Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2006. – №564

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить до переліку видань ВАКу, в яких друкуються матеріали дисертаційних робіт в галузі технічних наук. У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об`єктів процесів і систем, а також розроблення та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп`ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 564 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 117 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Моделювання та розрахунoк оптимальних шляхів з’єднання у телекомунікаційних мережах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Климаш, М. М.; Дронюк, І. М.; Олексін, М. І.
  Побудована модель цифрових магістральних мереж ВАТ “Укртелеком” у вигляді простого планарного графа. Характеризуються властивості запропонованого графа. Запропоновано модифікацію алгоритму Дейкстри для знаходження мінімального часу проходження з’єднання у телекомунікаційній мережі. The model of network VAT “Ukrtelecom” as simple planar graph is presented. Properties of the graph are considered. The modified Dijkstra’s algorithm for optimal path is proposed for minimal time connection in telecomunication network.
 • Item
  Розв’язування задач фільтрації рідини в шаруватих пористих середовищах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Копитко, М. Ф.
  Для розв’язування задач фільтрації рідини у багатошарових пористих середовищах запропоновано числово-аналітичний підхід, який ґрунтується на поданні функції напору за товщиною шарів у вигляді скінченної суми поліномів Лежандра і використанні ізопараметричних квадратичних скінченних елементів для апроксимації за двома іншими координатами. Розгляд задачі в криволінійній системі координат дає змогу максимально враховувати реальну геометрію середовища. На модельних прикладах досліджено залежність напору і швидкості фільтрації від товщин і коефіцієнтів фільтрації шарів. The numerical-analytical approach is offered for solution of liquid filtration problems in multilayer porous curvilinear layers which is based on approximation of the pressure function by the layer thickness as the finite sum of Legendre polynomials and by isoparametric quadratic elements by two other coordinates. Investigation of the problem in curvilinear coordinates allows taking into account real geometry of the medium in most accurate way. Dependence of head and filtration velocity on thicknesses and curvature of layers is investigated on model examples.
 • Item
  Розрахунок і оптимізація характеристик розсіяння хвилевідної антенної решітки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Андрійчук, М. І.
  З використанням різних за точністю математичних моделей досліджено властивості випромінювання і оптимізація параметрів лінійної хвилевідної антенної решітки. Параметрами оптимізації є комплексні коефіцієнти збудження окремих хвилеводів. Оптимізація функціоналів зводиться до розв’язування відповідних нелінійних рівнянь Ейлера або ж застосовують прямі градієнтні методи. Результати числового моделювання наведено для решіток з різними геометричними та електрофізичними параметрами, а також для різних типів заданої амплітудної діаграми. The investigation of radiative performances and optimization of parameters for linear waveguide antenna array using the various on the accuracy mathematical models is performed. The complex excitation coefficients of separate waveguides are the objective parameters. The optimization of used functionals is carried out either by means of solving the corresponding nonlinear Euler equations or applying the direct gradient methods. The results of numerical modeling are shown for the arrays with various geometrical and electrophysical parameters, as well as for several types of the prescribed amplitude pattern.
 • Item
  Модель мікроакселерометра ємнісного типу для автоматизованого проектування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Теслюк, В. М.; Загарюк, Р. В.
  Розроблена модель акселерометра ємнісного типу. Наведено результати моделювання у вигляді залежностей ємності, максимального зміщення та напруження конструкції від прискорення та розподілу напружень конструкції інтегрального пристрою для матеріалів Si, SiO2, Si3N4. Зроблено висновки щодо використання матеріалів для проектування та виготовлення мікроакселерометрів. Model of capacitive accelerometer is designed. Presented modeling results in the form of dependences of capacitance, maximal displacement and construction strain from the acceleration and construction strain distribution of integral device for following materials: Si, SiO2, Si3N4. Drawn conclusions about using materials in microaccelerometers design and fabrication.
 • Item
  Новий безсітковий метод моделювання нестаціонарних задач теплопровідності
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Макар, В. М.
  Запропоновано новий підхід до розв’язання нестаціонарних задач теплопровідності, який не потребує просторової дискретизації області ні для інтерполювання невідомої функції, ні для інтегрування варіаційної форми. Безсітковий підхід ґрунтується на побудованій локальній слабкій варіаційній формі нестаціонарного рівняння теплопровідності. Розроблено схему методу найменших квадратів побудови безсіткової апроксимації пробної функції, а також алгоритм реалізації запронованого безсіткового методу. New approach for solving transient heat conduction problems, which does not need a spatial finite element discretization either for purposes of interpolation of the solution variables, or for the integration of weak form, is presented. The meshless approach is based on a developed local weak form for linear transient heat conduction equation. A scheme of least squares method for meshless approximation of trial function is developed. The routine for the implementation of the present meshless method is proposed, as well.
 • Item
  Стандартний розподіл імовірностей для аналізу похибок технологічних процесів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Мотика, І. І.; Недоступ, Л. А.; Нестор, Н. І.
  Для аналізу похибок технологічних процесів пропонується використовувати стандартну ступінчасту функцію розподілу густини імовірностей. Одержано вирази для характеристичних функцій таких розподілів у одно- і багатовимірному випадках. Розв’язана обернена задача – отримання параметрів одно- і багатовимірних ступінчастих функцій густини розподілу імовірностей за відомою характеристичною функцією. Отримані результати дають можливість органічно поєднати аналітичні та числові методи у аналізі похибок технологічних процесів. For the analysis of errors of technological processes it is suggested to use built-in step function of probabilities density division. Expressions are received for the characteristic functions of such divisions for one- and multidimensional cases. The reverse task is solved – receiving of parameters of one- and multidimensional steps functions of probabilities density division on the known characteristic function. The received results enable organically connecting analytical and numerical methods while analysing errors of technological processes.
 • Item
  Критерії вибору алгоритму для розв’язання задачі розкрою матеріалів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Грицишин, Я. М.; Ткаченко, С. П.
  Запропоновано критерії та здійснено класифікацію задач розкрою матеріалів. Запропоновано методи та підходи до розв’язання таких задач. Обґрунтовано утворення класу задач багатовимірного розкрою і сфер його застосування. Offered criteria and classified problems of materials cutting. Offered methods and approaches to solving such problems. Grounded creation of the class of problems of multidimensional cutting and spheres of its use.
 • Item
  Методи знаходження перетинів відрізків для розв’язання задач розміщення в САПР розкрою
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Чура, І. І.; Каркульовський, В. І.; Керницький, А. Б.
  Описано методи знаходження перетинів відрізків. Вони зумовлюють препроцесорні операції із зміни системи координат. Оптимальною системою координат вважається та, за якої максимальний градієнт різниці між сусідніми смугами поля близький до мінімального, серед усіх можливих систем координат. The methods of plain sweeping algorithm application is offered in the article. It stipulates the preprocessor operations on the change of the coordinate system. The optimal coordinate system is the one at which the maximal gradient of difference between the neighboring bars of the field is near to minimum among all possіble coordinate systems.
 • Item
  Розв’язання задачі багатопараметричного контролю металевих виробів змінно-частотним методом вихрових струмів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Березюк, Б. М.; Марікуца, У. Б.; Свірідова, Т. В.
  Наведено розв'язання оберненої задачі багатопараметричного контролю феромагнітних матеріалів змінно-частотним методом вихрових струмів. Побудована цільова функція і математичний апарат для її мінімізації методом Флетчера–Пауела, застосування яких дасть змогу використовувати вбудовані у технологічне обладнання системи для контролю якості металевих виробів. An inverse task solution of multiparameter control of ferromagnetic materials using the variably-frequency method of vortical currents is carried-out. An objective function and mathematical tool for its minimization using Fletchera-Pauela method is presented. Such application allow to use the embedded systems in a technological equipment for control hardware's quality.
 • Item
  Ігрові методи оптимізації розподілених стохастичних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Кравець, П. О.
  Розглянуто ігрові методи розв’язування задач, які описуються системами стохастичних рівнянь у часткових похідних. Запропоновані методи ґрунтуються на оцінці характеристик розподілів випадкових величин, яка здійснюється за допомогою самонавчальних рекурентних методів. The game problems solution methods which are described by systems of the stochastic equations in partial derivatives are considered. The offered methods are based on an estimation of the characteristics of stochastic processes distributions, which are realized on the base of self-learning recurrent methods.
 • Item
  Конструктивно-параметричний синтез обмежувачів струму на основі тонкої надпровідної пластини
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Сердюк, П. В.
  Розглянуто аспекти проектування надпровідних обмежувачів струму. Запропонований ефективний алгоритм синтезу конструктивних параметрів пристрою на підставі одновимірної математичної моделі теплоелектричних процесів у тонкій надпровідній пластині. In this article designing principles of resistive fault current limiters are concerned. Effective algoritm of synthesis of construction parameters based on the one-dimensional mathematical model of thermoelectrical processes in thin superconducting film is proposed.
 • Item
  Застосування мереж Петрі при проектуванні МЕМС на системному рівні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Теслюк, В. М.
  Обґрунтовано і запропоновано використовувати мережі Петрі для проектування МЕМС на системному рівні проектування. Наведені приклади використання кольорових, часових та мереж з пріоритетами для МЕМС з багатьма сенсорами, актюаторами та одним мікропроцесором. In this paper, usage of Petri networks in MEMS design at the system level of design is grounded and proposed. Examples of colored, time and networks with priorities for MEMS with many sensors, actuators and single processor are proposed.
 • Item
  Секціонування базової матриці дискретного гармонічного перетворення даних
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Никифорчин, Р. Б.; Процько, І. О.
  Розглянуто програмну модель визначення еквівалентних циклічних секцій для матриці показників і матриці знаків дійсного базису дискретного гармонічного перетворення даних. Результати програмної моделі можуть застосовуватись для проектування розподілу завантаження ресурсів розподілених обчислювальних структур та створення ефективних алгоритмів виконання перетворень. The program model of determination the equivalent sections of the matrix of arguments and signs of the real discrete harmonic transform basis is considered. The program can be used for scheduling design on the computing distributed structures and for implementation different efficient algorithms of discrete harmonic transform.
 • Item
  Особливості виконання операцій над матрицями у полях Галуа
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Глухов, В. С.
  Описано особливості виконання операцій над матрицями у полях Галуа. The aspects of matrix operation execution in Galois fields are described.
 • Item
  Інтелектуальні туристичні системи управління та збереження інформації
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Сенюк, Н. І.; Кісь, Я. П.; Каркульовський, В. І.
  Розглянуто та описано сучасний стан розвитку інтелектуальних туристичних систем управління та збереження інформації. Запропоновано систему використання відомих технологій для впорядкування, пошуку, відображення та збереження інформації. The system of the use of known is offered to technology for the equipment with modern amenities, search of reflection and saving of information.
 • Item
  Побудова вбудованої системи аналізу складу довкілля
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Іванців, Р.-А. Д.; Марікуца, У. Б.
  Розглянуто основні аспекти побудови вбудованої системи аналізу моніторингу довкілля. Розглянуто особливості вимірювальної системи, алгоритмів обробки інформації і можливих похибок, які будуть виникати під час роботи вбудованої системи аналізу. The main aspects of embedded analyzing system development for monitoring of environment are considered. The peculiarities of the measuring system, algorithms of information processing and possible errors, which will arise during functioning embedded analyzing system are discussed.
 • Item
  Нейромережевий класифікатор елементів відеозображень реального часу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Давидов, М. В.; Нікольський, Ю. В.
  Розв’язано задачу побудови класифікатора елементів зображення за допомогою багатошарової нейронної мережі на відеозображеннях реального часу. Побудовано модифікацію алгоритму навчання зі зворотним поширенням похибки. Запропоновано новий метод визначення еталона та навчальних прикладів. The problem for real time video image elements recognizing by using the neural network is solved. New modification of the backpropagation algorithm for training the neural network is built. The new way to define the patterns and standards is used.
 • Item
  Методологія колективного проектування складних об’єктів і систем у розподілених САПР
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Mатвійків, О. М.; Лобур, M. В.; Лебедєва, O. О.
  Проектування комплексних об'єктів і систем вимагає співпраці різнопрофільних спеціалізованих команд, використання різних інструментів САПР, залучення інженерних баз даних та розподілених систем проектування. Придбання та впровадження проектними організаціями розподілених САПР, заснованих на Web-технологіях, стало стратегічною метою, що дає змогу краще підтримувати відносини як з працівниками, так і з партнерами й замовниками. Наведено огляд методології створення розподіленого колективного процесу проектування засобами CAПР, сполученої через Інтернет за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій. Design of complex objects and systems requires the cooperation of multidisciplinary design teams, use of various CAD tools, bringing together engineering databases and distributed-based systems. Acquiring and deploying online-based distributed CAD within a design organization has become a strategic move to better maintain relationships with employees, partners and customers. This article presents the review of methodology for creating distributed collaborative CAD process, connected through Internet by modern telecommunication technologies.
 • Item
  Глобально стійка аналогова WTA нейронна схема обробки N сигналів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Тимощук, П. В.
  Пропонується нова аналогова WTA (Віннер-тейк-олл) нейронна схема, призначена для ідентифікації максимального з N невідомих вхідних сигналів. Вхідні сигнали відповідають струмам, що подаються в схему. Як будівельний вузол використано аналогову глобально стійку нейронну мережу типу Хопфілда другого порядку. Наведено математичне обґрунтування функціонування схеми, порівняльна оцінка з аналогами та результати комп’ютерного моделювання. A new analogue WTA (Winner-Take-All) scheme which identifies maximal among N unknown input signals is proposed. The input signals to be processed correspond to the currents that are fed into the scheme. As a building block the analogue globally stable neural network of Hopfield type of second order is used. The mathematical justification of the scheme functioning, comparative valuing with analogs and computer simulation results are given.
 • Item
  Зміст до Вісника "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика" № 564
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006)