Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2013. – №758

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику публікуються результати закінчених науково-дослідних робіт співробітників, аспірантів, студентів Національного університету “Львівська політехніка” та науковців інших установ. Вісник адресований науковим співробітникам та інженерам, які працюють у галузях автоматизації технологічних процесів, теплоенергетики, водопостачання, водовідведення, гідравліки, теплогазопостачання та вентиляції, техногенно-екологічної безпеки виробничих процесів і технологій.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – № 758 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / відповідальний редактор Є. П. Пістун. – 200 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Дослідження додаткових похибок теплового витратоміра-задавача масової витрати газових потоків F260
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Колядинський, І. М.; Коровицький, А. М.
  У роботі розглянуто вплив температури та тиску на точність роботи витратоміра-задавача масової витрати F260. Експериментально встановлено обсяг дестабілізації значення витрати, внаслідок зміни температури приладу та зміни тиску в системі. Досліджено структуру і принцип роботи капілярного термічного сенсора у приладі. Встановлено умови, за яких похибка у роботі приладу не перевищує ±1% від повної шкали. Наведено рекомендації щодо налаштування приладу для якісної роботи. The influence of temperature and pressure on the accuracy of the mass flow controller F260 was considered in the paper. Destabilization amount of the flow rate due to changes in device heating temperature and pressure changes were determined in the working system experimentally. Investigation of the structure and operation principle of the thermal sensor in the device was provided. Establish conditions when the error in the instrument does not exceed ± 1% of full scale. Recommendations to configure the device for high-quality work were provided.
 • Item
  Розрахунок внутрішнього діаметра вимірювального трубопроводу однієї із ниток газотранспортного колектора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Лесовой, Л. В.; Кузик, В. А.
  Розроблено алгоритм розрахунку внутрішнього діаметра вимірювального трубопроводу за методом змінного перепаду тиску. The algorithm of calculating the internal diameter of the measuring pipeline by the method of differential pressure is made.
 • Item
  Моделювання паралельного з’єднання дросельних елементів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ділай, І. В.
  Досліджено паралельне з’єднання капілярних дроселів (пакета капілярів) і розроблено способи заміщення пакета еквівалентним капіляром для моделювання дросельних схем. Виокремлено перспективні для застосування у газодинамічних пристроях пакети, капіляри яких мають рівні або кратні газодинамічні опори та лінійні витратні характеристики. The parallel junction of capillary throttles (package of capillaries) is investigated and the ways of replacement of the package by an equivalent capillary is developed for modeling the throttle diagrams. The appropriate packages for application in gas-dynamical diagrams are defined. The capillaries of these appropriate packages are of equivalent or multiple gasdynamical resistance and linear flow characteristics.
 • Item
  Експериментальне дослідження додаткової похибки вимірювання температури потоку природного газу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Пістун, Є. П.; Матіко, Ф. Д.; Федоришин, Р. М.
  Описано результати експериментального дослідження додаткової похибки вимірювання температури потоку природного газу, а також виконано порівняння цих результатів із значеннями, отриманими на основі розроблених математичних моделей. The results of experimental investigation of the additional error of natural gas flow temperature measurement are presented in the paper. The experimental results are compared with the values obtained on the basis of the developed mathematical models.
 • Item
  Вимірювальний перетворювач теплопровідності будівельних матеріалів на основі нової мостової теплової схеми неповного зрівноваження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Васильківський, І.; Юсик, Я.
  Наведені теоретичні основи побудови вимірювального перетворювача теплопровідності будівельних та теплоізоляційних матеріалів на основі нової мостової теплової вимірювальної схеми неповного зрівноваження, наводиться опис принципової схеми розробленого перетворювача та результати експериментальних досліджень. In article brought theoretical motivation of building of measuring converter heat conductivity building and heat isolation material on base new bridge thermal measuring scheme, as well as brought description of the basic scheme of the developed measuring converter and results of experimental researches.
 • Item
  Дослідження стабільності метрологічних характеристик чутливих елементів термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Фединець, В. В.
  Досліджено метрологічні характеристики чутливих елементів термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків в умовах впливу технологічних і експлуатаційних чинників. In the article research of metrology descriptions of pickoffs of receivers of temperature is conducted for measuring of temperature of gas streams in the conditions of influence of technological and operating factors.
 • Item
  Розрахунок поправкового коефіцієнта, який враховує товщину диска діафрагми
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Лесовой, Л. В.
  Наведено нові рівняння для розрахунку поправкового коефіцієнта, який враховує товщину диска діафрагми, відносної розширеної невизначеності поправкового коефіцієнта, який враховує товщину диска діафрагми та визначені діапазони найменшої допустимої товщини диска діафрагми, для якої вимірювання витрати середовища стає неможливим. The new equations for calculating the correction factor, which takes into account of the thickness disk of the orifice-plate, the relative expanded uncertainty of correction factor, which takes into account of the thickness disk of the orifice-plate, and defined limits of the minimum allowable thickness disk of the orifice-plate, for which the measurement of flow medium is impossible, are given in this article.
 • Item
  Споживана потужність і кут зсуву фаз між напругою і струмом накладного кільцевого екранованого перетворювача над провідною пластиною
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Яцун, М. А.; Яцун, А. М.
  Досліджені чутливості споживаної потужності і кута зсуву фаз між напругою і струмом у початковий момент часу накладного екранованого кільцевого первинного перетворювача прямокутного поперечного перерізу над провідною пластиною як об’єктом контролю до її магнітної проникності і електричної провідності після вимикання первинного вимірного кола з конденсатором від джерела постійної напруги. Explored to the sensitiveness of wattage and corner of change of phases between voltage and current in initial moment of time of the superimposed screened circular transducer of rectangular cross-section above a leading plate as control object to its permeance and electric conductivity after the shutdown of primary measurable circle with a condenser from the source of permanent tension.
 • Item
  Особливості опалення виробничих приміщень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Желих, В. М.; Шепітчак, В. Б.
  Виконано аналіз можливості застосування енергоощадних систем опалення, що базуються на інфрачервоному випромінюванні для теплозабезпечення виробничих приміщень. The possibility of the application of energy efficient heating systems based on infrared light for heating industrial premises has been analyzed in the article.
 • Item
  Метод виявлення витоків природного газу із ділянок газорозподільних мереж за умови зміни тиску газу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Матіко, Ф. Д.; Прудніков, Б. І.; Олійник, М. І.
  Запропоновано метод виявлення витоків природного газу із ділянок газорозподільних мереж без припинення газопостачання та виконано аналіз можливості застосування цього методу на ділянках газорозподільних мереж низького та середнього тисків. The method of the leaks detection in natural gas distribution systems without the stopping of gas transportation is proposed in the paper. Analysis of application of the method in gas distribution systems with low and medium pressure of gas is carried out.
 • Item
  Аналіз надходження сонячної енергії на геліопанель
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Касинець, М. Є.
  Встановлено, що на ефективність системи сонячного теплопостачання із геліопанелями впливає орієнтація її теплопоглинача. Проаналізовано зміну надходження сонячної енергії на геліопанель впродовж дня, а також і впродовж року. Отримано залежність для знаходження кількості сонячної енергії, що надходить на цю геліопанель. Orientation of heat absorber impact at the efficiency of solar heating with heliopanels are found. change in incoming solar energy heliopanel during the day and throughout the year and analyzed. Dependence for finding the amount of solar energy coming to this heliopanel are determined.
 • Item
  Енергоощадність при повітророзподіленні настильними струминами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Возняк, О. Т.; Сухолова, І. Є.; Миронюк, Х. В.
  Розглянуто повітророзподілення настильними струминами. Визначено коефіцієнт тепловіддачі та кількість теплоти при настиланні струмин на поверхню огороджень. Air distribution by spread air jets has been regarded. Coefficient of convective heat and heat amount have been determined at air jets spreading on enclosure surface.
 • Item
  Аналітичні дослідження термоакумуляції комбінованим геліонагрівником
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Шаповал, С. П.
  Розглянуто спосіб підвищення ефективності використання сонячної енергії комбінованим геліонагрівником. Виконання комбінованого геліонагрівника із орієнтацією теплопоглинача на південний схід, південь і південний захід дає можливість ефективніше використовувати сонячну енергію в ранішні та вечірні години. Описано результати досліджень надходження сонячної радіаціїї на комбінований геліонагрівник. Встановлено залежності між різними орієнтаціями комбінованого геліонагрівника і ефективністю роботи геліосистеми. Показано, що із комбінованого геліонагрівника можна отримати більше енергії ніж із традиційно плоских. This article studies the method of efficiency increase of solar energy using by combined solar collector. The making of combined solar collector with orientation on southeast, south and southwest gives a chance to use solar energy in morning and evening hours more efficiently. The results of investigation of solar radiation incoming on the combined solar collectors are described. The dependence between different orientations of the absorber and different constructional overall dimensions are determined. It is shown that we can receive more energy from combined solar collectors with triple orientation of absorber than from traditionally flat.
 • Item
  Дослідження ефективності роботи термосифонного сонячного колектора в помірному кліматі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Желих, В. М.; Лесик, Х. Р.
  Здійснено порівняльний аналіз технічних характеристик рідинних та повітряних сонячних колекторів. Запропоновано конструкцію термосифонного сонячного колектора для будинків котеджного типу. Наведено результати натурних експериментальних досліджень із визначення теплової ефективності геліоколектора з врахуванням режиму руху теплоносія та ступеня його нагрітості. Результати обчислень подані у графічному вигляді. The comparative analysis of liquid and air solar collectors is executed. Short classification over of existent air solar collectors is brought. The construction of domestic thermosiphon solar collector is offered. Presented the results of natural еxperimental investigations to define the thermal performance of solar collector, depending on the value of the number Re. The results of calculations are presented graphically.
 • Item
  Використання енергії сонця для підігріву субстрату побутового біореактора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Фурдас, Ю. В.
  Проаналізовано теплові потоки резервуару метантенка побутової біогазової установки для теплого періоду року. Запропоновано схему теплопостачання біореактора за допомогою сонячного випромінювання та визначено економічний ефект від використання сонячної енергії для підігріву субстрату. Результати досліджень наведено у графічному вигляді. The analysis of heat flow tank reservoir of household biogas plant for warm season is carried out. The scheme of heat bioreactor is proposed using solar radiation and determines the economic effect of using solar energy to heat the substrate. The research results are presented graphically.
 • Item
  Застосування полімерних матеріалів у виготовленні сонячних колекторів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Желих, В. М.; Фечан, А. В.; Пізнак, Б. І.
  Подано дослідження оптичних характеристик запропонованого полімерного сонячного колектора на основі тришарової стільникової полікарбонатної плити. The studies of the optical characteristics of proposed polymer solar collector based on the sandwich honeycomb polycarbonate plates are given.
 • Item
  Використання теплоенергетичного потенціалу зовнішнього клімату для зменшення енергозатрат при опаленні будівель
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Волощук, В. А.
  На прикладі Рівненського регіону виконано аналіз та кількісну оцінку комплексного впливу температури навколишнього середовища, швидкості вітру та сонячної радіації на тепловтрати будівлі. Показано, що для житлової будівлі у кліматичних умовах Рівненського регіону, сонячна радіація, що проникає через вікна, приносить додаткову теплову енергію, дає змогу в середньому на 25 % зменшити потребу в енергоресурсах на опалення будівель. Крім того, враховуючи ретроспективний аналіз метеорологічних даних метеостанцій Рівненської області, в роботі зроблена оцінка зміни параметрів опалювального періоду та обсягів теплоспоживання житлово-комунального сектору, обумовлених процесами глобальних змін клімату. On the example for Rivne region analysis and calculations are made in the article for the purpose of evaluation of complex influence of oudoor temperature, wind velocity and solar radiation on building heat losses. It is shown that for a residential building, in climatic conditions of Rivne region energy input from solar radiation through windows into living space can save about 25 percent of heating costs. Moreover, coming out of retrospective analysis of the meteorological data the article gives estimation of changes of heating season parameters and energy consumption in communal thermal energy sector due to global climate changes.
 • Item
  Підвищення ефективності функціонування оборотних систем водопостачання гальванічних виробництв
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Рогов, В. М.; Регуш, А. Я.; Вербовський, О. В.
  Наведена технологія очищення продувних вод оборотних систем водопостачання гальванічних виробництв від іонів важких металів з доведенням якості очищених продувних вод до рівня вимог скидання у міську каналізацію та водні об’єкти. Іn the articles present of technologies of purification of purging waters of the recyclable water supply systems of galvanic shops from ions of heavy metals, leading the purified purging waters’ quality to the requirements level as to the discharging into a municipal sewerage and water objects.
 • Item
  Гідродинамічно-активні водорозчинні полімерні композиції і перспективи їх застосування в енергозбереженні й екології
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Ступін, О. Б.; Симоненко, О. П.; Асланов, П. В.
  Стаття присвячена систематизації відомих сьогодні і розроблених в Донецькому національному університеті полімерних матеріалів на основі високомолекулярних поліетиленоксиду (ПЕО) і поліакріламіду (ПАА). Обгрунтовані галузі переважного практичного застосування однорідних розчинів, висококонцентрованих полімерних гелей, рідких (суспензії, пасти) і твердих полімерних композицій (покриттів і брикетів) на основі ПЕО і ПАА в енергозбереженні й екології. This paper is devoted to the systematization of known to date and developed at the Donetsk National University polymeric materials based on high-molecular polyethylene oxide (PEO) and polyacrylamide (PAA). Areas for the practical application of homogeneous solutions, highly concentrated polymeric gels, liquids (suspensions, pastes) and solid polymer compositions (coating and pellets) based on PEO and PAA in energy saving and environmental protection are reasonable.
 • Item
  Застосування засобів вирівнювання нагнітального потоку при роботі радіальних вентиляторів на всмоктування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2013) Гулай, Б. І.; Жуковський, С. С.; Шаповал, С. П.
  Подано результати теоретичних та експериментальних досліджень застосування засобів вирівнювання нагнітального потоку при роботі радіальних вентиляторів на всмоктування. Проаналізовано підвищення енергоефективності застосування радіальних вентиляторів із вперед та назад загнутими лопатками робочого колеса, а також здійснено порівняння характеристик цих вентиляторів із безпосередньо приєднаними до них дифузорів. The results of theoretical and experimental investigations of the use of flow injection alignment while working on radial fan suction. Analysis of energy efficiency use of radial fans with forward and backward curved impeller blades, and by comparing the characteristics of these fans with directly attached to their diffusers.