Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2011. – №720

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми менеджменту, підприємництва, інвестиційної та інноваційної діяльності, управління національною економікою України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 476 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 73
 • Item
  Вплив приписів ЄС, що стосуються ефективності та конкурентоспроможності енергетичного сектору
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бжуска, Я.; Пика, Я.
  Польща як член ЄС послідовно реалізує нову енергетичну політику. Правила цієї політики впливають на функціонування енергетичного сектору. Наведено основний вплив регулювання ЄС конкурентоспроможності та ефективності енергетичного сектору в Польщі, який також забезпечує тенденції та їх зміни у динаміці загальної структури енергетики. Poland as an EU member consistently implements a new energy policy. The regulations of this policy have a significant impact on the functioning of the energy sector. The article presents the main impact of EU regulation on the competitiveness and efficiency of the energy sector in Poland. It also provides trends and their effects in the dynamics of the generic structure of energy.
 • Item
  Конкурентна політика в Україні на сучасному етапі економічного розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Яструбський, М. Я.; Кузнєцов, Я. В.
  Розглянуто особливості формування конкурентної політики в Україні. Проведено дослідження конкурентних впливів на мікро- та макрорівні у часовій динаміці. Досліджено тенденції формування конкурентної політики за умов видозміни відносин власності. The article deals with peculiarities of competition policy in Ukraine. The article presents a study of competitive impacts on micro and macro dynamics in time. The article examined trends of competition policy in a modification of the ownership.
 • Item
  Економічна безпека території рекреаційного призначення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ячменьова, В. М.; Фокіна, Н. А.
  Розглядаються підходи до визначення поняття території рекреаційного призначення, її відмінні ознаки, умови та чинники розвитку рекреаційної діяльності. На підставі цього робиться висновок про необхідність формування системи специфічних показників і загроз у межах моніторингу економічної безпеки рекреаційних територій. The approaches to the definition of a recreational area, its distinctive features, conditions and factors of development of recreational activities. On this basis the conclusion about the necessity of forming a system of specific indicators and the monitoring of threats to the economic security of recreational areas.
 • Item
  Фінансування галузі охорони здоров’я в Україні та у зарубіжних країнах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бондар, А. В.
  Відображено сучасний стан фінансування національної галузі охорони здоров’я, висвітлені моделі фінансування сфери охорони здоров’я у зарубіжних країнах, розглянуто будову механізму фінансування охорони здоров’я, а також запропоновано заходи щодо трансформації та покращання функціонування медичної галузі України. The modern state of financing of national industry of health protection is represented, lighted up models of financing of sphere of health protection in foreign countries, the structure of mechanism of financing of health protection is considered, and also measures are offered, in relation to transformation and improvement of functioning of medical industry of Ukraine.
 • Item
  Удосконалення грошово-кредитного механізму для активізації інвестиційного процесу в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ухачевич, Я. П.; Маслова, Н. В.
  Розглядаються проблеми активізації інвестиційних процесів в Україні. Серед великої кількості чинників впливу на інвестиційну активність досліджується такий чинник, як процентна ставка за кредит, аналізуються резерви його зниження та рекомендовані пропозиції щодо регулювання грошово-кредитної політики НБУ на курс політики «дешевих грошей». The article discusses the problem of inhibition of the investment processes in Ukraine. Among a number of factors impact oninvestment activity investigates such factors as interest rate on loans is analyzed to reduce reserves and recommendedproposals for the regulation of the monetary policy of the NBUexchange rate policy of "cheap money".
 • Item
  Чинники розміщення господарської діяльності: державне запобігання руйнівній конкуренції
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Стадницький, Ю. І.; Стадницька, Ю. Ю.
  Специфічною складовою комплексного чинника розміщення господарської діяльності "державне регулювання" є запобігання руйнівній конкуренції від хаотичного розміщення, що зумовлюватиме виключення з аналізу можливого місця господарської діяльності у межах відповідних територій, а також впливатиме на перспективність інших можливих місць господарської діяльності у межах простору аналізу. Виникатиме тут і посередній вплив, оскільки просторова організація одних галузей залежить і від просторової організації інших галузей. The specific component of a complex factor allocation of economic activity "government regulation" is to prevent destructive competition from random placement, which will cause exclusion from the analysis of the possible location of economic activity within the areas, as well as affect the prospects of other possible places of economic activity within the boundaries of space analysis. Occur here and indirect impact, as the spatial organization of some fields depends on the spatial organization of other industries.
 • Item
  Використання сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості для підвищення рівня економічної безпеки підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ружицький, А. В.; Томчишен, О. О.
  Запропоновано використання на підприємстві сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості для управління взаєморозрахунками підприємства, а саме: факторинг, облік векселів, виданих покупцями продукції та форфейтинг. Ці форми рефінансування прискорюють переведення дебіторської заборгованості у грошову форму оборотних активів, і як наслідок, приводять до підвищення рівня економічної безпеки. Розроблено методику нарахування резерву за сумнівною дебіторською заборгованістю, що прямо стосується економічної безпеки підприємства. This article proposed the use of modern forms of enterprise refinancing receivables management for mutual settlement of enterprise, namely, factoring, discounting bills, given buyers of products and forfeiting. Form data transfer speeds up refinancing of receivables in the form of money circulating assets as a result lead to increased economic security of the enterprise, as it is in fact an insurance reserve for enterprise security.
 • Item
  Досвід Російської Федерації в організації процесу гарантування економічної безпеки підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Завербний, А. С.; Копитко, М. І.
  Досліджено досвід Російської Федерації у сфері гарантування економічної безпеки підприємств, при цьому зроблено акцент на охоронній діяльності, захисті інформації, розвідувальній діяльності та протидії рейдерським захопленням. In the article investigational experience of Russian Federation in the field of guaranteing оf economic security of enterprises, an accent is here done on protective activity, defence of information, secret service activity and counteraction a rаіder capture.
 • Item
  Світовий досвід розвитку малого бізнесу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ватченко, О. Б.
  Досліджується світовий досвід розвитку малого бізнесу – складова конкурентоспроможної, динамічної, інтелектоємкої економіки, яка впливає на стійке економічне зростання, збільшення кількості робочих місць та добробут населення. The authors examine the international experience of small business as component of competitive, dynamic and intellectual economy that affects sustainable economic growth, creating more jobs and human well-being.
 • Item
  Ризики фінансово-банківської системи країн ЦСЄ у посткризовий період
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Седлик, О.
  Проведено типологізацію ризиків, виокремлено ризик-фактори, що створюють зовнішній та внутрішній вплив на фінансово-банківську систему країн. Наведено модель управління ризиками банківської системи. З метою мінімізації впливу ризику на діяльність фінансово-банківської системи запропоновано проведення ризик-менеджменту. A typology of risks specifically mentioned risk-factors that create external and internal influence on the financial-banking system countries. Presented a model of risk management of the banking system. In order to minimize the impact of risk on financial activity-banking system prompted a risk management.
 • Item
  Розвиток вітчизняного АПК як інструмент формування продовольчої безпеки держави
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Пушак, Я. Я.
  Обґрунтовано значення вітчизняного агропромислового комплексу у формуванні національної продовольчої безпеки, охарактеризовано чинники росту вартості продо- вольства на світовому ринку, проведено класифікацію загроз, що перешкоджають активізації розвитку вітчизняного агропромислового комплексу у трансформаційних умовах. Substantiates the importance of domestic agriculture in national food security, growth factors characterized the cost of food in the world market. The classification of threats that prevent activation of the domestic agricultural sector in terms of transformation.
 • Item
  Приватизація енергетичних підприємств України: перспективи, проблеми, способи реалізації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Климовець, І. В.
  Розглянуто сучасний стан енергетичного ринку. Проаналізовано роботи таких учених, як Л.С. Біляєва, Пітер Ван Дорен, І.А. Франчук та ін. Виявлено явні проблеми на цьому етапі розвитку паливно-енергетичного комплексу. Запропоновано багато способів покращання енергетики України загалом та способи нейтралізації причин, що негативно впливають на процес приватизації. Обгрунтовано напрям удосконалення енергетичної галузі України. Зокрема розглянуто актуальне на цей момент питання приватизації та корпоратизації енергетичного ринку. The energy market is in a difficult position, being on the background of this debate. In this paper the current status of the energy market is examined. Analyzed the works of scholars such as L.S Bilyaeva, Pieter Van Dorena, I.A Franchuk, and others. There are obvious problems at this stage of development of fuel-energy complex. A number of ways to improve the Energy of Ukraine in whole, and how to neutralize the causes that negatively affect the process of privatization. The ways of improvement the energy sector of Ukraine are justified. Specifically,the relevant issue of privatization and corporatization of energy market was considered.
 • Item
  Основні напрями та механізми реформування газового ринку в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Полянська, А. С.
  Визначено основні напрями реформування газового ринку в Україні та розглянуто механізми їх практичного втілення. Виділено основні загрози та перешкоди, що заважають цьому процесу. Особливу увагу приділено макроекономічним чинникам розвитку газового ринку України в сучасних умовах. The article considerations the main ways of ukrainian gas market reforming and mechanisms of these processes doing. The main threats and barriers of these processes fulfillment on the practice are underlined. The special attention give to the macroeconomic factors of ukrainian gas market development at the modern conditions.
 • Item
  Шляхи реструктуризації валютних кредитів у країнах з перехідною економікою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Голосенін, І. О.
  Бурхливий розвиток валютного кредитування у країнах з перехідною економікою з настанням фінансової кризи у 2008 р. призвів до раптового погіршення стану банків через знецінення місцевих валют та виникнення протермінованих кредитів. Найрозповсюдженішою формою реструктуризації валютних кредитів є пролонгація та відтермінування сплати боргу. Трансформація валютних кредитів у кредити у національних валютах являє собою процес узгодження інтересів кредиторів, позичальників і органів державного регулювання. The rapid development of foreign currency lending in emerging economies since the explosion financial crisis in 2008 led to deterioration of the banks` position through the devaluation of local currencies and overdue loans. The most common form of loan restructurisation is prolongation of loans and deferred payment of debt. Transformation of foreign currency loans in loans demonitated in local currency represents the process of reconciling the interests of creditors, lenders and regulatory agencies.
 • Item
  Особливості джерел доходів населення України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Сенів, Л. А.; Малиновський, Ю. В.
  Проаналізовано особливості основних джерел доходів населення України та показано їх динаміку за даними Держкомстату України (за період 2000–2010 рр.). Розглянуто особливості джерел тіньових доходів в Україні. Доведено, що у сучасних економічних умовах відбувається тісний взаємозв’язок між одним з основних джерел тіньових доходів – корупцією та нерівністю у розподілі доходів. The peculiarities of main income sources of Ukrainian people have been analyzed and their dynamics based on the data of State Statistics Committee of Ukraine has been shown over the period of 2000-2010. The peculiarities of informal income sources in Ukraine have been considered. It has been proved that in present-day economic situation exists a strong bond between corruption that is one of the main informal income sources and inequality in income distribution.
 • Item
  Особливості управління державним боргом та методи його удосконалення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Вівчар, О. Й.; Солдак, М. Ю.
  Висвітлено сутність державного боргу України, здійснено його аналіз, вказані наслідки, які має його динаміка на економіку країни і подано пропозиції щодо підвищення ефективності політики управління державним боргом. Essence of national debt of Ukraine is reflecte in the article, his analysis, indicated consequences which his dynamics has on the economy of country and suggestions are given in relation to the increase of efficiency of policy of management a national debt, is carried out.
 • Item
  Систематизація підходів до визначення видів вартості майна та їх місце у стратегічному менеджменті підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Калиніченко, Ю. В.
  Досліджено у прикладному аспекті теорію вартості, теорію оцінювання вартості, теорію проведення оцінювання. Визначено роль оцінювання у системі стратегічного менеджменту. Систематизовано підходи до визначення видів вартості майна за джерелом походження та сферою застосування. Запропоновано доповнення до переліку видів вартості, наведене у Національному стандарті № 1. The value theory, the valuation theory, the appraisal theory are explored in the applied aspect. The role of valuation is certain in the system of strategic management. The approaches to determination of types of property value after the source of origin and application domain are systematized. The addition to the list of types of value, resulted in the National standard № 1, is offered.
 • Item
  Відтворювальні процеси у науково-технічних структурах
  (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Чудаєва, І. Б.
  Проведено аналіз літературних джерел стосовно суті відтворювальних процесів у технопарках. Виділено найважливіші його складові елементи, що забезпечують відтворення сучасного науково-технічного розвитку. Внесені пропозиції щодо подальшого вдосконалення відтворювальних процесів у вітчизняних технологічних парках. The analysis of literary sources is conducted concerning essences of reproductive processes in technoparks. The major are distinguished his component elements that provide the recreation of modern scientific and technical development. Made suggestions in relation to further perfection of reproductive processes in home technological parks.