Юридичні науки. – 2015. – № 824

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розроблення наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей. Матеріали публікуються у послідовності їх надходження.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 824. – 468 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 76
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Юридичні науки" № 824
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Зміст до Вісника "Юридичні науки" № 824
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Родові та видові ознаки підкупу, у зв’язку з реалізацією виборчих прав, за кримінальним законодавством України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Якимова, С. В.
  Досліджено підкуп виборця, учасника референдуму як окремий вид підкупу. Його особливості визначаються специфікою виборчого процесу. Акцентується увага на видових ознаках підкупу виборця, учасника референдуму та, зокрема, у зв’язку з наявністю завуальованої форми вчинення діяння, матеріальних критеріїв визначення предмету неправомірної вигоди тощо. Узагальнено, що знання родових та видових ознак підкупу виборця, учасника референдуму сприятиме адекватній кримінально-правовій оцінці даного виду підкупу, подальшому удосконаленню положень кримінального законодавства України. Исследован подкуп избирателя, участника референдума как отдельный вид подкупа. Его особенности определяются спецификой избирательного процесса. Акцентируется внимание на видовых признаках подкупа избирателя, участника референдума и в частности, в связи с наличием завуалированной формы совершения деяния, материальных критериев определения предмета неправомерной выгоды и др. Обобщено, что знание родовых и видовых признаков подкупа способствует адекватной уголовно- правовой оценке этого вида подкупа, дальнейшему усовершенствованию положений уголовного законодательства Украины. In the article the bribery of a voter's referendum as a separate bribery. Its features are determined by the specifics of the process. The attention paid to the specific features of bribing voters, by referendum, and in particular due to the presence zavualovanosti form an action, tangible criteria definition of illegal benefit others. Overview, knowledge of generic and specific features of bribing a voter's referendum will promote adequate criminal-legal assessment of this type of giving further improvement of the criminal legislation of Ukraine.
 • Item
  Судова експертиза споживчих товарів під час розслідування кримінальних справ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Сибірна, Р. І.; Сибірний, А. В.; Хомів, О. В.
  Проаналізовано місце і роль судово-товарознавчих експертиз під час розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних з фальсифікацією споживчих товарів. Кількісне і якісне оцінювання основних характеристик споживчих товарів використовується для порівняння з базовими значеннями показників з метою вирішення основних задач судово-товарознавчої експертизи. Проанализированы место и роль судебно-товароведческих экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с фальсификацией потребительских товаров. Количественная и качественная оценка основных характеристик потребительских товаров используется для сравнения с базовыми значениями показателей с целью решения основных задач судебно-товароведческих экспертиз. Analyzed the place and role of judicial and merchandising expertise in the investigation of criminal cases involving counterfeiting of consumer goods. Quantitative and qualitative assessment of the main characteristics of consumer goods used for comparison to the reference indicators for the purpose of solving the basic problems of forensic merchandising expertise.
 • Item
  Історико-правовий аналіз спростування підозри (обвинувачення) в контексті реалізації функції захисту у кримінальному провадженні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Римарчук, Г. С.; Сорока, С. О.
  Наведено результати історико-правового дослідження однієї з форм реалізації функції захисту у кримінальному провадженні, а саме спростування підозри (обвинувачення). Акцент ставиться на поєднання ретроспективного досвіду адвокатури та обвинувачення з виокремленням основних елементних складових формування процесу спростування у кримінальному провадженні. Наведены результаты историко-правового исследования одной из форм реализации функции защиты в уголовном производстве, а именно опровержения подозрения (обвинения). Акцент ставится на сочетании ретроспективного опыта адвокатуры и обвинения с выделением основных элементных составляющих формирования процесса опровержения в уголовном производстве. The article is devoted to the historical legal research of a specific form of criminal protection meaning refutation of suspicion (accusation). It is accentuated the need of a retrospective experience combination taking into account advocacy and prosecution. Besides, there are emphasized key elements in the formation of the refutation process in criminal proceedings.
 • Item
  Типи жертв злочинів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Марисюк, К. Б.
  Проаналізовано типологію жертв злочинів. Проаналізовано найхарактерніші підходи до типології останніх. Вивчено думки провідних вітчизняних та зарубіжних науковців з цього питання. Підсумовуючи, можна констатувати, що незважаючи на значну різноманітність наведених вище підходів, вони не суперечать та не протиставляються один одному, а, навпаки, доповнюють один одного, з різних сторін характеризуючи такий складний кримінологічний феномен, як жертва злочину. Проанализирована типология жертв преступлений. Проанализированы наиболее характерные подходы к типологии последних. Изучены позиции ведущих отечественных и зарубежных ученых по этому вопросу. Подытоживая, можно констатировать, что не принимая во внимание значительное разнообразие вышеприведенных подходов, они не противоречат и не противопоставляются друг другу, а, наоборот, дополняют друг друга, с разных сторон, характеризуя такой сложный феномен криминологии, как жертва преступления. Summarizing, possible to establish that not having regard to the considerable variety of the above-mentioned approaches, they do not contradict and not matched against each other, and vice versa complement each other, from different parties, characterizing such difficult phenomenon of criminology, as a victim of crime.
 • Item
  Кримінальна процесуальна складова політики держави у галузі протидії злочинам в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кушпіт, В. П.
  З’ясовано місце та роль кримінальної процесуальної політики, як складової політики держави у галузі протидії злочинам. Встановлено засоби реалізації кримінальної процесуальної політики. Визначено завдання кримінальної процесуальної політики у напрямку ефективного забезпечення досягнення цілі покарання. Окреслено перспективи розвитку кримінальної процесуальної політики України в напрямку виконання міжнародно-правових зобов’язань. Определены место и роль уголовной процессуальной политики как составляющей политики в области противодействия преступлениям. Установлены средства реализации уголовной процессуальной политики. Определено задание уголовной процессуальной политики касательно эффективного обеспечения достижения целей наказания. Установлены перспективы развития уголовной процессуальной политики Украины в направлении исполнения международно-правовых обязательств. A place and role of criminal judicial politics are found out in the article, as component politics of the state in industry of counteraction to the crimes. Facilities of realization of criminal judicial politics are set. Defined the tasks of criminal procedure policy to effectively achieve the purpose of punishment. The prospects of development of criminal judicial politics of Ukraine are outlined in direction of implementation of international legal obligations.
 • Item
  Характеристика катування з криміналістичного погляду
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Коваль, М. М.
  Досліджено думки різних науковців щодо елементів криміналістичної характеристики злочину загалом та запропоновано елементи, які можна використовувати при проведенні криміналістичної характеристики катування. Проаналізовано кожний елемент криміналістичної характеристики катування. Исследованы мнения различных ученых относительно элементов криминалистической характеристики преступления в целом и предложены элементы, которые можно использовать при проведении криминалистической характеристики пытки. Проанализирован каждый элемент криминалистической характеристики пытки. We investigated the views of different scientists on the elements of criminological characteristics of crime in general and the proposed elements that can be used during forensic characteristics of torture. It analyzes each element of criminological characteristics of torture.
 • Item
  Тероризм як метод політичної боротьби (політичний тероризм)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Канцір, В. С.
  Досліджено поняття політичного тероризму, що за своєю суттю є суспільно-політичним явищем, яке створює атмосферу тотального страху у населення з метою досягнення певних політико-економічних інтересів. Розкрито особливості цього феномена, проаналізовано причини його виникнення. Исследовано понятие политического терроризма, что по своей сути есть общественно-политическим явлением, которое создает атмосферу тотального страха у населения с целью достижения определенных политико-экономических интересов. Раскрыты особенности этого феномена, проанализированы причины его возникновения. This article is devoted to investigation the subject of terrorism, what is society-political phenomena, that formed the atmosphere of total fear in population with the aim achievement some politic-economical interests. Was been uncovering the peculiarities of this phenomena, was been analyzed causes of its beginnings.
 • Item
  Поняття летентної злочинності та напрями її профілактики
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Гумін, О. М.; Зубач, І. М.
  Наведено уявлення наукового співтовариства щодо питання латентної злочинності, дефініювання латентності. Окрім того, на прикладі статевих злочинів проводиться дослідження факторів приховування такого роду злочинів. І, нарешті, автори доводять необхідність віктимологічної профілактики насильницьких злочинів з огляду на високий рівень їх латентності. Наведены представления научного сообщества по вопросу латентной преступности, дефинирования латентности. Кроме того, на примере половых преступлений исследованы факторы скрытия такого рода преступлений. И, наконец, авторы доказывают необходимость виктимологической профилактики насильственных преступлений, учитывая высокий уровень их латентности. The article highlights the idea that carries a scientific society about the notion of latent crimes, definition of latency. Besides, the examination of concealing factors of such crimes is upheld based on the sample of crimes on sex rimes. And finally, the author affirms the necessity to apply victimological preventive measures against violent crimes considering a high level of their latency.
 • Item
  Заходи виявлення злочинів у сфері інтелектуальної власності, пов’язаних з розповсюдженням контрафактної аудіовізуальної продукції та комп’ютерного забезпечення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Гула, Л. Ф.
  Розглянуто питання щодо виявлення злочинів у сфері інтелектуальної власності, пов’язаних з розповсюдженням контрафактної аудіовізуальної продукції та комп’ютерного програмного забезпечення. Охарактеризовано основні способи вчинення таких злочинів та джерела отримання інформації про них. Окреслено процес виявлення зазначених злочинів, що вчиняються суб’єктами які виготовляють, відтворюють, експортують, імпортують, зберігають чи реалізують зазначену продукцію. Визначено особливості виявлення злочинів, пов’язаних з розповсюдженням контрафактної аудіовізуальної продукції та комп’ютерного програмного забезпечення з використанням глобальної мережі Інтернет. Рассмотрен вопрос относительно выявления преступлений в сфере интеллектуальной собственности, связанных с распространением контрафактной аудиовизуальной продукции и компьютерного программного обеспечения. Охарактеризованы основные способы совершения таких преступлений и источника получения информации о них. Очерчен процесс выявления преступлений, совершаемых субъектами, которые изготовляют, воссоздают, экспортируют, импортируют, хранят или реализуют такую продукцию. Определены особенности выявления преступлений, связанных с распространением контрафактной аудиовизуальной продукции и компьютерного программного обеспечения с использованием глобальной сети Интернет. A question is considered in relation to the exposure of the crimes in the field of intellectual property, related to distribution of audiovisual products of pirate goods and computer software. The basic methods of feasanceof such crimes and source of receipt of information are described about them. The process of exposure of the marked crimes that is accomplished by subjects that make is outlined, recreate, export, import, keep or will realize the marked products. The features of exposure of the crimes related to distribution of audiovisual products of pirate goods and computer software with the use of global network the Internet are certain.
 • Item
  Витоки конституційної ідеології українського державотворення як національного
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Терлюк, І. Я.
  Досліджено витоки конституційної ідеології українського державотворення як національного. Наголошується на тому, що основи такої ідеології в Україні було закладено в середині XVII ст., коли уперше було обґрунтовано потребу в розбудові національної держави тодішніх українців як незалежної, а головно, соборної. Підкреслено, що спроба запровадити монархізм була зумовлена потребою зовнішньої легітимізації цієї держави. Исследованы истоки конституционной идеологии украинской государственности как национальной. Подчеркивается, что основы такой идеологии в Украине заложены в середине XVII в., когда впервые была обоснована необходимость развития национального государства тогдашних украинцев как независимого, и главным образом, соборного. Подчеркнуто, что попытка ввести монархизм была обусловлена необходимостью внешней легитимизации этого государства. We study the origins of constitutional ideology of the Ukrainian state formation as the national one. It is emphasized that the foundations of this ideology in Ukraine was founded in the middle of the XVII century, when on conditions of National Revolution of the Ukrainian people, the necessity of the development of the former Ukrainian national state as an independent, and mainly, sovereign was justified. It is emphasized that the attempt to introduce monarchism was caused by the need of external legitimization of the State.
 • Item
  Функціонування судового процесу в Київській Русі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Стецюк, Б. Р.
  Розглянуто історико-правові аспекти та проаналізовано стадії судового процесу Київської Русі. Значну увагу зосереджено на основних положеннях процесуальних дій під час судових розглядів та важливості встановлення справедливості відносно сторін. Рассмотрены историко-правовые аспекты и проанализированы стадии судебного процесса Киевской Руси. Значительное внимание уделяется основным положениям процессуальных действий во время судебных разбирательств и важности установления справедливости в отношении сторон. The article reveals the historical legal aspects and analyses the stages of judicial proceedings in Kievan Rus’. Much attention is given to the main principles of proceedings during the trial and the importance of the fairness regarding the parties.
 • Item
  Формування національної свідомості як важливого чинника патріотизму у майбутніх працівників правоохоронних органів України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ряшко, О. В.; Ряшко, В. І.
  Розглянуто актуальні проблеми формування національної самосвідомості як важливого чинника патріотизму студентів і курсантів ВНЗ України, майбутніх працівників правоохоронних органів, на яких держава і суспільство покладатиме відповідальність щодо забезпечення стабільного правопорядку і громадської безпеки, захист конституційних прав і свобод громадян України. Рассмотрено актуальные проблемы формирования национального самосознания как важного фактора патриотизма студентов и курсантов вузов Украины, будущих работников правоохранительных органов, на которых государство и общество накладывают ответственность за обеспечение стабильного правопорядка и общественной безопасности, защиты конституционных прав и свобод граждан Украины. The actual problems of national self-awareness forming as an important factor of patriotism in the future students and cadets of higher education institutions of Ukraine are considered. The future law enforcement officers, on whom the state and society will put the responsibility for providing stable public order and public safety, the protection of constitutional rights and freedoms of the citizens of Ukraine.
 • Item
  В'ячеслав Липинський як ідеолог українського консерватизму
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Поліковський, М. Ф.; Граб, С. О.
  Проаналізовано сучасні політико-правові погляди, ідейно-теоретичну наукову спадщину В. Липинського та його пропозиції до проекту суверенної та демократичної України. Особливу увагу приділено використанню консервативної ідеології з метою розбудови Української демократичної, правової, заможної європейської держави. Проанализированы современные политико-правовые взгляды, идейно-теоретическое научное наследие В. Липинского и его предложения к проекту суверенной и демократической Украины. Особое внимание уделено использованию консервативной идеологии, с целью развития Украинской демократической, правовой, богатой европейской страны. The article is devoted to the question concerning the analysis of contemporary political and legal views, ideological and theoretical scientific heritage by V. Lypynsky and his proposal to draft a sovereign and democratic Ukraine. Special attention is given for using of conservative ideology to build Ukrainian democratic, legal, prosperous European state.
 • Item
  Державно-правове регулювання виробництва та обігу алкоголю в Україні у роки Визвольних Змагань (1917–1921 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Макарчук, В. С.
  Розглянуто політику урядів Першої Української Народної Республіки (Центральна Рада та її Рада Народніх міністрів), Української Держави (Гетьманату), Другої УНР (Директорії), Західно-Української Народної Республіки та радянських урядів України в питанні регулювання ринку алкоголю засобами держави і права. Рассмотрено политику правительств Первой УНР (Центральная Рада и ее Рада Народных Министров), Украинской Державы Гетьмана Скоропадского, Второй УНР (Директории), Западно-Украинской Народной Республики и советских правительств Украины в вопросах регулирования рынка алкоголя посредством государственно- правовых инструментов. The policy of governments of First UPR (Central Rada and its Council of People’s Ministers), Ukrainian State (The Hetmanate), Second UPR (Directorate), West Ukrainian People’s Republic and the Soviet governments of Ukraine concerning the alcohol market by means of state and law is considered.
 • Item
  Природно-правові погляди Бориса Миколайовича Чичеріна на державу та право
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Гирила, І. М.
  Описано життєвий і творчий шлях відомого правознавця Бориса Миколайовича Чичеріна, його основні природно-правові погляди на державу та право. Описаны жизненный и творческий путь Бориса Николаевича Чичерина, его главные естественно-правовые взгляды на государство и право. The article highlights the life and career of the famous jurist Boris Nikolaevich Chicherin, his main natural and legal views on the state and law.
 • Item
  Посередництво Української РСР у врегулюванні Індонезійського конфлікту (1946–1950 рр.)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Біленкова, Ю. С.
  Розглянуто роль делегації Української РСР в ООН у мирному розв’язанні Індонезійсько-Голландського конфлікту. Досліджено правові аспекти української позиції у цьому питанні та оцінюється значення виниклих прецедентів для подальшої практики міжнародно-правових відносин. Рассмотрена роль делегации Украинской ССР при ООН в мирном разрешении Индонезийско-Голландского конфликта. Исследовано юридическое оформление позиции УССР по этому вопросу и значение созданных прецедентов в дальнейшей практике международных отношений. The article considers the role of delegation of Ukrainian SSR in UN in resolution of Indonesian-Dutch military conflict. The legalization of the issue is studied and the weight of the precedent in further international relations is assessed.
 • Item
  Захист свободи віросповідання Європейським судом з прав людини (загальнотеоретичні аспекти)
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Ярмол, Л. В.; Тучапець, І. Б.
  Проаналізовано загальнотеоретичні положення щодо розуміння свободи віросповідання людини як (загальносоціального) природного права. Розглянуто особливості захисту свободи віросповідання Європейським судом з прав людини та його значення для правозастосовчої практики України. Проанализированы общетеоретические положения о понимании свободы вероисповедания человека как (общесоциального) естественного права. Рассмотрены особенности защиты свободы вероисповедания Европейским судом по правам человека и его значение для правоприменительной практики Украины. In the paper is analyzed general theoretical provisions on the freedom of religion as a human (general social) natural law, examined the features of the protection of freedom of religion by the European Court of Human Rights and its importance for legal practice in Ukraine.
 • Item
  Вплив моралі на ментальні причини злочинності
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Шевців, М. Б.
  Проаналізовано причини злочинності, що випливають суто із ментальності людини, нації, народу, зокрема від: расової приналежності; релігійних переконань; рівня войовничості; відчуття меншовартості, неповноцінності; заздрості. Охарактеризовано поняття ментальності та моралі. Наведено перелік, зміст і значення основних функцій моралі та їх вплив на ментальні причини злочинності. Проанализированы причины преступности, вытекающие из ментальности человека, нации, народа, в частности расовой принадлежности; религиозных убеждений; уровня воинственности; ощущения неполноценности; зависти. Охарактеризованы понятия ментальности и морали. Приведены перечень, содержание и значение основных функций морали и их влияние на ментальные причины преступности. The article is an attempt to analyze causes of criminality which result exclusively from the mentality of a person, nation, people. In particular, these include: racial affiliation, religious convictions, level of militancy, feeling of inferiority, envy. The notions of mentality and morality are characterized. The list of basic functions of morality, their content, importance, and influence on mental causes of criminality are elucidated.