Chemistry, Technology and Application of Substances. – 2020. – Vol. 3, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Науковий журнал «Хімія, технологія речовин та їх застосування» є правонаступником журналу Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія: «Хімія, технологія речовин та їх застосування» . Журнал входить до переліку наукових фахових видань (хімічні і технічні науки), затвердженого МОН України. Виходить двічі на рік з 2018 року.

Chemistry, Technology and Application of Substances = Хімія, технологія речовин та їх застосування : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Volodymyr Skorokhoda. – Lviv Polytechnic Publishing House, 2020. – Volume 3, number 1. – 244 p. : il. : ill.

Зміст


1
9
14
22
27
33
39
45
50
59
65
70
75
83
90
95
110
117
125
135
142
148
155
161
169
175
184
190
196
203
209
214
220
226
232
239
245

Content (Vol. 3, No 1)


1
9
14
22
27
33
39
45
50
59
65
70
75
83
90
95
110
117
125
135
142
148
155
161
169
175
184
190
196
203
209
214
220
226
232
239
245

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  Способи отримання порошків алюмомагнезіальної шпінелі. Огляд
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Луцюк, І. В.; Ілючок, І. О.; Lutsyuk, I.; Iliuchok, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано основні методи синтезу порошків алюмомагнезіальної шпінелі, їхні особливості та переваги. Розглянуто характер фізико-хімічної взаємодії компонентів у системі MgO–Al2O3, фізичні, кристалографічні характеристики та структурні параметри кристалічної гратки алюмомагнезіальної шпінелі. Наведено умови синтезу та здійснено якісне порівняння можливостей методів синтезу з погляду на властивості порошків шпінелі. Показано вплив різних чинників на повноту шпінелеутворення за різних методів синтезу шпінелі.
 • Item
  Синтез і властивості ніобійвмісного силікатного скла
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Вахула, Я. І.; Зубачик, В. М.; Петришин, О. А.; Луцюк, І. В.; Тупісь, І. М.; Гавришкевич, Я. І.; Vakhula, Ya.; Zubachyk, V.; Petryshyn, O.; Lutsyuk, I.; Tupis, I.; Gavryshkevych, Ya.; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний медичний університет ім. Данила Галицького; Lviv Polytechnic National University; Danylo Halytsky Lviv National Medical University
  Проаналізовано хімічні склади та властивості скла різних систем для виготовлення склоіономерних стоматологічних цементів (СІЦ). Для синтезу скла запропоновано базову систему 4SiO2–3Al2O3–xNb2O5–CaO із вмістом Nb2O5 8,8 та 16,2 % (мас.). Наведено високотемпературну технологію та параметри отримання скла для СІЦ. Визначено та проаналізовано властивості синтезованого ніобійвмісного скла. Методом диференційно-термічного аналізу встановлено вплив ніобію оксиду на кристалізаційну здатність скла.
 • Item
  Окремий випадок термохімічного аналізу кавітаційного сонолізу води
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Сухацький, Ю. В.; Sukhatskyi, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто механізм сонолізу води з утворенням як інтермедіатів (вільних радикалів), так і основних продуктів (водню та кисню), що мають важливе значення для теплоенергетики і технологій водоочищення, які ґрунтуються на застосуванні передових процесів окиснення. Проаналізовано ефективність генерування гідроксильних радикалів у середовищі інертних газів та кисню. Розраховано величину хіміко-акустичного коефіцієнта корисної дії для гідродинамічного струменевого кавітатора, яка становить 0,3675 %, що, принаймні, у 2,5 рази перевищує аналогічну величину для ультразвукових генераторів кавітації.
 • Item
  Influence of acoustic radiation of ultrasonic range on modification of natural clinoptilolite by ions of argentums
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Машталер, А. С.; Знак, З. О.; Зінь, О. І.; Сухацький, Ю. В.; Пиріг, М. А.; Mashtaler, A.; Znak, Z.; Zin, O.; Sukhatskyi, Yu.; Pyrig, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Встановлено, що під дією акустичних коливань ультразвукового (УЗ) діапазону швидкість сорбції йонів Арґентуму та статична ємність клиноптилоліту значно вищі, ніж для вихідного природного цеоліту. Попереднє активування цеоліту за температури 350 °С дає змогу збільшити вміст йонів Арґентуму. Збільшення s потужності УЗ-випромінювання і температури модифікування дає змоги досягнути збільшення статичної ємності цеоліту. Показано, що процес модифікування клиноптилоліту відбувається здебільшого у перехідній області. Встановлено, що модифікування відбувається за змішаним йонно-сорбційним механізмом.
 • Item
  Synthesis of peroxid-containing hetero-chain amphiphilic oligomers and their colloid-chemical properties
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Кузнецова, К. І.; Флейчук, Р. І.; Толстенко, А. Д.; Гевусь, О. І.; Kuznetsova, K.; Fleychuk, R.; Tolstenko, A.; Hevus, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Синтезовано нові поверхнево-активні олігомери з альтернатним розміщенням гідрофільних та ліпофільних блоків на основі заміщених пероксидовмісних оксетанів та поліестерів вищих дикарбонових кислот і поліетиленгліколів різної молекулярної маси. Ацилюванням пероксидовмісного оксетану дихлорангідридами декан- та додекандіової кислот синтезовано відповідні біс(пероксиалкілоксетан)естери. Взаємодією отриманих діестерів із поліетиленгліколями PEG-300 та PEG-600 синтезовано амфіфільні олігомери, з реакційноздатними пероксидними групами в бічних відгалуженнях макроланцюга.
 • Item
  Фізико-хімічні дослідження структури гумінових кислот
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Кочубей, В. В.; Семенюк, І. В.; Карпенко, О. В.; Скорохода, В. Й.; Kochubei, V.; Semeniuk, I.; Karpenko, O.; Skorokhoda, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України; Lviv Polytechnic National University; Department of Physical Chemistry of Fossil Fuels In POCCC, National Academy of Sciences of Ukraine
  На основі комплексного термічного, титриметричного та УФ/Віз-спектрального аналізів досліджено структуру та визначено вміст функціональних груп у молекулах гумінових кислот, одержаних із різної сировини – копроліту, торфу та леонардиту. Термічну стійкість речовин досліджено в повітряному середовищі в інтервалі температур 20–1000 °С. Виявлено, що в гумінових кислотах, одержаних із різної сировини, вміст аліфатичної складової є переважаючим. Зразок гумінової кислоти, отриманий із копроліту, відзначається найбільшим вмістом аліфатичних фрагментів та підвищеним вмістом кислотних груп.
 • Item
  Зміст
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24)
 • Item
  Формування гідрогелів на основі пектину з різним ступенем естерифікації
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Дронь, І. А.; Стасюк, А. В.; Букартик, М. М.; Лугова, Ю. І.; Самарик, В. Я.; Dron, I.; Stasiuk, A.; Bukartyk, M.; Lugova, Yu.; Samaryk, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  З використанням пектину зі ступенем естерифікації 81,5 % у роботі одержано різні зразки пектинів зі ступенями естерифікації 40–70 %. Показано, що визначальним фактором для успішного формування гідрогелевих пластин є ступінь естерифікації полісахариду. Встановлено, що гідрогелеві пластини за методом структурування солями кальцію фор- муються лише на основі пектину зі ступенем естерифікації меншим ніж 70 %. Запропо- новано метод отримання гідрогелевих пластин на основі пектину зі ступенем естерифікації більшим ніж 70% через введення додаткового гелеутворюючого полімеру альгінату натрію.
 • Item
  Армування альгінат-желатинового гідрогелю функціоналізованим поліпропіленовим мікроволокном
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Носова, Н. Г.; Майкович, О. В.; Борденюк, О. Ю.; Яковів, М. В.; Варваренко, С. М.; Nosova, N.; Maikovych, O.; Bordeniuk, O.; Yakoviv, M.; Varvarenko, S.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Подано метод модифікування поліпропіленових планарних поверхонь та мікроволокон через ковалентне прищеплення наношару поліакрилової кислоти за вільно-радикальним механізмом. Після прищеплення наношарів гідрофобна поверхня поліпропілену набуває гідрофільних властивостей, що підтверджено зміною вільної поверхневої енергії на планарних поверхнях і зміною величини водоутримання мікроволокнами до та після модифікування. У разі використання для армування альгінат-желатинового гідрогелю модифікованих мікроволокон (1 % в гідрогелі) досягається значне (на 100 %) підвищення його механічних властивостей.
 • Item
  Дослідження впливу вмісту рослинної олії на властивості полімерних композитних матеріалів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Чобіт, М. Р.; Васильєв, В. П.; Панченко, Ю. В.; Chobit, M.; Vasylyev, V.; Panchenko, Yu.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Під час виконання цієї роботи подано оцінювання можливості використання великої кількості (щодо маси наповнювача) відходів харчової промисловості для модифікування мінеральних наповнювачів та пластифікації полімерів, їх подальшого застосування для одержання наповнених полімерних композитів, а також визначення впливу модифікованих наповнювачів на фізико-механічні властивості таких полімерних композитів. У роботі досліджено одержання та властивості композитів на основі поліетилену низької щільності та поліефірної смоли, наповнених немодифікованою крейдою та крейдою, модифікованою відпрацьованою соняшниковою олією. Продемонстровано влив вмісту модифікатора на властивості композитів.
 • Item
  Дослідження блокової полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату у присутності полівінілпіролідону та мінерального наповнювача на основі оксидів кремнію та алюмінію
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Дудок, Г. Д.; Дзяман, І. З.; Семеген, Р. І.; Семенюк, Н. Б.; Скорохода, В. Й.; Dudok, H.; Dziaman, I.; Semegen, R.; Semenyuk, N.; Skorokhoda, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено закономірності одержання в блоці пористих композитів на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності мінерального наповнювача – “медичного” скла на основі оксидів кремнію та алюмінію. Встановлено вплив природи, кількості та розміру частинок неорганічного наповнювача, температури, ініціатора на швидкість полімеризації та “граничне” перетворення мономера. Отримані результати використовуватимуться для вдосконалення технології одержання остео- пластичних пористих композитів.
 • Item
  Influence of metal-containing polymer-silicate filler on the technological properties of polypropylene
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Масюк, А. С.; Катрук, Д. С.; Левицький, В. Є.; Бойко, М. В.; Куліш, Б. І.; Masyuk, A.; Katruk, D.; Levytskyi, V.; Boiko, M.; Kulish, B.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Виявлено вплив Ni-вмісного полімерсилікатного наповнювача на технологічні властивості поліпропілену. Встановлено, що введення силікатних наповнювачів, які модифіковані полівініловим спиртом, змінює характер кривих течії розплавів поліпропілену, зокрема спостерігається підвищення в’язкості та зміщення області аномальної в’язкості. Виявлено зміну термомеханічних кривих поліпропілену під дією модифікованих силікатних наповнювачів. Зазначено, що композиційні матеріали на основі поліпропілену і модифікованого силікатного наповнювача характеризуються зменшеним показником текучості розплаву, зменшеними значеннями технологічної усадки та дещо збільшеним водопоглинанням.
 • Item
  Дослідження кінетики прищепленої полімеризації у тонкому шарі 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Мельник, Ю. Я.; Кос, П. О.; Суберляк, О. В.; Melnyk, Yu.; Kos, P.; Suberlyak, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Досліджено кінетику полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у тонкому шарі. Побудовано екзотерми реакції (ко)полімеризації в масі. Визначено порядок реакції за ініціатором, мономером і полімером та виведено математичну залежність сумарної швидкості прищепленої кополімеризації ГЕМА до ПВП. Визначено залежність кількості ПВП, що бере участь у реакції прищепленої полімеризації від його концентрації в композиції, природи та концентрації ініціатора і температури процесу.
 • Item
  Дослідження впливу модифікованих похідними поліетиленаміногуанідину наповнювачів на властивості композитів на основі поліпропілену
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Баштаник, П. І.; Терещук, М. М.; Янова, К. В.; Bashtanyk, P.; Tereshchuk, M.; Yanova, K.; Український державний хіміко-технологічний університет; Ukrainian State University of Chemical Technology
  Властивості наповнених полімерних композицій значною мірою залежать від природи і поверхневих властивостей наповнювачів, зокрема, базальтового волокна. Вперше показана можливість модифікації поверхні базальтового волокна комерційним полігексаметилен- гуанідингідрохлоридом та некомерційними полідіетиленаміногуанідинами – апретами. Встановлено залежність крайового кута змочування та адгезійної міцності в системі “термопласт – волокно” від типу апрету. Визначено оптимальний тип апрету-полідіетилена-міногуанідин-карбонат. Оцінено його вплив на механічні та теплофізичні властивості базальтопластиків на основі поліпропілену.
 • Item
  Quantum-chemical modeling of the chemistry process of the zinc sulfide and zinc selenide films synthesis
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Созанський, М. А.; Стаднік, В. Є.; Шаповал, П. Й.; Курило, О. П.; Гумінілович, Р. Р.; Sozanskyi, M.; Stadnik, V.; Shapoval, P.; Kurylo, O.; Guminilovych, R.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проведено квантово-хімічне моделювання процесу синтезу ZnS та ZnSe у водних розчинах. Змодельовано синтез ZnS утворенням проміжних комплексних форм Zn(II) з тринатрій цитратом, натрій гідроксидом та парою амоній гідроксиду з гідразин гідратом. Під час синтезу ZnSe використано лише натрій гідроксид. Встановлено, що цей процес проходить через декілька проміжних стадій з утворенням перехідних реакційноздатних комплексів. На основі отриманих даних побудовано енергетичні діаграми стадій та здійснено порівняння процесів синтезу ZnS і ZnSe з різними комплексоутворювальними реагентами. Методом хімічного синтезу отримано плівки ZnS та ZnSe з водного розчину солі цинку, комплексоутворювального та халькогенізуючого реагентів. Рентгенофазовим аналізом підтверджено утворення цільових сполук, а також формування ZnO під час синтезу плівок ZnS з використанням амоній гідроксиду і гідразин гідрату.
 • Item
  Processing of selected properties of extruded recycled plastics
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Гарбач, Т.; Дулебова, Л.; Garbacz, T.; Dulebova, L.; Люблінська політехніка; Технічний університет Кошице; Lublin University of Technology; Technical University of Kosice
  Метою дослідження є аналіз фізичних властивостей та морфології вторинної полімерної сировини. Досліджено фізико-механічні властивості зразків первинного та вторинного полівінілхлориду (ПВХ), зокрема міцності під час розтягування, відносного видовження, ударної міцності та твердості. Також досліджено усадку отриманих зразків та їх структуру. Зразки композицій з вторинної сировини одержували методами екструзії та пресування. Встановлено вплив вмісту пороутворювача на показник текучості розплаву та мікро- і макроструктуру одержаних матеріалів.
 • Item
  Оцінка за допомогою CFD-моделювання ефективності змішування з використанням обертового сегмента циліндр
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Гайдос, І.; Слота, Я.; Сікора, Я.; Красінський, В.; Gajdoš, I.; Slota, J.; Sikora, J.; Krasinsky, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Технічний університет Кошице; Люблінська політехніка; Lviv Polytechnic National University; Technical University of Košice; Lublin University of Technology
  Введення нового обертового сегмента циліндра (ОСЦ) в конструкцію одношнекового екструдера істотно змінює кінематику руху в екструдері. Основна мета включення ОСЦ у конструк- цію одношнекового екструдера – підвищення продуктивності та ефективності змішування. Для оцінювання трьох типів геометрії ОСЦ здійснено комп’ютерний аналіз (САЕ) за допомогою програмного забезпечення ANSYS POLYFLOW®. Оцінювання трьох різних геометрій ОСЦ у двох різних станах руху (обертання паралельно з шнеком і обертання назустріч шнеку) дала детальну інформацію про явища течії, що виникають у розплавленому полімері під час проходження через ОСЦ. CFD-моделювання течії розплаву в одношнековому екструдері дає змогу аналізувати різні умови переробки, геометрію шнека і навіть складні кінематичні пари, такі як шнек-ОСЦ.
 • Item
  Effective techniques for bio-coal briquettes production
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Кіндзера, Д. П.; Госовський, Р. Р.; Атаманюк, В. М.; Гнатів, З. Я.; Kindzera, P.; Hosovskyi, R.; Hnativ, Z.; Atamanyuk, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Виробництво біо-вугільних брикетів дає змогу утилізувати низькосортне вугілля та значну кількість сільськогосподарських залишків, підвищити теплотворну здатність брикетів та поліпшити їх хімічні та фізичні характеристики. Дослідження спрямовані на розроблення технологічної схеми, яка дає змогу зменшити енергетичні затрати виробничих ліній композиційного палива та виробляти біо-вугільні брикети належної міцності. Досліджено вплив висоти стаціонарного шару на кінетику фільтраційного сушіння вугілля та біомаси соняшника. Оптимальні параметри для проведення процесу визначено для біомаси соняшника: температура теплового агента 353 К; швидкість теплового агента 1,66 м/с; висота стаціонарного шару 120.10-3 м та для вугілля: температура теплового агента 318 К; перепад тисків 5886 Па; висота стаціонарного шару 75.10-3 м. Органічну зв’язуючу речовину отримано обпалюванням деревинної біомаси. Розроблено технологічну схему, яка дає змогу зменшити енергетичні затрати виробничих ліній використанням фільтраційних сушарок для сушіння вугілля та біомаси соняшника та виробляти біо-вугільні брикети належної міцності, змішуючи органічну зв’язуючу речовину з біомасою, що пройшла попередню переробку.
 • Item
  Проблеми утилізації відходів фармацевтичної галузі (Огляд)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Попович, О. Р.; Вронська, Н. Ю.; Ятчишин, Ю. Й.; Мальований, М. С.; Popovych, O.; Vronska, N.; Yatchyshyn, Yu.; Malovanyy, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено огляд технологій утилізації і переробки медичних відходів. Розглянуто класифікації фармацевтичних і медичних відходів та способи зниження впливу відходів фармацевтичної галузі на довкілля. Проаналізовано вплив медичних відходів на довкілля. Із збільшенням лікарських препаратів в усіх країнах світу зростає і можливість потрапляння медичних та фармацевтичних відходів у навколишнє середовище та водні об’єкти, тому вирішення цієї проблеми є надзвичайно актуальним. Наведено блок-схему утилізації протермінованих лікарських препаратів.
 • Item
  Дослідження впливу ступеня подрібнення та природи полярних розчинників на ефективність вилучення олії з рослинної сировини екстракційним методом
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2020-02-24) Глуханюк, А. Р.; Кузьмінчук, Т. А.; Чижович, Р. А.; Семенишин, Є. М.; Іващук, О. С.; Hlukhaniuk, A.; Kuzminchuk, T.; Chyzhovych, R.; Semenyshyn, Ye.; Ivashchuk, O.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті наведено результати експериментальних досліджень процесу екстракції рослинної олії із сої та ріпаку у стаціонарному шарі в апараті Сокслета. Як екстрагенти використано полярні розчинники: хлористий метилен та етанол. Досліджено вплив ступеня подрібнення частинок рослинної сировини на вихід екстрагованої олії. Встановлено вплив розчинників на ефективність процесу. Результати кількісного аналізу подано у вигляді графічних залежностей з наявністю основних параметрів процесу. Наведено графічні залежності зміни концентрації олії в об’ємі розчинника зі збільшенням тривалості процесу та виходу цільового продукту від зміни розміру сепарованих фракцій.