Юридичні науки. – 2017. – № 876

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць серії «Юридичні науки» опубліковано результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, розроблено наукові концепції щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка», вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 876. – 352 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць

Зміст


1
4
10
18
26
32
40
48
56
61
68
75
80
88
92
98
105
112
118
124
131
138
144
151
157
163
170
175
182
188
193
199
205
211
219
227
236
244
249
255
261
269
275
279
284
290
296
304
313
320
329
338
347

Content


1
4
10
18
26
32
40
48
56
61
68
75
80
88
92
98
105
112
118
124
131
138
144
151
157
163
170
175
182
188
193
199
205
211
219
227
236
244
249
255
261
269
275
279
284
290
296
304
313
320
329
338
347

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 53
 • Item
  Роль феномену національної свідомості у державно-правовому просторі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Жаровська, Ірина; Zharovs’ka, Iryna; Жаровська, Ирина; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано проблему значення національної свідомості для державно- правового простору. Позиціонується, що свідомість окремої особистості формує погляди, уявлення, почуття щодо чинного або бажаного права, держави, соціальних та державотворчих процесів. У державно-владній діяльності національна свідомість окремої особистості впливає не тільки на індивідуальному рівні, але й формує комплек- сні масові національні інтенції. Констатовано, що неприйнятною є форма державної влади, яка суперечить духу та свідомості, ментальним атрибутам народу, що її формує.
 • Item
  Розвиток громадянського суспільства відповідно до вимог європейського інституціонального поступу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Дашо, Тарас; Dasho, Taras; Дашо, Тарас; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано розвиток українського громадянського суспільства відповідно до вимог європейського інституціонального поступу. З’ясовано, що в умовах правової держави державна влада стає найважливішим інструментом, за допомогою якого громадянське суспільство забезпечує оптимальні умови для свого саморозвитку. Саме у такому контексті держава виступає як публічно-владний інститут, що керує грома- дянським суспільством загалом і покликаний діяти у всезагальних інтересах. Сучасний конституціоналізм в Україні об’єктивно потребує активного сприяння держави в реформуванні суспільства, а не сприйняття держави як ворожої суспільству сили.
 • Item
  Девіантна правосвідомість як підструктурна система ментально структурованої правосвідомості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гарасимів, Тарас; Harasymiv, Taras; Гарасымив, Тарас; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Ґрунтовно досліджено девіантну правосвідомість як підструктурну систему ментально структурованої правосвідомості, визначено її особливості. З’ясовано, що випереджувальне відображення у девіантній правовій свідомості – це такий структур- ний просторовий конфігураційно-становий зв’язок девіантної правової свідомості із сучасним перехідним суспільним буттям, у процесі якого відбувається девіантне відображення не тільки цього маргінально-правового стану правового об’єкта, але й трансгресивних тенденцій його розвитку з огляду на еволюційні перспективи немар- гінально-правового регулювання суспільних відносин, які існують у площині зміни кризового циклу соціальної активності сучасної девіантної української правосвідомості, щонайменше, на перший некризовий, низький цикл соціальної активності.
 • Item
  Роль К. Шептицького в розв’язанні церковно-релігійних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944–1946 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Чорнописька, Вікторія; Chornopyska, Victoriya; Чорнописька, Виктория; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано роль К. Шептицького у вирішенні релігійних та церковних проблем Східної Галичини у період конфесійно-релігійних трансформацій (1944–1946 рр.). Доведено, що вагоме значення у досліджуваний період мала орієнтація архимандрита Климентія на консолідацію духовенства й реалізацію національних прагнень українства, що стало визначальним для збереження церковно-релігійного комплексу УГКЦ у період його руйнування у другій половині 40-х років ХХ ст. Аналіз документів однозначно свідчить про те, що К. Шептицький був активним противником злочинної акції “возз’єднання” і своєю діяльністю продемонстрував вірність національній ідеї та церкві, підпорядко- ваній Апостольському первопрестолу, який давав українській нації гарантії демократичних свобод і європейських цінностей.
 • Item
  Теоретичні аспекти акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб на території України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Сірант, Мирослава; Sirant, Myroslava; Сирант, Мирослава; Національний університету «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто теоретичні аспекти акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб на території України в системі інвестиційно-правової політики. Акредитації філій і представництв іноземних юридичних осіб у сфері інвестиційної діяльності як інститут публічного права проаналізовано з позиції національного та зарубіжного законодавства.
 • Item
  Громадянські права і свободи людини як основний критерій легітимності та конституційності державної влади
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ковальчук, Віталій; Kovalchuk, Vitaliy; Ковальчук, Виталий; Національний університету «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  З’ясовано сутність та природу громадянських (особистих) прав, забезпечення яких є основним критерієм легітимності державної влади. Реалізація громадянських прав, на думку автора, тісно пов’язана з політичними правами громадян, закріпленими в конституції.
 • Item
  Правові проблеми інституційного розвитку громадянського суспільства в економічній сфері
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Іщук, Сергій; Ishchuk, Serhiy; Ищук, Сергей; Національний університет “Острозька академія”; National University “Ostroh Academy”
  Проаналізовано правові засади державної фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства в Україні. Пряма фінансова підтримка інститутів грома- дянського суспільства полягає у наданні цільового державного фінансування за результатами відкритих конкурсів на підтримку проектів чи інфраструктури некомерційних організацій. Непряма фінансова підтримка інститутів громадянського суспільства реалізується через встановлення пільг для таких суб’єктів з метою економії їхніх фінансових ресурсів та подальшого їх використання на статутні цілі та визначення інших податкових стимулів для функціонування інститутів громадянського суспільства.
 • Item
  Становлення українського національного інституту громадянства у добу революції (1917–1921 рр.): законодавчий аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Терлюк, Іван; Terlyuk, Ivan; Терлюк, Иван; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено законодавчий аспект правового регулювання громадянства в українських національних державних формаціях 1917–1921 рр. Встановлено, що проблемі законодавчого регулювання інституту громадянства українські державні формації загалом приділяли недостатньо уваги, а недооцінка самого фактора громадянства в контексті забезпечення інтересів власне етнічних українців певною мірою призвела до того, що українці втратили власну національну державність.
 • Item
  Народний суверенітет та проблеми його реалізації в умовах демократичної трансформації в Україні: теоретико-правовий аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Богів, Ярина; Bohiv, Yaryna; Богив, Ярына; Національний університету «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено осмислення особливостей забезпечення реалізації принципу народного суверенітету органами публічної влади в умовах демократичної трансформації та становлення нового правопорядку, побудованого на цінностях сучасного конститу- ціоналізму. Проаналізовано особливості правосвідомості пострадянського періоду та досліджено окремі аспекти правового механізму забезпечення народного суверенітету.
 • Item
  Деякі аспекти контролю вищої освіти у країнах Європейського Союзу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Долинська, Марія; Dolynska, Mariya; Долинская, Мария; Національний університету «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено актуальні питання здійснення контролю у системі вищої освіти. Детально проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо контролю у системі вищої освіти, контролю за якістю вищої освіти у країнах Європейського Союзу, зокрема уНімеччині. Автор стверджує, що успішна діяльність будь-якого вищого навчального закладу в системі вищої освіти за умов євроінтеграції визначається, передусім, забезпеченням відповідного контролю за якістю освіти, а змінам українського законодавства у напрямі євроінтеграційних процесів також сприяв запозичений позитивний досвід здійснення контролю у системі вищої освіти за кордоном.
 • Item
  Глобалізація у правовому вимірі: формування контурів “глобального права”
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Бадида, Андріанна; Лемак, Василь; Badyda, Andrianna; Lemak, Vasyl’; Бадида, Андрианна; Лемак, Василий; ДВНЗ “Ужгородський національний університет”; State Enterprise “Uzhgorod National University”
  Проаналізовано глобалізацію у правовій площині. Особливу увагу приділено проблемі впливу глобалізації на взаємодію міжнародного, європейського і національ- ного правопорядків. Окремо проаналізовано діалог судових інстанцій різних правопорядків у аспекті аргументації їх рішень. Зроблено висновки щодо формування глобального міжнародного правопорядку, посилення регіональних (наднаціональних) правопорядків, вплив глобалізації на правосуддя.
 • Item
  Проблема застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Шиян, Дмитро; Shyian, Dmytro; Шиян, Дмитрий; Запорізький національний технічний університет; Zaporizhzhya National Technical University
  Проаналізовано проблемні питання застосування звільнення від відбування додаткового покарання з випробуванням. Зроблено висновок, що у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням додаткові покарання не призначаються, як зазначається у ст. 77 КК, вони вже мають бути призначені, однак ці покарання можуть підлягати реальному та самостійному застосуванню або особу може бути звільнено від них з випробуванням. За змістом ст. 77 КК застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням є правом, а не обов’язком суду. Пропонується у диспозиції ст. 77 КК після слів “можуть бути…” слово “призначені” замінити на слово “застосовані”, та викласти її у такій редакції: “У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути застосовані додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу”.
 • Item
  Інтелектуальна власність: кримінально-правові аспекти дослідження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Ігор, Романюк; Romanyuk, Igor; Романюк, Игорь; Львівський державний університет внутрішніх справ; Lviv State University of Internal Affairs
  Розглянуто стан кримінально-правового дослідження інтелектуальної власності, яка сьогодні є найціннішим капіталом держави, адже перетворення інтелектуальних досягнень на конкурентоздатну продукцію сприяло створенню інноваційних моделей економік багатьох економічно розвинених країн.
 • Item
  Правова природа кримінально-процесуального доказування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Сорока, Світлана; Римарчук, Рима; Soroka, Svetlana; Rymarchuk, Ryma; Сорока, Светлана; Римарчук, Рима; Національний університету «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто історичні аспекти формування кримінально-процесуального доказового права від минулих часів до сьогодення. Автор аналізує положення основних нормативно- правових актів, які були чинними у ті часи, в частині, де розвинуто правові ідеї доказування
 • Item
  V Міжнародний тюремний конгрес 1895 р.: основні ідеї та рішення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Марисюк, Костянтин; Marysyuk, Konstantin; Марисюк, Константин; Національний університету «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано питання, пов’язані з діяльністю V Міжнародного тюремного конгресу, який проходив у м. Парижі у 1895 р. Досліджено склад учасників останнього, основні ідеї, висловлені на ньому, та рішення, ухвалені у результаті його проведення. Окрему увагу звернено на питання запобігання злочинності неповнолітніх.
 • Item
  Міжнародний тероризм як “непереборна сила” для світової спільноти?
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Канцір, Володимир; Kantsir, Volodymyr; Канцир, Владимир; Національний університету «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Розкрито явище сучасного тероризму, який в усіх своїх формах і проявах, за масштабами та інтенсивністю, за жорстокістю перетворився сьогодні на одну з найбільш гострих та нагальних проблем глобальної значущості.
 • Item
  Обставини, що підлягають доказуванню під час провадження досудового розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гумін, Олексій; Коваль, Юрій; Gumin, Oleksiy; Koval, Yuriy; Гумин, Алексей; Коваль, Юрий; Національний університету «Львівська політехніка»; Управління патрульної поліції у м. Львові; Lviv Polytechnic National University; Office of the Patrol Police in Lviv
  Проаналізовано особливості обставин, що підлягають доказуванню під час провадження досудового розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України. Розглянуто основні теоретико- методологічні підходи до визначення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Доведено, що перелічені у статті обставини потребують встановлення та доведення у всіх кримінальних провадженнях за фактом крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України.
 • Item
  Історико-правові особливості розвитку вищої освіти в Україні (XVII–XІХ ст.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Парпан, Уляна; Parpan, Ulyana; Парпан, Ульяна; Національний університет «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано історичний розвиток вищої освіти в Україні упродовж XVII– XІХ ст., визначено її історико-правові особливості. Особливу увагу звернено на становлення й розвиток гуманітарної університетської освіти, що заклала основу вітчизняної вищої освіти й слугувала джерелом провідних ідей упродовж кількох століть її розвитку. Доведено, що генезис вищої освіти охоплює другу половину XVI – початок ХХІ ст., тобто час від зародження перших вищих українських шкіл, які діяли у Речі Посполитій, до сучасних університетів європейського типу в Україні.
 • Item
  Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності як одне із джерел доказів у кримінальному провадженні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2017-03-28) Гула, Лев; Hula, Lev; Гула, Лев; Національний університету «Львівська політехніка»; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто питання поняття та змісту проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності під час досудового розслідування. Охарактеризовано порядок проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Наведено основні види судових експертиз у сфері інтелектуальної власності. Окреслено завдання судового експерта під час дослідження об’єктів інтелектуальної власності. Визначено основні обставини, які встановлюють судовими експертизами у сфері інтелектуальної власності, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях.