Автоматика, вимірювання та керування. – 2003. – №475

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2003. – № 475 : Автоматика, вимірювання та керування / відповідальний редактор В. Б. Дудикевич. – 179 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Зміст до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 475
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Автоматика, вимірювання та керування» № 475
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2003)
 • Item
  Аналіз стабільності метрологічних та експлуатаційних характеристик термоперетворювачів з металевих скел
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Скоропад, П. І.
  Досліджено стабільність термоперетворювачів з металевих скел. Investigated of the stability of the thermotransducers from metal glasses.
 • Item
  Аналіз математичної моделі двофазного керованого генератора в системі регулювання швидкістю обертання вала асинхронного двофазного двигуна
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Наконечний, М. В.; Наконечний, Ю. М.
  Розглянуто математичну модель двофазного керованого генератора в пристрої управління двофазним двигуном. The mathematical model of a two-phase controlled generator in two-phase engine control device is considered.
 • Item
  Вимірювання контакних опорів елементів інтегральних систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Пеленський, Р. А.; Гамола, О. Є.
  Запропоновано метод контролю омічного опору елементів інтегральних схем під час технологічного процесу їх виготовлення. Розроблено методи лінеаризації характеристик схем для їх роботи з цифровими вихідними приладами. Виготовлено експериментальні взірці автоматичного і напівавто¬матичного приладів для вимірювання контактних опорів елементів інтеграль¬них схем. A method of checking contact resistance values of the integral schemes elements in the course of the technological process of their manufacture has been suggested. A framework for the linearization of the schemes characteristics for their work with the digital exit devices has been worked out. Experimental samples of automated and semiautomated devices for ganging contact resistance of the integral schemes elements have been elaborated.
 • Item
  Методологія екпериментальних досліджень неоднорідних і деформованих термометричних матеріалів на прикладі моно- і полікристалічного молібдену з присадками
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Яцишин, С. П.; Курітник, І. П.; Домінюк, Т. І.
  Експериментальні дослідження термометричних матеріалів, виготовлених методом порошкової металургії, що характеризуються вихідною неоднорідністю та деформованістю, вимагають розробки спеціалізованої методології вивчення змін інтегральної термо-ЕРС, оскільки самі матеріали неперервно змінюють власний термодинамічний стан, що позначається на властивостях. The investigation of thermoelectric materials, which were made by powder metallurgy and were characterized as initially inhomogeneous and deformed, is required the special metrology of TEMP studies, because the materials are continuously changing their thermodynamic state and therefore the main properties.
 • Item
  Резистивний сенсор температури з просторово розділеним чутливим елементом
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Дорожовець, Н. М.
  Запропоновано резистивний сенсор температури з чутливим елементом у вигляді напиленої на підкладку смуги, яка розділена на декілька секцій, до яких під‘єднані вимірювальні виводи. Така конструкція при невеликій кількості виводів забезпечує збільшення кількості результатів вимірювань і, як наслідок, ефективності корекції похибок від впливу різної глибини занурення, тепловіддачі довкілля через незанурену частину, зміни теплофізичних властивостей досліджуваного середовища. Запропонована і розроблена математична модель здійснення екстраполяції до вимірюваної температури середовища при використанні такого сенсора. The resistance temperature sensor in the form of the located on the substrate resistive strip that is separated into the few sections with the separated leading-out wires is proposed. Such construction having the small number of leading-out wires have guaranteed the increasing number of measurement results and as the result coursed the increasing of the efficiency of the errors correction which are caused by the sensor submersion depth, the heat transfer into surrounding medium, the thermo¬physical properties changes of researched medium etc. The mathematical model of the measured temperature extrapolation using this sensor is proposed and investigated.
 • Item
  Вплив кліматичних умов на надійність пасажирських підвісних канартних доріг
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Рогова, І. О.
  Розглядається вплив кліматичних факторів на надійність пасажирських підвісних канатних доріг. Детально аналізується вплив низьких температур на механізми канатної дороги під час експлуатації в зимовий період. Influencing climatic factors on reliability of passenger aerial ropeways is esteemed. Influencing low temperatures on mechanism of a ropeway is in detail analysed at exploitation in the winter season.
 • Item
  Методи вимірювання активної потужності зміщення системи координат
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Грибок, М. І.
  Досліджена можливість вимірювання активної потужності зміщенням системи координат. Подано синтез схем вимірювання. Active power measurement possibility is investigated by the coordinate axis displacement. Such synthesis methodology and it’s scheme realization are shown.
 • Item
  Виявлення елементів незв'язаних простих контурів топологій,заданих матрицями суміжностей
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Дунець, Р. Б.
  Запропоновано метод виявлення елементів незв’язаних простих контурів топологій в комп’ютеризованих видавничо-поліграфічних системах, що базується на аналізі вмісту матриць суміжностей, які описують структуру зв’язків між складовими елементами таких систем. Deals with the method of determination the non connected elements of the simply cycles of the computerized editing and printing system’s topologies, which is based on analyses of the adjacency matrix’s contain, which are described the connection’s structure between element’s of this systems.
 • Item
  Вплив кліматичних умов на надійність пасажирських підвісних канартних доріг
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Рогова І. О.
  Розглядається вплив кліматичних факторів на надійність пасажирських підвісних канатних доріг. Детально аналізується вплив низьких температур на механізми канатної дороги під час експлуатації в зимовий період. Influencing climatic factors on reliability of passenger aerial ropeways is esteemed. Influencing low temperatures on mechanism of a ropeway is in detail analysed at exploitation in the winter season.
 • Item
  Тестування генераторів ядер комп'ютерних пристроїв
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Мельник, В. А.; Дудикевич, В. Б.
  Запропоновано такі методи тестування генераторів ядер комп’ютерних пристроїв: евристичний, метод тестування усіх генерованих ядер комп’ютерних пристроїв та метод тестування вибраних ядер комп’ютерних пристроїв. Запропоновано структуру системи тестування генераторів ядер комп’ютерних пристроїв. Three methods of the IP cores generators testing are proposed. Those are: heuristic method, method of testing of all generated IP cores and method of testing of selected IP cores. The structure of the IP cores generator test bench is proposed.
 • Item
  Вимірювання температури ламінованого феромагнетика за допомогою штучної нейронної мережі
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Чабан, В. Й.; Киця, Є.
  Запропоновано метод визначення температури феромаґнетика за допо¬могою штучної нейронної мережі. Як учитель мережі використано польову мате¬матичну модель тороїду. Навчання здійснювалося за стандартною підпроґрамою зустрічної пропаґації, Як вхідні сиґнали використані усталені значення струму обмотки намаґнечування. Подаються результати комп’ютеризації. Ргорозей the method of determination of temperature of ferromagnetic by artificial neural networks (ANN). As supervisor of ANN we used a perfect mathematical field model of toroid. In process of computer simulation are used standard methods of back propagation. As input signals are used the steady-state currents of magnet winding. The results of computation are given.
 • Item
  Оцінювання результатів вимірювань у випадку малої кількості даних
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Домбек, З.; Байцар, Р. І.
  Запропоновано модифікований спосіб визначення вимірюваної величини при обмеженій кількості спостережень. The modified expedient of definition of measuring value quantity is offered at small amount of observations.
 • Item
  Підвищення точності та метрологічної надійності засобів вимірювання температури з напівпровідниковими сенсорами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Яцук, В. О.; Яцук, Ю. В.
  Запропоновано алгоритм вимірювання температури з діодними сенсорами. Розроблена структурна схема вимірювача температури з уніфікацією характе¬ристик сенсорів. Подано модель функції перетворення приладу. The new température measurement algorithm for semiconductor sensors is described in this paper. The measurement unit structure scheme with unification of semiconductor sensor temperature characteristic is designed. The measurement unit transducer function is showed.
 • Item
  Електромеханічні шуми у матеріалх чутливих елементів перетворювачів температури та зміни їх основних параметрів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Яцишин, С. П.
  Електромеханічні шуми розглядаються як вид енергетичних флюктуацій, що відбуваються при деформуванні та термоциклюванні матеріалів чутливих елементів перетворювачів температури й зумовлюють зміни їх основних параметрів. The electromechanical noises are considered as a kind of energetic fluctuations during the deformating or thermocycling of sensitive elements’ materials in tempera¬ture transducers. The noises due the changes of their main parameters.
 • Item
  Виявлення хімічної неоднорідності термоелектродів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Бубела, Т. З.
  Подано результати дослідження хімічної неоднорідності термоелектродних матеріалів. Розглянуто протяжну хімічну негомогенність та негомогенність локального типу. Проаналізовано її вплив на термоелектричні та електричні характеристики термоелектродного дроту. ЕЬе findings of investigation of developments of a chemical thermoelectric nonhomogenious of thermoelectrod materials to a strand is submitted. Is considered extended chemical nonhomogenious and nonhomogenious of a local type. The analysis of its influence on thermoelectric and electrical characteristics of thermoelectrod a wire is carried out.
 • Item
  Розрахунок матриці Якобі при застосуванні апроксимації чотирикутними скінченними елементами в електричній томографії
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Дорожовець, М. М.; Петровська, І. Р.
  Розрахунок матриці Якобі при застосуванні апроксимації чотирикутними скінченними елементами ґрунтується на використанні електротехнічної теореми про варіації. Показано, що матрицю Якобі можна розрахувати без методичних похибок за одне розв‘язання прямої задачі електричної томографії. For rectangular FEM approximation the calculation of Jacobean matrix can be calculated with the electro-technical theorem of variation. Jacobean matrix can be calculated without the methodical errors by one time solution of forward task of Electro Impedance Tomography.
 • Item
  Метод аналого-цифрового перетворення одиноких і рідкоповторюваних сигналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Боднар, Р. В.
  Розглянуто метод аналого-цифрового перетворення як періодичних, так і поодиноких та рідко повторюваних сигналів наносекундної тривалості на елементах волоконної оптики. Зроблено аналіз похибок аналого-цифрового перетворення. Для підвищення точності перетворення запропоновано способи зменшення похибки дискретизації. Виведено формулу для знаходження похибок при інтерполяції вибірок досліджуваних сигналів рядом Фур’є. The method of analog-to-digital conversion for periodic as well as single and seldom repeated signals of nanosecond duration on fiber optics units is considered. The error analysis of analog-to-digital conversion is made. For the accuracy improvement of conversion the methods of digitizing error decrease are offered. The methods of decreasing the quantization error that caused increasing measurement accuracy are proposed. The formulas for determination of errors during samples interpolation of signals with the help of Fourier row is obtained.
 • Item
  Структурні методи покращення параметрів підсилювачів постійного струму типу М-ДМ з автоматичною корекцією дрейфу нуля
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2003) Бучма, І. М.
  Розглянуто методи розширення динамічного діапазону підсилювачів постій¬ного струму з автоматичною корекцією дрейфу нуля типу М-ДМ та побудови диференційних підсилювачів постійного струму подібного типу. A methods of expansion dynamic range of direct current’s amplifiers of M-DM type with automatic correction of a zero drift and building differential of direct current’s amplifiers by the same type are examined in this article.