Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2003. – №494

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До десятого збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка“, 2003. – № 494 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 328 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 46
 • Item
  Логістичне управління запасами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Крикавський, Є. В.; Костюк, О. С.; Пастухова, О. В.
  Досліджено умови та обгрунтовано принципи використання моделей управління запасами. Викладено результати порівняльної оцінки застосування цих моделей. The conditions are investigated and the principles of use of models of storekeeping are proved. The results of a comparative estimation of application of these models are stated.
 • Item
  Економіко-математичне моделювання управління використанням виробничих ресурсів регіону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Швець, О. М.
  Аналізуються проблеми управління використанням виробничих ресурсів регіону. Будується економіко-математична модель управління цими процесами. In this paper problems of management using production resources of region are analysed. The economic-mathematical model of management of these processes is built.
 • Item
  Вплив демографічних змін на розвиток ринку вищих освітніх послуг в Польщі та в Україні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Патора, Р.
  Доведено ключову роль демографічних чинників в процесі трансформації та розвитку польського ринку освітніх послуг, особливо на рівні вищих навчальних закладів. The key role of demographic factors is proved during transformation and development of the Polish market of educational services, is especial at a level of higher educational institutions.
 • Item
  Макроекономічні та фінансові аспекти дослідження грошового ринку
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Лелик, А. В.
  Розкрито проблематику взаємозв’язку макроекономічного та фінансового аналізу природи грошового ринку та їх особливостей в контексті реальних процесів в економіці. In the article the problem of interrelation between macroeconomic and financial analysis of the money-market nature and their peculiarities in the context of realistic economic processes are investigated.
 • Item
  Екологічні аспекти спалювання твердих побутових відходів (ТПВ) як методу їх знешкодження
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Дулин, І. С.
  Аналізуються основні негативні моменти спалювання ТПВ як методу їх знешкодження. Запропоновано альтернативний варіант поводження з побутовими відходами, що передбачає створення системи їх переробки та розкрито його переваги. The basic negative moments of burning M.S.W as method of their neutralization are analyzing. The alternative variant of the manipulation with M.S.W which provides creation of system of their processing is offered, and its advantages are revealed.
 • Item
  Макроекономічне планування державної підтримки і розвитку ПФГ
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Алєксєєв, І. В.; Волошин, О. П.
  Аналізуються проблеми створення та функціонування промислово-фінансових груп в Україні, розглядається можливість створення транснаціональних промислово-фінансових груп в межах СНД. This article devoted for problems of industrial-finance group constructing and functions in Ukraine, investigation problem of formed the international industrial- finance group in CIS.
 • Item
  Проблеми залучення інвестицій у житлове будівництво
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Пшик, О. О.
  Досліджеиио законодавчу базу України щодо інвестиційної політики. Проаналізовано правовий аспект залучення іноземних інвестицій в економіку України. Висвітлено проблеми, які перешкоджають іноземному інвестуванню в житлове будівництво. It was researched Ukrainian law in the sphere of investment and analysed problems of the enlisting foreign investment in the Ukrainian economy. The elucidated problem as a barrier of the foreign investments in the building has been considered.
 • Item
  Особливості розвитку сучасних світових інноваційних процесів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Тивончук, О. І.
  Розглянуто зміни у структурі інновацій, методах їх створення та розповсюдження, визначено основні тенденції розвитку сучасних інноваційних процесів: зростання наукомісткості інновацій; поширення горизонтального розповсюдження та гнучкості інновацій; перетворення НДДКР у ключовий напрямок діяльності підприємств; скорочення тривалості інноваційного циклу; глобалізація інноваційної діяльності та інші. In the article the changes in innovations’ structure, practice of their creation and diffusion have been shown. The main trends of contemporary innovation process evolution were defined: science intensity increase; extension of innovations’ horizontal diffusion and flexibility; RD transformation in crucial line of enterprises’ activity; innovation cycle duration reduction; globalization of innovation activity and others.
 • Item
  Проблеми економічного оцінювання інвестиційних проектів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Кузьмін, О. Є.; Стасюк, Н. Р.
  Наводяться підходи різних авторів до економічної оцінки інвестиційної діяльності підприємств та дається їх короткий аналіз. In this article approaches of different authors that concerned economic value of investing activities of enterprises and short analyses are given.
 • Item
  Конкурентоспроможність освітніх послуг: роль матеріально-технічної бази
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Штуль, В. П.
  Розглядаються поняття послуги, загальні та специфічні особливості освітньої послуги, подається їх класифікація для моніторингу конкурентів та сегментації ринку. Характеризуються способи забезпечення конкурентних переваг ВНЗ поточного періоду та акцентується увага на засобах конкурентоспроможності освітньої послуги у майбутньому періоді, врахуванні всіх складових, особливо матеріально-технічної бази ВНЗ. The essence of service, general and specific peculiarities of educational service is viewed, provided their classification for competitors and market segmentation monitoring. We also characterized ways of obtaining competitive advantages of Higher Educational Establishments at the running period and emphasized measures of educational service competitiveness in the future incanting all elements, especially of material and technical base of Higher Educational Establishments.
 • Item
  Підприємство у формуванні механізму забезпечення інноваційних і соціальних програм
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Шумлянська, О. В.
  Розглянуто форми та методи реалізації соціальної політики, роль держави у стимулюванні інвестиційних та інноваційних програм, проблему участі підприємств у соціальному розвитку суспільства. Forms and methods of social policy realization, role of government in stimulation of investment and innovation programs as well as participation of the enterprise in social development of the society are reviewed in the paper.
 • Item
  Оцінка ефекту масштабу в діяльності страхових компаній України
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Шевчук, О. О.
  Проналізовано сучасні тенденції розвитку українського страхового ринку. Досліджується взаємозв’язок економічної ефективності та масштабів діяльності страхових компаній України, особливості ефекту масштабу в діяльності суб’єктів страхового ринку, що розвивається, в умовах недосконалої конкуренції. In the article modern tendencies of the Ukrainian insurance market development are analyzed. The focus is on investigation of correlation of economic efficiency and scales of the Ukrainian insurance companies activity, features of a scale effect law operation in the activity of the emerging insurance market subjects under the conditions of an imperfect competition.
 • Item
  Специфіка розвитку акціонерних товариств західного регіону
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Фещур, Р. В.; Дідик, А. Ж.
  Розглядаються проблемні питання розвитку корпоративного сектора економіки України та корпоративного управління. Виявлено загальні тенденції екстенсивного розвитку корпоративного сектора економіки на регіональному та загальнонаціональному рівнях. Зазначено низьку ефективність цього сектора економіки та недосконалість системи корпоративного управління. Окреслено напрями реформування системи корпоративного управління. Problem questions of corporative management and development of the corporative sector of economy in Ukraine are review in the article. Main tendencies of extensive development of the corporative sector of economy are determined in the régional and national levels. Low efficiency of this sector of economy and imperfection of corporative management system are mentioned. The directions of reforming of corporative management system are outlined.
 • Item
  Підприємництво у галузі звірівництва США та України: порівняльна характеристика
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Скибінський, О. С.
  За окремими показниками проаналізовано розвиток звірівництва в США та Україні, виявлено деякі подібні тенденції, які проте зумовлені різними чинниками; наведено покраїнну структуру виробництва хутросировини у світі, світові тенденції звірівництва і їх вплив на розвиток галузі в Україні. The development of fur entrepreneurship in USA and Ukraine is analyzed on the basis of certain indicators. We had manifested some similar tendencies which were caused by different reasons. We also cited the country structure of fur raw materials production in the world, world tendencies of fur production and their influence on the development of this field in Ukraine.
 • Item
  Освітній комплекс як компонент економічної системи суспільства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Свінцов, О. М.
  Розглядаються роль і значення освітнього комплексу у функціонуванні сучасних постіндустріальних економічних систем. Наголошуються особливості та проблеми фінансування освітньої сфери у деяких країнах Заходу та в Україні. The role and meaning of the educational complex in functioning of modern postindustrial economic systems is discussed. The peculiarities and problems of financing of the educational sphere in certain Western countries and in Ukraine are emphasized.
 • Item
  Зміст та часові виміри інноваційного розвитку підприємства на етапі науково-технічної підготовки виробництва
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Сай, Л. П.
  Розглядаються зміст і часові характеристики окремих складових науково- технічної підготовки виробництва за вимогами інноваційного розвитку підприємства. This article devoted for matter and time character of scientific-technical designing of production components for innovation development of undertakings demand.
 • Item
  Система управління конкурентними перевагами підприємства
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Отенко, І. П.; Полтавська, Є. О.
  Аналізується система управління конкурентними перевагами підприємства, розглядається можливість формування і удосконалення системи управління конкурентними перевагами підприємства. In the article the system of corporate compétitive advantage management is analyzed. In addition to that the possibility of forming and improving of the system of corporate compétitive advantage management is described.
 • Item
  Розвиток і функціонування спільних підприємств
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Кудря, Я. В.
  Подано чітке трактування поняття “спільне підприємство”, розкрито суть механізму створення і процеси його функціонування, здійснено опис систематизації спільних підприємств за рядом класифікаційних ознак, наведено характеристику організаційно-економічного механізму функціонування спільних підприємств, який пропонується до використання у країнах, що розвиваються (зокрема в Україні). In the article described the fulling of the term “stock company”, given the sence creating its mechanithm and systimatithation of stock companies by the clasification points, described the characteristic of economy-organithation mechanithm of its working yhat can be use by the develop countries.
 • Item
  Ринок чаю України: сезонні коливання попиту та їх прогнозування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Дмитрук, М. М.
  Проаналізовано сезонні коливання попиту на ринку чаю України і побудовано модель аналітичного прогнозування їх здійснення на основі гармонійних коливань ряду Фур’є. The analysis of seasonal fluctuations of demand in the market of tea of Ukraine is carried out and the model of analytical forecasting of their realization has been constructed on the basis of harmonious fluctuations of Furye’s row.
 • Item
  Вплив ринкових факторів на виробниче споживання основних засобів на підприємстві
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003) Дейнега, І. О.
  Обгрунтовано доцільність врахування впливу попиту споживачів на виробниче споживання основних засобів. Визначено критерії, що обумовлюють критичні межі експлуатації основних засобів. Описано параметри, які можуть використовуватися при прогнозуванні періоду їх виробничого споживання. The necessity is proved to take into account influence of demand of the consumers on industrial consumption of a fixed capital. The criteria are determined which cause critical borders of operation of a fixed capital. The parameters are described which can be used at forecasting the period of their industrial consumption.