Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління. – 2019. – Випуск 3

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Виходить двічі на рік з 2019 року. Входить до переліку наукових фахових видань з економічних наук, затвердженого МОН України. Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка».

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – Випуск 3. – 124 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми економіки та управління

Зміст


1
3
16
26
36
44
51
57
64
73
81
90
99
113
122

Content


1
3
16
26
36
44
51
57
64
73
81
90
99
113
122

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Внутрішньокорпоративні фінансові потоки у системі управління підприємством
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Шкварчук, Л. О.; Слав’юк, Р. А.; Shkvarchuk, L.; ASlav`yuk, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті проведено дослідження форм та структури фінансових потоків, які виникають між різними учасниками інтегрованих структур як у вертикальній, так й горизонтальній площині. Авторами здійснено оцінювання обсягів внутрішньокорпоративних фінансових потоків найбільших холдингових структур в Україні. Загальна сума згенерованого фінансового потоку у межах інтегрованої структури є значною і у деяких випадках сягає величини більше ніж 80 % від загальної суми активів материнської компанії. Загалом структура внутрішньокорпоративних фінансових потоків є ідентичною для більшості суб’єктів і не залежить від виду діяльності, організаційної будови та форми власності. Найбільшим елементом таких потоків є поворотна фінансова допомога, яка пов’язує найчастіше материнську та дочірні компанії. У сучасних умовах формування відповідних потоків часто здійснюється з метою маніпулювання показниками фінансового стану підприємств, причому і у бік завищення, і заниження. Згідно з проведеним аналізом обґрунтовано необхідність врахування елементів внутрішньокорпоративних фінансових потоків при здійсненні незалежного оцінювання фінансового стану як дочірніх підприємств, так й материнської компанії. Автори визначили перелік відповідних показників у фінансовій звітності корпорації, а також запропонували інтерпретацію відповідних характеристик.
 • Item
  Аналіз кінопрокатного ринку України та напрями його розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Шеремета, Б. О.; Sheremeta, B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті зроблено акцент на сучасному стані кінопрокатного ринку, зокрема розглянуто основні напрямки діяльності головних кінотеатральних мереж України: “Multiplex cinema”, “Планета Кіно”, “Київкінофільм”, “Кінопалац”. Визначено їхнє місце на кінопрокатному ринку України. Досліджено конкурентні переваги приватних кінотеатрів, а саме “Multiplex” та “Планета Кіно”. Проведено аналіз сучасного ринку кінопрокату України у період 2007–2018 рр. та визначено ступінь конкуренції цього ринку за допомогою розрахунку індексу Харфіндала-Хіршмана. Розроблено рекомендації щодо пріоритетних напрямків розвитку кінопрокатного ринку України.
 • Item
  Державні видатки в епоху цифрових технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Синютка, Н. Г.; Курило, О. Б.; Synyutka, N.; Kurylo, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На основі аналізу наукових публікацій визначено базові підходи до розуміння публічного споживання та системи державних закупівель. Закономірно, що глобальна автоматизація та оцифрування фінансових процесів вимагає якісних змін і у політиці державних видатків. Детерміновано основні напрями впливу інноваційної цифрової парадигми на прозорість та ефективність державних видатків. Значну увагу приділено запровадженню системи електронних публічних закупівель ProZorro. Обґрунтовано доцільність її імплементації у вітчизняну практику бюджетних видатків, проаналізовано принципи та процедури впровадження. Узагальнено динаміку публічних закупівель в Україні. Зроблено висновки про переваги електронної системи, серед яких: прозорість та неупередженість, стимулювання конкуренції та недискримінація учасників торгів, зниження корупції, ефект масштабування економії бюджетних коштів задля зростання суспільного добробуту. Наголошено на потенційних ризиках, загрозах та недоліках системи ProZorro.
 • Item
  Аналізування фондових індексів як основних показників розвитку ринку цінних паперів окремих економік світу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Кулініч, Т. В.; Жайворонок, І. Р.; Kulinich, T. V.; Zhayvoronok, I. R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті доведено необхідність аналізу динаміки фондових індексів різних країн світу. Дослідження включило: розгляд їх історії, огляд методик їх обчислення, виділення недоліків та переваг їх використання. За вказаною схемою надано характеристику найбільших фондових індексів світу. Визначено відмінність між їхніми похідними показниками. Окреслено вплив фондових індексів на світову економіку та на економіку окремих країн. Проведено аналіз українського фондового індексу UX. Представлено формулу обчислення індексу. Розглянуто процес включення цінного паперу окремого емітенту у фондовий індекс. Намічено шляхи подальшого використання отриманих результатів дослідження до забезпечення змін вітчизняного ринку цінних паперів.
 • Item
  Причини впливу кризових ситуацій на діяльність підприємств
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Карковська, В. Я.; Хомин, Р. М.; Якимець, М. М.; Судомир, Н. Ю.; Karkovska, V. Y.; Khomyn, R. M.; Yakymets, M. M.; Sudomyr, N. U.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розглянуто підсистеми виробничої та управлінської діяльності підприємства, виокремлено основні напрями його діяльності. Проаналізовано прикладні ситуації впливу кризових явищ на збутове, матеріально-технічне, кадрове, інформаційне, управлінське, інноваційне, ресурсне та фінансове забезпечення. Встановлено основні причини впливу кризових явищ на діяльність підприємства. Наведено найтиповіші наслідки негативного впливу кризових ситуацій в розрізі напрямів роботи підприємства.
 • Item
  Маркетингові інструменти забезпечення якості надання адміністративних послуг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Карий, О. І.; Процак, К. В.; Karyy, O.; Protsak, K.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Статтю присвячено дослідженню якості надання адміністративних послуг та маркетинговим інструментам, які можуть її забезпечити. Досліджено особливості адміністративних послуг та характеристики, які відрізняють їх від інших. Розглянуто вплив інструментів маркетингу, а саме надійність, безпеку, ступінь доступності, матеріальні чинники, репутацію установи, оперативність, турботу про клієнта, ввічливість, компетентність, рівень комунікації на складові якості адміністративних послуг. Обґрунтовано критерії оцінювання якості надання адміністративних послуг. Критерії надання адміністративних послуг запропоновано поділяти на об’єктивні та суб’єктивні. Досліджено проблеми, які виникають при наданні адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг в Україні. Удосконалення сервісу надання адміністративних послуг передусім стосується спрощення та прозорості процедури їх надання, створення конкурентного середовища.
 • Item
  Implementation of anti-crises investment strategies: machine-building case
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Блинда, Ю. О.; Прокопишин-Рашкевич, Л. М.; Демків, Я. В.; Васелевскі, М.; Blynda, Y. O.; Prokopyshyn-Rashkevych, L. M.; Demkiv, Y. V.; Wasilewski, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Суспільна Академія наук, м. Лодзь; Lviv Polytechnic National University; Social Academy of Sciences, Lodz
  У статті досліджено важливу складову забезпечення стабільної діяльності підприємства, а саме розроблення інвестиційних стратегій. Проаналізовано вплив інвестиційних рішень на рівень конкурентоспроможності підприємства. Зазначено, що конкурентоспроможність підприємств вимагає регулярного технічного і технологічного переозброєння і вдалих інвестиційних стратегій. Враховуючи динаміку сучасного економічного розвитку, автори розглядають такі варіанти інвестиційних стратегій: орієнтація на стратегію домінантного фактора, поліфакторну стратегію і стратегію балансування. Автори виокремили ключові показники, які впливають на індекс профілактики банкрутства. Наявність декількох ключових показників вимагає вибору інвестиційної стратегії, здатної забезпечити їх оптимальне поєднання. Результатом проведеного дослідження є модель, що визначає вибір певної інвестиційної стратегії відповідно до поточного стану зазначених ключових показників.
 • Item
  Інституційне середовище як важлива передумова розвитку рекреаційно-туристичної сфери
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Петрович, Й. М.; Бондаренко, Ю. Г.; Просович, О. П.; Petrovych, Y.; Bondarenko, Yu.; Prosovych, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті розкрито суть та структуру інституційного середовища. Виділено формальні і неформальні інститути та висвітлено їхню роль. Значну увагу приділено питанням державного регулювання рекреаційної сфери в низці зарубіжних країн. Проаналізовано нормативно-правові акти, які регламентують рекреаційну сферу в Україні. Визначено вплив інституційного середовища на формування і діяльність рекреаційнотуристичної сфери в Україні. Виявлено необхідність узгодження деяких понять рекреаційної сфери законодавчо, розроблення національних стандартів надання рекреаційно-туристичних послуг, узгодження їх з міжнародними стандартами. Запропоновано заходи для покращення інституційного середовища держави з метою підвищення конкурентоспроможності національного рекреаційно-туристичного продукту-послуги.
 • Item
  Формування проектної команди з урахуванням типологічних характеристик менеджерів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Новаківський, І. І.; Висоцький, А. Л.; Novakivskyi, I.; Vysotskyi, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті наведено підхід щодо формування ефективних управлінських команд з урахуванням комплексного розгляду завдань, які постають перед організацією. Зокрема досліджено теоретичні основи вирішення прикладних проблем адаптації систем менеджменту з урахуванням людського чинника. Представлено бачення управління організацією через тріаду теорія – політика – практика, розкрито сутність кожного вказаного елемента в менеджменті. Запропоновано типологічний підхід щодо оцінювання світогляду менеджерів з урахуванням такого підходу в спеціалізованому тривимірному просторі. Показано, що сукупність функцій кожного конкретного менеджера можна представити певним конусом типових рішень. Розроблено метод формування проектних команд з урахуванням конусу узагальнених функцій і характеристик менеджерів-претендентів. Порівняння експертних оцінок роботи менеджера дає змогу результативно формувати управлінські проектні команди для ефективного розвитку організації, розробити концепцію адаптації системи управління організації з урахуванням людського фактора.
 • Item
  Обґрунтування сучасних моделей та систем підтримки організаційної творчості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Лісовська, Л. С.; Теребух, А. А.; Гацук, М. М.; Lisovska, L.; Terebukh, A.; Hatsuk, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Автори виокремили та обґрунтували шість моделей розуміння креативності та творчого процесу. Використання цих сучасних та загальноприйнятих моделей дає змогу пояснити феномен “креативності” різними компонентами, стадіями або фазами. Особливої уваги автори надали вивченню та проведенню характеристики процесу організаційної творчості на прикладі модифікованої моделі Уолласа, зокрема деталізовано компоненти формування етапів та фактори впливу на різних етапах. На підставі аналізування наукових джерел автори сформували узагальнену модель творчого процесу, визначили завдання кожного етапу організаційної творчості та силу та напрям дії факторів зовнішнього середовища. У статті проведено економічне обґрунтування доцільності впровадження Системи підтримки організаційної творчості на прикладі вітчизняної організації ТОВ “Енерготехпром”. Для розробки системи управління знаннями на підприємстві були визначені основні технічні вимоги до системи, на основі розробленої схеми була визначена приблизна вартість розробки та утримання даної системи (за умови аутсорсингу). Розрахунок ефективності впровадження цього інноваційного проекту був здійснений відповідно до міжнародних стандартів та підтвердив доцільність реалізації проекту.
 • Item
  Human resources management based on key performance indicators (KPI)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Двуліт, З. П.; Завербний, А. С.; Тиліпська, Р. Б.; Dvulit, Z. P.; Zaverbnyy, A. S.; Tylipska, R. B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Мотивована особа є рушійною силою будь-якої компанії, незалежно від розміру або мети компанії. Більшість компаній не надають великого значення мотивації людських ресурсів, або вони не можуть правильно проаналізувати систему мотивації. Метою статті є визначення механізму ефективного управління підприємствами та людськими ресурсами на основі.
 • Item
  Managing the finances of wholesale and retail trading enterprises
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Данилків, Х. П.; Гавран, В. Я.; Гавран, М. І.; Грондскі, Р.; Danylkiv, K.; Havran, V.; Havran, M.; Gradzki, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Лодзинський технологічний університет; Lviv Polytechnic National University; Lodz University of Technology, Lodz
  В умовах стрімких змін в економічному та інституційному середовищі комерційної економічної діяльності оновлюється необхідність забезпечення динамічної конкурентоспроможності підприємств торгівлі. У постійному дисбалансі ринкових умов керівництво торговельних підприємств потребує достатньої інформації про стан як внутрішніх факторів, так і навколишнього середовища. Актуальність полягає в тому, що зовнішнє середовище функціонування торговельної компанії визначає рівень її організації та розвитку, що визначає якість торговельних послуг для споживачів, темпи зростання та прискорення товарообігу, прибутковість торгових компаній. Розкрито теоретичні, методологічні та практичні аспекти вивчення тенденцій розвитку оптових та роздрібних торговельних підприємств в Україні. Предметом дослідження є процес становлення та розвитку підприємств оптової та роздрібної торгівлі України та вдосконалення їх фінансового менеджменту. Ефективне використання заходів щодо поліпшення фінансового менеджменту підприємств торгівлі дасть їм змогу сформувати оптимальну систему ціноутворення, вийти на нові ринки, підвищити задоволеність цільових клієнтів шляхом поліпшення своїх послуг та надання якісних товарів і послуг, підвищення продуктивності та відповідальності персоналу. За даними Державної служби статистики, у 2018 р. зростання обороту роздрібної торгівлі має позитивну динаміку порівняно з попереднім роком, але він змінюється хвилеподібно. Поліпшення було зумовлене розширенням фінансових можливостей домогосподарств, підтриманим підвищенням мінімальної заробітної плати та попиту на торговельні послуги підприємствами реального сектору економіки. За аналізований період збиткові підприємства становлять у середньому третину від загальної кількості суб’єктів господарювання. Ця величина є високою і вказує на нездатність підприємств торгівлі впоратися з кризою та забезпечити сталий розвиток. У 2014–2018 роках спостерігалася тенденція до збільшення роздрібного товарообороту підприємств торгівлі України, а динаміка оптового товарообороту коливалася. Представляючи пряму залежність товарообігу від такого макропоказника, як ВВП, і використовуючи його прогнозовані значення Світовим банком на наступні роки, автори дають прогноз на 2019–2020 рр. підприємств роздрібної торгівлі в Україні.
 • Item
  Моніторинг індивідуальної результативності працівників у процесі управління організацією
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-02-26) Петрович, Й. М.; Трут, О. О.; Petrovych, Y.; Trut, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський торговельно-економічний університет; Lviv Polytechnic National University; Lviv University of Trade and Economics
  У статті обґрунтовано цілі моніторингу індивідуальної результативності працівників у процесі управління організацією. Розкрито процедуру та алгоритм її оцінювання. Висвітлено принципи та вимоги до системи оцінювання результативності працівників. Визначено структуру і зміст профілю посади. Охарактеризовано інформаційне забезпечення процесу моніторингу результативності працівників. Аргументовано використання матричного методу оцінювання результативності працівників. Доведено забезпечення зворотного зв’язку під час управління результативністю як необхідної умови моніторингу індивідуальної результативності працівників.