Energy Engineering and Control Systems. – 2021. – Vol. 7, No. 2

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/60135

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2015 року.

Energy Engineering and Control Systems = Енергетика та системи керування : науковий журнал / Lviv Politechnic National University ; editor-in-chief Yevhen Pistun. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. – Volume 7, number 2. – Р. 79–162.

Зміст


79
87
97
103
111
117
126
136
144
152
161

Content (Vol. 7, No 2)


79
87
97
103
111
117
126
136
144
152
161

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 11
 • Thumbnail Image
  Item
  Investigation of ultrasonic flowmeter error in distorted flow using two-peaks Salami functions
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Матіко, Федір; Роман, Віталій; Матіко, Галина; Ялінський, Дмитро; Matiko, Fedir; Roman, Vitalii; Matiko, Halyna; Yalinskyi, Dmytro; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Наведено результати досліджень додаткової похибки ультразвукових витратомірів (УЗВ), спричиненої спотворенням профілю швидкості потоку. Координати розташування хордових акустичних каналів (АК) обчислено для 1–6 АК за допомогою різних числових методів інтегрування: Гаусса (Гаусса – Лежандра, Гаусса – Якобі), Чебишева (рівновіддалене розміщення АК), методу Westinghouse, методу OWICS (Optimal Weighted Integration for Circular Sections). Це дало можливість реалізувати рівняння витрати багатоканального УЗВ та оцінити додаткову похибку УЗВ за різного розміщення АК. Значення середньої швидкості потоку вздовж кожного АК визначено розрахунково на основі профілю швидкості потоку в поперечному перерізі ВТ. Для обчислення профілю швидкості спотвореного потоку, сформованого типовими місцевими опорами, використано чотири двоядерні функції швидкості Саламі. За результатами дослідження додаткової похибки УЗВ в умовах спотвореного потоку розроблено рекомендації щодо вибору кількості акустичних каналів УЗВ та застосування методів визначення координат розташування акустичних каналів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Resources for structural optimization of gas-hydrodynamic measuring transducers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Пістун, Євген; Матіко, Галина; Крих, Ганна; Pistun, Yevhen; Matiko, Halyna; Krykh, Hanna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано та обґрунтовано ресурси структурного синтезу схем газогідродинамічних дросельних перетворювачів для вимірювання фізико-механічних параметрів плинних середовищ. Такі ресурси, як: кількість дроселів у схемі та їх компонування; тип дросельних елементів; вимірювальні канали із певним типом вихідного сигналу; режим живлення вимірювального перетворювача, можуть бути інтегровані в проєктування вимірювального перетворювача конкретного параметра. Для формування можливих структур дросельних схем, зокрема, запропоновано математичний апарат на основі теорії множин та комбінаторного аналізу, для формування множини вимірювальних каналів – на основі теорії графів. Наведено приклади, які демонструють можливості побудови різних схем вимірювальних перетворювачів за допомогою розглянутих ресурсів структурного синтезу. Запропоновані ресурси є засобами структурно-параметричної оптимізації для створення газогідродинамічних вимірювальних перетворювачів із оптимальними характеристиками.
 • Thumbnail Image
  Item
  Algorithm for calculating flowrate of fluid energy carrier for flowmeter based on standard long radius nozzle
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Лесовой, Леонід; Матіко, Федір; Майданович, Ірина; Lesovoy, Leonid; Matiko, Fedir; Maidanovych, Iryna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розроблено нове рівняння та алгоритм для безітераційного розрахунку витрат плинного енергоносія для витратоміра змінного перепаду тиску на основі еліпсного сопла. Це рівняння містить у неявному вигляді три вкладені ітераційні цикли обчислення витрат. За результатами порівняння значень витрат, отриманих за розробленим безітераційним алгоритмом, зі значеннями витрат, одержаними за стандартизованим ітераційним алгоритмом, встановлено, що запропонований безітераційний алгоритм забезпечує точність обчислення витрат, визначену вимогами стандарту ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009. Отже, запропоновані рівняння та алгоритм обчислення витрати можуть застосовуватись у витратомірах на основі стандартного еліпсного сопла як для технологічного, так і для комерційного обліку плинних енергоносіїв. Використання розробленого алгоритму дає можливість пришвидшити розрахунок витрати енергоносія за допомогою мікропроцесорних контролерів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Simulation of pressurized water reactor to find the best control solution
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Петік, Тая; Ватаман, Вікторія; Беглов, Костянтин; Petik, Taia; Vataman, Viktoriia; Beglov, Konstantin; Державний університет “Одеська політехніка”; Odessa Polytechnic State University
  Оскільки одночасно неможливо контролювати всі технологічні й теплові параметри роботи ядерного реактора, розроблено вертикально розподілену модель управління цим реактором, що дає змогу визначити аксіальний офсет та проаналізувати поведінку теплових і нейтронно-фізичних процесів окремих зон активної зони у разі борного регулювання і переміщення стрижнів, а також регулювати потужність ядерного реактора. Для десяти вертикально розподілених зон проаналізовано нейтронні й теплові процеси в активній зоні реактора, а також зміну аксіального офсету під час скидання навантаження реактора під впливом переміщення стрижнів та збільшення концентрації борної кислоти. Мета цієї публікації полягає у розробленні вертикально розподіленої моделі об’єкта та використанні інформаційної технології для знаходження найкращого рішення щодо управління водо-водяним енергетичним реактором.
 • Thumbnail Image
  Item
  Multiplicity of overvoltages during arc single phase earth faults in 35 kV electrical grids
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Бахор, Зіновій; Яцейко, Андрій; Ференсович, Роман; Bakhor, Zinoviy; Yatseiko, Andriy; Ferensovych, Roman; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Об’єктом дослідження є дугові перенапруги під час однофазних замикань на землю у розподільних електричних мережах 6–35 кВ. Розвиток розподільних електричних мереж 35 кВ пов’язаний із будівництвом нових повітряних і кабельних ліній і призводить до зміни ємнісного струму замикання на землю мережі, що впливає на кратність перенапруг у розподільних електричних мережах під час однофазних замикань на землю. Наведено результати дослідження перенапруг за допомогою цифрового моделювання під час дугових однофазних замикань на землю в електричній мережі 35 кВ за різних режимів роботи нейтралі: коли нейтраль ізольована, заземлена через дугогасний реактор, заземлена через резистор. За результатами досліджень розроблено математичну модель, яка дає змогу досягати максимальних очікуваних кратностей перенапруг в електричних мережах 35 кВ під час однофазних замикань на землю. Це дає змогу уже на етапі передпроєктних робіт розвитку таких електромереж приймати рішення стосовно оптимальних заходів, спрямованих на захист ізоляції електроустаткування з урахуванням очікуваних величин перенапруг.
 • Thumbnail Image
  Item
  Switching overvoltages protection of power electronics converters with gate turn-off thyristors
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Федів, Євген; Сівакова, Ольга; Лисяк, Владислав; Корчак, Михайло; Fediv, Yevhen; Sivakova, Olha; Lysiak, Vladyslav; Korchak, Mykhailo; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  За допомогою розроблених моделей у середовищі візуального програмування “Simulink” пакета прикладних програм “Matlab” із використанням бібліотек “SimPowerSystem” та “Simscape Electrical” здійснено порівняльний аналіз способів та технічних засобів для обмеження комутаційних перенапруг у силових перетворювачах струму, які керовані відмиканням двоопераційних тиристорів. Вибір конкретного засобу обмеження є індивідуальним для кожного перетворювача і залежить від багатьох факторів – потужності перетворювача, вольт-амперних характеристик тиристорів, параметрів мережі живлення тощо. Дослідження показали, що найефективнішим захистом від імпульсів напруги з малою тривалістю та значною амплітудою є застосування обмежувальних діодів “Transient Voltage Suppressors”, дія яких ґрунтується на використанні явища лавинного пробою на проміжку часу режиму відмикання тиристора.
 • Thumbnail Image
  Item
  Enhancing safety and reliability of electric power supply to consumers through safe electricity networks of up to 1 kV
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Шелех, Юрій; Сабат, Мирослав; Лисяк, Владислав; Паращук, Лідія; Shelekh, Yurii; Sabat, Myroslav; Lysiak, Vladyslav; Parashchuk, Lidija; Національний університет “Львівська політехніка”; Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Lviv Polytechnic National University; Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
  Запропоновано електричну мережу, що дає змогу підвищити рівень електробезпеки, а також усунути однофазні пошкодження електричної мережі без відключення споживача електричної енергії. Застосування мережі не потребує великих вкладень. Продемонстровано технічну можливість упровадження електроустановки зі значеннями напруги в аварійному режимі на провідних деталях, що не перевищують допустимих значень для нормального режиму. Додатковою перевагою пропонованого технічного рішення є незмінність напруги на виводах споживача, що дає йому змогу нормально працювати в аварійному режимі електроустановки.
 • Thumbnail Image
  Item
  Energy efficiency of modernization of translucent building envelope structures
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Бурмака, Віталій; Тарасенко, Микола Григорович; Козак, Катерина Миколаївна; Бурмака, Олександр; Сабат, Наталія; Burmaka, Vitalii; Tarasenko, Mykola; Kozak, Kateryna; Burmaka, Oleksandr; Sabat, Nataliia; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Ternopil Ivan Puluj National Technical University; Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
  Дослідження спрямоване на визначення енергоефективності використання світлопрозорих зовнішніх огороджувальних конструкцій (СЗОК) із різними світлотехнічними та теплотехнічними параметрами. Також розглянуто доцільність заміни СЗОК на сучасніші із більшим термічним опором та меншим коефіцієнтом відносного проникнення сонячної радіації (КВПСР). Здійснено порівняння із урахуванням впливу параметрів СЗОК на споживання електроенергії в офісному приміщенні та компенсацію втрат теплової енергії, а також її економію за рахунок надходження сонячного випромінювання протягом опалювального періоду, видалення надлишкового тепла упродовж охолоджувального періоду та економію електроенергії за рахунок використання денного світла. Встановлено, що, попри меншу площу засклення і світлопропускні характеристики варіанта № 3 (профіль Veka Softline 82 зі склопакетом 4Solar-16Ar-4-12Ar-4і), економія у разі заміни конфігурації СЗОК № 1 на № 3 забезпечує економію енергії від 31,7 (кВт×год)/рік, якщо площа СЗОК 0,5 м 2, до 419,5 (кВт×год)/рік за 6 м2, а у разі заміни варіанта № 2 на № 3 – від 24,7 за 0,5 м2 до 397,2, якщо площа СЗОК 6 м2. Це дає можливість визначати енергетичну та економічну доцільність модернізації СЗОК із установленням металопластикових конструкцій із різними світлотехнічними та теплотехнічними параметрами.
 • Thumbnail Image
  Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал EECS
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01)