workers motivation in solving modernization-related problems. The importance of applying financial and moral stimulation of personnel is stressed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Асиметрія обліково-аналітичної інформації та її вплив на прийняття управлінських рішень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Диба, М. І.; Загородній, А. Г.; Партин, Г. О.
  Розглянуто проблему асиметрії інформації в підприємницькій діяльності, зокрема: сутність асиметрії інформації та її відмінність від повноти інформації; причини виникнення інформаційної асиметрії; вплив асиметрії інформації на ефективність діяльності суб’єктів господарювання; види асиметрії інформації та їхня сутність. Розкрито джерела та причини виникнення асиметрії обліково-аналітичної інформації, зокрема специфічні причини, які зумовлені формуванням цієї інформації, а саме: наявність різних моделей обліку, паралельне використання фінансового і податкового обліку, можливість використання підприємствами елементів облікової політики, відсутність нормативних документів щодо обчислення аналітичних показників. The problem of information asymmetry in entrepreneurial activity has been considered, in particular: the nature of information asymmetry and its difference from the completeness of information; the reasons for information asymmetry emergence; the impact of asymmetric information on the operating efficiency of business entities; the types of information asymmetry and their essence. The sources and the reasons for asymmetry of accounting and analytical information have been developed, including specific factors, caused by the forming of this particular information: the existence of different accounting models, the concurrent use of financial and tax accounting, the possibility of application of accounting policy elements, the lack of regulatory documents for analytical indicators calculating.
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінка дієвості системи управління економічною безпекою підприємств – суб’єктів ЗЕД
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Черчик, А. О.
  Систематизовано методичні підходи до оцінювання економічної безпеки підприємства, запропоновано авторське трактування дієвості системи управління економічною безпекою підприємства, діагностовано стан економічної безпеки досліджуваного підприємства, удосконалено методику оцінювання дієвості системи управління економічною безпекою, яку апробовано на матеріалах підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність. In the article systematized methodical approaches to the estimation of economic security, proposed the authorial interpretation of management effectiveness of economic security, made the diagnosis of economic security company investigated, improved methodology for assessing management effectiveness of economic security that the materials tested undertaking foreign trade.
 • Thumbnail Image
  Item
  Науково-освітні чинники формування конкурентоспроможності України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Соболєва, Т. О.
  Окреслено сучасний стан та тенденції у вищій освіті України із зазначенням серед її трендів скорочення чисельності вступників до ВНЗ, недостатнього рівня якості отриманої випускниками вишів освіти за умови необґрунтовано великої кількості освітніх закладів. Незадовільний стан наукової сфери пов’язаний як з незначним рівнем фінансування зазначеної сфери, так і з неефективністю її функціонування, що проявляється в низькій продуктивності аспірантури та докторантури, низькому інноваційному рівні застосовуваних технологій та процесів. Виявлено зв’язок показників науково-освітньої сфери України з відповідними складовими міжнародного виміру рівня конкурентоспроможності країни. There are highlighted the current situation and trends in higher education of Ukraine with the indication of the following tendencies: decreasing the number of applicants to higher education institutions, insufficient quality of graduates’ education, and unreasonably large number of educational institutions. The unsatisfactory condition of science is associated with both low level of funding of this field and the its ineffectiveness that is manifested in low productivity of postgraduate and doctoral studies, low innovative level of the technologies and processes used. The unsatisfactory condition of science is associated with its nonprofitability, and sometimes even losses, as well as with low level of funding (it is 4 times lower than that in developed countries). Higher education in Ukraine during its independence passed through certain periods of its establishing. All of them were dependent on the public and economic processes in the state. So the system of education passed from the way of high quality education of uncontrolled financial self-sufficiency to unequal realization of the European standards in autonomous management and principles of Bologna process. One of the main requirements for increasing the quality of education is definition of its standards. There should obligatory exist a real connection between modern business demand to the specialist qualification and control over achieving the above stated competencies by graduates. Such control might be provided as a independent testing of professional and scientific competences by international standards. Independent monitoring surveys of HEIs (Higher Educational Institutions) and maximum objective independent rankings of Ukrainian universities can be considered as a motivating factor in increasing quality of education. Another stream in increasing the quality of education is students, faculty members and scientists mobility, including financing internships and study abroad. Taking into account the lack of financial resources at Ukrainian scientific and educational establishments nowadays international and European programs are an effective alternative. The connection of scientific-educational sphere of Ukraine with the relevant components of the international dimension of competitiveness is discovered. The effectiveness of scientific and educational component innovative infrastructure can be judged from the Global Competitiveness Index (GCI). In above-mentioned Index in 2014-2015 Ukraine was placed 76 out of 144 countries, (compare with 2012-2013 when it was lower by three positions). Ukraine has high indexes in such categories as “Tertiary education enrollment rate” – the 13th place (quantity of students is meant, not the quality of education) and “Quality of math and science education” – the 30th place (it is the index of secondary school education). The middle position concerning such indexes as “Secondary education enrollment rate” – the 41st place (again by quantity characteristics), “Availability of scientists and engineers” – the 48th place, confirms that Ukraine saved certain scientific potential. Ukraine has the 52nd place with the number of applications on patents made by the РСТ procedure. The rest of the indexes confirms the low level of scientific know-hows, implementation of high technologies, increasing the staff qualification, and, in general, low innovative potential of companies.
 • Thumbnail Image
  Item
  Управління знаннями як інструмент забезпечення інноваційного розвитку підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Смолінська, Н. В.; Грибик, І. І.
  Розглянуто поняття “інформація” та “знання”, сфери управління знаннями на підприємстві. Проаналізовано ознаки організаційної культури підприємства, що самонавчається, культурні чинники, які відповідно створюють бар’єри та підтримують ефективне управління знаннями. Розглянуто завдання, які ставляться перед менеджерами з управління знаннями. Виділено основні норми і цінності, які представляють організаційну культуру підприємства, що самонавчається. The article points out that the peculiarity of an enterprise conforming to the new economic conditions, is recognizing knowledge as a basic tool for creating competitive advantages, adoption and implementation of initiatives aimed at managing knowledge. The difference between the concepts of “knowledge” and “information” are specified. One of the features that distinguish knowledge from information is that knowledge depends on context and subjective conditions of its use; it is closely linked with the person while information may exist independently. Organizational form of a self-developing enterprise is the result of a continuous process of learning, using knowledge and intellect. Similarly, we can assume that the organizational culture of the self-developing enterprise will result in generating experience in its self-learning process. Therefore, the formation of the mentioned culture sample is essential for the enterprise’s development. The article points out the basic norms and values representing culture of a self-developing enterprise. The company that is self-developing should implement the following goals: to ensure the development of employees, increase the value of intellectual capital and its use, obtain competitive advantages as well as achieve the expected results and objectives by both the employees and the enterprise itself. The article considers basic concepts and methods of human capital management and establishes that their application is possible and peculiar to mature companies only. Maturity in this context is early positive experience in making decisions concerning quality management, outsourcing, knowledge management, management of relations with clients etc. It was established that the key components of a self-developing enterprise are: information, analysis, knowledge, communication serving to inflow and availability of knowledge; partnership as mutual learning and knowledge development, synergy, i.e. value added to the collective knowledge; knowledge culture, i.e. the system supporting continuous augmentation and improvement of enterprise’s intellectual capital.
 • Thumbnail Image
  Item
  Актуальні аспекти управління малим і середнім бізнесом в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Рачинська, Г. В.; Копець, Г. Р.
  Виокремлено особливості малого і середнього бізнесу (МСБ), відмінності в поведінці підприємств МСБ порівняно з великими підприємствами і основні ознаки сучасного управління підприємствами МСБ. Проаналізовано класичну управлінську “решітку” Р. Блейка і Дж. Моутон з метою вибору оптимального стилю управління, який би відповідав конкретній ситуації у сучасному бізнесі. Досліджено типові проблемні зони в управлінні МСБ. Запропоновано проектувати і використовувати стратегічну канву нового продукту чи послуги як спосіб реалізації конкретної стратегії управління, спрямований на максимізацію прибутку, підтримання іміджу фірми, розширення частки ринку. The article singles out features of SMEs, differences in the behavior of small and medium-sized businesses compared with large enterprises, and, consequently, the main features of the modern management of small and medium businesses. The characteristic features of modern management are: gradual abandonment of managerial rationality of classical schools of management, situational approach to management, the use of strategic management of business entities that combines strategic approach to setting goals and program – targeted to their realization, recognition of dominant importance for the development of innovative management firms, managing organizational culture of the company. The main factors are management flexibility, adaptation to the constant changes in the external environment. There is analyzed the classical management “grid” specified by R. Blake and J. Mouton to select the optimal management style that is appropriate for the specific situation in modern business. “Blind” areas in the management of small and medium business are investigated. Among the typical problem areas there are singled out: the lack of management diagnostics, business key performance indicators, lack of vision of the final result of the firm, poor quality work with the client base, lack of pre-test phase of goods and services, consumers workload, manager solution routine, operational tasks, imperfect mechanism of doing business. One tool that helps keep administrative account is funnel sale. It structures the data for all customers from the moment of the first call to the close of the deal. Funnel means reducing the number of potential customers in the transition to the next stage of interaction. The sequence analysis of the expectations from the goods or services of the company through strategic design canvas with the influence of consumers and competitors is made. For this purpose, the following steps are singled out: 1) defining the criteria that are important to potential customers when choosing goods (services) of the company; 2) evaluating goods (services) of the main competitors by certain criteria, designing their strategic canvas; 3) evaluating goods (services) offered by a particular company, and designing their own strategic canvas on the same schedule. If curves are basically the same, meaning that a particular firm offers are differentiated enough, this leads to price competition and lower profits of the company.
 • Thumbnail Image
  Item
  Мотиваційні аспекти створення інноваційних START-UP на платформі ВНЗ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Нікіфорова, Л. О.
  Обґрунтовано, що в Україні вже сьогодні створено умови для формування start-up на платформі ВНЗ, при цьому доведено, що всі учасники start-up –підприємства, фірми, ВНЗ, викладачі, студенти тощо – мають чітко виражену мотивацію. На основі проведених досліджень сформовано рекомендації щодо законодавчого закріплення деяких елементів мотивування інноваційного процесу. Розроблено методи для створення та управління start-up на платформі ВНЗ в умовах сучасного стану економіки України. The article proves that in Ukraine the conditions are created for the formation of startups on the platform of universities. It is proved that all participants of start-ups – companies, firms, universities, teachers, students etc. – have a clear motivation. The recommendations are made on the basis of research for legislative consolidation of some elements motivating the innovation process. The methods are obtained for creating and managing start-ups on the platform of Universities at the present stage of Ukrainian economy development. Today in Ukraine a number of companies buy foreign technologies, a number of firms and companies buy the components, from which high-tech products are assembled. As a result, they pay to the owners of intellectual property from foreign countries. Thus, today Ukraine is funding the innovative economic development of foreign countries. The current situation in Ukraine can be called “an innovation trap”. It is necessary to change the rules on the market of innovative technologies to go out from this innovation trap. The paper proves that the development and production of innovative products should move to Ukraine; it concerns both production and scientific research. Due to this the necessary conditions will be created for using scientific potential at domestic universities. It will also help to create the basis of startups producing innovative ideas needed by business. This paper analyzes the sources of financing start-ups on a platform of universities, as well as special funds and endowments. It is proved and illustrated by an example that the start-up on the platform of the university is a source of independent funding for University’s special fund or the endowment fund. The features are described for creating and financing innovative start-ups at universities. Motivation of all participants of start-ups is described. The recommendations are elaborated for the improvement of certain elements of the Bill on Innovation, and it is proposed to adopt the legislative responsibility of the actor’s start-up in case of not fulfilling its obligations. In particular, the situation is described, when a start-up created at the university is financed by external sources, i.e. public or private funds.
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання податково-боргової складової фінансової безпеки на основі штучних нейронних мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Михальчук, Н. М.; Савка, Н. Я.
  Запропоновано методику моделювання податково-боргової компоненти фінансової безпеки держави. Теоретично обґрунтовано доцільність поєднання в методиці нормативно-індикативної оцінки з нейромережевими технологіями. Проаналізовано вплив податкової заборгованості на фінансову безпеку за двома індикаторами: податковим навантаженням та рівнем тінізації економіки. Topicality of the problem of restructuring basic approaches to principles, forms, methods and tools for providing financial security of the state is justified in the article. The current concept, which is legally approved, is based on regulatory and indicative analysis and has the nature of ascertaining of current trends; however it doesn’t allow analyzing the future transformations. The authors prove complexity of applying classical evaluation methods from both mathematic and logical point of view through the features of political and economic situation in Ukraine and through nonlinearity relation between the events and the processes within security bounds. Accordingly, the authors argue advisability and preferences in the formation of new, more progressive methods for diagnosing the state of financial security at the macro level, especially by the tax-debt component. In the process of research there was developed methodology for modeling tax-debt component of state financial security, which was developed by using combination of the normative and indicative evaluation with the neural network technologies. Efficiency of methodology was verified by using analysis of impact of the tax arrears on the financial security by using two indicators: tax load and the level of the shadow economy. As the result of expert evaluations there was defined a range of limit values for selected indicators and it was found that their values show crisis trends. The model, which was developed based on the artificial neural networks with the radial basis functions, demonstrates interconnection between the level of the tax debt and the level of the shadow economy and refutes the dependence between arrears and tax burden. Those results are adequate to the current economic situation.