Теорія і практика будівництва. – 2018. – №904

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати закінчених науково-дослідних робіт професорськовикладацького складу Національного університету “Львівська політехніка”, українських та зарубіжних науковців.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Теорія і практика будівництва : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 904 – 84 с. : іл.

Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Теорія і практика будівництва

Зміст


1
3
10
17
23
32
39
44
50
55
59
68
75
82
83
84

Content


1
3
10
17
23
32
39
44
50
55
59
68
75
82
83
84

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Експлуатаційний стан прогонових будов існуючих металевих мостів на автомобільних дорогах у західних областях України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Сало, В. Ю.; Сало, О. Ю.; Salo, V.; Salo, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  На конкретних прикладах натурних обстежень металевих мостів показано дефекти та пошкодження елементів, деградацію матеріалу конструкції. Наведено приклади недосконалості конструкції, типові дефекти, недоліки експлуатації. Встановлено, що значна частина обстежених конструкцій працює під навантаженням в розрахунковому режимі. Однак у деяких прогонових будовах можуть виникнути небезпечніші ситуації, що загрожують зниженню вантажопідйомності прогонових будов. Частка мостів у “4” і “5” експлуатаційних станах з кожним роком збільшується, а це свідчить про зниження надійності мостових споруд. Відбувається нагромадження обсягів ремонтних робіт, які не були виконані в попередні роки. Ставляться завдання виробити критерії оцінки ефективності ремонтів мостових споруд за обмежених залишкових ресурсів, а також розроблення раціональних схем підсилення споруд, що розташовані на маршрутах руху великовагового транспорту.
 • Item
  Моделювання роботи залізобетонних балок із композитною попередньо напруженою арматурою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Мацьопа, І. Р.; Мурин, А. Я.; Matsopa, I.; Muryn, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У залізобетонних конструкціях за значного впливу агресивного середовища застосування попередньо напруженої арматури є достатньо проблемним питанням. На даний час є багато рекомендацій щодо зменшення впливу агресивного середовища на корозійні процеси в арматурі, збільшення надійності конструкцій та терміну їх придатності до нормальної експлуатації. Одним із варіантів вирішення проблеми є застосування в ролі арматури неметалевих елементів (як внутрішньої стержневої арматури, так і у вигляді наклеюваної зовнішньої). Для покращення фізико-механічних характеристик конструкції рекомендується застосування попереднього напруження, при цьому актуальними є питання розрахунку і оптимального проектування будівельних конструкцій з неметалевою арматурою (FRP). В Україні одним з лідерів моделювання є програмний комплекс “Лира” – сучасний інструмент для чисельного дослідження міцності і стійкості конструкцій.
 • Item
  Дослідження властивостей модифікованних гіпсових в’яжучих
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Позняк, О. Р.; Кондратьєва, Н. В.; Мельник, В. М.; Мельник, Т. В.; Pozniak, O. R.; Kondrateva, N. V.; Melnyk, V. M.; Melnyk, T. V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано літературні джерела щодо методів модифікування гіпсових в’яжучих. Показано, що розширення сфери застосування гіпсових в’яжучих вимагає поліпшення фізико-механічних характеристик гіпсу, зокрема шляхом використання мінеральних та хімічних добавок, які дають змогу оптимізувати формування структури гіпсового каменю та отримувати ефективні композити зі стабільною структурою. Подано результати дослідження впливу хімічних добавок на основі полікарбоксилатів на властивості гіпсового в’яжучого. Встановлено, що використання добавок Master Glenium ACE 450, Master Glenium ACE 430, MС-Power Flow 2695 забезпечує водоредукуючий ефект 20–36% за витрати добавки 1 мас. %. Показано вплив добавок на терміни тужавіння гіпсового в’яжучого та міцність і водостійкість гіпсового каменю. Дослідженнями процесів структуроутворення встановлено, що в присутності добавок полікарбоксилатів відбувається адсорбційне модифікування кристалів двоводного гіпсу з утворенням упорядкованішої і щільнішої структури гіпсового каменю, що впливає на фізико-механічні та будівельно-технічні властивості матеріалу.
 • Item
  Про анкерування поздовжньої розтягнутої арматури у залізобетонних балках без попереднього напруження
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Максимович, С. Б.; Крочак, О. В.; Maksymovych, S.; Krochak, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Експериментальні дослідження покзали, що навіть у разі дотримання вимог чинних норм про довжину анкерування поздовжньої арматури балки руйнуються від втрати зчеплення поздовжньої арматури з бетоном, не досягнувши міцності похилого перерізу. Висмикування поздовжньої арматури на опорах внаслідок розтріскування бетону і порушення зчеплення потрібно розглядати як недолік конструювання опорної частини. Такі балки не коректно брати до уваги під час проведення аналізу несучої здатності похилих перерізів, тому що анкерування є окремою проблемою у теорії залізобетону. Особливістю згинаних залізобетонних елементів є те, що за дії навантаження епюра розтягуючого зусилля у поздовжній арматурі не відповідає епюрі згинальних моментів внаслідок часткової втрати зчеплення арматури з бетоном після утворення вертикальних тріщин, які допускаються нормами за експлуатаційних навантажень. Для вирішення цієї проблеми пропонують використовувати поняття “правило зміщення розтягуючого зусилля”, яке подано в чинних нормах [1] і Eurocode 2 EN 1992-1-1:2004 [2] для визначення місця обриву поздовжньої арматури в прольоті. Пропонуємо дещо інший підхід, який ґрунтується на зміщенні не розтягуючого зусилля, а зміщенні епюри згинальних моментів. Цей метод вперше запропонував Л. О. Дорошкевич для розра- хунку поперечної арматури. Невідповідність зміни розтягуючого зусилля в поздовжній арматурі і епюри згинальних моментів враховується коефіцієнтом зміщення епюри моментів v , який визначають за допомогою розроблених номограм. Наведено приклад розрахунку довжини анкерування поздовжньої арматури пропонованим методом.
 • Item
  Вплив підвищених температур на властивості наномодифікованих дисперсно-армованих бетонів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Марущак, У. Д.; Саницький, М. А.; Олевич, Ю. В.; Marushchak, U.; Sanytsky, M.; Olevych, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Одним з інноваційних рішень покращення механічних властивостей бетонів в умовах впливу підвищених температур є використання портландцементних матеріалів, модифікованих на наномасштабному рівні. Досліджено вплив комплексного наномоди- фікування полікарбоксилатним суперпластифікатором, ультра- та нанодисперсними мінеральними добавками, а також дисперсного армування термостійкими базальто- вими волокнами на властивості бетонів на основі портландцементу, які через 1 та 7 діб тверднення піддавались дії підвищених температур 200, 400 і 600 °С. Визначено втрату маси, міцність на згин і стиск, пористість, усадку, водопоглинання бетонів після впливу підвищеної температури. Показано, що наномодифіковані бетони характеризуються високою ранньою та стандартною міцністю, підвищеною міцністю після впливу температур у діапазоні від 105 до 600 °С. Міцність на стиск наномодифікованого бетону через 1 і 7 діб тверднення в нормальних умовах і витримування при 400 °С зростає до 89,8 та 107,4 МПа відповідно, при цьому аналогічна міцність контрольного бетону становить відповідно 40,2 та 60,0 МПа. Дисперсне армування термічностійкими базальтовими волокнами забезпечує додаткове підвищення фізико-механічних показників наномодифікованого фібробетону.
 • Item
  Analysis of the fatigue strength of resting nodes of multiple-rope friction pulleys of a framed shaft headgear
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Кущенко, В. М.; Нечитайло, О. Є.; Kushchenko, V.; Nechitailo, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”; Lviv Polytechnic National University; National TU Dnipro Polytechnic
  Укісні шахтні копри є найвідповідальнішими спорудами шахтної поверхні. На поточний момент гірничодобувної галузі спостерігається збільшення глибини шахтних стволів до 1200... 1300 м, що призводить до збільшення висоти укісних копрів до 60–70 м, а також до зростання динамічних навантажень. У зв’язку з цим, для гарантування безпеки конструкцій шахтних копрів необхідне уточнення наявних інженерних методик розрахунку шахтних укісних копрів. У роботі наведено результати теоретичних, експериментальних досліджень авторів, а саме – математичне моделювання напруженодеформованого стану вузлів опирання напрямних шківів конструкцій рамних шахтних копрів. За математичного моделювання встановлено: закономірності розподілу місцевих напружень; характеристики динамічних напружень для перевірки втомної міцності підшківних конструкцій; оцінено ресурс вузлів обпирання напрямних шківів за втомною міцністю. Проаналізовано втомну міцність конструкцій рамного шахтного копра багатоканатною підйомної установки, зокрема, вузлів обпирання напрямних шківів. Аналіз проводився на розрахунковій моделі, що складається з плоских і просторових скінченних елементів реалізованої в середовищі програмного комплексу “Ansys Workbrench 14.0”. У результаті численних експериментів у підшківних рамах полушатрового копра отримані: закономірності розподілу місцевих напружень під опорними підшипниками напрямних шківів, встановлені параметри напруженого стану при зміні технологічних і конструктивних чинників; встановлені характерні області змінних напружень; виконаний аналіз напружено-деформованого стану за дії динамічних навантажень; визначені характеристики циклів динамічних напружень. За характеристиками циклів виконані перевірки втомної міцності за трьома методиками: СНиП II-23-81 * (п.9.2 *), ДБН В.2.6-163 (п. 1.11.2) і EN1993-1-9-2009 (п. 8). Загалом отримані результати є основою для вдосконалення інженерних методик розрахунку сталевих конструкцій шахтних укісних копрів.
 • Item
  Підвищення міцності стінових будівельних матеріалів після просочення гідроізолюючими рідинами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Ілів, В. В.; Ілів, Я. В.; Iliv, V.; Iliv, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати дослідження водопоглинання, міцності на стиск і згин, крайового кута змочування керамічних і цементно-піщаних матеріалів, просочених рідинами виробництва ЗДП “Кремнійполімер” та розробленими сумішами із водорозчинних рідин. Основними гідрофобними матеріалами виробництва ЗДП “Кремнійполімер”для отримання гідроізолювальних рідин є 136-157 М; ЕТС-32; АКОРБ100. На основі ГКЖ-11Н і ГКЖ-11К розроблено експериментальні гідроізолювальні рідини № 1 К, № 2 К, № 1 Н та № 2 Н. Керамічні стінові матеріали та цементно-піщані зразки, що моделюють мурувальний розчин, просочені дослідними сумішами (№ 1 К, № 2 К, № 1 Н, № 2 Н), так як і AQUAFIN-F, володіють значно нижчим водопоглинанням, суттєво підвищується їхня міцність на стиск і згин, при цьому суттєво зростає крайовий кут змочування. Аналогічні результати отримано для гідроізолювальних рідин ЕТС-32, АКОР Б-100, мікроемульсії 136-157М. Треба зазначити, що керамічні зразки після просочення володіють дещо нижчим водопоглинанням, дещо вищою міцністю на стиск і згин та суттєвішим зростанням крайового кута змочування порівняно з цементно-піщаними зразками. Із матеріалів виробництва ЗДП “Кремнійполімер” дещо кращі результати показали ЕТС-32 та АКОР Б-100 порівняно з мікроемульсією 136-157М. По периметру будівлі після заливання в попередньо висвердлені отвори гідроізолювальних рідин створюється своєрідний армопояс за рахунок суттєвого підвищення міцності стінових матеріалів на стиск і згин.
 • Item
  Порівняння об’ємів поверхневого стоку з типових мікрорайонів житлової забудови великих міст, визначених згідно з нормативними документами України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Вовк, Л. І.; Трофимчук, Ю. А.; Vovk, L.; Trofymchuk, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У роботі проаналізовано низку нормативно-технічних документів, які регламентують процедуру визначення середньорічних об’ємів поверхневого стоку із забудованих територій, виділено 4 методики. Виявлено значну відмінність не лише в числових значеннях загального коефіцієнта стоку, але і в класифікації поверхонь за видами покриття. Для демонстрування відмінностей у результатах, отриманих за різними методиками, виконано розрахунки середньорічних об’ємів поверхневого стоку з центральної високо урбанізованої частини м. Луцька (Fзаг = 146,1 га). Розрахунковий питомий об’єм стоку за методикою 1 на 5,45 %, а за методикою 2 – на 7,17 % менший, ніж за базовою методикою 3. За методиками 2 і 3 виконано також розрахунки середньорічних об’ємів стоку за узагальненими середніми коефіцієнтами поверхневого стоку; отримано результати, менші відповідно на 24,9 % і 19,4 % за питомий об’єм, визначений за базовою методикою 3. Виконаний аналіз дає змогу рекомендувати до використання методику 3 з поділом урбанізованої поверхні за видами покриття.
 • Item
  Видавнича сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Визначення концентрації діоксиду вуглецю в приміщеннях класів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Юркевич, Ю. С.; Возняк, О. Т.; Савченко, О. О.; Миронюк, Х. В.; Yurkevych, Yu.; Voznyak, O.; Savchenko, O.; Myroniuk, Kh.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Дослідження стану повітряного середовища в приміщеннях класів є дуже актуальним, оскільки близько 20% загальної кількості населення проводить значну частину свого часу в дошкільних та шкільних закладах. Недотримання допустимих параметрів мікроклімату у приміщеннях класів, зокрема, внаслідок високої концент- рації СО2, призводить до погіршення самопочуття та зниження працездатності учнів, а також до недостатнього засвоєння ними навчального матеріалу. Внаслідок переви- щення допустимої концентрації СО2 у зовнішньому повітрі великих міст продуктив- ність системи вентиляції приміщень, розрахована за асиміляцією СО2, досягає значних величин. Наведено результати аналітичних досліджень зміни концентрації СО2 в приміщеннях класів протягом всього періоду перебування в них учнів при трьох схемах організації повітрообміну. Встановлено, що лише механічна припливно-витяжна вентиляція з нормою повітрообміну 30 м3/год на особу забезпечує належні санітарно- гігієнічні умови в приміщеннях класів.
 • Item
  Зміст
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)
 • Item
  Analysis of thermal properties of floors in heated buildings
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Уйма, А.; Кур, М.; Ujma, A.; Kur, M.; Ченстоховський технологічний університет; Czestochowa University of Technology
  Розглянуто такі теплові властивості підлог та підлогових покриттів як теплопередача та теплопоглинання. Конструкції підлоги розміщуються на землі, над підвалом або в неопалюваній кімнаті або над проїздом у будівлі або аркаді. Вказано на відсутність детальних вимог щодо проектування адекватної теплової абсорбції підлоговими конструкціями в польських будівельних правилах. Властивість нагромадження тепла через підлогу має величезний вплив на теплові відчуття користувачів опалюваних приміщень. Ці властивості також непрямим шляхом впливають на тепловтрати будівлі в результаті цього фізичного явища. Коли термічна акумуляція підлоги збільшується, користувач намагається покращити свої теплові відчуття, збільшуючи температуру в приміщенні. Цього можна досягти, збільшуючи подачу повітря в приміщення. Це, своєю чергою, може призвести до збільшення втрат тепла через захищення, що аналізуються в статті. Основна мета дослідження полягає в оцінці теплопоглинальної здатності підлоги та підлогового покриття, виготовленого з різних видів деревини, а також порівняння її з верхнім шаром підлоги з натурального каменю або керамічної плитки. Порівняння теплової активності підлоги з різними типами деревини показує деякі відмінності, які дають змогу визначати типи деревини, які можуть бути більш- менш активними в цих термічних процесах. Характерно також, що товщина дерев’яної підлоги в певний момент часу, коли процес поглинання тепла практично стабілізується, дуже подібна для різних типів деревини. Виявлено також, що підлогове покриття з натурального каменю або керамічної плитки, на відміну від деревини, свідчить про збільшення товщини обробногошару та збільшення накопиченням тепла.
 • Item
  Обвалення залізобетонної балки покриття промислової будівлі, його причини та експлуатаційний стан і умови безпечної експлуатації решти балок покриття
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Шуляр, Р. А.; Кваша, В. Г.; Shulyar, R.; Kvasha, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Представлено результати обстеження збірної залізобетонної балки покриття промислової будівлі після її руйнування з обваленням внаслідок розриву арматурних стержнів пакету поздовжньої робочої арматури в кількості 2Ø20+1Ø32 ст. 5 (А300С). Встановлено, що причиною розриву пакету арматури могло бути неякісне стикування в прольоті арматурного стержня робочої арматури Ø32 мм і його розриву або під час виготовлення зварного арматурного каркасу, або на початковій стадії експлуатації балки під дією експлуатаційного навантаження, значно більшого від прийнятого в проекті. Встановлено, що нерозірваної арматури 2Ø20 виявилось недостатньо для забезпечення несучої здатності балки за фактичних навантажень від покрівлі. Тому подальше її розривання стало причиною фізичного руйнування балки. Запропоновано два варіанти підсилення балок-застосування шпренгельних затяжок (для балок БО) і влаштування в середньому прольоті додаткової пружної опори, підтриманої трикутною шпренгельною системою (для балок БД).
 • Item
  Вплив товщини цементоґрунтових основ на несучу здатність бетонних дорожніх покриттів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Солодкий, С. Й.; Думич, І. Ю.; Турба, Ю. В.; Solodkyy, S.; Dumych, I.; Turba, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Постійний приріст навантажень на дорожні покриття потребує постійного збільшення їх несучої здатності. Наведені результати експериментальних випробувань моделей бетонних покриттів на піскоцементних основах. Проведені експериментальні дослідження в лабораторії кафедри автомобільних доріг і мостів Національного університету “Львівська політехніка” на змодельованій ділянці покриття в масштабі 1:3 показали, що підвищувати несучу здатність бетонних дорожніх покриттів необхідно за рахунок влаштування основ із матеріалів укріплених цементом. Отримані рівняння регресії першого порядку, що характеризують залежність основних показників несучої здатності покриттів – пружних прогинів і граничних навантажень – від товщини покриттів і жорстких основ. У результаті експериментальних моделей бетонних покриттів на жорстких основах різної товщини встановлено, що по несучій здатності односантиметрова плита покриття еквівалентна приблизно 1,8–2,0 см плити жорсткої піскоцементної основи.
 • Item
  Титульна сторінка
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26)