Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2001. – № 422

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів машино- та приладобудування, матеріалознавства, інформатики, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, що працюють над проблемами моделювання та оптимізації виробничих і технологічних процесів, яких цікавлять напрямки розвитку автоматизації виробництва, матеріалознавства, інформатики, вимірювань і контролю якості у сучасному машино- і приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – № 422 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 136 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 26
 • Item
  Контроль і аналіз параметрів плоских поверхонь керамічних деталей
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Сорочак, О. З.
  Розглянуто сучасні методи та прилади для контролю параметрів поверхонь прецизійних деталей. Наведені конкретні результати вимірювань параметрів шорсткості, зміни опорної поверхні та хвилястості керамічних пластин, одержаних доводкою вільними абразивами на вібровикінчувальних верстатах з коловими траєкторіями коливань притирів. The modern methods and instruments for surfaces of precision parts parameters monitoring are reviewed. The roughness parameters, change of a bearing area of and waviness of ceramic plates obtained by operational development by free abrasives on vibration development machine tools with circular trajectories of oscillations flat are reduced in this paper.
 • Item
  Різницево-адаптивна система з кодуванням часу затримки та постійною кількістю приростів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Івахів, О. В.; Мочернюк, Ю. П.; Семенистий, А. В.; Шигера, І. Ю.
  Описана різницево-адаптивна система з кодуванням часу затримки. Отримані вирази для оцінки необхідної швидкості передавання інформації. The difference adaptive system with coding time-delay is investigated in this paper. The data rate estimation expression for is found.
 • Item
  Структурний та тепловий контроль якості стальної арматури для будівельних конструкцій
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Прохоренко, В. Я.; Прохоренко, С. В.; Бужанський, М. І.; Іванов, О. М.; Чайка, В.
  Запропоновано результати структурних і теплових досліджень арматурної сталі з метою створення сучасних засобів контролю процесів термомеханічного зміцнення безпосередньо на заводах залізобетонних конструкцій, що має на меті підвищення якості будівельних конструкцій. The results of structural and thermal building steel are offered with the purpose of creation of modern methods of the control of processes of term - mechanical hardening at factories of term-concrete designs, that has for an object - increase of quality of building designs.
 • Item
  Лазерне модифікування поверхневого шару титанового сплаву Ti-6Al-4V боридами ніобію
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Плешаков, Е. І.; Сенявський, Я.; Філіп, Р.; Крупа, Р. Б.
  Модифікування поверхні титанового сплаву здійснювали імпульсним лазерним опромінюванням її через покриття, що містило дисперсні порошки бориду ніобію й графіту. За допомогою растрової електронної мікроскопії, поєднаної з мікрорентгеноспектральним аналізом, установлено, що структуру модифікованого шару становлять дендрити карбідів титану й частково ніобію, недорозчинені бориди ніобію, розташовані в мартенситній матриці. Таке композитне покриття (завтовшки до 120 мкм) має високу твердість (4,9-5,5 ГПа), позбавлене тріщин і пористості. Niobium boride and graphite powders were pre-deposited on the Ti-6Al-4V alloy with the aim to synthesize cermet coatings by laser melting. In the laser-melted zones metallurgical analyses by scanning electron microscope provided with EDX spectroscopy reveal carbide dendrites and undissolved niobium boride which were incorporated into the martensitic matrix. The cermet coatings produced have an excellent bonding with the substrate and are free of cracks. Their thickness is in the range of 100-120 цт, the in-depth microhardness varies between 4,9 and 5,5 GPa.
 • Item
  Структура і процеси зношування покращених сталей 40Х і 40ХНМ
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Кузін, О. А.; Беспалов, С. А.; Волосевич, П. Ю.; Гарасим, Ю. А.
  Вивчено вплив температури гартування сталей 40Х і 40ХНМ на величину аустенітного зерна, розмір пакетів і кристалів мартенситу і їх внутрішню структуру. Показано, що зростання зносостійкості сталей після гартування від 1050°С пов’язане із утворенням голчастих кристалів a-фази більшого розміру, відпуск яких сприяє виникненню неоднорідностей в загальному розподілі карбідної фази при її більших розмірах. The influence of hardening temperature of steels 40X and 40XHM on grain austenitc size, lathes and martensite crystals size and those inside structure are studied. The cause of increase of wear resistance of steels after hardening from 1050°С is formation of large-size needled a-phase crystals high tempering of which favour to appear of inhomogeneity in carbide phase distribution with it bigger size.
 • Item
  Функціональні поверхневі шари, створені лазерним легуванням
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Дурягіна, З. А.
  Досліджена сумісність нержавіючих сталей з евтектикою Li17Pb83 в ізотермічних умовах при температурах 350...500 °С на базі до 10000 годин у вихідному стані та після комплексного лазерного легування їх поверхні. Investigated the compatibility of stainless steels with Li17Pb83 eutectic under isotermal condition at 350...500 °C up till 10000 hours in an initial state and after a laser doping of their surfase.
 • Item
  Алгоритм розрахунку хвильових процесів, що виникають в бурильній колоні під час гальмування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Харченко, Є. В.; Левринець, В. М.
  Розглядається алгоритм розрахунку динамічних процесів, що виникають в найбільш несприятливих режимах роботи підіймальної системи бурових установок при монтажу бурильних та обсадних колон - в режимах гальмування. Розрахунок виконується з врахуванням експериментально обґрунтованого закону зміни гальмівного моменту в часі і хвильових процесів в колоні бурильних труб. Інтегрування рівнянь з частковими похідними виконується методом скінченних різниць. Аналізується вплив довжини колони на значення динамічних навантажень на вишку, талевий канат і бурильні труби. The algorithm of calculation of dynamic processes originating in the most unfavorable modes of operation of a lifting system of drill units at wiring drilling and casings - in conditions of braking is esteemed. The calculation is executed with the account experimentally of justified law of variation of brake torque in time and undular processes in a string of drill-pipes. The integrating of partial equations is executed by a method of finite differences. Influencing length of a string on values of dynamic loads on a tubular derrick, rotary line and drill-pipes is parsed.
 • Item
  Резонансні режими роботи вібраційних машин об’ємної обробки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Стоцько, З. А.; Сокіл, Б. І.; Топільницький, В. Г.
  На базі математичної моделі досліджено резонансні режими роботи вібромашини об’ємної обробки виробів. Отримані графічні залежності траєкторії руху геометричного центра контейнера вібромашини для головного та проміжних резонансів. On the basis of mathematical model is researched resonance modes of operations of the vibration computer of processing of articles(workpieces). The graphics dependences of a trajectory of driving of geometrical centre of the container for main and intermediate resonances are obtained.
 • Item
  Зв’язок між нормальними напруженнями для задачі Герца
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Римар, О. М.; Римар, М. О.
  Знайдено формули, що визначають зв’язок між нормальними напруженнями для точного розв’язку задачі Герца на основі системи переміщень, яка задовольняє необхідні умови теорії пружності. Normal strain has been determined for Hertzian contact problem. The solving of this problem is based on a system displacement that satisfies the elastic theory conditions.
 • Item
  Забезпечення віброізоляції у вібромашині об’ємної обробки з електромагнітним віброзбудником
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Повідайло, В. О.; Гаврильченко, О. В.; Коломієць, В. О.; Ланець, О. С.
  Описується динаміка механічної системи вібромашини об’ємної обробки з електромагнітним віброзбудником. Наводиться визначення нерухомих точок вібраційної машини. The purpose is mathematical description of motionless points in the vibrating machine of volumetric processing with electromagnetic vibrator. The dynamics of the vibrating machine is considered.
 • Item
  Вплив кратності поліспаста на динамічні навантаження елементів підіймальних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Малащенко, В. О.; Сороківський, 0. І.; Малащенко, В. В.
  Розглядається вплив кратності поліспаста на динамічні навантаження елементів підіймального механізму. Ці питання розв’язувались експериментально з використанням розробленої дослідної установки та каната типу 2,2-Г-1- Н-180 для найбільш поширених кратностей поліспаста. Наведено осцилограми деформацій елементів підіймальної системи. Результати обробки осцилограм зведено в таблицю. За отриманими значеннями побудовано графіки залежності частот коливань і коефіцієнтів динамічності від кратності поліспаста. The influencing of ratio of a tackle on dynamic loads of members of a jacking is esteemed. This problem was decided by an experimental way with usage of the trial type and cable rope such as 2,2-Г-Н-180 for the most widespread multiplicity of a tackle. The oscillograms of deformations of members of lifting systems are induced. The outcomes of processing of the oscillograms are tabulated. The schedules of relations of oscillation frequencies and factors dynamics from ratio of a tackle are constructed.
 • Item
  Розвиток засобів ударного подрібнення матеріалу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Коруняк, П. С.; Семкович, О. Д.; Лозовий, І. С.
  Описано подрібнення матеріалу віброударним способом. Для цього побудована узагальнена математична модель роботи дробарки за допомогою рівнянь Лагранжа ІІ роду. Дана модель є системою нелінійних диференційних рівнянь другого роду, для яких була створена прикладна програма для чисельного її розв’язку. Математична модель дає змогу вивчити динаміку віброударних дробарок із пружним, шарнірним і жорстким підвісом робочих елементів для відомих і запропонованих схем подрібнювальних машин. The operation of impact and vibroimpact cmshers has been studied. For that purpose a generalised mathematical model has been developed with the help of Lagrange's equation of the second type, being a system of non-linear differential equations of the second order. An application program has been created for numerical integration of this system. The mathematical model enables studying the dynamics of vibroimpact crushers with elastic, hinge and rigid mounting of hammers on elastic or rigid supports of working camera -both of serial production and of .those proposed by us.
 • Item
  Установка для ударно-втомних випробувань балкових зразків згином на консолі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Караїм, B. C.; Когут, М. С.
  Описано конструкцію багатомістної установки для ударно-втомних випробувань балкових зразків згином на консолі з метою вивчення впливу одночасної дії ударних і втомних навантажень на процеси зародження та поширення тріщин в конструкційних матеріалах (сплавах) і їх зварних з’єднаннях. The construction of multiplaced setting for blow-tiredness test of beam samples with side incision on the end with the aim of studiing the influence simultaneous action of dlow and tired loadings on the process of appearance and spreading cracks in the construction materials (alloys) and their weld connections.
 • Item
  Експериментальне дослідження впливу конструкційних параметрів зубчастої передачі на її динамічні навантаження під час експлуатації
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Васильєва, О. Є.; Кузьо, І. В.
  Розглянуто вплив основних конструкційних параметрів зубчастої передачі, а саме бокового зазору між зубцями передачі, моменту сил опору, передавального відношення, кількості зубців та модуля на коефіцієнт динамічного навантаження зубців під час експлуатації. The influence of the main constructional parameters of a gear - namely side gap between fingers of transmission, drive moment, moment of resistance forces, reduction ratio, rigidity of the input shaft, rigidity fingers and rigidity of an output shaft on the dynamic load fingers coefficient in service surveyed is considered.
 • Item
  Оптимізація параметрів теплового екрана в інфрачервоному опромінювачі з перевипромінюванням енергії
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Щур, І. 3.
  3 метою підвищення ефективності просторового розподілу сили випромінювання інфрачервоного опромінювача з перевипромінюванням енергії в конструкції використано тепловий екран. Побудована математична модель фотометричних процесів, що спостерігаються в даному приладі. В результаті комп’ютерного дослідження моделі визначено оптимальні геометричні параметри оптичної системи опромінювача з тепловим екраном. With the aim of raising the level of efficiency of the space distribution of radiation force of an infra-red irradiation device with re-radiation of energy, the heat screen was used in the construction. The mathematical model of photometry process that take place in this device was elaborated. As a result of a computer research of the model, the optimal geometric parameters of the optical system of the irradiator with the heat screen were obtained.
 • Item
  Технологічна спадковість утворення шорсткості при викінчувальному шліфуванні абразивними кругами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Шахбазов, Я. О.
  Досліджені закономірності впливу шорсткості заготовки на шорсткість обробленої поверхні при викінчувальному шліфуванні. There has been explored a possibility to provide given processed surfaces roughness when grinding by abrasive wheels.
 • Item
  Аналіз задачі вибору осьової подачі в процесах багатопрохідного точіння
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Собачек, А.; Ніщета, В.; Свіч, А.
  Проаналізовано вплив технологічних параметрів багатоетапного точіння на формування мікрорельєфу поверхневого шару заготовки. На основі теоретико-експериментальних досліджень запропоновано методику керування якістю оброблених поверхонь деталі за рахунок вибору оптимального значення осьової подачі. The influence of technological parameters of turning treatment on shaping of detail's surface microcontour is analysed. On the basis of theoretical and experimental examinations the procedure of management by quality of detail's treatment surfaces by means of optimal selection of axial feeding is suggested.
 • Item
  Моделювання та оптимізація структури технологічного процесу механічної обробки
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Пальчевський, Б. О.
  Запропонована методика оптнмізаційного синтезу структури технологічного процесу, що грунтується на знаходженні його оптимального варіанта методом динамічного програмування. It is offered a technique of optimizationel synthesis of structure of technological process which based of determined optimum variant a method of dynamic programming.
 • Item
  Прогнозування відмов пристроїв керування залізничним транспортом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Мікульскі, Є.
  Описуються моделі прогнозування відмов пристроїв керування залізничним рухом. Наведені результати аналізу прогнозів відмов пристроїв ізоляції колії по станції Катовіце. The models of predicting train dispatching failures are introduced. The results of diagnostic testing of railwa-line insulation are given.
 • Item
  Економічний аналіз доцільності використання конструктивних рішень різальних інструментів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001) Кукляк, М. Л.; Ступницький, В. В.; Брощак, І. І.
  Встановлений економічний критерій вибору оптимальних конструкторських рішень металорізальних інструментів. Розглянутий приклад розрахунку економічної ефективності використання адаптивних свердл ежекторного типу. The economic criterion of a choice of optimum designer tools solutions is established. The example of economic efficiency use account of adaptive drills eject type is considered.