Інформаційні системи та мережі. – 2004. – №519

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

Статті, вміщені у віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – № 519 : Інформаційні системи та мережі / відповідальний редактор В. В. Пасічник. – 351 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Модифікований генетичний алгоритм та його програмна реалізація
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Шестакевич, Т. В.; Коссак, Б. О.
  Розглянуто основні означення та положення теорії еволюційних алгоритмів. Описано теоретичне підгрунтя модифікованого генетичного алгоритму, розглянуто його програмну реалізацію. Запропоновано тестові приклади для перевірки роботи алгоритму. Наведено застосування алгоритму для модельної задачі-оптимізації вирощування пеніциліну. The basis of evolutionary algorithms theory is considered in this paper. A theoretical background of modified genetic algorythm is described and its program realization is considered. The test examples are proposed to check the program. The implementation of genetic algorithm is proposed - the task of pénicillium growing is considered.
 • Item
  Інтелектуальна система надання соціальних допомог та прогнозування кількості малозабезпечених сімей
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Шевчук, А. П.
  Описано контекстну схему, принцип та результати функціонування інтелектуальної системи надання соціальних допомог та запропоновано метод прогнозування кількості малозабезпечених сімей. The conceptual schema, principles and result of functioning of the intellectual decision support system which determines the amount of payments and recipients of social help is described in this article and the method of prognostication of amount of families of scanty means is offered.
 • Item
  Подання та опрацювання невизначеностей у геоінформаційних системах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Шаховська, Н. Б.; Сєров, Ю. О.
  Проаналізовано проблеми, що виникають під час опрацювання даних у геоінформаційних системах. Наведено структури даних геоінформаційної системи та основні задачі, які повинна розв’язувати система. Проаналізовано методи збільшення інформативності геоінформаційних систем. Уведено узагальнений тип невизначеності. Main problems in data analisys in geosystems are described. The data structure of geoinformation system is designed and main aims are overviewed. Geoinformational system effectiveness increasing methods are analized. The uncertainties in input data are described.
 • Item
  Інтелектуальний сервіс багатокористувацького доступу до Інтернет
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Тарасов, Д. О.; Симоненко, С. В.
  Розглянуто питання створення інтелектуального сервісу багатокористувацького доступу до Інтернет. Основними завданнями інтелектуального сервісу багатокористувацького доступу є забезпечення анонімної роботи користувачів локальної мережі з Web-сайтами, фільтрації HTTP контента, облік та оптимізація використання трафіка. The research considers the problems of providing multiuser access to the Internet. The main purposes of article is a providing of anonymous work for local net users of web sites, filtering of HTTP content, traffic usage calculation and optimization.
 • Item
  Роль інформації в управлінні ризиками прийняття рішень
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Рішняк, І. В.
  Розглянуто роль інформації у зменшенні невизначеності та прийнятті якісних рішень. Аналізуються форми адекватності, міри та характеристики інформації. In the article the role of information in reduction of vagueness and acceptance of high-quality décisions is considered. The forms of adequacy, measure and description of information are analysed.
 • Item
  Класифікація елементів моделі системи прийняття рішень на підприємстві
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Пелещишин, О. П.
  Розглянуто проблеми класифікації елементів моделі системи прийняття рішень на підприємстві на основі ієрархічного процесу прийняття рішень. This paper considers main problems of enterprise decision system elements classification based on hierarchical model of decision process.
 • Item
  Комплексна інформаційна система "студмістечко"
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Пелещишин, А. М.; Корнилюк, В. М.
  Розроблено проект інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень у сфері управління студентським містечком. Основною метою діяльності системи є забезпечення оперативного доступу до актуальної інформації про поточний стан студентського містечка, автоматизувати роботу із створення різноманітних звітів про діяльньїсть студмістечка, надавати інформацію у вигляді, зручному для оперативного та стратегічного планування діяльності студмістечка. Project of the intellectual system of support of acceptance of decisions in the field of management of campus. Primary purpose of system activity there is providing an efficient access to the actual information about the current state of the campus, to automatize work on creation of various reports on the campus activity, to give information as comfortable for the efficient and strategic planning of campus activity.
 • Item
  Інтелектуальна система аналізу слабоструктурованих Веб-ресурсів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Пелещишин, А. М.; Жежнич, П. І.; Сєров, Ю. О.
  Розглянуто актуальну проблему створення інтелектуальної системи аналізу слабоструктурованих Веб-ресурсів, призначеної для знаходження, видобування, структуризації інформації з слабоструктурованих джерел та подальшому аналізі видобутої інформації (проведення Web mining). Система складається з трьох підсистем: сканування Веб-ресурсів і потрібних даних, видобування структурованої інформації, аналітичної обробки інформації. This paper considère information about Intelligent system Web-resource analyzing developing. Intelligent system Web-resource analyzing must solve problems of finding relevant documents, information extraction and informational retrieval. System consist of three subsystems: useful data finding and retrieving, structured information extraction, information analytic processing.
 • Item
  Методи визначення та оптимізації тематики сайту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Пелещишин, А. М.
  Розглянуто проблеми визначення та оптимізації тематики Веб-сайту з огляду на його популярність та інші критерії ефективності. Запропоновано підхід до вирішення проблеми, що базується на запитах до пошукових машин. This paper considers main problems of web site thematic definitions and optimization. Some approaches to resolve these problems are proposed.
 • Item
  Кафедра інформаційних систем та мереж дослідження ефективності використання дерев прийняття рішень для прогнозування діагнозу в медицині
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Нікольський, Ю. В.; Щербина, Ю. М.
  Проаналізовано результати застосування дерев рішень, побудованих за алгоритмом С 4.5, з точки зору оцінки їх ефективності для прогнозування діагнозу певного кардіологічного захворювання. Досліджено вплив способу вибору даних на якість прогнозу. The analysis the results of application the decisions trees for constructing an algorithm C 4.5 for forecasting the diagnosis of some cardiological disease is carried out. The influence of a way to choice the data on quality of the forecasting is researched.
 • Item
  Моделі даних у структурах, що трансформуються
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Нікольський, Ю. В.
  Запропоновано підходи до моделювання інформаційних об’єктів при побудови інформаційної інтелектуальної системи прийняття рішень з врахуванням специфіки інформації, яка вимагає трансформацій структури анкети як первинного носія інформації. Такі трансформації можуть виконуватись в процесі накопичення інформації Для уникнення втрат інформації та забезпечення інтеграції даних пропонується використати спеціальне подання структури даних, у вигляді анкет обстеження пацієнтів. Інформаційна модель структури анкети описана спеціальною мовою. The approach to modeling the information objects for intelligent making décisions information system is proposed. The structure of the data in such system could be transformed. The transformations would be made at the time of accumulation the information. To avoid the missing of information the spécial expressing of the information structure is used. The information model of the structure is described by means of the spécial language.
 • Item
  Побудова Internet-системи служби працевлаштування
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Литвин, В. В.; Герман, М. Г.
  Розглянуто основні принципи побудови інтелектуальної Internet-системи служби працевлаштування за допомогою логічного виведення на основі продукційних правил. Описано проблеми сучасного ринку праці України та варіанти їх вирішення. In this paper the problems of informative design of activity of placement service are explored Basic principles of functioning of the systems of service of employment are considered. The special attention is spared them to the informative filling, to construction of depositories of data for support of processes of acceptance of decisions.
 • Item
  Моделювання процесу збирання та подання ієрархічно організованої інформації на прикладі спостережень за імунологічними пацієнтами
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Лещинський, Є. Я.
  Розглянуто проблематику створення інформаційної інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень для предметної галузі з ієрархічною організацією інформації. Задача розглядається на прикладі імунологічних досліджень при скринінговому обстеженні пацієнтів. Значну увагу приділено етапам збирання інформації та її подальшого подання. Проаналізовано реальні дані, отримані з анкет спостереження за пацієнтами. Запропоновано варіант практичної реалізації моделі збирання даних, яка враховує специфіку ієрархічної організації інформації у досліджуваній предметній області. Problems of creation the informational intellectual system for decision-making support for objective sphere with hierarchical structure of the information are considered. The problem is investigated on immunological observation during examining of patients. Meaningful attention is paid for phase of gathering the information and it’s further representation. Analysis of the real data obtained from questionnaire of observation for patients is done. Practical achievements of the model of gathering the data, which take into consideration features of hierarchical structure of the information in concerned sphere, are offered.
 • Item
  Система вибору оптимальних даних до регулювання перетоку електроенергії на експорт
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Кравець, Р. Б.; Шаховська, Н. Б.; Продан, А. Р.
  Розглянуто проблеми вибору оптимального телевиміру ТЕС на основі методу МГУА. Described main problems of optimel teletype choise based on MGCA.
 • Item
  Інтелектуальна система підтримання прийняття рішень для служби швидкої допомоги
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Кравець, Р. Б.; Скребець, Ю. В.
  Описується інтелектуальна система підтримання прийняття рішень для служби швидкої медичної допомоги (м. Львів). Система використовує базу правил, яка формується інтелектуальною компонентою. Компонента використовує модифікований метод побудови дерева рішень, та виведення на основі нього. Запропоновано опис та реалізацію нового способу зменшення кількості значущих правил у базі знань. In this paper describe author decision support system (DSS) for ambulance service (Lviv). DSS uses a knowledge base (a base of some rules) that is with intelligent component built. The component make decision tree (new supposed technique) and uses it for prediction. Under consideration are new efficient technique for building a knowledge base and an achievement with small count of rules in base.
 • Item
  Ігровий метод адаптивної маршрутизації комп'ютерних мереж
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Кравець, П. О.; Корбачев, І. І.
  Запропоновано ігровий метод адаптивної маршрутизації комп’ютерних мереж з локальним обміном інформацією. Виконано комп’ютерне моделювання роботи ігрового методу для різних значень його параметрів. lt is offered a game method of computer networks adaptive routing with local information interchange. Computer modelling work of a game method for différent values of his parameters is executed.
 • Item
  Інтелектуальна система опрацювання ставок в букмекерській конторі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Кісь, Я. П.; Лаврешин, Є. В.
  Розглянуто методи побудови інтелектуальної системи прийняття рішень для букмекерської контори. This paper is devoted to the solving task of prediction the results of sport events.
 • Item
  Усунення неоднозначності в текстових інформаційних ресурсах на морфолого-синтаксичному рівні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Катренко, С. А.; Демська-Кульчицька, О. М.
  Морфолого-синтаксичний аналіз є одним з рівнів аналізу тексту. Як було зазначено багатьма дослідниками у цій галузі, цей аналіз не є тривіальним, особливо для флективних мов. Ця стаття подає підхід, що застосовувався для зняття неоднозначності на морфолого-синтаксичному рівні для української мови. Окрім цього, також описано існуючі підходи для здійснення морфолого-синтаксичного аналізу. The parts-of-speech tagging (PoS) is one of the levels of text analysis. As it has been pointed out by the researchers in this field, the PoS tagging is not a trivial task. It is especially true when considering the languages with rich morphology. This paper thus presents the approach taken to perform parts-of-speech disambiguation for Ukrainian. Besides this, the variety of approaches to PoS disambiguation proposed so far is also discussed.
 • Item
  Проблеми впровадження та використання електронного документообігу в інформаційних системах
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Катренко, А. В.; Чаплига, В. М.
  Розглянуто проблеми впровадження електронного документообігу та його особливості в консалтингових компаніях, сформульовано основні задачі систем електронного документообігу, виділено основні фактори, які необхідно враховувати при виборі системи, запропоновано їх загальну класифікація, проаналізовано особливості конкретних систем та розроблено рекомендації щодо вибору системи електронного документообігу залежно від поставлених вимог. This paper focuses on problems of Electronic data interchange (EDI) and its usage in consalting companies. The main tasks of EDI and the most important factors which one has to take into account while choosing a system are formulated. It is also given a system classification and the peculiarities of specific systems are analyzed. Finally, the recommendations towards the choice of an EDI system with respect to the requirements are presented.
 • Item
  Системні аспекти синтезу процедур прийняття рішень на грунті методу розгалужень та меж
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004) Катренко, А. В.
  Досліджено системні аспекти та особливості синтезу процедур прийняття рішень залежно від особливостей навколишнього середовища та вимог до остаточного рішення Запропонована загальна схема алгоритму, що базується на методі розгалужень та меж. Розроблено рекомендації до синтезу конкретних варіантів алгоритмів. This paper presents an overview of system aspects and the peculiarities of decision support procedures synthesis depending on the peculiarities of environment and requirements to the final decision. The common algorithm scheme based on branch-and-bound method is proposed. In addition, the recommendations to the synthesis specific algorithms are presented.