Філософські науки. – 2003. – № 473

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Тематичний випуск Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Філософські науки» видається з ініціативи кафедри філософії Львівської політехніки. У цьому випуску опубліковані статті, присвячені проблемам сучасної філософської науки, зокрема проблемам онтології, гносеології, української філософії, релігієзнавству, етичним та естетичним питанням. Розрахований на науковців, викладачів гуманітарних дисциплін, студентів, аспірантів, а також всіх, хто цікавиться сучасною філософією.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – № 473 : Філософські науки / відповідальний редактор В. П. Лисий. – 143 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 22
 • Item
  Традиційні XV Читання пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К. Твардовського
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Петрушенко, В. Л.; Домбровський, Б. Т.
 • Item
  На честь ювілею проводиря української філософії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Петрушенко, В. Л.
 • Item
  Фундаментальні модуси буття в українській духовності: онтологічний та аксіологічний аспекти
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Коберська, Т. А.
  Йдеться про рефлексію українця над фундаментальними модусами буття – життям і смертю – крізь призму язичницького світогляду та пізнішого християнства, що певним чином інкорпорувало в себе елементи язичництва. In the article is saying about reflection of ukraine above fundamental moduses existence – life and death – in the light of heathen outlook and late christians that incorporated some moments of heathen.
 • Item
  Творчість діячів національного відродження в контексті української релігієзнавчої думки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Кондратик, Л. Й.
  Досліджені місце і роль діячів українського національного відродження (М. Грушевський, В. Липинський, О. Лотоцький та ін.) у розвитку вітчизняного релігієзнавства. З’ясовані оригінальність та предметна зорієнтованість концепцій цих авторів, їхній внесок в інституціоналізацію цієї галузі знання. In the article the author investigates the place and the role of the key figures in the Ukrainian national reneissance (such as M. Hrushevskyi, V. Lypynskyi, O. Lototskyi and others) in the development of the religion studies in Ukraine. The resarcher shows the originality and subject matter of the conceptions of these anthors and their contribution to the institutionalization of this branch of knowledge.
 • Item
  Характерні особливості української барокової філософії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Сурмай, І. М.
  Проаналізовано розвиток української барокової філософії, що представлена творчістю професорів Києво-Могилянської академії другої половини ХVІІ – першої половини ХVІІІ століття, а також – з’ясуванню її найтиповіших ознак. The article is devoted to the problem of develoment the Ukrainian baroque philosophy, represented in works of professors Kyivo-Mohelya academy of the second half of 17th – the first half of 18th century. Completely entering in a general context European Baroque of tradition, the domestic philosophical thought, differs by some original features.
 • Item
  Сковорода і Гоголь: феномен «життя–як–дорога»
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Карвацька, Г. Ф.
  Уперше здійснюється спроба дослідити життєвий та творчий шлях Сковороди і Гоголя через феномен “життя – як – дорога”. Використовується метод сходження від “поверхневих шарів” до того, що становить так і не розгадану таємницю життя Сковороди та Гоголя. Tride is first made to invent the way of life and activity of Skovoroda and Hohol by a fenomen “Life - as way”. Is used a method of that consists of unknown secret of life ot Skovoroda and Hohol.
 • Item
  Вплив світоглядних та філософських концепцій на сприйняття та застосування фактур
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Казанцева, Т. Є.
  Проаналізовано символічне значення типів фактур. Досліджено ідейні джерела застосування фактур в архітектурі. The symbolical meaning of textures have been analyzed. The ideological sources of textures use in architecture have been investigated.
 • Item
  Гуманізм та його значення у розвитку архітектурних ордерних трактатів періоду Відродження
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Предко, О. Б.
  Практична спрямованість італійського гуманізму Відродження полягала у вивченні давніх мов та цитуванні старих літературних пам’яток. Після відкриття та перевидань трактату Вітрувія з’явились трактати з Ордерів основних ренесансних теоретиків Італії. Ордерні традиції наслідували видання в інших країнах Європи, які стали основою для практичної діяльності архітекторів. The practical side of Italian humanism was expressed in learning ancient languages and citing ancient literature artifacts. After Vitruvius’ treatise De Architectura was discovered major Italian theoretics published their treatises about Orders, traditional order concepts were inhered in publications in other European countries and architects used these publications in their practice.
 • Item
  Об’єкт і поняття «лабіринт» у культурологічному окресленні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Крамарчук, Х. П.
  Висвітлена суть морфології і семантики лабіринту в архітектурно-предметному середовищі як шлях пізнання людиною світу і самої себе. Антураж доріг подано як книгу життя народу через досвід і застереження. The article reflect the essence of morphology and semantic of labyrinth in architecture and human’s recognition of world and oneself. Entourage of ways is represented as an “eternal people’s book” through experience and warning.
 • Item
  Релігієзнавчі лекції з християнства і формування світогляду студентів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Тіменик, З. І.
  Йдеться про вплив релігієзнавчих лекцій з християнства на розвиток світогляду студентів. In this article is saying about influence religional lectures of Christians in the development of students autlook.
 • Item
  Етнотворча та етнозахисна функції культури
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Скалецький, М. П.
  Проаналізовані етнотворча та етнозахистна функції культури, які в силу певних причин були забуті, але не втратили свого значення. Доводиться, що саме культура творить неповторне й самобутнє лице нації і захищає її від руйнівного впливу інших культур. Ethnic-shaping and ethnic-defending functions of culture that were forgotten for different reasons but havn’t loose their meaning are being analyzed in the article. We show that it’s just culture that creates authentic and unique face of nation and photects it form the destructive influence of other cultures.
 • Item
  Громадянське суспільство: освітня демократія та демократизація освіти (координати соціального моделювання)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Семенов, А. М.
  Стаття присвячена актуальним проблемам розвитку сучасної демократичної освіти у контексті глобальних та партикулярних соціальних перетворень, трансформації соціально-гуманітарної політики в Україні. Відзначено, що проблемно-перспективними в сучасній демократичній освіті постають питання освітянських циклів та модулів, соціально зорієнтованих на світову практику вільного самовизначення людини, визнання прав індивідуальності та особистості, пролонгацію етики соціальної відповідальності. The essay deals with the presentday issues of the development of modern democratic education in the context of global and particular social changes, transformation of socialhumanitarian politics in Ukraine. The research specifies that the issues of educational cycles and modules constitute a perspective problem. These issues are sociallyoriented towards the worldwide practice of human free self-determination, the acknowledgement of the rights of an individual and a personality as well as towards the prolongation of the ethics of social responsibility.
 • Item
  Релігійні цінності: сутність, структура та рівні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Глушак, А. С.; Пирог, Г. В.
  Розглянуто ціннісний аспект релігійної системи, запропонований системний підхід для аналізу феномену релігійних цінностей. Аналізується функціонування релігійних цінностей на різних рівнях життєдіяльності людини: особистості, суспільства і культури. This article deals with valuable aspect of religious system. The system approach is proposed for analysis of religious values phenomenon. Functioning of religious values on various levels of man’s vital activity such as personality, society and culture is also analysed in the article.
 • Item
  Поняття краси в естетиці ренесансу (на прикладі мистецтва)
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Топилко, С. І.
  Розглянуто питання зародження нового мислення, формування і розвитку понять краси та гармоніїї в мистецтві періоду Ренесансу. The guestions of new thinking origin and forming and development of conceptions of beauty and harmony in the art of the period of the Renaissance are examined.
 • Item
  Проблема пізнання у філософії мистецтва Ф. Ніцше
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Повторєва, С. М.
  Стаття присвячена аналізу ірраціональних аспектів пізнання. Спираючись на ідеї Ф. Ніцше, автор розглядає пізнавальні можливості міфологем, які мають властивості музичних творів. Міф, як і музичний твір, є чимсь об’єктивним, тим, що стало об’єктом зі своїм власним голосом, і чому віддають належне не через інтерпретації, але передусім, лишаючи так, як є і дозволяючи втілити свій власний зміст. The article contains the analysis of the irrational aspects of the cognition. The autor leans on the some ideas of F.Nitshe and shows the cognition possibilities of the mythology. During his analysis the author is comparing the myth and the music work. The myth as the musik work is some objective reality with own voice. Therefore? The myth cannot interprets or explanations. The myth must express its own sense and meaning himself.
 • Item
  Значення інтерпретацій В. Дільтеєм класичної німецької філософії для генезису методології філософії життя
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Одарченко, М. М.
  Розглянуто вплив інтерпретацій В. Дільтеєм філософії І. Канта і Г. Геґеля на генезис методології філософії життя. Стверджується важливість таких інтерпретацій для продуктивного розвитку методології. In this article is considered influence interpretation W. Dilthey philosophy I.Kant and G.Hehel on genesis of the methodologies philosophy life. Importance of interpretation is emphasized for productive development methodologies.
 • Item
  Тіло, я і самість
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Карівець, І. В.
  Розглянуто проблему, яка хвилює людину протягом всієї її історії, а саме: проблема самості. Автор послідовно порівнює європейську традицію пошуку самості з індуською. На широкому матеріалі автор показує, що пошуки самості не закінчилися, а будуть тривати до тих пір, допоки людина не віднайде “саму себе”, не повернеться до “самої себе”, тобто, до самості. Проблема самості особливо актуальна у наші часи падіння тоталітарних держав і переходу до постмасових суспільств. In this article author considers problem of Selfhood, which agitates man during his history. Author compares europian and Indian tradition of searching of Selfhood. On wide material author shows that searching of Selfhood doesn’t stop. The problem of Selfhood is very actual in our time after fall of totalitarian States and transition to postmass societies.
 • Item
  На підступах до іншого
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Даниляк, Р. П.
  Розглянуто поняття “Інший” з метою встановити його спільні та відмінні риси, з одного боку, з поняттям “Я”, а з інакшого боку, з поняттями “Чужий”, “alter ego”, “Ти”. Запропоновано поділ проблеми сутності Іншого на формальний, змістовний, генетичний та структурний аспекти, результатом аналізу яких є визначення Іншого як складного за структурою та проявами іманентно-трансцендентного утворення, носієм якого є кожне Я. It has considered concept “the Other” with a purpose to ascertain its common and different features, from the one hand, with concept “I”, and from the other hand, with concepts “the Alien”, “alter ego”, “Thou”. It has proposed to divide the problem of the Other’s essence on the formal, content, genetic and structural aspects. The result of their analysis is a definition of the Other as the immanent-transcendent construction with complex structure and manifestations, a bearer of which is every I.
 • Item
  Інформаційний феномен концептуалізації світу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Домбровський, Б. Т.
  Розглянуто феномен концептуалізації світу та стверджується, що він існує лише в інформаційному просторі. Зауважено, що найбільш використовуваним засобом концептуалізації світу в інформаційному просторі є дескрипція. Наведений порівняльний аналіз логічної форми дескрипції та судження. In the article is considered phenomenon of reflecting a world in concepts and is confirmed that it has in the information space only. Indicated that the most used by facility of reflecting a world in concepts in information space is description. Logical form of descriptions and judgement is compared in article.
 • Item
  Поняття та складові когнітивного процесу: сучасні окреслення й тенденції
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Петрушенко, В. Л.
  За умов насиченості сучасних суспільних процесів інформацією та інформаційними технологіями все більше простежується тенденція розглядати інтелектуальні явища різновидом інформації. Людина при цьому постає у вигляді агента інформаційного процесу. Звідси виникає завдання дослідити когнітивний процес із наголосом на тому, чого не можна редукувати до інформації. Прагнення вирішити це завдання зумовило зміст статті. Tendency to understand intellectual phenomenon’s as a different form of information can be seen in modern society, which is society connected with information and informative technologies. But man is described as an agent of informative process in this case. That’s why it’s necessary to study cognitive process and pay attention to the items, which cannot be reduced to information. An attempt to do it is given in this article.