Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – №605

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

До дев’ятнадцятого випуску збірника науково-прикладних праць “Менеджмент та підприємництво в України: етапи становлення і проблеми розвитку” увійшли статті, які відображають проблеми підприємництва, менеджменту, інвестиційної та інноваційної діяльності, регулювання економіки України тощо. Для працівників підприємств, банків, інвестиційних та інноваційних структур, органів державного управління, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, аспірантів та студентів економічних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – № 605 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку / відповідальний редактор О. Є. Кузьмін. – 232 с.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 41
 • Item
  Зміст до Вісника "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку" № 605
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007)
 • Item
  Удосконалення організації оподаткування доходів фізичних осіб
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Сич О. А.
  Розглянуто сучасні наукові підходи до організації оподаткування фізичних осіб, оцінено стан і перспективи справляння податку з доходів громадян в Україні, запропоновано шляхи удосконалення прибуткового оподаткування. In the article new scientific methods of organization taxation are discussed, the tax situation in Ukraine is examined and the ways of it improvement are given.
 • Item
  Етапи процесу генералізації навчального матеріалу з економічних дисциплін
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Дольнікова Л. В.; Вітер О. М.
  Розглянуто етапи формування генералізованої системи знань з економічних дисциплін. Автори вважають, що локальна і глобальна генералізація навчального матеріалу, ефективне та якісне формування базових знань з економічних дисциплін підвищують мотивацію їхнього вивчення, формують на пропедевтичному рівні елементи фахового мислення. The forming stages of generalized system of knowledge of economic disciplines are examined in the article. The authors consider that local global generalization of educational material; effective and high-quality forming of base knowledge of economic disciplines promotes motivation of their study and forms the elements of professional thinking.
 • Item
  Маркетингові аспекти сільськогосподарського розвитку України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Мамчин М. М.; Жагаляк І. І.; Мороз В. Р.
  Описано сучасний стан розвитку аграрного сектора України. Виділено основні причини помилок в реформуванні агропромислового комплексу. Запропоновано напрями можливих перетворень сільськогосподарського виробництва з використанням сучасних маркетингових інструментів. The modern state of agrarian sector development in Ukraine is described in this article. The principle mistakes of agro industrial complex reforming are shown. The directions of possible agricultural production transformations using modern marketing instruments are suggested.
 • Item
  Ефективний розвиток нафтогазового комплексу як важлива умова економічної безпеки ринку енергоносіїв
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Квасній Л. Г.
  Досліджено стратегію розвитку Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”, яка має на меті забезпечення економіки України енергоносіями. Досягнення цієї мети передбачає ефективне управління активами підприємств нафтогазової галузі з метою забезпечення економічної безпеки країни, розроблення та виконання інвестиційних програм, диверсифікацію поставок енергоресурсів, запропоновано принципову схему етапів дослідження процесу реформування нафтогазового комплексу (НГК). It is investigational strategy of development of the National stock association «Naftogaz of Ukraine», which has providing of economy of Ukraine by power mediums for a purpose. Achievement of this purpose foresees the effective assets of enterprises of industry management, development and implementation of the investment programs, diversification of deliveries of gaz, is offered of principle chart of the stages of research of process of reformation of NGK.
 • Item
  Напрями удосконалення політики доходів і витрат населення в умовах інтеграції України у світове господарство
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Завербна Н. В.; Завербний А. С.
  Розглянуто особливості політики доходів і витрат населення. Проаналізовано проблеми підвищення реальних доходів і стимулювання економічної активності населення. Розроблено рекомендації щодо покращання політики доходів і витрат України шляхом підвищення частки заробітної плати в доходах населення, удосконалення законодавства України. The incomes and expenses of the population is considered features of policy. The problems of increase of the real incomes and stimulation of economic activity of the population are analyzed. The recommendations concerning improvement of policy of the incomes and expenses of Ukraine with the help of growth of a share of wages in the incomes of the population, improvement are developed.
 • Item
  Моделювання розвитку перехідної економіки (лінійний аспект)
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Домарадзька Г. С.; Гладун Т. М.
  Досліджено особливості макроекономічного моделювання залежно від економічної системи (командна економіка чи ринкова економіка); побудовано послідовність макроекономічного прогнозування та планування і проаналізовано сукупність факторів, які характеризують стан макросистеми; доведено ефективність інтенсифікації франчайзингової діяльності в Україні як одного з факторів інноваційної моделі розвитку вітчизняної економіки. The peculiarities of macroeconomic modeling depending on the economic system (command economics or market economics) have been researched; the sequence of macroeconomic prognostics and planning has been created; the set of factors which characterize the state of macrosystems has been analyzed; the efficiency of franchise activity in Ukraine as one of the factors of innovative model of Ukraine’s economics development has been proved.
 • Item
  Формування міграційного механізму в державі з урахуванням освітнього чинника і необхідності забезпечення розвитку машинобудування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Волошин О. П.
  Розглянуто вплив трудової міграції на можливості реалізації інноваційного розвитку економіки країни, зокрема її вплив на високотехнологічну, науковомістку та трудомістку галузь машинобудування, де особливого значення набуває висока кваліфікація інженерів та робітників. The article deals with the issue of impact of the labour migration on the opportunity to innovatively develop the economy of Ukraine. Particularly the article has focused on the impact of the labour migration on the highly technological, science-intensive, and labourintensive machine building field where high level of proficiency of engineers end workers is of great importance.
 • Item
  Добровільне накопичувальне пенсійне забезпечення
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Васькович І. М.
  Розглянуто та охарактеризовано стан, проблеми та напрямки пенсійного забезпечення в Україні та визначено шляхи вирішення цих проблем. Основний аспект зроблено на аналіз становлення та розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні. Consisting, problems and directions of the pension providing is considered and described of Ukraine and certainly ways of decision of these problems. A basic aspect is done on the analysis of becoming and development of unstate pension insurance in Ukraine.
 • Item
  Приватне лісокористування як потенціал підвищення ефективності управління лісовим господарством України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Бець М. Т.
  Оцінено механізм управління лісогосподарськими підприємствами, розглянуто напрямки його подальшого удосконалення відповідно до вимог ринкової системи господарювання та умов самофінансування. Викладено пропозиції щодо вдосконалення конкурентних засад формування послуг лісовому господарству приватними підприємствами та приватними підприємцями в контексті реформування економічної та фінансової системи ведення лісового господарства. The mechanism of managing forest enterprises is appraised, the directions of his subsequent improvement in according with the requirements of market system of management and conditions of independent financial are considered. Suggestions are expounded that to the improvement of competitor principles of forming services to the forestry by the private enterprises and private business men in the context of reformation of economic and finance system of support of forestry.
 • Item
  Система соціального забезпечення у спрощених режимах оподаткування
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Андрейків Л. В.
  Досліджено методичні та прикладні проблеми при системі нарахувань загальнообов’язкових державних соціальних внесків “підприємцями-спрощенцями”, запропоновано напрямки та шляхи її удосконалення. Here we discussed the methodical and applied problems concerning the system of extra charge of the necessary state social payments paid by enterprisers who use the simplified system of taxation, aiso we suggested some directions and ways of improvement for the future.
 • Item
  Соціально-економічна спрямованість пріоритетів сталого розвитку України
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Ананьєва В. О.
  Проаналізовано теоретичні принципи впровадження Концепції сталого розвитку як процесу гармонізації продуктивних сил та забезпечення гарантованого задоволення необхідних потреб суспільства. З’ясовано вплив цільових завдань стратегії сталого розвитку на перспективність економічного розвитку України з одночасним відтворенням навколишнього природного середовища. In dem Artikel analisiert man die theoretische Prinzipen der Einführung des Modells der stabilen Entwicklung, als ein Prozess der Garmonisierung der Produktivkräfte, die Befriedigung der Verbrauchen der Gesellschaft. Man analisiert der Einfluss der Aufgaben der Strategie auf die Perspektiven der Wirtschaftsentwicklung der Ukraine mit gleichzeitigen Wiederherstellung der Natur.
 • Item
  Вдосконалення інвестиційного забезпечення розвитку прикордонного регіону
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Шевченко-Марсель В. І.; Русина Н. С.
  Досліджено питання інвестиційного забезпечення розвитку економіки прикордонного регіону. Запроваджено визначення ефективності транскордонного співробітництва. За його результатами зроблено відповідні висновки. In the article the problems of investment ensuring economic development of the border region. The definition of essence of an effective transborder cooperation. According to its results corresponding conclusion have been done.
 • Item
  Особливості маркетингу продуктових інновацій
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Чухрай Н. І.; Данилович Т. Б.
  Розглянуто питання інноваційного розвитку промислових підприємств на засадах маркетингу. Викладено особливості інновації як товару. Досліджено напрями удосконалення маркетингового забезпечення процесів створення, адаптації та дистрибуції інновації. The article deals with the research of innovation and marketing processes and their influence on the new product’s success on the market. The specific characteristics of an innovation is explained. An organizationally economic mechanism of the improvement of marketing and logistic maintenance of the creation, development and distribution of innovation is suggested.
 • Item
  Інвестиційна діяльність України на ринку золота
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Кулиняк І. Я.
  Розглянуто особливості інвестування для українських інвесторів як на внутрішньому, так і міжнародному ринках золота. Наведено порівняння прибутковості таких фінансових інструментів інвестування, як депозити, інструменти на ринку золота, фондовому ринку та ринку нерухомості. Охарактеризовані переваги інвестування на ринку золота. Сформовано перспективи розвитку українського ринку золота. In the article the features of realization of investment are considered for the Ukrainian investors both on internal and international markets of gold. The comparisons of profitablement of such financial tools investment as deposits, instruments in the market gold, share market and market of the real estate are given. The advantages of investment in the market of gold are characterized. The perspectives of the development of Ukrainian market of gold are formed.
 • Item
  Характерні ознаки сумнівних банківських операцій, що пов'язані зі схемами легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Грудзевич Я. В.; Яцковець А. В.
  Розглянуто проблему визначення характерних ознак сумнівних операцій, що пов’язані з деякими типовими схемами відмивання коштів через банківські установи. Treated the problem of identifying the typical features of doubtful operations involved into some typical combinations of money laundering through banking institutions.
 • Item
  Інвестиційний ринок у нових глобальних умовах: тенденції та особливості розвитку
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Гомольська В. В.
  Розглянуто особливості формування і розвитку інвестиційних ринків з огляду інтеграції держави та її регіональних утворень у світове економічне співтовариство в умовах глобалізації. На основі проведеного огляду визначено концепції формування інтеграційних механізмів та інструментів глобального інвестиційного ринку. In the article the features of forming and development of investment markets are considered from the review of integration of the state and it regional institutions in world economic community in the conditions of globalization. On the basis of the conducted review the conceptions of forming of integration mechanisms and instruments of global investment market are determined.
 • Item
  Установлення оптимальної орендної ставки під час орендування комерційної нерухомості в умовах невизначеності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Хром’як Й. Я.; Слюсарчук Ю. М.; Герич О. Т.
  Наведені основні характеристики моделі установлення оптимальної орендної ставки під час орендування комерційної нерухомості в умовах невизначеності. Розглянута методологія обґрунтування прийняття рішення на орендному сегменті ринку нерухомості спирається на теорію очікуваної корисності. In the article work basic descriptions of model of setting of optimum leasing rate are resulted at the lease of the commercial real estate in the conditions of vagueness. The methodology of decision-making ground on a leasing segment market of the real estate is based on the theory of the expected utility.
 • Item
  Маркетинг відносин: проблеми понятійного апарату
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007) Мороз Л. А.; Князик Ю. М.
  Досліджено термінологічні аспекти поняття маркетингу відносин; розглянуто дискусійні питання трактування визначень “маркетингу відносин” та “маркетингу партнерських відносин”. Проаналізовано можливих учасників взаємовигідних стосунків. Запропоновано розмежування понять “маркетинг відносин”, “маркетинг партнерських відносин” та “маркетинг лояльності”. Наведено схему взаємозв‘язку учасників ринку та видів взаємовигідних відносин. The terminologies aspects of relationships marketing are explored; the debatable questions of interpretation of determinations of “relationships marketing” and “marketing of partners relations” are considered. The possible participants of mutually beneficial relations are analysed. Differentiating of concepts is “relationships marketing”, “marketing of partners relations” and “marketing of loyalty” is offered. The chart of intercommunication of participants of market and types of mutually beneficial relations is resulted.