Energy Engineering and Control Systems. – 2021. – Vol. 7, No. 1

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59978

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2015 року.

Energy Engineering and Control Systems = Енергетика та системи керування : науковий журнал / Lviv Politechnic National University ; editor-in-chief Yevhen Pistun. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2021. – Volume 7, number 1. – 88 p.

Зміст


1
7
17
26
32
38
48
56
62
68
73
79
87

Content (Vol. 7, No 1)


1
7
17
26
32
38
48
56
62
68
73
79
87

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 13
 • Thumbnail Image
  Item
  Grounds for searching the best solution for controlling the pressurized water reactor in dynamic modes when changing the controlled parameters
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Петік, Тая; Ватаман, Вікторія; Беглов, Костянтин; Лисюк, Ганна; Petik, Taia; Vataman, Viktoriia; Beglov, Konstantin; Lysyuk, Anna; Одеський національний політехнічний університет; Odessa National Polytechnic University
  Стаття присвячена розробці інформаційної технології оптимізації управління складними динамічними системами на етапі їх проектування, котра повинна реалізовувати можливості моделювання лінійних і нелінійних динамічних систем, аналізу і синтезу цих систем, їхньої оптимізації за різними критеріями якості. Задача полягає у розробці структури та елементів інформаційної технології оптимізації управління складними динамічними системами, зокрема автоматизованих систем управління. Пропонується загальна структура і функціональна модель інформаційної технології аналізу та синтезу систем управління, яка включає моделювання динамічних систем у вигляді систем диференціальних рівнянь та передавальних функцій, інтегрування систем диференціальних рівнянь, обчислення критеріїв якості систем, методи для розв’язання різних задач оптимізації, наочне представлення інформації щодо розв’язків задач оптимізації динамічних систем.
 • Thumbnail Image
  Item
  Characteristic curves of iridium-rhodium sensing elements in high-temperature transducer applications
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Фединець, Василь; Юсик, Ярослав; Васильківський, Ігор; Fedynets, Vasyl; Yusyk, Yaroslav; Vasylkivskyi, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Для підвищення потужності і коефіцієнта корисної дії газових турбін і двигунів внутрішнього згоряння при забезпеченні їх високої надійності необхідно вимірювати температуру газів та її розподіл у камерах згоряння. Значення цих температур можуть перевищувати 1800 °С в окислювальному середовищі. Тому при створенні конструкцій термоперетворювачів для вимірювання в таких складних умовах особливу увагу необхідно звернути на вибір термометричних матеріалів. Вимоги необхідної точності і температурного діапазону вище 1800 °С в окислювальному середовищі задовільняє тільки термоперетворювач із термоелектродами на основі іридію та іридійродієвих стопів. Статична характеристика перетворення таких чутливих елементів є індивідуальною, і кожен термоперетворювач підлягає градуюванню. Розглянуто методику визначення індивідуальної статичної характеристики перетворення іридійродієвих чутливих елементів високотемпературних термоперетворювачів. Описано підготовчі роботи, які необхідно виконати до проведення градуювання та основні етапи визначення статичної характеристики. Наведено загальний вигляд експериментальної устави для градуювання чутливих елементів. За результатами градуювання запропоновано форму апроксимаційного полінома індивідуальної статичної характеристики.
 • Thumbnail Image
  Item
  Dynamic modes of synchronous electric drive with centrifugal hydraulic load of pump station
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Лисяк, Владислав; Олійник, Михайло; Lysiak, Vladyslav; Oliinyk, Mykhailo; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проведено аналіз сучасного стану моделювання електроприводу помпових станцій у комплексі з його відцентровим гідравлічним навантаженням. Виявлено, що переважна більшість досліджень зосереджена або на моделюванні та розробленні автоматичних систем керування асинхронного електроприводу помп, або на оптимізації показників роботи станцій в цілому. Крім того, зазвичай лише одна з підсистем помпової станції (чи електроприводного помпового агрегату) моделюється з достатньою деталізацію: або електромагнітна, або гідравлічна. Такий підхід не дає змоги одночасно досліджувати електромагнітні та гідравлічні процеси, що відбуваються в них. У цій роботі наведено комплексну математичну модель динамічних режимів синхронного електроприводного відцентрового помпового агрегату з трубопроводом, у якій зі збалансованим ступенем деталізації представлено електромагнітну та гідравлічну підсистеми. Здійснено верифікацію розробленої моделі та запропоновано сфери її застосування
 • Thumbnail Image
  Item
  Switching 300 MW power-generating units with gas-and-oil-fired boilers to increased load mode
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Мисак, Степан; Кузнецова, Марта; Мартиняк-Андрушко, Марта; Mysak, Stepan; Kuznetsova, Marta; Martynyak-Andrushko, Marta; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Основною метою цієї роботи є розроблення рекомендацій з переведення діючих енергоблоків потужністю 300 МВт на роботу при підвищеному навантаженні шляхом використання прийнятих у розрахунках і при виготовленні енергетичного обладнання резервів зі збереженням критеріїв надійності і показників економічності його роботи. Підвищення потужності діючих енергоблоків відбувається у три етапи. На першому етапі проводиться обстеження технічного стану і умов експлуатації, визначення заходів, спрямованих на підвищення потужності, перевантажувальних можливостей, причин, що їх обмежують, заходів з модернізації і покращення технічного стану існуючого обладнання. Другий етап включає розроблення технічних рішень і реконструктивних заходів для збільшення пропускної здатності систем. На третьому етапі проводяться дослідження і випробування обладнання енергоблоків в широкому діапазоні навантажень, включаючи режими перевантажень, з оцінкою і порівнянням критеріїв надійності і показників економічності. Технічні заходи з удосконалення і модернізації обладнання є малозатратними. Більшість із них зводиться до забезпечення нормального технічного стану існуючого основного і допоміжного обладнання енергоблоків.
 • Thumbnail Image
  Item
  Adsorption properties of combined vegetable powders
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Петрова, Жанна; Самойленко, Катерина; Petrova, Zhanna; Samoilenko, Kateryna; Інститут технічної теплофізики НАН України; Institute of Engineering Thermophysics of NAS of Ukraine
  Однією із основних технологічних властивостей комбінованих рослинних порошків, одержаних з рослинної сировини, важливе значення має рівноважна вологість. Оскільки від цього показника залежить кінцевий вологовміст та енергетичні затрати на процес зневоднення. Для визначення рівноважної вологості зразків комбінованих порошків залежно від відносної вологості повітря застосовувався тензометричний (статичний) метод Ван Бамелена. В результаті досліджень отримано кінетичні криві адсорбції водяної пари моно- та комбінованих рослинних порошків, які порівнювались між собою. Порівняння ізотерм адсорбції, що не дивлячись на однаковий характер цих ізотерм, які показують, що ці матеріали представляють собою капілярно-пористі колоїдні тіла і маючи однакові форми зв’язування вологи (адсорбційну, капілярну та осмотичну) в той же час суттєво відрізняються один від одного рівноважною вологістю. При зберіганні композиційних порошків з метою збереження їхніх технологічних властивостей рекомендується підтримувати в приміщенні наступні умови: вологість повітря 60–70 % за температури 20–25 ºС та герметично їх запаковувати.
 • Thumbnail Image
  Item
  Enhancement of technical and economic indicators of power-generating units of thermal power plants by eliminating flue gas recirculation
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Кравець, Тарас; Мірошниченко, Євген; Капустянський, Андрій; Kravets, Taras; Miroshnychenko, Yevhen; Kapustianskyi, Andrii; Національний університет “Львівська політехніка”; Національний університет харчових технологій; Lviv Polytechnic National University; National University of Food Technologies
  Котлоагрегати енергоблоків теплових електричних станцій України потребують модернізації або заміни у короткостроковій перспективі, що є важливим для енергетичної безпеки загальнодержавного рівня. Авторами визначено один із можливих варіантів покращення показників ефективності роботи вугільних котлоагрегатів та енергоблоків у цілому до значень, що перевищують проєктні. Таким варіантом покращення є відмова від технології застосування димових газів в якості сушильного та вентильованого агенту пилосистем та її заміна на пряме скидання газового потоку у паливню котла. Шляхом чисельних розрахунків досліджено зміну показників економічності та маневреності енергоблоків при заміні системи пилоприготування з кульовими барабанними млинами та сушінням вугілля димовими газами на схему з кільцево-кульовими млинами, що використовують як сушильно-вентильований агент гаряче повітря.
 • Thumbnail Image
  Item
  Utilization of cable screen earthing current for detection and location of earth faults in medium voltage networks
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Ловчовскі, Кшиштоф; Лоренц, Юзеф; Черняк, Маґдалена; Заводняк, Юзеф; Łowczowski, Krzysztof; Lorenc, Józef; Czerniak, Magdalena; Zawodniak, Józef; Познанська Політехніка; Асоціація польських електриків; Politechnika Poznańska; Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  У статті представлені питання, пов’язані з виявленням та локалізацією замикань на землю у мережах середньої напруги (СН). Приділено увагу кабельним та кабельно-повітряним лініям. Представлено значення критерію – струм заземлення екрану кабелю. Описано спосіб використання струму заземлення екрану кабелю для виявлення та локалізації замикань на землю. У наступній частині статті представлено результати імітаційних досліджень для різних варіантів замикань на землю в кабельних та кабельно-повітряних лініях. Представлені залежності є основою розробленого алгоритму виявлення та локалізації замикань на землю. Теоретичні розрахунки були підтверджені експериментом, проведеним у мережі СН.
 • Thumbnail Image
  Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Analysis of computer modelling results on fuel rods strength and condition at reduced or absent cooling caused by accident
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01) Лис, Степан; Lys, Stepan; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У статті представлена феноменологія поведінки твелів у важкій аварії. Як приклад наведено опис експерименту з важким пошкодженням 19-твельної збірки типу ВВЕР, проведеного на установці CORA (Дослідницький Центр Карлсруе, Німеччина). Представлені умови випробування і результати посттестових досліджень збірки. Наведено короткий опис твельного коду RAPTA-SFD, який брав участь у Міжнародній Стандартній Проблемі ISP-36. Представлені основні результати розрахункового моделювання експерименту CORA-W2 з використанням коду RAPTA-SFD. Серед представлених експериментально-розрахункових результатів значне місце займають дані щодо поведінки елементів з нержавіючої сталі. Конструкція випробуваної в експерименті CORA-W2 збірки містила значну кількість сталевих елементів: дистанціюючі решітки, направляючий канал, оболонка поглинаючого елемента. Дистанціюючі решітки і направляючий канал сучасної удосконаленої тепловиділяючої збірки (УТВЗ) ВВЕР-1000 виготовляються з цирконієвого сплаву, тому відносні кількісні характеристики хімічних взаємодій матеріалів з нержавіючої сталі для сучасної УТВЗ в аналогічних умовах будуть значно нижчі.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал EECS
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-01)