Проблеми економіки та управління. – 2004. – №507

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, інших вітчизняних та закордонних вищих закладів освіти. Розглядаються актуальні питання економіки, а саме впровадження інноваційних процесів в сучасних умовах, поліпшення інвестиційних процесів, формування конкурентної стратегії підприємств, а також проблеми управління, серед яких функціонування підприємств у нестабільному середовищі, застосування нових технологій в інформаційних системах менеджменту, використання маркетингового аналізу, логістичних методів та контролінгових заходів, стимулювання інноваційної діяльності у виробничих системах. Матеріали становлять інтерес для наукових працівників і спеціалістів відповідних галузей промисловості, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів освіти і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – № 507 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. . – 196 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 37
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 507
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004)
 • Item
  З ювілеєм Вас, друзі!
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)
 • Item
  Роль і місце автоматизованої інформаційної системи в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Червінська, О. С.
  Розглянуто суть інформації і наявних процесів інформаційної системи. Наведено структуру автоматизованої інформаційної системи (АІС) та особливості функціонування інформаційного та програмного забезпечення АІС в оподаткуванні юридичних та фізичних осіб. Considered essence of information and available processes of information system. It Is Brought structure automated information system (ÀIS) and particularities of operation information and software AIS beside taxation legal and physical persons.
 • Item
  Оцінка ефективності реструктуризації підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Крет, І. З.
  Ефективність реструктуризації підприємства та заходів перебудови всіх систем підприємства і виділення окремих структур вимагає встановлення критеріїв оцінки, які повинні бути базою порівняння ефективності функціонування підприємства. Оцінку ефективності реструктуризації підприємства доцільно здійснювати із врахуванням питомої ваги кожного з новоутворених підприємств у сумарному значенні критеріальних показників. Efficiency of restructuring of enterprise of measures of alteration of all systems of enterprise and selection of separate structures requires establishment of criteria of estimation which must be the base of comparison of efficiency of functioning of enterprise. It is expedient to carry out estimation of efficiency of restructuring of enterprise with the account of specific gravity of each of innovational enterprises in the total value of criterion indexes.
 • Item
  Місце та роль місії в процесі управління організацією
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Передало, Х. С.; Дарміць, Р. З.
  Детально розглянуто питання щодо місця і ролі місії організації в процесі управління. С позицій функціонального підходу описано процес формування місії, зроблено спробу формалізувати і кількісно оцінити деякі аспекти створення місії та її впливу на організацію. In article more extended considered questions to place and dug the missions to organization in managerial process. With position of the functional approach is described process of the shaping to missions, is made attempt to describe by means of molded and quantitative to estimate some aspects of the making to missions, as well as her influences upon enterprise.
 • Item
  Аналіз методів формування асортиментної політики підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Стернюк, О. Б.
  Проведено класифікацію методів формування асортиментної політики промислового підприємства. Досліджено методичні та практичні аспекти застосування існуючих методів, проаналізовано їх переваги та недоліки. The classification of methods for creation the assortment policy of industrial firm is produced in this paper. The methodical features and practical aspects of existing methods usage are researched, and their advantages and lacks are discussed.
 • Item
  Характерні етапи проведення реструктуризації підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Банах, Ю. В.
  Розглянуто необхідність та економічні заходи реформування підприємств і визначено характерні етапи проведення їх реструктуризації з метою економічних перетворень та розвитку інноваційних процесів. In given clause it is considered necessity of economic actions on reforming the enterprises and characteristic stages of carrying out of their re-structuring are determined with the purpose of economic changes and development of innovative processes.
 • Item
  Визначення рівня гармонійної участі персоналу управління у вирішенні проблем маркетингу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Гронська, Н. С.; Шпак, Н. О.
  Розглянуто методологічні можливості визначення рівня гармонійної участі персоналу у вирішенні таких важливих проблем маркетингу, як його вплив на підвищення професійної активності, гармонійної привабливості та конкурентоспроможності підприємства. The opportunities of a method of definition of a level of harmony participation of the personnel in the decision of such important problems of marketing as its influence on increase of professional activity, of harmony appeal and competitiveness of the enterprise are considered.
 • Item
  Інформаційне забезпечення процесу планування інвестиційної діяльності підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Крет, І. З.; Сегедій, О. М.; Ємельянов, О. Ю.
  Розглянуто питання оцінки інвестиційного потенціалу підприємства. Подано перелік показників, інформація про які має найбільшу значущість для прийняття рішення про визначення обсягів інвестування розвитку підприємств. Запропоновано методику оцінки раціонального розміру інвестицій у підприємство. The article is devoted to the questions of a rating of investment potential of the enterprise. The list of parameters, the information about which has the greatest value for acceptance of the decision about the sizes of investment of development of the enterprise are submitted. The technique of a rating of rational size of the investments in the enterprise is offered.
 • Item
  Формування адаптаційного потенціалу організації в сучасних умовах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Семенів, О. М.; Грибик, І. І.; Буняк, С. О.
  Розглянуто сутність адаптації організаційно-виробничих систем до змін зовнішнього середовища через процес реалізації їх адаптаційних властивостей. Досліджено механізм формування адаптаційного потенціалу організації як упорядкування сукупності множини різноспрямованих реакцій її елементів. In article the essence of adaptation of organizational – industrial systems to changes of an environment through process of realization of their adaptable properties is considered. The mechanism of formation of adaptable potential of the organization as orderings of set of set of different reactions of its elements is investigated.
 • Item
  Управління інноваційною політикою оновлення комп'ютерного парку інформаційних систем підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Новаківський, І. І.; Панас, Я. В.
  Розглянуто проблему управління інноваціями комп’ютерних технологій на рівні підприємства. Розроблено та обґрунтовано економіко-математичну модель формування раціональної стратегії щодо оновлення комп’ютерної техніки на підприємстві. In the articles the problem of management by innovations of computer technologies at a level of the enterprise is considered. It is developed and proved economic-mathematical model of formation of rational strategy concerning updating computer techniques at the enterprise.
 • Item
  Застосування методів гармонізації відношень у розв’язанні завдань маркетингу
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Гронська, Н. С.
  Розглянуто методологічні засади і методи обертової асиметрії та участі служб і відділів промислового підприємства у розв’язанні завдань маркетингу, які покладено в основу методики, що підлягає апробації у відкритому акціонерному товаристві "ЛАМП". The methodological principles both methods of turnaround asymmetry and definition of a level of harmonious participation of services and departments of the industrial enterprise in the decision of the tasks of marketing are considered which are fixed in a basis of a technique, which is subject to approbation in open joint-stock company "LАMP".
 • Item
  Економіко-математичні аспекти управління витратами в інноваційних процесах
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Мороз, Л. І.; Хома, І. Б.
  Розглянуто теоретичні та практичні аспекти визначення оптимальної величини витрат на інноваційну діяльність та проведено їх практичну оцінку. The theoretical and practical aspects of the determination of optimum quantity of expenditure on the innovation activities were considered and their practical estimation was conducted.
 • Item
  Впливові чинники процесу розроблення та впровадження системи управління якістю на вітчизняних підприємствах за міжнародними стандартами ІSO серії 9000
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Дубодєлова, А. В.; Марченко, К. В.; Юринець, О. В.
  Визначено особливості та застосовано методи формування систем управління якістю на вітчизняних підприємствах за міжнародними стандартами. Проаналізовано результати дослідження впливу чинників на процеси розроблення і впровадження систем управління якістю на львівських підприємствах згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001-2001. Peculiarities and methods of the development of quality management systems at Ukrainian companies according to international standards are set out. The results of the investigation of influencing factors on the development and implementing quality management systems in Lviv companies in conformance with the requirements of the national standard of Ukraine ISO 9001-2001 have been analysed.
 • Item
  Стратегія і тактика досягнення організацією конкурентних переваг: галузевий аспект
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Кіндрацька, Г. І.
  Визначено особливості та застосовано методи формування систем управління якістю на вітчизняних підприємствах за міжнародними стандартами. Проаналізовано результати дослідження впливу чинників на процеси розроблення і впровадження систем управління якістю на львівських підприємствах згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001-2001. Peculiarities and methods of the development of quality management systems at Ukrainian companies according to international standards are set out. The results of the investigation of influencing factors on the development and implementing quality management systems in Lviv companies in conformance with the requirements of the national standard of Ukraine ISO 9001-2001 have been analysed.
 • Item
  Сучасна економіка і теорія підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Яремко, І. Й.
  Розглянуто сукупність теоретичних і практичних проблем теорії підприємства. Проаналізовано відповідність основоположних засад теорії сучасним економічним проявам. Запропоновано використовувати елементи базового інструментарію концептуальної основи теорії підприємства. The totality of theoretical and practical problems of the theory of an enterprise is viewed in the article. The conformity of basic principles of the theory with modern economic expressions is analyzed. The elements of basic instruments of conceptual principles of the theory of an enterprise are proposed.
 • Item
  Концептуальна модель функціонування страхової компанії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Шевчук, О. О.
  Проаналізовано операції, які формують основні фінансові потоки страхової компанії, здійснено їх математичний опис, формалізовано зв’язки між параметрами концептуальної моделі страховика та визначено її керуючі змінні й обмеження. In the article operations, which generate the main financial flows of insurance company are analyzed, their mathematical description is given, links between the parameters of insurer’s conceptual model are formalized and its control variables and restriction are defined.
 • Item
  Економічна інформація в системі управління діяльністю підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Дмитрук, С. Г.
  У забезпеченні ефективного управління діяльністю підприємства рівень формування та використання економічної інформації займає найважливіше значення, оскільки впливає на якість прийнятих управлінських рішень. Визначено головні ознаки інформації в галузі управління. The economic information is the very important commodity in the real management of activity enterprise. The article deals of information’s features and the technologies, basic types of operations with the information. One of the most important facts in development Ukrainian economy is providing investors with real economic information.
 • Item
  Формування мотивації трудової діяльності працівників підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Гербут, М. В.
  В умовах перехідної економіки в Україні актуалізується питання про формування сучасного механізму мотивації трудової діяльності, оскільки конкурентна боротьба між підприємствами на цьому етапі істотно загострюється і диктує нові правила економічної поведінки. Через те, що управління людськими ресурсами є однією із найважливіших підсистем управління підприємством, виникає необхідність у розробці такої системи мотивації, яка б забезпечувала свідому активізацію діяльності персоналу відповідно до цілей і обраної стратегії розвитку підприємства. The issue of forming a modern mechanism of labor activity motivation is becomes more actual in the conditions of transitional economy of Ukraine. This is because the competition struggle between enterprises is more severe and dictates new rules of economical behavior. Human resources management is one of the most important subsystems of enterprise management which causes the elaboration of such a motivation system that provides for conscious activities of personnel according to the aims and the strategy of the enterprise development.
 • Item
  Інноваційна складова інвестиційних проектів як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Петрович, Й. М.; Семенів, О. М.; Кіт, А. Ф.
  Розглянуто роль інноваційних характеристик інвестиційних проектів як найважливішого чинника формування моделі прискорення економічного зростання в умовах обмежених ресурсів при допущеному спаді виробництва й загостренні конкуренції в умовах глобалізації. In article the role of innovative characteristics of investment projects as major factor of formation of model of acceleration of economic increase in conditions of the limited resources is considered at the admitted slump in production and an aggravation of a competition in conditions of globalization.