Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення. – 2016 р.

Permanent URI for this collection

У збірнику опубліковано матеріали конференції, присвяченої проблемам управління економічними процесами на рівні держави, регіонів та суб’єктів господарської діяльності. Матеріали структуровані за декількома напрямами досліджень: «Управління економікою держави в умовах євроінтеграції»; «Регіональне управління економікою на засадах інноваційного розвитку»; «Управління операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання»; «Формування та адаптація інструментарію управління економічними процесами в ХХІ столітті»; «Вплив глобальних політичних, соціальних та екологічних проблем на економічні процеси в державі». Видання призначене для науковців, викладачів, фахівців підприємств та представників органів влади, причетних до питань економічного розвитку, студентів.

Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, 14–15 квітня 2016 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 228 с.

Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та перспективи вирішення : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених

Зміст


1
9
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ
15
16
19
20
21
24
25
26
27
28
29
30
33
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
35
37
39
40
42
45
47
49
51
53
55
57
59
60
62
63
65
67
УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНОЮ, ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ТА ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
70
71
73
74
76
77
78
81
83
84
86
88
89
91
93
94
96
98
99
101
103
104
106
108
110
112
113
114
116
117
118
120
122
123
125
127
129
130
ФОРМУВАННЯ ТА АДАПТАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ В ХХІ СТОЛІТТІ
133
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
157
159
161
163
165
167
168
169
170
172
174
177
179
181
183
185
189
191
193
195
197
199
200
201
ВПЛИВ ГЛОБАЛЬНИХ ПОЛІТИЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ НА ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ДЕРЖАВІ
204
205
206
208
209
210
212
214
215
217
220
222
223
224
226
228

Content


1
9
UPRAVLINNIA EKONOMIKOIU DERZHAVY V UMOVAKH YEVROINTEHRATSII TA VIISKOVOI AHRESII RF
15
16
19
20
21
24
25
26
27
28
29
30
33
REHIONALNE UPRAVLINNIA EKONOMIKOIU NA ZASADAKH INNOVATSIINOHO ROZVYTKU
35
37
39
40
42
45
47
49
51
53
55
57
59
60
62
63
65
67
UPRAVLINNIA OPERATSIINOIU, INVESTYTSIINOIU TA FINANSOVOIU DIIALNISTIU SUBIEKTIV HOSPODARIUVANNIA
70
71
73
74
76
77
78
81
83
84
86
88
89
91
93
94
96
98
99
101
103
104
106
108
110
112
113
114
116
117
118
120
122
123
125
127
129
130
FORMUVANNIA TA ADAPTATSIIA INSTRUMENTARIIU UPRAVLINNIA EKONOMICHNYMY PROTSESAMY V KHKHI STOLITTI
133
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
157
159
161
163
165
167
168
169
170
172
174
177
179
181
183
185
189
191
193
195
197
199
200
201
VPLYV HLOBALNYKH POLITYCHNYKH, SOTSIALNYKH TA EKOLOHICHNYKH PROBLEM NA EKONOMICHNI PROTSESY V DERZHAVI
204
205
206
208
209
210
212
214
215
217
220
222
223
224
226
228

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 124