Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2020. – №915

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Відображено результати досліджень з теорії та проєктування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців із радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – № 915. – 104 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації

Зміст


1
3
11
17
23
30
36
49
56
66
78
86
96
103

Content


1
3
11
17
23
30
36
49
56
66
78
86
96
103

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Органічні оптичні сенсори фізичних величин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-20) Бойко, Оксана Василівна; Готра, З. Ю.; Фечан, А. В.; Boyko, O. V.; Hotra, Z. Yu.; Fechan, A. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького; Lviv Polytechnic National University; Danylo Halytsky Lviv National Medical University
  Розглянуто застосування органічних матеріалів, таких як органічні напівпровідники та рідкі кристали для створення оптично активних середовищ, світловипромінювальних та фоточутливих структур для оптичних сенсорів фізичних величин. Наведено експериментальні результати досліджень фізичних властивостей отриманих структур та запропоновано низку конструктивних рішень для реалізації на їх основі сенсорів фізичних величин.
 • Item
  Пристрій верифікованого зберігання інформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-20) Крижановський, В. Г.; Сергієнко, С. П.; Чернов, Д. В.; Крижановський, В. В.; Krizhanovski, V.; Serhiienko, S.; Chernov, D.; Kryzhanovskyi, V.; Донецький національний університет ім. Василя Стуса; Vasyl` Stus Donetsk national university; Synic Solution Co., Ltd, Seongnam-si Republic of Korea
  Запропоновано пристрій із верифікованим зберіганням інформації, в якому фіксується кількість зчитувань інформації, на основі багаторівневих комірок флеш-пам’яті. У разі перевищення кількості зчитувань інформація знищується. Пристрій запропоновано виконувати як монолітну інтегральну схему, що виготовляється на замовлення.
 • Item
  Створення ефективних ІКТ-платформ електронного урядування інтерактивного типу: аналіз архітектури систем зворотного зв’язку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-20) Климаш, М. М.; Байдун, Нажм Ахмад; Капустяк, Р. В.; Демидов, І. В.; Бешлей, М. І.; Klymash, M. M.; Baydoun, Najm Ahmad; Kapustiak, R. V.; Demydov, I. V.; Beshley, M. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто архітектурні особливості побудови систем цільового поширення електронного контенту для побудови інтерактивних платформ електронного урядування у частині систем зворотного зв’язку на основі найхарактерніших та найефективніших архітектур вебкраулерів, а також практичного досвіду компанії Google. Проаналізовано основні особливості реалізування вебкраулерів як систем “глибокого” пошуку й основи для наскрізного моніторингу в державному інтернет-просторі. Подано архітектуру мережевої платформи для фіксації та оброблення подій у реальному часі на основі технологій корпорації Google, що може бути основою для швидкого та ресурсоефективного розгортання систем цільової доставки заданого електронного контенту під час реалізації вибраної стратегії електронного урядування, із наданням відповідній платформі інтерактивних якостей за рахунок реалізації каналів зворотного зв’язку із суспільством.
 • Item
  Алгоритми вибору оптимального варіанта побудови високонадійних систем безпроводового зв’язку спеціального призначення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-20) Бобало, Ю. Я.; Кіселичник, М. Д.; Мелень, М. В.; Bobalo, Yu. Ya.; Kiselychnyk, M. D.; Melen, M. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Сформульована задача вибору оптимального варіанта комплексної системи контролю високонадійних систем безпроводового зв’язку має два обмеження у вигляді нерівності та є задачею цілочислового програмування. Для її розв’язання запропоновано алгоритм, оснований на ідеях методу гілок і меж, котрий з погляду машинної реалізації є одним із найпростіших. Цей алгоритм має низку переваг над відомим, найближчим, по суті, алгоритмом, а саме: зміна оцінки затрат на реалізацію КСК дає змогу одразу відсікти неперспективні гілки (гілки, в яких завідомо не виконуються обмеження щодо затрат), що сприяє прискоренню досягнення оптимального рішення, а використання стратегії пошуку “в глибину” дає змогу знайти рішення (якщо воно існує) і за обмежень, що накладаються на час його пошуку і потрібну ємність пам’яті ЕОМ.
 • Item
  Високоефективна телекомунікаційна система безпроводового зв’язку на основі амплітудної модуляції багатьох складових
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-20) Горбатий, І. В.; Чорній, М. Б.; Horbatyi, I. V.; Chornii, M. B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто сучасні різновиди амплітудно-фазової модуляції. Наведено сигнальні сузір’я сучасних відомих та запропонованих нових різновидів амплітудно-фазової модуляції. Розглянуто принципи побудови засобів для формування й оброблення запропонованого високоефективного різновиду амплітудно-фазової модуляції – амплітудної модуляції багатьох складових (АМБС). Запропоновано структурну схему високоефективної телекомунікаційної системи на основі АМБС.
 • Item
  Метод зменшення спотворень у підсилювачах низької частоти шляхом компенсації спотворень на вході
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-20) Чередник, П. Ф.; Cherednyk, P. F.; Державний університет телекомунікацій; State University of Telecommunications
  Розглянуто метод зменшення спотворень у схемах підсилювачів низької частоти компенсацією спотворень на вході модуля підсилення за допомогою компенсуючого струму.
 • Item
  Моделювання плазмових ребристо-стержневих антен для телекомунікаційних систем спеціального призначення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-20) Тепляков, І. Ю.; Teplyakov, I. Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено вплив параметрів плазми на просторовий розподіл поля плазмових антен. Розроблено числову модель плазмової ребристо-стержневої антени завдовжки 4λ з поперечним розподілом поля за значень d1/λ = 0,62 та d1/λ = 0,63. Адекватність числової моделі плазмової ребристо-стержневої антени перевірено експериментально. Наведено діаграми спрямованості плазмової ребристо-стержневої антени, отримані в результаті числового та експериментального моделювання.
 • Item
  Дослідження параметрів нових високоефективних сенсорів для магнітодинамічного методу діагностики залізничних рейок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-20) Нічога, В. О.; Сторож, В. Г.; Педан, А. Д.; Матієшин, Ю. М.; Nichoha, V. O.; Storozh, V. G.; Pedan, A. D.; Matiieshyn, Y. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У роботі наведено параметри нових високоефективних сенсорів для магнітодинамічного методу діагностики залізничних рейок. Вони призначені для застосування у сучасних багатоканальних і компонентних методах опрацювання та аналізу діагностичних сигналів у цифровому поданні. Використання цих сенсорів істотно покращить виявлення, ідентифікацію і класифікацію дефектів рейок. Висвітлено також питання конструкції й електричних параметрів нових малогабаритних індукційних сенсорів на основі аморфних феромагнітних сплавів.
 • Item
  Магнітоопір та намагніченість кремнієвих мікроструктур за низьких температур
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-20) Дружинін, А. О.; Островський, І. П.; Ховерко, Ю. М.; Кучерепа, Н. І.; Druzhinin, A. A.; Ostrovskii, I. P.; Khoverko, Yu. M.; Kucherepa, N. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено особливості перенесення носіїв заряду мікрокристалів кремнію, легованих бором, до концентрацій, які відповідають переходу метал–діелектрик, та нікелем, що міститься у приповерхневій області кристала. Досліджено магнітні властивості до 4 кОЕ та магнітоопір ниткоподібних мікрокристалів кремнію під дією магнітних полів до 14 Тл за температур 4,2 К. Виконано детальний аналіз результатів теоретичних досліджень магнітних та магнітотранспортних властивостей Si. Встановлено квадратичний характер залежності коефіцієнта від’ємного магнітоопору від намагніченості в ниткоподібних мікрокристалах кремнію.
 • Item
  Реалізація можливостей ефективнішого використання кристалічних матеріалів на основі нетривіальної кутової геометрії екстремумів п’єзооптичного ефекту
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-20) Дем’янишин, Н. М.; Андрущак, А. С.; Бурий, О. А.; Мицик, Б. Г.; Demyanyshyn, N. M.; Andrushchak, A. S.; Buryy, O. A.; Mytsyk, B. G.; Національний університет “Львівська політехніка”; Фізико-механічний інститут Національної академії наук України; Lviv Polytechnic National University; Karpenko Physico-Mechanical Institute of the NAS of Ukraine
  Виявлено можливості ефективнішого практичного використання кристалічних матеріалів різних класів симетрії за рахунок аналізу просторової анізотропії та побудови вказівних чи екстремальних поверхонь п’єзооптичного ефекту для цих кристалів. На прикладі кристалів ніобату літію (клас симетрії 3m), вольфрамату кальцію (4/m) і тригліцинсульфату (2/m) показано, що п’єзооптичний ефект у цих кристалах істотно анізотропний як за знаком, так і за абсолютною величиною. Напрямки екстремумів п’єзооптичного ефекту не збігаються із кристалофізичними осями та визначаються нетривіальними кутами, які зумовлені класом симетрії досліджуваного матеріалу та можуть бути розраховані на підставі значень їхніх п’єзооптичних коефіцієнтів.
 • Item
  Isfet sensors for biomedical applications
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-20) Кутова, О. Ю.; Kutova, O. Y.; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute”
  Розглянуто важливість розроблення та виготовлення біосенсорів для біохімічного застосування. Наведено основні досягнення щодо використання польових транзисторів як біосенсорів для детектування різних біомолекулярних сполук. Узагальнено основні переваги використання таких сенсорів останніми роками, перспективи їх використання. Наведено приклади застосування ІСПТ кількісного аналізу різних біомолекул, таких як ДНК, білки, ферменти та клітини, та запропоновано нове застосування ІСПТ-сенсора для С-реактивного білка.
 • Item
  Спектральні характеристики наноструктур типу ядро-оболонка в умовах плазмонного резонансу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2020-02-20) Булавінець, Т. О.; Яремчук, І. Я.; Бобицький, Я. В.; Bulavinets, T. O.; Yaremchuk, I. Ya.; Bobitski, Ya. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Здійснено моделювання спектральних характеристик наноструктур типу ядро – оболонка, а саме срібло – золото, срібло – мідь, срібло – діоксид титану та діоксид титану – срібло в умовах локалізованого поверхневого плазмонного резонансу. Показано, що зміною товщини оболонки на металевому чи напівпровідниковому ядрі можна керувати спектральним положенням піка поверхневого плазмонного поглинання у видимій області спектра та оцінено вплив геометричної деформації наноструктур на їхні оптичні характеристики.