Юридичні науки. – 2017. – № 861

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Зміст


1
4
11
21
28
35
44
51
58
63
68
73
82
88
97
105
113
123
130
137
145
155
161
170
179
185
193
202
208
213
219
225
232
241
246
252
257
263
271
278
284
291
297
304
312
320
328
333
341
346
354
360
367
374
380
387
395
401
407
411
417
422
427
432
440
447
454
461
470
476
486
491
501
508
514
522
528
535
540
548
554
560
567
574

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 84
 • Item
  Концепт особистості: порівняльний аналіз філософсько-правових шкіл
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Базарник, Богдан; Bazarnyk, Bohdan; Базарник, Богдан; Нетішинський міський суд Хмельницької області; City Court Judge of Netishyn Khmelnitsky region
  У статті здійснено порівняльний аналіз концепту особистості основних філософсько-правових шкіл. Основоположник сучасного персоналізму Е. Муньє вважав, що “Я” людини є “первинною реальністю”, і вона, на його думку, є й передумовою, і дійсністю історичної творчості. Особистість – центр переорієнтування об’єктивного унiверсуму, хто досяг рівня особистісного існування, є суб’єктом створення власне людської реальності. Екзистенціалізм висуває унікальність людського буття, приділяючи велику увагу емоційному, духовному стану особистості. Духовність визначається станом розпачу, провини, відповідальності. Феномен особистості не є спеціальним об’єктом дослідження феноменології та філософської антропології. Як відомо, перша з них вивчає складну єдність структурних елементів сутнісних взаємозв’язків свідомості з метою виявлення граничних характе- ристик, первісних основ пізнання і людського існування й культури, а друга – сутність і природу людини в єдності її органічних особливостей, душевно-емоційної сфери, пізнавальних спроможностей і соціально-культурних навичок.
 • Item
  Інститут відповідальності держави перед особою як форма реалізації гарантій прав і свобод людини та громадянина
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Яремчук, Світлана; Yaremchuk, Svitlana; Яремчук, Светлана; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Висвітлено питання щодо сучасних підходів до формування інституту відповідальності держави перед особою. Зроблено спробу проаналізувати відносини “особа – держава” у сфері реалізації гарантій держави зі забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Встановлено, що однією із причин безвідповідальності держави у цьому питанні є відсутність ефективних механізмів реалізації такої відповідальності. Запропоновано на цьому етапі правове регулювання здійснювати на основі законодавчого акту через ухвалення спеціальної конституційної норми, в якій будуть передбачені певні процедури і механізми залучення держави до відповідальності відповідно до норм законодавства. Вказується на одну із проблемних ланок юридичної відповідальності держави перед особою – кримінальну відповідальність посадових та службових осіб. Доводено необхідність реалізації громадянами свого конституційного права – контролювати дії влади.
 • Item
  Правовий статус судових органів України як суб’єктів юрисдикційних відносин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Медведик, Лев; Medvedyk, Lev; Медведик, Лев; Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області; Drohobych city district Court of Lviv region
  Звернуто увагу на визначальні аспекти змін до Конституції України (щодо правосуддя) в контексті повноважень судових органів. Виділено позитивні та негативні підходи на шляху реалізації судової реформи. Проаналізовано напрями удосконалення конституційних нововведень щодо окремо взятого суб’єкта.
 • Item
  Напрями вдосконалення юридичної освіти та підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання європейського досвіду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Личенко, Ірина; Lychenko, Iryna; Лыченко, Ирина; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Визначено напрями вдосконалення юридичної освіти та фахової підготовки працівників правоохоронних органів України на основі використання досвіду ЄС у цій сфері. Сформовано завдання реформування юридичної освіти, досліджено практику підготовки юристів та працівників правоохоронних органів у країнах ЄС, доведено переваги тренінгових форм навчання за умов максимальної імітації реальних ситуацій. З’ясовано наукові підходи до проведення цих реформ та наголошено, що їхня реалізація здатна вплинути на якісний критерій оцінювання результативності юридичної освіти в Україні.
 • Item
  Судебная или антиделиктная ветвь власти?: новая доктрина Верховного Суда Украины
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кириченко, Олександр; Kirichenko, Alexander; Кириченко, Александр; Nicholas V. A. Sukhomlinsky National Universityy; Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского
  Розглянуто сутність нової доктрини реформування традиційної законодавчої, виконавчої та судової влади в правотворчу, правозастосовчу та антиделіктну гілку влади. Обґрунтовано нову доктрину Верховного Суду України як антиделіктного органу з повним набором судових палат: Конституційної, Антикримінальної, Адміністративної, Трудової, Цивільної і Господарської. Розкрито сутність нової доктрини функцій антиделіктних органів і деяких інших пов’язаних з цим нових доктрин і концепцій юриспруденції.
 • Item
  Роль правосвідомості в процесі реалізації народного суверенітету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Богів, Ярина; Bohiv, Yaryna; Богив, Ярына; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто значення правосвідомості для реалізації народного суверенітету. Проаналізовано поняття народної правосвідомості як особливої форми суспільної свідомості. Обґрунтовано, що правову свідомість покладено в основу як безпосередньої, так і представницької демократії. Визначено вплив правосвідомості на практику застосування інститутів безпосередньої демократії. Досліджено вплив правосвідомості на такі форми прямого народовладдя як вибори, референдум, народний контроль та народна ініціатива, а також народний спротив. Виявлено, що ефективність цих інститутів демократії прямо залежить від рівня народної правосвідомості.
 • Item
  Історія розвитку ураження прав у законодавстві, що діяло на українських землях в ХІ–ХVІІІ століттях
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шиян, Дмитро; Shyian, Dmytro; Шиян, Дмитрий; Запорізький національний технічний університет; Zaporizhzhya National Technical University
  У статті проведено історико-правовий аналіз розвитку ураження прав у законодавстві, що діяло на українських землях, в ХІ–ХVІІІ століттях. Зроблено висновок, що спочатку винний довічно позбавлявся усіх прав людини та громадянських прав, що призводило назавжди до його повного безправ’я й так званої “політичної” або “громадянської смерті”. З часом спостерігається тенденція звуження прав, що позбавляли засудженого, та зменшення їх строку. Ураження прав було спрямоване не проти особистої гідності засудженого як людини, а проти тих благ, які належали йому як громадянину. Природною була думка про позбавлення людини, яка порушила встановлені правила поведінки, суспільний уклад, тих прав, якими вона користувалася як член суспільства. Ураження прав застосовувалось як для покарання винного, так і для захисту від нього інших членів суспільства.
 • Item
  Генезис сучасного поняття корупції: кримінологічний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Якимова, Світлана; Yakymova, Svitlana; Якимова, Светлана; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено історичний екскурс щодо етимології поняття корупції. Обґрунтовано, що її виникнення пов’язано з формуванням держави та права, становленням окремих соціальних груп осіб, які виконували владні функції. Розглянуто ознаки корупції у сучасному суспільстві. Досліджено політичний, соціально-економічний, правовий та моральний аспекти корупційної поведінки. Узагальнено, що корупція різноманітна у своїх проявах, що ускладнює формулювання універсального визначення поняття корупції, яке б уміщувало увесь спектр її сутнісних ознак. Закцентовано на специфіці кримінологічного змісту поняття корупції як об’єкта запобіжної діяльності. У кримінологічному розумінні корупція – це особливий вид корисливої злочинної діяльності з використанням службових повноважень чи можливостей, пов’язаних з займаною посадою чи наданням послуг відповідно до договору з підприємством, установою, організацією.
 • Item
  Покарання за нецільове використання бюджетних коштів з обтяжуючими ознаками
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шиян, Ольга; Shyian, Olga; Шиян, Ольга; Запорізький національний технічний університет; Zaporizhzhya National Technical University
  Досліджено проблему встановлення покарання за нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їхнім перевищенням з кваліфікуючими (обтяжуючими) ознаками (обставинами). Пропонується включити у санкцію ч. 2 ст. 210 КК покарання у вигляді арешту. Підтримано пропозицію поміняти місцями обмеження волі та арешт у системі покарань. Необхідно також це зробити у санкціях статей (частин статей) Особливої частини КК, у яких вони передбачені. У зв’язку з цим обмеження волі, як менш суворе покарання, повинно передувати арешту, зокрема, в абз. 2 ч. 2 ст. 210 КК. З урахуванням вищевказаного запропоновано викласти цю санкцію у такій редакції: “караються обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або арештом на строк до шести місяців, чи позбавленням волі на строк від двох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років чи без такого”.
 • Item
  Кримінологічна характеристика студентів ВНЗ, які вчиняють насильницькі злочини проти життя і здоров’я особи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Сподарик, Наталія; Spodaryk, Natalia; Сподарик, Наталья; ПВНЗ “Львівський університет бізнесу та права”; PVNZ “Lviv University of Business and Law”
  Охарактеризовано студента ВНЗ, який вчиняє насильницькі злочини проти життя і здоров’я особи. Окреслено структурні елементи особи студента, що вчиняє насильницькі злочини проти життя і здоров’я особи. Визначено соціально-демографічні ознаки вчинення злочинів студентами. Охарактеризовано основні чинники, які спонукають студентів ВНЗ до насильства такі, як вживання алкогольних напоїв, наркотичних засобів та психотропних речовин.
 • Item
  Криміналістична характеристика способів контрабанди наркотичних засобів, що їх вчиняють організовані злочинні групи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Рудницький, Іван; Rudniski, Ivan; Рудницький, Иван; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто сутність способів контрабанди наркотичних засобів, що їх вчиняють організовані злочинні групи. Окреслено основні характерні особливості вчинення контрабанди наркотичних засобів членами організованих злочинних груп. Визначено способи контрабанди наркотичних засобів, що їх вчиняють транснаціональні, етнічні й економічні організовані злочинні групи. Охарактеризовано основні чинники, які впливають на вибір способу вчинення контрабанди наркотичних засобів органі- зованими злочинними групами.
 • Item
  Забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності: проблеми правового регулювання
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ромців, Олена; Romtsiv, Olena; Ромцив, Елена; Національний університету “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено особливості забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах перешкоджання розкриттю цих протиправних діянь з боку зацікавлених суб’єктів та проблеми їхнього правового регулювання.
 • Item
  Участь прокурора в доказуванні обставин, які обґрунтовують застосування запобіжних заходів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Палюх, Андрій; Palyuh, Andrew; Палюх, Андрей; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Посилення ролі прокурорів під час нагляду у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням потребує дослідження особливостей реалізації їхніх процесуальних повноважень щодо ключових напрямів кримінальної процесуальної діяльності. Однак питання участі прокурора у доказуванні у кримінальному провадженні в умовах нового кримінального процесуального законодавства не були предметом спеціальних досліджень, хоча потреба аналізу прокурорсько-слідчої практики у відповідному науковому забезпеченні діяльності прокурора у цьому напрямі кримінальної процесуальної діяльності є очевидною.
 • Item
  Про безпеку при затриманні правопорушника
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Остапенко, Олексій; Ostapenko, Oleksiy; Остапенко, Алексей; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання, пов’язані із загрозою, ризиком та особистою безпекою під час затримання правопорушника. Особливу увагу звернуто на застосування вогнепальної зброї під час затримання правопорушника.
 • Item
  Ознаки транснаціональних злочинних організацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Марисюк, Костянтин; Marysyuk, Konstantin; Марисюк, Константин; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Вивчення питань організованої злочинності є надзвичайно важливим завданням не лише вчених-теоретиків, а й практиків. Не менше значення має й розроблення дієвих заходів зі запобігання незаконній діяльності цих угрупувань. Особливість згаданих формувань пояснюється тим, що останні зазвичай завдають шкоди своєю діяльністю не лише окремим фізичним або юридичним особам, а несуть небезпеку для цілих галузей народного господарства, таким чином ставлячи під загрозу належне функціонування або й загалом існування останніх. Що ж стосується найскладнішого та найорганізованішого виду організованих злочинних угрупувань – транснаціональних злочинних організацій, то їхня діяльність часто несе небезпеку не лише для економіки окремих держав, а й загрожує соціальній, економічній та політичній стабільності цілих регіонів, а деколи – й світу загалом.
 • Item
  Методологічні основи дослідження феномена злочинності на релігійному ґрунті як соціально-правового явища
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Леоненко, Тетяна; Leonenko, Tetyana; Леоненко, Татьяна; Запорізький національний технічний університет; Zaporizhzhya National Technical University
  Розглянуто питання методологічних основ дослідження злочинності на релігійному ґрунті та на підставі комплексного аналізу методології наукових досліджень як системної єдності прийомів, методів і способів наукового мислення, комплексу історично складених раціональних засобів і форм руху мислення від незнання до знання, від явища до сутності та припущення до істини зроблено висновок, що методологічні основи досдліження злочинності на релігійному грунті складають діалектичний, феноменологічний, синергетичний та системний підходи наукового пізнання.
 • Item
  Міжконфесійні змагання як вияв права українського народу на власні національні ідентичність і державність (остання чверть XVI – перша половина XVIІ ст.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Терлюк, Іван; Terlyuk, Ivan; Терлюк, Иван; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Міжконфесійний чинник розглянуто як форму суспільно-політичної боротьби тогочасних інтелектуалів за відстоювання прав українського народу на власні національну ідентичність й національну державність. Наголошено на тому, що у ході полемічної боротьби поняття “русь” (себто – українці) і “православна віра” набувають тотожного змісту. Проводиться думка, що ідея верховенства в українському суспільстві духовної влади – влади православної церкви була єдино можливою у тогочасних умовах формою реалізації національної державності.
 • Item
  Розвиток редакції статті КПК України про докази, їхні властивості і джерела та порядок роботи з ними
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ланцедова, Юлія; Шличек, Олександра; Lantsedova, Julia; Shlychek, Oleksandra; Ланцедова, Юлия; Шлычек, Александра; Навчально-науковий Юридичний інститут Національного авіаційного університету (м. Київ); Навчально-науковий інститут історії, політології і права Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського; Teaching and Research Law Institute National Aviation University; Educational and Scientific Institute of History, Political Science and Law Nicholas National University of V. Suchomlynsky
  Запропоновано нову редакцію статті Кримінального процесуального кодексу України про докази, їхні властивості і джерела та порядок роботи з ними. Викладено сутність доказів, їхні джерела та базисні основні і додаткові юридичні властивості доказів. Визначені суб’єкти та порядок отримання доказів і суб’єкти, які можуть допомагати в цій роботі. Наведено вичерпний перелік слідчих і судових дій з отримання доказів. Запропоновано вичерпний перелік форм представлення, оцінки і використання доказів.
 • Item
  Правомірність слідчих дій як основна умова їхньої допустимості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Кушпіт, Володимир; Цилюрик, Інна; Kushpit, Vladimir; Cilyurik, Inna; Кушпит, Владимир; Цилюрик, Инна; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Основними засобами формування доказової бази є слідчі дії. Відповідно, як з теоретичного, так і з практичного погляду актуальними є питання, за яких умов їх можна визнати правомірними і яким чином їхню правомірність можна забезпечити. Причому ці питання є важливими і для осіб, які проводять слідчі дії, з огляду на необхідність дотримання при цьому визначеної законом процедури, і для учасників кримінального провадження, у відносини з якими ці особи вступають з огляду на необхідність обстоювання ними своїх прав та свобод, і для органів, які здійснюють нагляд та контроль за додержанням як законодавства, так і прав та свобод учасників кримінального провадження.