Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2019. – Volume 1, number 2

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Науковий журнал “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку” є правонаступником Вісника Національного університету “Львіська політехніка” Серії “Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку”. Виходить двічі на рік з 2019 року.

Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development = Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : науковий жрнал. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2019. – Volume 1, number 2. – 134 p.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку

Зміст (том 1, № 2)


1
10
18
33
43
53
61
70
77
86
96
103
115
126

Content (Vol. 1, No 2)


1
10
18
33
43
53
61
70
77
86
96
103
115
126

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  Перспективні напрями інвестування в українську економіку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Григор’єв, О. Ю.; Вовчанська, І. М.; Микитин, О. З.; Hryhoriev, O. Y.; Vovchanska, I. M.; Mykytyn, O. Z.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано сучасний стан, структуру та динаміку інвестиційної діяльності в Україні, виокремлено основні джерела надходження іноземних інвестицій, встановлено причини коливання обсягів іноземних інвестицій, визначено перспективні напрями інвестування в українську економіку. Хоча відбувся спад іноземних інвестицій в Україну, однак перспективи їх розвитку загалом обнадійливі. Для активізації іноземних інвестицій, крім припинення військових дій на Сході України, необхідно створити сприятливе бізнес-середовище для інвесторів, спростити процедури реєстрації та ведення бізнесу, скасувати застарілі регулятивні норми.
 • Item
  Розбудова інноваційно-технологічної інфраструктури в регіоні: теоретико-методологічний аспект
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Жаворонкова, Г. В.; Жаворонков, В. О.; Zhavoronkova, G. V.; Zhavoronkov, V. O.; Національний авіаційний університет; National Aviation University
  Проаналізовано розвиток інноваційної інфраструктури і виділено організаційні форми та типи виробничо-технологічних інноваційних структур. Запропоновано як інструменти підвищення інноваційної активності використовувати кластерний механізм державного регулювання, що передбачає концентрацію ресурсів держави для підтримки галузевих кластерів. Стратегічні цілі державної політики в інноваційній сфері реалізуються через інноваційно-технологічну інфраструктуру, що являє собою сукупність організацій та інституцій, які взаємопов’язані та взаємодіють.
 • Item
  Роль податків і зборів у доходах місцевих бюджетів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Лучишин, Л. М.; Luchyshyn, L. M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Визначено основні проблеми адміністрування місцевих податків та зборів, їх фіскальну ефективність, а також проаналізовано фактори, які впливають на динаміку надходжень. Зауважено, що підвищення ролі місцевих податків і зборів та збільшення їх частки у власних доходах місцевих бюджетів є одним із головних завдань фінансовобюджетної політики держави, а у формуванні доходів місцевих бюджетів важливе місце належить розвитку місцевого оподаткування. Підкреслено, що оскільки встановлення розміру ставок місцевих податків і зборів (в межах, визначених Податковим кодексом України) належить виключно до компетенції органів місцевого самоврядування, вони мають реальні можливості впливати на обсяги надходжень зазначених платежів до відповідних бюджетів.
 • Item
  Конкурентна розвідка: сутність, значення, перспективи розвитку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Горбаль, Н. І.; Смерека, Л. В.; Микитин, О. З.; Horbal, N. I.; Smereka, L. V.; Mykytyn, O. Z.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Викладено результати аналізування поняття “конкурентна розвідка”, наведено характеристику визначальних особливостей, принципів, істотних цілей та завдань цього методу. Розкрито сутність і зміст основних методів конкурентної розвідки, особливості її становлення в світі та Україні, ймовірні переваги. Констатовано значні перспективи використання різних форм конкурентної розвідки вітчизняними підприємствами.
 • Item
  Особливості моделювання бізнес-процесів підприємства та їх оптимізування в контексті здійснення міжнародної діяльності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Мельник, О. Г.; Мукан, О. В.; Злотнік, М. Л.; Melnyk, O. H.; Mukan, O. V.; Zlotnik, M. L.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано літературні джерела щодо теорії моделювання бізнес-процесів та його методів; виокремлено особливості моделювання бізнес-процесів в умовах здійснення міжнародної діяльності; виокремлено основні проблеми, які виникають на підприємствах під час виконання бізнес-процесів, пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю; сформовано рекомендації щодо удосконалення моделювання бізнес-процесів підприємства в контексті здійснення міжнародної діяльності за допомогою реінжинірингу. Для вирішення виявлених проблем запропоновано рекомендаційні заходи на прикладі ТзДВ “Гал-Кат”; обґрунтовано їх доцільність та економічну ефективність для підприємства; сформовано висновки.
 • Item
  Corporate social responsibility at emerging market: ukrainian dimension
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Лема, Г. В.; Олексів, І. Б.; Харчук, В. Ю.; Лісович, Т. Ю.; Lema, H. V.; Oleksiv, I. B.; Kharchuk, V. Yu.; Lisovych, T. Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Сьогодні значна кількість підприємств вибирають курс розвитку своєї діяльності із залученням широкого кола стейкхолдерів. У такому випадку стратегія розвитку підприємства часто реалізується прийняттям принципів CSR. CSR вітчизняних підприємств є важливим проявом взаємодії соціальних та економічних відносин. Серед українських підприємств дедалі популярнішим стає оприлюднення нефінансового звіту про CSR. Такий звіт дає можливість стейкхолдерам ознайомитися із соціальними заходами, взаємодією підприємства. Одним із недоліків формування звіту про корпоративно-соціальну відповідальність підприємства є відсутність чіткої структури. Окрім того, поки що відсутні чіткі показники чи положення з оцінювання корпоративно-соціальної відповідальності підприємств, тому більшість підприємств складають звіти у довільній формі. Відповідно є ускладнення в аналізуванні соціальних звітів, оскільки вони не є обов’язковими. Отже, важливим завданням під час дослідження корпоративно-соціальної відповідальності вітчизняних підприємств є формування методичних рекомендацій, які міститимуть критерії, показники та особливості оцінювання. Аналізування корпоративно-соціальних звітів вітчизняних та закордонних підприємств, які працюють на ринку України, дає змогу виділити основні категорії CSR: ринок, робоче місце, навколишнє середовище та комунікації. Відповідно, кожна із категорій містить характеристики, за якими можна порівняти соціальні звіти вказаних вище підприємств, а відтак і оприлюднити висновки про ефективність формування CSR. Перевагами участі підприємств у соціальній відповідальності є можливість розширення ринків збуту, економії витрат у разі використання у виробництві екологічного устаткування, забезпечення належних робочих місць тощо. Отже, формування соціально-корпоративних звітів загалом є цінним ресурсом для дослідження діяльності підприємства та його взаємодії із суспільством.
 • Item
  Приклади результатів від дії негативних сценаріїв використання програмного забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Кузьмін, О. Є.; Станасюк, Н. С.; Берднік, Д. А.; Kuzmin, O. Ye.; Stanasyuk, N. S.; Berdnik, D. A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено приклади широко відомих випадків настання ризиків, пов’язаних із негативними сценаріями використання програмного забезпечення, що спричинили вагомі втрати власників, авторів чи суспільства. Основним критерієм для пошуку та вибору таких прикладів стали достовірність, вагомість та можливість подати точні дані про економічні втрати або порядок втрат. Висвітлено основні передумови настання ризику, перебіг подій та втрати, що стали наслідком. Проведено оцінювання економічного результату подій. Запропоновано підхід до оцінювання значущості втрат.
 • Item
  Цифрові виклики кадрового забезпечення підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Жуковська, В. М.; Zhukovska, V. M.; Київський національний торговельно-економічний університет; Kyiv National University of Trade and Economics
  Стрімкий розвиток цифрових технологій зумовлює появу нових запитів для бізнесу. Обґрунтовано сучасні тенденції у кадровому забезпеченні підприємств, визначено проблеми та пріоритетний вплив інноваційних цифрових технологій на результати діяльності; зміну ціннісних орієнтирів у системі менеджменту підприємств. Подано результати емпіричного дослідження hr-привабливості підприємства торгівлі на ринку праці. Сформульовано рекомендації щодо впровадження нестандартних підходів до залучення та оцінювання персоналу, розвитку цифрових компетенцій підприємства, формування пірингового навчання.
 • Item
  Аналіз ринку недержавного пенсійного страхування в Україні: соціально-економічний вимір
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Зеленко, Н. М.; Зеленко, В. А.; Zelenko, N. M.; Zelenko, V. A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський національний університет імені Івана Франка; Lviv Polytechnic National University; Ivan Franko National University of Lviv
  Проаналізовано ключові зміни у функціонуванні системи недержавного пенсійного страхування в Україні, а також особливості функціонування недержавних пенсійних фондів та компаній зі страхування життя. Виконано розрахунок ємності ринку пенсійного страхування та окреслено перспективи його подальшого розвитку. Проведено порівняльний аналіз участі роботодавців та працівників у пенсійних програмах. Визначено позитивні та негативні аспекти пропонованих нововведень, зроблено відповідні висновки, надано рекомендації щодо участі у добровільній компоненті пенсійної системи України.
 • Item
  Промислове відродження як об’єктивна необхідність формування та реалізації нової державної парадигми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Герасимчук, В. Г.; Gerasymchuk, V. H.; Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
  Обґрунтовано актуальність формування та реалізації приципово нової державної парадигми промислового відродження як вирішального фактора економічного зростання, зміцнення конкурентних позицій України на внутрішньому та зовнішньому ринках. Досліджено проблемні питання розвитку промисловості. Виявлено чинники успіху країнлідерів у світовій економіці та ключових галузях промисловості упродовж другої половини XIX ст. – початку XX ст. Визначено рушійні сили формування готовності вітчизняного виробництва до викликів Індустрії 4.0. Запропоновано рекомендації з удосконалення механізму управління промисловим комплексом.
 • Item
  Оцінювання рівня розвитку країн Європи в контексті моделі сталого розвитку із застосуванням методів теорії нечітких множин
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Воробець, С. Й.; Лесюк, О. Ю.; Vorobets, S. Y.; Lesiuk, O. Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто методико-прикладні інструменти, які ґрунтуються на використанні теорії нечітких множин, для оцінювання досягнення цілей у контексті реалізації моделі сталого розвитку. Побудовано систему кластерів, які визначають нинішній рівень розвитку європейських країн, у системі визначеної множини довгострокових цілей. Проведено їх рейтингове оцінювання на основі розрахованої для кожної з них інтегральної оцінки. Подано модель впливу окремих індикаторів на темпи приросту валового внутрішнього продукту, яку запропоновано використовувати під час розгляду окремих сценаріїв стратегічного розвитку України.
 • Item
  Наукастинг ВВП України з урахуванням календаря оприлюднення статистичної інформації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Зомчак, Л. М.; Ракова, А. С.; Zomchak, L. M.; Rakova, A. S.; Львівський національний університет імені Івана Франка; Ivan Franko National University of Lviv
  Визначено наукастинг квартального ВВП України. Для прогнозування використано динамічну факторну модель на основі одинадцяти основних макроекономічних показників соціально-економічного розвитку, серед яких: реальний ВВП, обсяг промислової продукції, капітальних інвестицій, експорт та імпорт товарів і послуг, оборот роздрібної торгівлі, реальний наявний дохід населення та реальна заробітна плата, індекс споживчих цін та індекс цін виробників промислової продукції від 2002 р. до ІI кварталу 2018 р. З використанням календаря оприлюднення статистичної інформації оцінено зміну похибки моделі та виявлено, що наукаст можна отримати уже після оприлюднення показника середньої заробітної плати, середніх доходів населення та обсягів промислової продукції, тобто на 53-й день після звітного періоду.
 • Item
  Фактори та проблеми налагодження співпраці з питань інновацій в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Лісовська, Л. С.; Лютак, О. М.; Здоровега, М. В.; Lisovska, L. S.; Liutak, O. M.; Zdorovega, M. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Луцький національний технічний університет; Lviv Polytechnic National University; Lutsk National Technical University
  Розглянуто проблеми налагодження та розвитку співпраці суб’єктів інноваційної діяльності. Автори дослідили статистичну інформацію за останні чотири роки про співпрацю з питань інновацій в Україні, зібрану за міжнародною методологією, а також показники інноваційної діяльності в Україні загалом, вивчили міжнародні рейтинги інноваційності економіки України. Автори обґрунтовують високий рівень ризикованості інноваційних процесів, тому для його зменшення пропонують формувати системи взаємодії суб’єктів. Критерієм визначено створення та розвиток взаємодії між учасниками інноваційного ланцюга, синергетичне поєднання використання ресурсів задля пришвидшення процесів комерціалізації нової ідеї на ринку інновацій. Також визначено та обґрунтовано сутнісну характеристику поняття “співпраця з питань інновацій” . Чинники, які зумовлюють необхідність пошуку партнера в інноваційній діяльності, запропоновано згрупувати за такими напрямами: вартісні, майнові, інформаційно-комунікаційні, якісні та ринкові критерії. Автори провели опитування для ідентифікації та ранжування чинників, які спонукають до пошуку партнера з інноваційної діяльності. Зокрема, опитано респондентів у таких трьох групах, як суб’єкти підприємницької діяльності, представники закладів вищої освіти та представники науково-дослідних структур.
 • Item
  Ризики зовнішньоекономічної діяльності: особливості та методи управління ними
  (Видавництво Львівської політехніки, 2019-03-20) Двуліт, З. П.; Передало, Х. С.; Моторнюк, У. І.; Наумчук, С. І.; Dvulit, Z. P.; Peredalo, Kh. S.; Motorniuk, U. I.; Naumchuk, S. I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На сучасному етапі розвитку економіки України в межах міжнародної співпраці важливим аспектом функціонування організації є поінформованість та освіченість як працівників відділу ризик-менеджменту, так і всього персоналу у сфері управління ризиками, якими супроводжується здійснення зовнішньоторговельних операцій. Адже своєчасне реагування у ризикових ситуаціях або ж запобігання появі ризиків у зовнішньоекономічній діяльності мінімізує можливі втрати у майбутньому. У роботі обґрунтовано актуальність дослідження цієї тематики, зокрема наведено причини появи ризиків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та фактори впливу на їх появу, типологізовано ризики під час здійснення зовнішньоекономічних операцій та методи управління ризиками.