Юридичні науки. – 2015. – № 824

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У збірнику наукових праць серії “Юридичні науки” пропонуються результати наукових досліджень актуальних проблем з різних напрямів юридичної науки, здійснюється розроблення наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного та зарубіжного законодавства. До нього увійшли аналітичні статті та фахові коментарі вчених Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, вітчизняних і зарубіжних науковців, експертні оцінки та рецензії провідних фахівців у галузі права. На авторів опублікованих матеріалів покладається повна відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, економіко-статистичних даних, відповідної галузевої термінології, власних імен та інших відомостей. Матеріали публікуються у послідовності їх надходження.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 824. – 468 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 77
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Юридичні науки" № 824
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Зміст до Вісника "Юридичні науки" № 824
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Родові та видові ознаки підкупу, у зв’язку з реалізацією виборчих прав, за кримінальним законодавством України
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Якимова, С. В.
  Досліджено підкуп виборця, учасника референдуму як окремий вид підкупу. Його особливості визначаються специфікою виборчого процесу. Акцентується увага на видових ознаках підкупу виборця, учасника референдуму та, зокрема, у зв’язку з наявністю завуальованої форми вчинення діяння, матеріальних критеріїв визначення предмету неправомірної вигоди тощо. Узагальнено, що знання родових та видових ознак підкупу виборця, учасника референдуму сприятиме адекватній кримінально-правовій оцінці даного виду підкупу, подальшому удосконаленню положень кримінального законодавства України. Исследован подкуп избирателя, участника референдума как отдельный вид подкупа. Его особенности определяются спецификой избирательного процесса. Акцентируется внимание на видовых признаках подкупа избирателя, участника референдума и в частности, в связи с наличием завуалированной формы совершения деяния, материальных критериев определения предмета неправомерной выгоды и др. Обобщено, что знание родовых и видовых признаков подкупа способствует адекватной уголовно- правовой оценке этого вида подкупа, дальнейшему усовершенствованию положений уголовного законодательства Украины. In the article the bribery of a voter's referendum as a separate bribery. Its features are determined by the specifics of the process. The attention paid to the specific features of bribing voters, by referendum, and in particular due to the presence zavualovanosti form an action, tangible criteria definition of illegal benefit others. Overview, knowledge of generic and specific features of bribing a voter's referendum will promote adequate criminal-legal assessment of this type of giving further improvement of the criminal legislation of Ukraine.
 • Item
  Судова експертиза споживчих товарів під час розслідування кримінальних справ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Сибірна, Р. І.; Сибірний, А. В.; Хомів, О. В.
  Проаналізовано місце і роль судово-товарознавчих експертиз під час розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних з фальсифікацією споживчих товарів. Кількісне і якісне оцінювання основних характеристик споживчих товарів використовується для порівняння з базовими значеннями показників з метою вирішення основних задач судово-товарознавчої експертизи. Проанализированы место и роль судебно-товароведческих экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с фальсификацией потребительских товаров. Количественная и качественная оценка основных характеристик потребительских товаров используется для сравнения с базовыми значениями показателей с целью решения основных задач судебно-товароведческих экспертиз. Analyzed the place and role of judicial and merchandising expertise in the investigation of criminal cases involving counterfeiting of consumer goods. Quantitative and qualitative assessment of the main characteristics of consumer goods used for comparison to the reference indicators for the purpose of solving the basic problems of forensic merchandising expertise.
 • Item
  Історико-правовий аналіз спростування підозри (обвинувачення) в контексті реалізації функції захисту у кримінальному провадженні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Римарчук, Г. С.; Сорока, С. О.
  Наведено результати історико-правового дослідження однієї з форм реалізації функції захисту у кримінальному провадженні, а саме спростування підозри (обвинувачення). Акцент ставиться на поєднання ретроспективного досвіду адвокатури та обвинувачення з виокремленням основних елементних складових формування процесу спростування у кримінальному провадженні. Наведены результаты историко-правового исследования одной из форм реализации функции защиты в уголовном производстве, а именно опровержения подозрения (обвинения). Акцент ставится на сочетании ретроспективного опыта адвокатуры и обвинения с выделением основных элементных составляющих формирования процесса опровержения в уголовном производстве. The article is devoted to the historical legal research of a specific form of criminal protection meaning refutation of suspicion (accusation). It is accentuated the need of a retrospective experience combination taking into account advocacy and prosecution. Besides, there are emphasized key elements in the formation of the refutation process in criminal proceedings.