Автоматика, вимірювання та керування. – 2018. – №907

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/46929

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У збірнику наукових праць опубліковано статті, які відображають результати науково-дослідних робіт у галузі вимірювань і комп’ютеризованих засобів керування. Збірник наукових праць адресований науковим співробітникам, викладачам та інженерам, які спеціалізуються в царині автоматики, інформаційно-вимірювальної техніки та систем керування, а також докторантам, аспірантам і студентам відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Автоматика, вимірювання та керування : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 907. – 88 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Автоматика, вимірювання та керування

Зміст


1
3
11
19
28
33
38
44
51
59
63
67
74
81
86

Content


1
3
11
19
28
33
38
44
51
59
63
67
74
81
86

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 15
 • Thumbnail Image
  Item
  Моделювання оцінки кредитних ризиків у діяльності кредитних спілок
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Кинаш, Ю. Є.; Мищишин, В. М.; Гавдьо, Р. О.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Моделювання оцінки кредитного ризику здійснено з використанням методу експертних оцінок та методу Монте-Карло. Для розрахунку кредитного ризику методом Монте-Карло застосовано нормальний та рівномірний закони розподілу. Значення кредитного ризику використано для розрахунку відсоткової ставки за кредитами.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розроблення моделі нейронної мережі для прогнозування дорожньо-транспортних пригод
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Дзелендзяк, У. Ю.; Самотий, В. В.; Пелех, О. М.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Краківська політехніка ім. Тадеуша Костюшка
  Розроблено систему для аналізу чинників, що впливають на виникнення дорожньо-транспортних пригод (ДТП), за допомогою інструментів та бібліотек мови Python. Використовуючи досліджені чинники, розроблено та досліджено нейронну мережу для прогнозування можливості виникнення ДТП. На основі спроектованої нейронної мережі розроблено веб-платформу для автоматичного прогнозування можливості виникнення ДТП та візуального відображення обчислених ризиків на найближчу добу.
 • Thumbnail Image
  Item
  Підсилювач із дискретно керованим коефіцієнтом підсилення для пірометрів спектрального відношення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Проць, Р. В.; Семянистий, К. С.; Романюк, А. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Львівський коледж Державного університету телекомунікацій
  Розглянуто принцип побудови імпульсного підсилювача з автоматичним дискретно керованим коефіцієнтом підсилення для використання у пірометрах спектрального відношення.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методи та засоби діагностування роботи двигуна автомобіля за оцінкою його віброакустичних характеристик
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Наконечний, А. Й.; Гетьман, О. Л.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто сутність і потребу в діагностуванні двигунів автомобіля за допомогою аналізу його віброакустичних характеристик. Для покращення аналізу запропоновано використання вейвлет-перетворення сигналів.
 • Thumbnail Image
  Item
  Логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі. Основа логарифма
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Мичуда, З. Р.; Мичуда, Л. З.; Єлісєєва, Г. С.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено залежність основи логарифма від похибки квантування та вихідного коду логарифмічних АЦП різних класів. Подано способи вибору бажаного значення основи логарифма для спрощення практичної реалізації логарифмічних АЦП.
 • Thumbnail Image
  Item
  Методика визначення динамічних характеристик частотних демодуляторів з помноженням частоти
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Модла, Р. М.; Ванько, В. М.; Бритковський, В. М.; Сорочинський, О. М.; Національний університет “Львівська політехніка”; Українська академія друкарства
  Розроблено методику визначення часу перехідного процесу усереднювальних частотних демодуляторів з помноженням частоти за нелінійного характеру заряду і розряду конденсатора ФНЧ. Отримано вирази для визначення часу перехідного процесу за стрибкоподібного збільшення та зменшення вхідної частоти демодулятори. Наведено залежності, які дають змогу оцінити зміну швидкодії частотних демодуляторів у разі збільшення коефіцієнта помноження частоти та різних коефіцієнтів регулювання частоти.
 • Thumbnail Image
  Item
  Підвищення чутливості засобів вимірювання малих фазових зсувів із сумарно-різницевим перетворенням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Бучма, І. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Висвітлено суть запропонованого методу підвищення чутливості засобів вимірювання малих фазових зсувів між інфранизькочастотними гармонічними сигналами. Такі засоби вимірювання використовують для створення наземних та аероелектророзвідувальних геофізичних систем, для глибинних пошуків місцезнаходження провідних тіл з діамагнітними або феромагнітними властивостями в таких середовищах, як земля або вода. Проведено порівняльний аналіз чутливості запропонованого методу з методом бінарної дискретизації. Показано, що чутливість підвищується у два рази.
 • Thumbnail Image
  Item
  Особливості побудови кіберфізичної системи для управління процесами виробництва на основі сучасних технологій
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Наконечний, А. Й.; Ванько, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено структурну схему комп’ютерної системи для вирощування сільськогосподарських культур на основі множини етапів цього виробництва. Наведено опис матричного представлення отриманих даних, а також функцій мети для кожного ієрархічного рівня запропонованої системи. Викладено теоретичні засади матричного моделювання процесів виробництва під час реалізації цієї кіберфізичної системи.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз похибок частотних модуляторів, зумовлених часовими затримками компараторів та електронних ключів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-18) Модла, Р. М.; Ванько, В. М.; Бритковський, В. М.; Сорочинський, О. М.; Національний університет "Львівська політехніка"; Українська академія друкарства
  Отримано функцію перетворення частотно-модульованого генератора з урахуванням часових затримок компаратора, електронних ключів та формувача стабільних сигналів. На її основі визначено похибки нелінійності та асиметрії функції перетворення за вхідних різнополярних сигналів. Запропоновано методику компенсації вказаних похибок за рахунок відповідного вибору сталих часу багатовхідного інтегратора.