Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства. Науково практична конференція. – 2011 р.

Permanent URI for this collection

Матеріали третьої науково-практичної конференції з міжнародною участю

Збірник містить матеріали доповідей та повідомлень, виголошених на третій науково-практичної конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства», у яких розглядаються методологічні, теоретичні та організаційно-практичні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформатизації. У роботі конференції взяли участь працівники вищих навчальних закладів та наукових бібліотек Львова, Харкова, Києва, Кам’янця-Подільського та інших міст.

Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали третьої науково-практичної конференції, 29 вересня 2011 року, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; [редколегія: О. В. Шишка, Н. Е. Кунанець, Д. О. Тарасов, І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, А. І. Андрухів]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 456 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 49
 • Item
  Interlib jako narzędzie nowoczesnej Wypożyczalni Międzybibliotecznej
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Богуш, Aгнєшка; Maтoгa, Уршуля
  Сучасний розвиток електронних бібліотечних систем у вимагає впровадження сучасних технологій їх використання. Це стосується не тільки власних фондів бібліотек але й тих, що надаються через міжбібліотечний абонемент. У тісній співпраці бібліотекознавців і спеціалістів інформаційних технологій створюються програми для задoволення потреб користувачів. Програма Інтерліб, інформаційний продукт бібліотеки Краківської політехніки, поєднує в собі уніфікацію, ситематизацію та автоматизацію процесу обслуговування міжбібліотечним абонементом. The modern development of electronic library systems requires the introduction of modern technologies in its use. It concerns not only to own funds of library, but also to those, which are provided through interlibrary exchange system. The programs are created in a close cooperation of library experts and information technology specialists for needs of users. Interlib Program is an information product of Cracow Polytechnic Library, which combines unification, systematization and automation of interlibrary exchange system service.
 • Item
  Діяльність товариства «Братньої допомоги студентів львівської політехніки» на сторінках польських періодичних видань
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Козел, Надія Володимирівна
  Проаналізовано польську періодичну пресу Львова міжвоєнного двадцятиріччя: «Gazeta Lwowska», «Kurjer Lwowski». Висвітлено історію створення та різні напрямки діяльності товариства «Братньої Допомоги студентів Львівської Політехніки». The Polish periodicals of Lviv in interwar time: «Gazeta Lwowska», «Kurjer Lwowski» were analysed. It covers the history and various activities of the Society " Student mutual help of Lviv Polytechnic".
 • Item
  Бібліотечна підтримка інформаційних технологій та систем дистанційного навчання осіб з особливими потребами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кут, Василь Іванович; Пасічник, Володимир Володимирович
  Розглянуто особливості бібліотечної підтримки з метою організації навчання учнів та студентів стаціонарної, дистанційної та змішаної форми навчання з різними видами неповносправності: форми подання бібліотечних фондів; технології передавання до користувача-студента інформаційного бібліотечного ресурсу, методичного забезпечення бібліотечного обслуговування. The report presents the features of the library support for organization of students and pupils studying of stationary, distance learning and mixed with different types of disability: the forms of library collections presentation, the transfer technology of library information resources to user-student, methodical providing with library service.
 • Item
  Періодичні видання у книжковій колекції Михайла Возняка. Часопис «МИ:»: історія видання та тематика публікацій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бродик, Зоряна Василівна
  Представлено історію створення журналу. Здійснено тематичний аналіз публікацій часописа, що презентував українську культуру, суспільно-політичні проблеми та перспективи розвитку української літератури. The history of the magazine was presented. The thematic analysis of magazine publications, which presented the Ukrainian culture, socio-political problems and prospects of Ukrainian literature was done.
 • Item
  Місце і роль авторитетних файлів у каталогізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Красник, Уляна Орестівна
  У період створення електронного каталогу в ЛННБУ імені В. Стефаника актуальним є питання створення та підтримки авторитетного файлу “ім’я особи”. Стаття присвячена історії витоків авторитетного контролю, технології створення авторитетного файлу “ім’я особи”, а також проблемам, які виникають у процесі його створення та підтримки. During the period of creation of online (electronic) catalog in Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine (LNSL) the urgent issue is to create and support the personal name authority records. The article is devoted to the history of authority control origin and the technology of personal name authority records creation, as well as to problems which occur during the process of personal name authority records creation and support.
 • Item
  Інформаційні ресурси бібліотек для людей з особливими потребами: стан та перспективи
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Кунанець, Наталія Едуардівна; Лозицький, Олександр Анатолійович; Пасічник, Володимир Володимирович
  У статті розглянуто можливості бібліотек щодо надання інформаційної підтримки людей з особливими потребами, що стало можливим завдяки застосуванню новітніх комп’ютерних інформаційних технологій. The article discusses possibilities of libraries to provide informational support to people with special needs, made possible through the use of advanced computer technology.
 • Item
  Довідковий апарат електронного каталогу Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бутитер, Олександр Ігорович; Коник, Богдан Федорович; Паславський, Тарас Богданович
  Розглянуто основні можливості довідкового апарату електронного каталогу ЛННБ України імені В. Стефаника. The main possibilities of Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine e-catalog information module are considered.
 • Item
  Формування фондів відділу газетних фондів у радянський період (1918–1991)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Малюк, Станіслав Михайлович
  Статтю присвячено дуже актуальній, але мало вивченій проблемі організації та шляхів формування газетних фондів Всенародної бібліотеки України, пізніше – Центральної наукової бібліотеки Академії наук у 1918–1991 рр. The paper was dedicated to the organization and learning of newspaper funds of Nationwide library of Ukraine, later - the Central Scientific Library of the Academy of Sciences in 1918-1991. The process and ways of creating, organizing and cataloging of newspaper funds were considered.
 • Item
  Сторінками історії бібліотеки (за архівними матеріалами Львівського політехнічного інституту 1940-х років ХХ ст.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Самотий, Рената Стефанівна; Бєлявська, Галина Костянтинівна
  У науковий обіг уведено фактичний матеріал на основі архівних документів. Висвітлено особливості функціонування бібліотеки Львівського політехнічного інституту протягом 1945-1948 рр. Factual material on the basis of archival documents was introduced into scientific activities. The features of the library functioning of Lviv Polytechnic Institute during the 1945-1948 were displayed.
 • Item
  Картографічні видання, техніки їх виконання та методи реставрації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Шлюсар, Мирослава Орестівна
  Розглянуто колекцію карт та атласів кабінету картографії ЛННБ України імені В. Стефаника. Висвітлено історичні та технологічні особливості техніки виконання топографічних карт і планів. Наведено методи їх реставрації. Maps and atlases collection of cartography cabinet of V. Stefanyk LNSL of Ukraine was considered. It was found out the historical and technological features of technique topographic maps and plans. The methods of its restoration were presented.
 • Item
  До історії створення бібліотеки Міжнародної Федерації Технічної та професійної преси у Львові
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бєлоус, Ірина Олександрівна
  У доповіді висвітлюється історія створення Бібліотеки Міжнародної Федерації технічної і професійної преси при Бібліотеці Львівської політехніки у 30-х роках ХХ століття. The report highlights the history of the library of International Federation of technical and professional press in Lviv Polytechnic Library in the 30s of the XXth century.
 • Item
  Нові пріоритети традиційних напрямів збереження бібліотечних фондів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Льода, Любов Мирославівна; Дзендзелюк, Леся Степанівна
  Окреслено концепції заходів, спрямованих на збереження документа, як основного джерела інформації. Підкреслено значення наукової реставрації документів на сучасному етапі розвитку науки. Піднято питання професіоналізму реставратора. Concepts of measures to save the document as a fundamental source of information were outlined. The importance of scientific restoration of documents at the present stage of scientific development was underlined. It was raised the question of restorer professionalism.
 • Item
  Джерелознавчі студії фонду цінних видань Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» («Życie Technickie» – історія видавання часопису)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Самотий, Рената Стефанівна
  Розглянуто особливості видавничого втілення журналу. Представлено аналіз структури, видавничої програми, основних тематичних напрямків публікацій, жанрів, особливості роботи редакції, авторське коло. The features of the magazine publishing implementation were considered. The report presents the analysis of structure, publishing program, the main thematic areas of publications, genres, editors’ peculiarities of work, copyright circle.
 • Item
  Книжкова збірка «польського Едісона – галицького генія» у фонді бібліотеки Львівської політехніки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бєлоус, Ірина Олександрівна
  Подаються результати досліджень довоєнного іноземного фонду бібліотеки, зокрема приватної колекції всесвітньо відомого винахідника Яна Щепаніка, що зберігається в фонді бібліотеки Львівської політехніки. Висвітлено роль особових бібліотек у формуванні фонду бібліотеки. The report presents the results of research prewar foreign assets of library, including private collection of famous inventor Yan Shchepanik stored in the library of Lviv Polytechnic. The role of personal libraries in the formation of the library assets was highlighted.
 • Item
  Досвід бібліотеки Кримського філіалу Інституту археології НАН України в розширенні культурно-просвітницького простору для фахівців бібліотечної галузі Криму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ядрова, Галина Василівна
  У доповіді представлено досвід організації і проведення професійних заходів, метою яких є розвиток електронного інформаційно-документального ресурсу бібліотек науково-дослідних інститутів, що територіально відносяться до Криму. Додатково показаний вплив цих заходів на інформаційно-бібліографічну культуру фахівців бібліотек іншого відомчого підпорядкування. The report presents the experience of organizing and conducting professional measures on purpose to develop the electronic information-documentary resource of research institutes libraries, which geographically belong to the Crimea. In addition, the impact of these measures to information-bibliographic culture of library experts of other department affiliation is displayed.
 • Item
  Бібліотечна класифікація сьогодні, як традиційно-інноваціний механізм систематизації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Сербін, Олег Олегович
  Показано тенденції розвитку україномовних бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем. Основну увагу приділено розробленню проекту «Класифікаційна система України». The trends of development of Ukrainian-speaking and library-bibliographic classification systems were showed. The special attention was paid to the development of project "Classification system of Ukraine".
 • Item
  Е-архів ДонНТУ: підсумки першого року
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Гуров, Святослав Георгійович; Ткаченко, Наталія Олександрівна
  У статті аналізуються результати першого року роботи зі створення електронного архіву Е-архів ДонНТУ, робляться висновки про можливості та переваги університетських репозитаріїв. The article discusses the results of first yeas of work on creating an electronic archive of E-archive DonNTU, conclusions about the possibilities and advantages of university repositories.
 • Item
  Структурно-функціональна модель. Системи верифікації даних електронного каталогу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ярмолюк, Руслан Сергійович
  Запропонована структурно-функціональна модель системи верифікації даних електронного каталогу. Описано основні вимоги до системи верифікації. Вказано схему модулів системи верифікації та основні функціональні можливості кожного з модулів. The proposed structural and functional model of system data verification OPAC. We describe the basic requirements for system verification. Specified scheme verification system modules and the functionality of each module.