Юридичні науки. – 2017. – № 861

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/41611

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Зміст


1
4
11
21
28
35
44
51
58
63
68
73
82
88
97
105
113
123
130
137
145
155
161
170
179
185
193
202
208
213
219
225
232
241
246
252
257
263
271
278
284
291
297
304
312
320
328
333
341
346
354
360
367
374
380
387
395
401
407
411
417
422
427
432
440
447
454
461
470
476
486
491
501
508
514
522
528
535
540
548
554
560
567
574

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 84
 • Thumbnail Image
  Item
  Концепт особистості: порівняльний аналіз філософсько-правових шкіл
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Базарник, Богдан; Bazarnyk, Bohdan; Базарник, Богдан; Нетішинський міський суд Хмельницької області; City Court Judge of Netishyn Khmelnitsky region
  У статті здійснено порівняльний аналіз концепту особистості основних філософсько-правових шкіл. Основоположник сучасного персоналізму Е. Муньє вважав, що “Я” людини є “первинною реальністю”, і вона, на його думку, є й передумовою, і дійсністю історичної творчості. Особистість – центр переорієнтування об’єктивного унiверсуму, хто досяг рівня особистісного існування, є суб’єктом створення власне людської реальності. Екзистенціалізм висуває унікальність людського буття, приділяючи велику увагу емоційному, духовному стану особистості. Духовність визначається станом розпачу, провини, відповідальності. Феномен особистості не є спеціальним об’єктом дослідження феноменології та філософської антропології. Як відомо, перша з них вивчає складну єдність структурних елементів сутнісних взаємозв’язків свідомості з метою виявлення граничних характе- ристик, первісних основ пізнання і людського існування й культури, а друга – сутність і природу людини в єдності її органічних особливостей, душевно-емоційної сфери, пізнавальних спроможностей і соціально-культурних навичок.
 • Thumbnail Image
  Item
  Інститут відповідальності держави перед особою як форма реалізації гарантій прав і свобод людини та громадянина
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Яремчук, Світлана; Yaremchuk, Svitlana; Яремчук, Светлана; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено питання щодо сучасних підходів до формування інституту відповідальності держави перед особою. Зроблено спробу проаналізувати відносини “особа – держава” у сфері реалізації гарантій держави зі забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Встановлено, що однією із причин безвідповідальності держави у цьому питанні є відсутність ефективних механізмів реалізації такої відповідальності. Запропоновано на цьому етапі правове регулювання здійснювати на основі законодавчого акту через ухвалення спеціальної конституційної норми, в якій будуть передбачені певні процедури і механізми залучення держави до відповідальності відповідно до норм законодавства. Вказується на одну із проблемних ланок юридичної відповідальності держави перед особою – кримінальну відповідальність посадових та службових осіб. Доводено необхідність реалізації громадянами свого конституційного права – контролювати дії влади.
 • Thumbnail Image
  Item
  Правовий статус судових органів України як суб’єктів юрисдикційних відносин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Медведик, Лев; Medvedyk, Lev; Медведик, Лев; Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області; Drohobych city district Court of Lviv region
  Звернуто увагу на визначальні аспекти змін до Конституції України (щодо правосуддя) в контексті повноважень судових органів. Виділено позитивні та негативні підходи на шляху реалізації судової реформи. Проаналізовано напрями удосконалення конституційних нововведень щодо окремо взятого суб’єкта.
 • Thumbnail Image
  Item
  Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання європейського досвіду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Личенко, Ірина; Lychenko, Iryna; Лыченко, Ирина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Визначено напрями вдосконалення юридичної освіти та фахової підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання досвіду ЄС у цій сфері. Сформовано завдання реформування юридичної освіти, досліджено практику підготовки юристів та працівників правоохоронних органів у країнах ЄС, доведено переваги тренінгових форм навчання за умов максимальної імітації реальних ситуацій. З’ясовано наукові підходи до проведення цих реформ та наголошено, що їхня реалізація здатна вплинути на якісний критерій оцінювання результативності юридичної освіти в Україні.
 • Thumbnail Image
  Item
  Судебная или антиделиктная ветвь власти?: новая доктрина Верховного Суда Украины
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кириченко, Олександр; Kirichenko, Alexander; Кириченко, Александр; Nicholas V. A. Sukhomlinsky National Universityy; Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского
  Розглянуто сутність нової доктрини реформування традиційної законодавчої, виконавчої та судової влади в правотворчу, правозастосовчу та антиделіктну гілку влади. Обґрунтовано нову доктрину Верховного Суду України як антиделіктного органу з повним набором судових палат: Конституційної, Антикримінальної, Адміністративної, Трудової, Цивільної і Господарської. Розкрито сутність нової доктрини функцій антиделіктних органів і деяких інших пов’язаних з цим нових доктрин і концепцій юриспруденції.
 • Thumbnail Image
  Item
  Роль правосвідомості в процесі реалізації народного суверенітету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Богів, Ярина; Bohiv, Yaryna; Богив, Ярына; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто значення правосвідомості для реалізації народного суверенітету. Проаналізовано поняття народної правосвідомості як особливої форми суспільної свідомості. Обґрунтовано, що правову свідомість покладено в основу як безпосередньої, так і представницької демократії. Визначено вплив правосвідомості на практику застосування інститутів безпосередньої демократії. Досліджено вплив правосвідомості на такі форми прямого народовладдя як вибори, референдум, народний контроль та народна ініціатива, а також народний спротив. Виявлено, що ефективність цих інститутів демократії прямо залежить від рівня народної правосвідомості.
 • Thumbnail Image
  Item
  Історія розвитку ураження прав у законодавстві, що діяло на українських землях в ХІ–ХVІІІ століттях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шиян, Дмитро; Shyian, Dmytro; Шиян, Дмитрий; Запорізький національний технічний університет; Zaporizhzhya National Technical University
  У статті проведено історико-правовий аналіз розвитку ураження прав у законодавстві, що діяло на українських землях, в ХІ–ХVІІІ століттях. Зроблено висновок, що спочатку винний довічно позбавлявся усіх прав людини та громадянських прав, що призводило назавжди до його повного безправ’я й так званої “політичної” або “громадянської смерті”. З часом спостерігається тенденція звуження прав, що позбавляли засудженого, та зменшення їх строку. Ураження прав було спрямоване не проти особистої гідності засудженого як людини, а проти тих благ, які належали йому як громадянину. Природною була думка про позбавлення людини, яка порушила встановлені правила поведінки, суспільний уклад, тих прав, якими вона користувалася як член суспільства. Ураження прав застосовувалось як для покарання винного, так і для захисту від нього інших членів суспільства.
 • Thumbnail Image
  Item
  Генезис сучасного поняття корупції: кримінологічний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Якимова, Світлана; Yakymova, Svitlana; Якимова, Светлана; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено історичний екскурс щодо етимології поняття корупції. Обґрунтовано, що її виникнення пов’язано з формуванням держави та права, становленням окремих соціальних груп осіб, які виконували владні функції. Розглянуто ознаки корупції у сучасному суспільстві. Досліджено політичний, соціально-економічний, правовий та моральний аспекти корупційної поведінки. Узагальнено, що корупція різноманітна у своїх проявах, що ускладнює формулювання універсального визначення поняття корупції, яке б уміщувало увесь спектр її сутнісних ознак. Закцентовано на специфіці кримінологічного змісту поняття корупції як об’єкта запобіжної діяльності. У кримінологічному розумінні корупція – це особливий вид корисливої злочинної діяльності з використанням службових повноважень чи можливостей, пов’язаних з займаною посадою чи наданням послуг відповідно до договору з підприємством, установою, організацією.
 • Thumbnail Image
  Item
  Покарання за нецільове використання бюджетних коштів з обтяжуючими ознаками
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шиян, Ольга; Shyian, Olga; Шиян, Ольга; Запорізький національний технічний університет; Zaporizhzhya National Technical University
  Досліджено проблему встановлення покарання за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їхнім перевищенням з кваліфікуючими (обтяжуючими) ознаками (обставинами). Пропонується включити у санкцію ч. 2 ст. 210 КК покарання у вигляді арешту. Підтримано пропозицію поміняти місцями обмеження волі та арешт у системі покарань. Необхідно також це зробити у санкціях статей (частин статей) Особливої частини КК, у яких вони передбачені. У зв’язку з цим обмеження волі, як менш суворе покарання, повинно передувати арешту, зокрема, в абз. 2 ч. 2 ст. 210 КК. З урахуванням вищевказаного запропоновано викласти цю санкцію у такій редакції: “караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або арештом на строк до шести місяців, чи позбавленням волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без такого”.