Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні. – 2018 р.

Permanent URI for this collection

Тези доповідей ХIV Науково-практичної конференції, 17–20 квітня 2018 року, Львів

У збірнику подано тези доповідей з актуальних проблем розвитку міжнародної економіки, маркетингу та менеджменту, обліку, аудиту та оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування, гуманітарних та фундаментальних наук, а також комп’ютерних та інформаційних систем і технологій.

Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції, 17–20 квітня 2018 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка», Інститут підприємництва та перспективних технологій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 177 с.

Проблеми та перспективи розвитку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : збірник тез доповідей ХIV Науково-практичної конференції

Зміст


1
3
IT: ТЕХНОЛОГІЇ, РОЗРОБКИ, ТРЕНДИ
10
11
12
14
15
16
18
20
22
23
24
25
27
29
30
33
34
36
38
39
40
42
43
РОЗВИТОК ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
46
47
49
51
53
55
57
60
61
63
65
67
68
70
71
73
75
77
79
81
83
84
86
88
89
91
93
95
97
99
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА МАРКЕТИНГУ УКРАЇНИ
102
105
107
109
111
113
115
116
118
119
121
123
124
126
127
130
132
133
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ
136
137
138
139
141
143
144
146
148
150
152
154
155
157
ЕКОНОМІЧНА ТА IT-ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
160
162
163
164
167
169
170
172
173
175
177

Content


1
3
IT: TEKHNOLOHII, ROZROBKY, TRENDY
10
11
12
14
15
16
18
20
22
23
24
25
27
29
30
33
34
36
38
39
40
42
43
ROZVYTOK FINANSIV, OBLIKU TA ANALIZU V UMOVAKH HLOBALIZATSIINYKH TRANSFORMATSII
46
47
49
51
53
55
57
60
61
63
65
67
68
70
71
73
75
77
79
81
83
84
86
88
89
91
93
95
97
99
AKTUALNI PROBLEMY EKONOMIKY TA MARKETYNHU UKRAINY
102
105
107
109
111
113
115
116
118
119
121
123
124
126
127
130
132
133
SOTSIALNO-HUMANITARNYI ROZVYTOK UKRAINY
136
137
138
139
141
143
144
146
148
150
152
154
155
157
EKONOMICHNA TA IT-OSVITA: PROBLEMY TA PERSPEKTYVY
160
162
163
164
167
169
170
172
173
175
177

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 98