Теорія і практика будівництва. – 2011. – №697

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу Інституту будівництва та інженерії довкілля Національного університету “Львівська політехніка”, українських науковців.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2011. – № 697 : Теорія і практика будівництва / відповідальний редактор З. Я. Бліхарський. – 272 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 53
 • Item
  Розробка уточненого розрахункового методу для визначення межі вогнестійкості несучих залізобетонних конструкцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Поздєєв, С. В.; Левченко, А. Д.
  Розроблено уточнений розрахунковий метод визначення меж вогнестійкості несучих залізобетонних конструкцій на основі параметрів їх напружено-деформованого стану під час пожежі, визначених методом кінцевих елементів. Визначено параметри математичних моделей, що застосовуються, за яких метод має найбільшу ефективність. The specified calculation method of determination of limits of fire-resistance of bearing reinforced concrete constructions is developed, on the basis of parameters of their tensedeformed state during a fire, certain by the finite elements method. The parameters of the used mathematical models at which a method has most efficiency are certain.
 • Item
  Оцінка техніко-економічної ефективності збірно-монолітних нерозрізних прогонових будов автодорожніх мостів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Сало, В. Ю.; Думич, І. Ю.
  Наведено техніко-економічні показники збірно-монолітних багатопрогонових нерозрізних мостів з попередньо напруженими стиками. Technical and economic parameters multi-span longitudinal reinforced concrete bridges with pvestessed joints are presented in the article.
 • Item
  Високофункціональні будівельні розчини з добавками пластифікувально-повітревтягувальної дії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Саницький, М. А.; Кропивницька, Т. П.; Котів, Р. М.
  Показано вплив ступеня наповнення порової структури дрібного заповнювача на формування мезоструктури будівельних розчинів різних складів. Досліджено технологічні властивості високорухомих розчинових сумішей та будівельно-технічні властивості високофункціональних будівельних розчинів на основі сильно- пластифікованих цементних систем з добавками повітревтягувальної дії. It is shown the influence of degree of pore structure filling of fine aggregate on formation of mortars mesostructure of different compositions. There were investigated the technological properties of high workability mortar mixture, construction and technical properties of high-performance building mortars based on high plastifying cement systems with admixtures of air entraining action.
 • Item
  Дослідження міцності залізобетонних балок, підсилених за дії навантаження обоймою з бетону
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Васільєв, І. В.
  Наведені результати досліджень згинальних залізобетонних елементів, підсилених за дії навантаження. На підставі отриманих результатів проведено порівняння експериментальних та теоретичних величин міцності балок. The results of research reinforced-concrete bending elements reinforced under loading are presented. Based on these results the comparison of experimental and theoretical values of strength is conducted.
 • Item
  Формування мезоструктури високофункціональних дрібнозернистих бетонів з високою міцністю у ранньому віці
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Русин, Б. Г.
  Показано вплив мезоструктури на міцність дрібнозернистих бетонів, досліджена можливість використання різних видів дрібних заповнювачів та проаналізовано їхній вплив на реологічні та фізико-механічні властивості високофункціональних бетонів з високою міцністю у ранньому віці. The article shows the influence of mesostruture on strength of High Performance finegrained concrete, the possibility of using different types of fine aggregates and their influence on physical, mechanical and rheological properties in producing rapid hardening concretes with is investigated.
 • Item
  Аналіз техніко-економічних чинників утеплення зовнішніх захищень
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Юркевич, Ю. С.; Савченко, О. О.; Омельчук, О. В.; Дейнека, О. В.
  Наведено порівняння техніко-економічних показників під час утеплення зовнішніх стін пінопластом за різних характеристик огороджувальних конструкцій та визначено групу об’єктів, для яких проведення таких робіт є першочерговим. In this article there are presented comparations of technical and economical indexes at external walls renewal by polystyrol at the different characteristics of enclosure constructions and objects group is determined for which realisation of such works is urgent.
 • Item
  Характеристика моделей розвитку пожеж
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Шналь, Т. М.; Синенько, І. П.; Стасюк, М. І.
  Наведено характеристику моделей розвитку пожеж будівель і споруд. Польові моделі пожежі дають змогу отримати якнайповнішу і найточнішу інформацію про досліджуваний процес порівняно з іншими математичними моделями пожежі. Доцільним є поєднання методів фізичного та математичного моделювання. In the article the brought description over of models of development of fires of building and building. The field models of fire allow to get the most complete and exact information about the investigated process as compared to other mathematical models of fire. Expedient is combination of methods of physical and mathematical design.
 • Item
  Ефективність комбінованого геліонагрівника із потрійно-орієнтованим теплопоглиначем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Шаповал, С. П.
  Розглянуто спосіб підвищення ефективності використання сонячної енергії комбінованим геліонагрівником. Виконання комбінованого геліонагрівника із орієнтацією на південний схід, південь і південний захід дає можливість ефективніше використовувати сонячну енергію в ранішні та вечірні години. Описано результати досліджень надходження сонячної радіації на комбінований геліонагрівник. Встановлено залежності між різними орієнтаціями теплопоглинача і різними конструктивними розмірами геліонагрівника. Показано, що із комбінованого геліонагрівника із потрійноорієнтованим теплопоглиначем можна отримати більше енергії, ніж із традиційно плоского. This article studies the method of efficiency increase of solar energy using by combined solar collector. The making of combined solar collector with orientation on southeast, south and southwest gives a chance to use solar energy in morning and evening hours more efficiently. The results of investigation of solar radiation incoming on the combined solar collectors are described. The dependence between different orientations of the absorber and different constructional overall dimensions a determined. It is shown that we can receive more energy from combined solar collectors with triple orientation of absorber than from traditionally flat.
 • Item
  Аналіз дії температури та вологості зовнішнього повітря на розкриття тріщин штукатурногошару фасадної системи теплоізоляції
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Чернявський, В. В.; Пащенко, А. М.; Борисенко, О. Б.
  Наведено результати експериментальних досліджень та оцінку розкриття тріщин декоративно-штукатурного шару фасадної системи залежно від температури та вологості зовнішнього повітря. The article present the result of experimental researches and estimation of opening of cracks in decoratively clout layer of the facade system depending of the temperature and moisture of external air.
 • Item
  Дослідження впливу мінеральних добавок на властивості сухих тампонажних сумішей
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Терлига, В. С.; Соболь, Х. С.; Ничка, В. Б.
  Досліджено вплив мінеральних добавок з пониженою середньою густиною на властивості розчинової суміші та затверділого тампонажного розчину. Встановлено вплив хімічних добавок на міцність та фазовий склад тампонажного цементного каменю. Influence of mineral additives with low average density on the behavior of fresh mixture and hardened plugging mortar was investigated. Infuence of chemical admixtures on strength and phase composition of plugging cement stone was stated.
 • Item
  Деформативність бетонних елементів, просочених сіркою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Цібеленко, П. П.
  Досліджено вплив просочення сіркою кристалічною і полімерною модифікаціями на деформативність бетонних елементів прямокутного січення за дії навантаження. Наведено методику досліджень та експериментальні результати бетонних елементів за вказаних умов. Explored influencing of sulphurating by crystalline and polymeric modification on deformability of concrete elements of that rectangular cuts at the action of loading. A research method and experimental results of concrete elements in given at the indicated terms.
 • Item
  Експериментальні дослідження позацентрово-стиснутих залізобетонних елементів, підсилених за дії навантаження
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Царьов, Є. С.; Бліхарський, З. Я.; Хміль, Р. Є.
  Наведено результати досліджень позацентрово-стиснутих залізобетонних елементів, зокрема підсилених за дії навантаження. На підставі отриманих результатів побудовані графічні залежності. Проведено порівняння експериментальних та теоретичних величин міцності та деформативності. The results of research eccentrically-compressed reinforced-concrete elements reinforced under the effect of the load are presented. Based on these results the graphical dependence is constructed. Comparison of experimental and theoretical values of strength and deformability is conducted.
 • Item
  Зміст до Вісника «Теорія і практика будівництва» № 697
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника «Теорія і практика будівництва» № 697
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011)
 • Item
  Момент тріщиноутворення нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Мурин, А. Я.; Канафоцький, Р. І.; Приставський, Т. В.
  Подано результати теоретично-експериментальних досліджень моменту тріщиноутворення нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених зовнішньою композитною арматурою. Наведено графік та таблиці тріщиноутворення нормальних перерізів експериментальних балок. The results of theoretical end experimental investigations of reinforced-concrete beams, strengthened an external composite reinforcement are given. Parameters of crack-resistance of normal cuts of investigations beams are resulted.
 • Item
  Вологісний режим фундаментної зони за її зовнішнього утеплення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Філоненко, О. І.
  Продовжено дослідження проблеми зниження тепловтрат через підлогу, яка має за основу ґрунт. Наведено результати дослідження вологісного режиму фундаментної зони цивільних будівель за її вертикального зовнішнього утеплення. In article researches of problems of decrease in losses of heat through a floor which is based on a ground are continued. Results of research of a mode of humidity of a base zone of civil buildings are resulted at its vertical external warming.
 • Item
  Порівняльний аналіз розрахункових моделей плитної нерозрізної залізобетонної косої в плані прольотної будови до та після розширення накладною плитою
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Рубаха, М. В.; Кваша, В. Г.; Салійчук, Л. В.
  Подано результати аналізу розрахункових моделей для розрахунку залізобетонної збірно-монолітної косої в плані прольотної будови до та після розширення залізо- бетонною накладною плитою. The results of analysis of calculation models for the calculation of reinforced-concrete precast-monolithic slanting in a plan span structure to and after expansion the reinforcedconcrete superimposed plate are presented.
 • Item
  Стійкість стиснутої обшивки згинаних комплексних каркасно-обшивних конструкцій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Петренко, О. В.
  Обґрунтовано застосування існуючих методик визначення умов забезпечення стійкості стиснутої неметалевої обшивки згинаних комплексних каркасно-обшивних конструкцій із сталевими тонкостінними холодногнутими елементами каркаса. Залежно від фізико-механічних характеристик та геометричних параметрів обшивки, а також способу прикладення навантаження визначено мінімально допустиму товщину обшивки з умови забезпечення її стійкості. Grounded an application of existent methods of terms determination for providing of firmness of the compressed non-metal edging for curved complex framed constructions with the steel thin-walled cold-formed elements to framework. Depending on mechanical characteristics and geometrical parameters of edging, and also method of loading application, the minimum limit edging thickness is determined from the condition of its firmness providing.
 • Item
  Вибір енергоощадних умов експлуатації діючих холодильних машин split-кондиціонерів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Лабай, В. Й.; Мисак, Й. С.
  Пристосовано ексергетичний метод аналізу для оцінювання роботи одноступеневих хладонових холодильних машин split-кондиціонерів. Встановлено за ексергетичним ККД енергоощадні умови експлуатації split-кондиціонера фірми „Sanyo” холодопродуктивністю 2020 Вт. In this article the method of the exergetic analysis to estimation of one-step freon refrigeration’s machines of air split-conditioners was adapted. Energy effective conditions of exploitation of air split-conditioner of firm “Sanyo” with cooling capacity 2020 W by the exergetic output-input ratio were defined.
 • Item
  Використання шахтних відвальних порід Львівсько-Волинського вугільного басейну у дорожньому будівництві
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011) Мовчан, М. І.; Акімов, Д. М.
  Викладено результати досліджень шахтних відвальних порід Львівсько-Волинського вугільного басейну з метою застосування їх у дорожньому будівництві. Наведено хіміко-мінералогічний склад, фізико-механічні характеристики та зерновий склад відвальних порід. За матеріалами досліджень запропоновано сфери використання відвальних порід у дорожньому будівництві. The testing result of the mining nonutilizable waste of Lviv-Volynsk Coal Field is discussed. There was a usage of the waste in the road building as a testing goal. The chemical, mineral and the grain mixture of the waste are presented. There were the applications methods of mining waste in the roads and highways construction proposed.