Оптимізація виробничих процесів і технологічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2006. – № 560

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати завершених теоретичних і експериментальних досліджень, моделювання та оптимізації виробничих процесів, процесів обробки різанням, формоутворення та складання в машино- й приладобудуванні, проблеми сучасного метало- та матеріалознавства, контролю та вимірювань. Для науковців, викладачів вищих закладів освіти, інженерів, які вирішують проблеми проектування та оптимізації виробничих і технологічних процесів, контролю якості, матеріалознавства, створення обладнання та устаткування в сучасному машино- та приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. – № 560 : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні / відповідальний редактор З. А. Стоцько. – 120 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 21
 • Item
  Контроль герметичності зварних паливних баків вантажного автотранспорту
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Білобородченко, В. І.; Білобородченко, С. В.
  Розглянуто питання керування якістю шовного зварювання за результатами контролю компрессійним методом. Встановлено, що показники виявлення дефектів залежать від тиску залишкового повітря у клин-шпарині відбортовки, утвореної під час дії термодеформаційного циклу зварювання. Рівень залишкових напружень у металі біляшовної зони є недостатнім для формування дефектів типу наскрізної несуцільності шва баку. The questions of reliability of control of quality of the welded stitches of fuel tank are considered by a compression method. It is set, that at existent technology of control exactness of results is limited by the presence of remaining air in sheli-kappilyare, created by influencing of thermо-deformation cycle of welding in the gap of the welded leaves. The level of remaining tensions in a metal after welding is insufficient for education in the metal of defects violating impermeability of tank.
 • Item
  Оптимізація контролю герметичності зварних паливних баків
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Білобородченко, В. І.; Білобородченко, С. В.
  Розглянуто питання оптимізації технології неруйнівного контролю герметичності зварних паливних баків. Встановлено функціональний зв’язок між кількістю виявлених дефектів, іхнім розміром та надлишковим тиском випробовувального повітря в баці. Розраховані мінімальні розміри дефектів, що виявляються. The questions of optimization of technology of the not destroying control of welded fuel tanks are considered. The functional model of communication(c between quantity of the found out defects and size of superfluous pressure of air in a tank is established. The forecast of size of defects from pressure of air in a tank is given.
 • Item
  Вплив поверхневого лазерного навуглецювання на циклічну довговічність сплаву ВТ14
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Плешаков, Е. І.; Швачко, С. Г.; Котик, Ю. М.
  Лазерне навуглецювання сплаву BT14 підвищує твердість поверхневого шару до 6...6,5 ГПа, формуючи в ньому композитну структуру, яка складається з дендритів TiC, розміщених у α′-мартенситній матриці. Цементований шар міцно зв’язаний з підкладкою і не має тріщин та пор. Лазерним обробленням кільцевої виточки зразків зменшено їхню циклічну довговічність під час випробувань на малоциклову втому. Осередки руйнування локалізуються в зонах лазерної дії. Laser carburising of VT14 alloy produces surface layer with composite microstructure, which contain TiC dendrites uniformly distributed in the α′-martensitic matrix. The carburized layer has microhardness of 6…6,5 GPa, excellent bonding with the substrate and is free of pores and cracks. The laser treatment of the specimen’s neck decreases its low-cycle fatigue life. The fracture nuclei are localized in the laser treated zones.
 • Item
  Довговічність пружних деталей з високоміцних сталей, оброблених в ТМО та ДСМ
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Кукляк, М. Л.; Кусий, Я. М.
  Узагальнено досвід підвищення довговічності пружних деталей транспортних машин в умовах кручення шляхом застосування термомеханічного зміцнення, об’ємного та поверхневого пластичного деформування. холодне деформування після термомеханічного зміцнення доцільно застосовувати з мінімально можливим ступенем деформування для досягнення достатнього запасу пластичних властивостей для забезпечення необхідної довговічності з одночасним підвищенням робочих напружень. The experience of elastic details durability increasing in twisting conditions by means of thermal-mechanical hardening, volumetric and plastic deformation is generalized. cold deformation after thermal-mechanical hardening are desirable for using with a minimally possible deformation's degree. this method allows to reach a sufficient stock of plastic properties, raising durability.
 • Item
  Новітні технології виготовлення та зміцнення деталей із використанням СВС-процесів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Жуков, А. О.; Жигуц, Ю. Ю.
  Нелеговані білі чавуни мають велику крихкість. Після гарячого пластичного деформування матриця роздрібнюється, і структура її починає відповідати принципу Шарпі–Бочвара. Інакше досягти того ж результату можна легуванням білого чавуну V, Nb або Ti. Тобто з’являється можливість отримувати білий чавун, який використовується не тільки для технологій литва, але і для кування, зварювання, наплавлення. Non-alloyed white cast irons have large brittleness. After carrying out of not plastic deformation the matrix is grinded and the structure begins to correspond to Sharpe-Bochwar principle. Another way of achieving the same result is by means of alloying of white cast iron V, Nb or Ti. Thus we have a possibility to get white cast iron, which is used, not only for casting but for swaging, welding and surfacing as well.
 • Item
  Закономірності створення бар’єрних шарів з регульованим структурно-фазовим станом
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Дурягіна, З. А.
  Розроблено науково-технологічні принципи керованого захисту поверхні корозійнотривких сталей і ванадієвих сплавів від деградації структури і властивостей у розплавах Pb та Li17Pb83 формуванням бар’єрних шарів – покриттів методами інженерії поверхні. Встановлено кореляцію між структурою розплавів Pb і Li17Pb83, коефіцієнтами їхнього поверхневого натягу, факторами структурної когерентності та інтенсивністю деструктивних процесів на межі розділу системи “сталь–розплав”. New approaches to protection of stainless steels and vanadium alloys against degradation in the melts of Pb, Li17Pb83 have been proposed. These methods are based on scientific and technological principles of the checked variation of the surface structural-phase composition and are accompanied by the barrier effect. A correlation between the structure of Pb and Li17Pb83 melts, their surface tension coefficients, structural coherence factors and destructive processes intensity at the interface” steel-melt” has been established.
 • Item
  Зміцнення поверхні виробів із твердих сплавів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Алімов, В. І.; Штихно, А. П.; Уманська, І. А.
  Показано, що покриття з нітридів і карбідів Ti твердіше за покриття з сукупністю карбідів і нітридів Ti, Zr, Hf, що характеризуються проте більшою зносостійкістю і меншим розміцненням за короткочасної дії низькотемпературної плазми електродугового розряду. It is shown that coverages from nytrydov and the Ti carbides harder than coverages from the aggregate of carbides and nytrydov Ti, Zr, Hf, characterized however greater wearproof and less dishardening at brief influence of low temperature plasma of elektroarch digit.
 • Item
  Математичне моделювання електромеханічних коливань у системах із змінним моментом інерції за нелінійним законом на прикладі відцентрового регулятора
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Чабан, А. В.
  Запропоновано метод розрахунку електромеханічних коливних процесів у системах із змінним моментом інерції за нелінійним законом. Диференціальні рівняння системи представлені в нормальній формі Коші. Результати комп’ютерної симуляції використовуються для аналізу роботи відцентрового регулятора. Подаються результати досліджень моделі на основі фундаментальних законів аналітичної механіки та електротехніки. The method of calculation of electromechanics hesitating processes is offered in the systems with the variable moment of inertia after a nonlinear law. Differential equalizations of the system are represented in the normalized Cauthy form. It is drawn on result of computer simulation for the analysis of work of centrifugal regulator. The results of researches of model on the basis of fundamental laws of analytical mechanics and electrical engineering are given.
 • Item
  Метод Ван-дер-Поля у дослідженні періодичних збурень рухомих одновимірних систем
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Назар, І. Б.; Сокіл, Б. І.
  Розглянуто задачу про побудову асимптотичних наближень для хвильових процесів у одновимірних рухомих нелінійно пружних середовищах обмеженої довжини. Математичною моделлю розглядуваних процесів може слугувати, за певних крайових умов, узагальнене нелінійне неавтономне хвильове рівняння. В основу досліджень покладено модифіковане за Д'Аламбером подання розв’язку на відповідну незбурену крайову задачу з подальшим застосуванням методу Ван-дер-Поля для збуреної задачі. Отримано математичні залежності, які визначають вплив пружних і кінематичних характеристик середовища на основні її параметри руху. Розглядаються резонансний і нерезонансний випадки. A task is examinedabout the construction of the asimptotic approaching for the processes of waves in the mobilenonlinear resilient environments of the limited length. Can serve as a mathematical model of the examined processes, at certain regional terms, nonlinear non-autonomous wave equalization is generalized. It is fixed in basis of researches, modified after d’Alembert , presentation of decision on the proper unrevolted regional task with subsequent application of the Van-der- Pol for the revolted task. Mathematical dependences whichdetermine influence of resilient and kinematics descriptions of environment on its basic parameters of motion are got. Resonance and unresonance cases are examined.
 • Item
  Обґрунтування необхідності створення багатомасових вібраційних машин з електромагнітним приводом на основі теорії синфазних коливань
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Ланець, О. С.
  Сформульовано принципи створення багатомасових (тримасових) вібраційних машин з електромагнітним приводом та синфазним рухом коливальних мас. За допомогою порівняльного аналізу з іншими конструкціями доводяться переваги саме такого обладнання. In the article the principles of creation of multimass (three-masses) vibratory machines with an electromagnetic drive and co phased motion of the oscillating masses. By means comparative analysis with other constructions advantages of exactly such equipment there are.
 • Item
  Нелінійні коливання одновимірних пружних систем і пасивні їх поглиначі
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Данилевич, Т. Є.; Сеник, А. П.
  Досліджуються поперечні коливання валу із пасивним поглиначем його коливань. Отримано диференціальні рівняння руху системи вал – вантаж (поглинач коливань), на основі яких проаналізовано вплив характеристик останнього на АФХ валу. The transversal vibrations of billow are explored with the passive absorber of his vibrations. Differential equalizations of motion of the system are got billow – a load ( absorber of vibrations) on the basis of which is analysed influencing of descriptions of the last on АfC of billow.
 • Item
  Оптимізація конструктивних параметрів вертикальної пружної системи вібраційної машин з просторовим рухом робочого органу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Гаврильченко, О. В.; Ланець, О. С.; Гурський, В. М.; Шпак, Я. В.
  Наведено шляхи оптимізації конструктивних параметрів вертикальної пружної системи вібраційної машини за величиною напружень, які виникають під час роботи машини. Здійснено розрахунок на міцність пружної системи за оптимальних конструктивних параметрів стрижня та проведено порівняльний аналіз результатів статичного розрахунку комп’ютерного моделювання пружної системи. The article describes optimization structural parameters of vertical elastic system the vibratory machine conducts after the size of tensions which arise up during work of machine. Computation on durability of the resilient system is carried out at the optimum structural parameters of bar and the comparative analysis of results static calculation by computer model is conducted.
 • Item
  Робота перемотувальних машин відкритого типу
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Висоцька, Х. А.
  Розроблено математичну модель перемотувальної машини відкритого типу текстильних сувоїв. Систему нелінійних диференціальних рівнянь, які описують коливальні процеси у цій намотувальній машині, розв’язано числовим методом. Проаналізовано ці коливання, спрямовані на підвищення ефективності роботи перемотувальної машини текстилю відкритого типу. The mathematical model of a rewinding machine of open type textile rolls is developed. The system of nonlinear differential equations, which describe the oscillation process of a rewinding machine, was created by the Lagrange equations of the second level.
 • Item
  Раціональне проектування крайніх секцій широкозахватних штанг обприскувачів із композиційних матеріалів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Бутитер, І. Б.; Вікович, І. А.; Когут, І. С.
  Розглянуто задачу оптимального проектування крайньої секції штанги обприскувача, виготовленої із композиційного матеріалу, виходячи з умови максимуму її динамічної жорсткості. Для визначення динамічних властивостей композитної крайньої секції використано метод ефективних комплексних модулів з врахуванням модуля податливості на зсув. Задача оптимізації розв’язувалась числовим методом нелінійного програмування – методом ковзкого допуску. В результаті отримано оптимальні проекти крайньої секції штанги, які дають змогу зменшити динамічні навантаження за всією довжиною конструкції і підвищити її міцність. The problem on optimal design of the spray edge section, made of composite materials, based on the condition of maximum of its dynamic rigidity is considered. The method of efficient complex modulus is used to define the dynamic properties of the composite edge section, where the shear pliability modulus is considered. The optimization problem is solved by the numerical method of nonlinear programming. The optimal designs of boom edge section are obtained as a result. They allow one to decrease the dynamic loadings along the whole length of construction and to increase its strength.
 • Item
  Особливості використання пневматичних приводів у пакувальному обладнанні
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Боровець, В. М.; Гаврильченко, О. В.; Яхимович, С. В.
  Запропоновано пневматичну схему роботи пакувального автомата, згідно із заданою циклограмою роботи та розглянуто основні чинники впливу приводних пневматичних механізмів на продуктивність обладнання. The question of feature of choice of mechanisms of drives of packing machines is considered. The pneumatic chart of work of пакувального automat is offered, in obedience to set packing of work, and the basic factors of influencing of pneumatic mechanisms of drives are considered on the productivity of equipment.
 • Item
  Методика розрахунку потужності електродвигуна приводу дебалансного вала резонансної вібраційної технологічної машини
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Берник, П. С.; Чубик, Р. В.
  Наведено методику розрахунку необхідної потужності двигуна приводу дебалансного вала вібраційних технологічних машин резонансного типу. A method is led in the given article, for computation of necessary power, engine of occasion of дебалансного billow of vibration technological machines of resonance type.
 • Item
  Вплив напруженого стану на зносостійкість дисків із сталі 65Г в умовах абразивного зношення
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Палаш, В. М.; Назар, І. Б.
  Досліджено вплив величини та характеру робочих напружень на стійкість дисків сошників сільськогосподарських сівалок до зношення в абразивному середовищі. Експериментально підтверджено, що диск із напруженнями стиску в робочій ділянці, які створюються прокатуванням металевими роликами, має зносостійкість удвічі вищу порівняно із диском, максимально звільненим від напруженого стану. Influence of size and nature of working tensions on firmness of disks of agricultural seeders to the wear in the abrasive environment is explored and set, that for the rise of wear proof made from steel 65Г disks of сошників of agricultural seeders, it is necessary to create in the working area tension of compression. It is set, that disk with tensions of compression in the working area, wear proof has to two one time higher in the comparison with disk, maximally exempt from the tense state.
 • Item
  Шляхи зменшення автоколивань інструмента під час розточування глибоких отворів
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Ступницький, В. В.; Новіцький, Я. М.
  Розглянуто питання зменшення похибок під час розточування глибоких отворів як результат зменшення автоколивань інструмента. Наведено основні фактори процесу різання для моделювання автоколивань різального інструменту. Запропоновано математичну модель динамічного процесу розточування глибоких отворів адаптивним інструментом. In the article the questions of errors reduction during boring of the deep opening as a result of reduction of tool’s self-oscillation are considered. The resulted basic factors of process of cutting for the design of cutting tool’s self-oscillation. The offered mathematical model of dynamic process of deep hole boring by the adaptive tool.
 • Item
  Шорсткість і точність обробки поверхонь деталей вібраційно-відцентровим зміцненням
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006) Кирилів, Я. Б.; Кук, А. М.
  Наведено результати експериментальних досліджень шорсткості і точності оброблення поверхонь деталей вібраційно-відцентровим зміцненням на сталях 35 та 40Х. За параметрами точності досліджено радіальне биття та зміну діаметра деталі. Проаналізовано результати та подано рекомендації щодо збільшення опорної (несучої) поверхні та підвищення геометричної точності. The results of experiments researches of roughness and exactness of treatment of details surfaces by the oscillation-centrifugal strengthening on steel 35 and 40X. Using are presented the parameters of exactness radial beating and change of a detail is investigational diameter. Results are analyzed and recommendations are improvement in relation to the increase of (bearing) surface and geometrical accuracy.