Автоматика, вимірювання та керування. – 2016. – №852

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У віснику опубліковано статті, які відображають результати робіт у галузі вимірювань і засобів керування із застосуванням сучасної аналогової і цифрової техніки, зокрема, мікропроцесорних систем. Для наукових працівників, викладачів, інженерів, які спеціалізуються в царині автоматики, систем керування, інформаційно-вимірювальної техніки, а також аспірантів, студентів старших курсів відповідних спеціальностей.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Автоматика, вимірювання та керування : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка"; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 852. – 183 c. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Методи, методика та результати порівняльного аналізу електронних підписів згідно ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2014
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Горбенко, І. Д.; Єсіна, М. В.
  Розглядаються методи порівняльного аналізу властивостей механізмів електронного підпису (ЕП) згідно з ДСТУ ISO/IEC 14888-3:2014. Досліджено та проана- лізовано існуючі методи порівняльного аналізу ЕП на основі методу аналізу ієрархій та методів вагових коефіцієнтів. Наведено певні критерії та показники, що можуть бути використані під час порівняльного аналізу властивостей механізмів ЕП. The paper deals with the comparative analysis methods of electronic signature (ES) mechanisms according to DSTU ISO/IEC 14888-3:2014 properties. The existing comparative analysis methods of ES based on the hierarchy analysis process and weight indices methods are investigated and analyzed. Some criteria and indicators that can be used in the comparative analysis of ES mechanisms properties are presented.
 • Item
  Універсальна платформа створення системи захисту інформації в багаторівневих інтелектуальних системах керування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Дудикевич, В. Б.; Микитин, Г. В.; Крет, Т. Б.
  Запропоновано теоретико-методологічну модель універсальної платформи побудови системи захисту інформації у багаторівневих інтелектуальних системах керування (БІСК). Розроблено моделі інформаційно-технічних станів БІСК. Створено модель загроз та модель системи захисту інформації в БІСК. Theoretical and methodological model of a universal platform building information security system in multi-level intelligent control system is proposed. The model of the information-technical position multi-level intelligent control system has been developed. Model of threats and model of information security system has been developed.
 • Item
  Оцінювання ефективності генератора реальної мовоподібної завади за критерієм розбірливість мови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Касьянов, Ю. І.; Нужний, С. М.
  Використано критерії розбірливості мови для оцінки ефективності використання генератора реальної мовоподібної завади та захищеності мовної інформації. Наведено результати дослідження генератора за цим критерієм. The article focuses on the use of intelligibility criterion to evaluate effectiveness of real speech-like interference generator and speech information protection. The research results of interference generator are given.
 • Item
  Прості алгоритми ділення чисел з плаваючою комою
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мороз, Л.; Гринчишин, А.; Мірецька, Я.
  Подано опис простих алгоритмів швидкого ділення з використанням магічної константи зі зменшеними відносними похибками обчислень для чисел типу float. Description of simple fast division algorithms using magic constants with reduced errors in calculations for the float numbers has been provided.
 • Item
  Еволюційна модель оптимізації тиристорної системи керування мотором постійного струму з послідовним збудженням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Павельчак, А. Г.; Самотий, В. В.; Держило, Ю. І.
  Здійснено параметричну оптимізацію для системи керування мотором постійного струму з використанням генетичного алгоритму. Отримано якісні характеристики перехідного процесу системи керування. Parametric optimization of control system of DC motor has been performed. Optimization was conducted using Genetic Algorithm. Qualitative characteristics of the transition process of control system have been obtained.
 • Item
  Логарифмічні ацп з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних КОМІРКАХ. Частина 1
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мичуда, З. Р.; Мичуда, Л. З.; Антонів, У. С.
  Запропоновано математичні моделі логарифмічних АЦП з накопиченням заряду на послідовних пасивних конденсаторних комірках і похибок. Наведено результати моделювання, дано оцінку динамічних властивостей і точності. The mathematical models of logarithmic ADCs based on accumulation of a charge in serial passive condensers cells and their errors are offered, the results of modelling are presented, the valuation of dynamic property and accuracy are given.
 • Item
  Перестроювані генератори гармонічних коливань на основі гіратора
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Проць, Р. В.; Семянистий, К. С.; Ничай, Г. Г.
  Розглянуто варіанти сумісного використання гіраторів і схем з від’ємним опором, які дають змогу створювати переналаштовувальні генератори гармонічних коливань низьких та інфранизьких частот. This paper presents variants of circuits with negative impedance and gyrators sharing, which allow creating tunable harmonic oscillators of low and infralow frequencies.
 • Item
  Оптимізація відображення програмних моделей постійної пам’яті в архітектуру пліс методом словника
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Лопіт, І. І.
  Розглянуто питання відображення програмних моделей пристроїв постійної пам’яті, що є компонентами спеціалізованих процесорів, в архітектуру програмованих логічних інтегральних схем. Проаналізовано існуючі підходи до компресії даних у пристроях постійної пам’яті і, як альтернативу до них, запропоновано новий підхід, який дає змогу досягти високого рівня компресії і раціональніше використовувати ресурси ПЛІС. The problem of mapping the read-only memory program models, being the components of the application-specific processors, into the programmable logical integral circuit architecture were considered. The existing approaches to the data compression in the readonly memory devices are analyzed and, alternatively, a new approach is suggested allowing a high degree of compression to be achieved and the FPGA resources to be used more rationally.
 • Item
  Підхід до організації функціонування самоконфігуровної комп’ютерної системи на базі ос GNU/LINUX
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Мельник, В. А.; Кіт, А. Ю.
  Запропоновано підхід до організації функціонування самоконфігуровної комп’ютерної системи на основі операційних систем GNU/Linux на етапі компіляції, завантаження та виконання програми. Запропоновано методи, що забезпечують автоматичне та прозоре для користувача виконання компіляції та завантаження підпрограми універсального процесора в оперативну пам’ять, а конфігурації в реконфігуровне середовище на основі програмовних логічних інтегральних схем. Продемонстровано можливості розширення та застосування сучасних операційних систем GNU/Linux для організації ефективної роботи із пристроями реконфігуровної логіки. This article shows the approach to the operation of the self-configurable computer system at compilation, download and execution stage. There were proposed the methods that provide automatic and transparent compilation and loading subprogram of universal processor into the CPU as well as configuration file into reconfigurable unit based on programmable logic device. There were demonstrated the capabilities of expansion and the use of modern operating systems for effective work with reconfigurable devices.
 • Item
  Метрологічна перевірка шунтів високої точності з номінальним значенням опору не кратним 10n
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Степаняк, М. В.; Степаняк, М. М.
  Розглядається метод підвищення точності та розширення діапазону вимірювань за рахунок зниження нижньої границі, який придатний, зокрема, для перевірки шунтів з малими значеннями опору з номіналами, не кратними 10n. A method for increasing the accuracy and expanding the measurement range by reducing the lower limit suitable particularly for checking shunts with low resistance with nominal values not divisible by 10n has been considered.
 • Item
  Автоматизація розгортання WI-FI точки доступу, як зовнішнього елементу системи приманки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Банах, Р. І.; Піскозуб, А. З.; Стефінко, Я. Я.
  Показано механізм автоматизації розгортання безпровідної точки доступу технології Wi-Fi та його імплементація на інтерпретаторі bash. Запропоновано концепцію віддаленого керування Wi-Fi точкою доступу як елементом системи приманки для безпровідної мережі. An automation mechanism of deploying Wi-Fi wireless network and its implementation on bash command language is presented in this article. A concept of remote control by Wi-Fi access point as an element of honeypot for wireless network is suggested.
 • Item
  Особливості криптографічних акселераторів у мікроконтролерах загального призначення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Совин, Я. Р.; Наконечний, Ю. М.; Стахів, М. Ю.
  Проаналізовано криптоакселератори у 8/16/32-бітових мікроконтролерах загального призначення з погляду швидкодії та функціональних можливостей. The article analyzes the cryptographic accelerator in 8/16/32-bit general purpose microcontrollers in terms of performance and functionality.
 • Item
  Моделювання реалізації загроз інформаційній системі на різних рівнях стеку TCP/IP
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Тишик, І. Я.; Груздєва, Ю. К.
  Наведено основні класичні моделі безпеки інформаційних систем та подано їхню характеристику. Здійснено статистичний аналіз спроб реалізації загроз інформації в інформаційних системах з відкритою архітектурою. Проведено моделювання ймовірності реалізації загроз інформації на різних рівнях стеку протоколів TCP/IP; проаналізовано результати моделювання. The article gives the basic classical models of information systems security and their description. Statistical analysis of information threats attempts in information systems with open architecture is performed. The simulation of probability of information threats at different levels of the protocol stack TCP/IP is conducted, the simulation results are analyzed
 • Item
  Дослідження фазових портретів шуму електронних пристроїв
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Nyemkova, Elena; Shandra, Zenoviy
  Експериментально досліджено шуми електронних приладів для їх динамічної ідентифікації. Проведено моделювання фазових траєкторій за допомогою осциляторної моделі. Аналіз часових змін амплітуди шумів підтвердив їх фрактальну природу. Параметри фазових портретів спектральних компонент шуму дають можливість автенти- фікації електронних приладів. Експериментально зафіксований ефект формування часових структур у спектрі шумів. The article deals with the experimental studies of noise for dynamic identification of electronic devices. The simulation of phase trajectory was carried out using the oscillator model. Analysis of the noise temporal characteristics confirms their fractal nature. Parameters of phase portraits of spectral noise components enable us to conduct the electronic devices authentication. Experimental studies have shown that there is the effect of temporary structures formation in the behavior of the noise spectrum.
 • Item
  Керування характеристиками термометричного матеріалу TiNiSn1-xGax
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Крайовський, В.
  Досліджено енергетичні, кінетичні та магнітні характеристики термометричного матеріалу TiNiSn1-xGax у діапазонах:T = 80?1400 K, x=0.01?0.15 і напруженості магнітного поля H £ 10 кГс. Показано, що характеристики TiNiSn1-xGax чутливі до зміни температури і можуть бути основою для виготовлення чутливих елементів термоперетворювачів. The electron energy state, magnetic and transport characteristics of thermometric materials TiNiSn1- xGax were investigated in the 80?1400 K temperature range and at charge carriers concentration from x=0.01?0.15 and H £ 10 kGs. The material TiNiSn1-xGax is sensitive to the temperature change and could be used as the basis for the sensitive thermoelectric devices. We investigated the crystal structure, electron density of states (DOS) and the kinetic and energy characteristics of n-TiNiSn heavily doped with the Ga impurity. Samples were synthesized at the laboratory of the Institute of Physical Chemistry, Vienna University. The TiNiSn1-xGax crystal-lattice periods were determined by X-ray analysis with the use of the Full-prof software. We employed a data array obtained by the powder method using a Guinier-Huber image plate system. The chemical and phase compositions of the samples were determined using a Ziess Supra 55VP scanning electron microscope and an EMPA energy dispersive X-ray analyzer. The electronic structure was calculated by the Korringa–Kohn–Rostoker (KKR) technique in the coherent potential approximation (CPA) and local density approximation (LDA), as well as the full-potential linearized plane wave (FP-LAPW) method within density functional theory (DFT). In the calculations, we used experimental values of the lattice constant on a k grid 10 ? 10 ? 10 in size and the Moruzzi–Janak–Williams exchangecorrelation potential parametrization. The width of the contoured energy window was 16 eV. The number of energy values for DOS calculations was 1000. To predict the behavior of the Fermi level, band gap, and electrokinetic characteristics of n-TiNiSn heavily doped with the Ga impurity, the electron density distribution (DoS) was calculated. The calculated results pretending to be adequate to experimental studies should account for complete information on the semiconductor’s crystalline structure. To obtain more accurate results, we calculated the DoS for almost all possible cases of the mutual substitution of atoms at sites of the TiNiSn unit cell. Shows the result most consistent with experimental data. It was found that the disordered structure TiNiSn1-x-уGax, of the TiNiSn compound is most probable. We note that the same result was obtained from structural studies of TiNiSn. The partial (to 1 at %) substitution of Sn atoms with Ga atoms generates donor-type structural defects in the crystal, and the Fermi level is in the band gap which becomes narrower.. In this semiconductor model, the Fermi level is in the band gap which is εg ≈ 282 meV. The same question arises when analyzing the behavior of the dependences (x) and (x) in TiNiSn1-x-уGax. For example, the (x) variation in the concentration range 0.02 ≤ x ≤ 0.10 shows that the modulation amplitude of the continuous energy bands of TiNiSn1-x-уGax HDCSs increases. Indeed, the activation energies (x) increase from (x = 0.05) = 38.3 meV to (x) (x = 0.07) = 59.2 meV. As we already noted, such behavior is possible only when compensating electrons appear in the p-type semiconductor due to the ionization of donors whose appearance was not initially assumed. In TiNiSn1-x-уGax samples, x > 0.05, the decrease in (x) indicates a decrease in the modulation amplitude of the continuous energy bands, which is possible only when the degree of compensation of TiNiSn1-x-уGax decreases due to a decrease or termination of the generation of donor-type structural defects. Thus, the initial assumption that n-ZrNiSn doping with Ga atoms by substituting Ti atoms is accompanied by the generation of only donor-type structural defects in the crystal does not allow consistent explanation of the behavior of the energy characteristics of TiNiSn1-x-уGax HDCS. The variations in the activation energy of hopping conduction (x) and the modulation amplitude of the continuous energy bands (x) unambiguously prove the existence of a donor source in TiNiSn1-x-уGax. Further, we will identify the possible mechanism for the appearance of donors. The series of studies on the crystalline structure, energy spectrum, and electro-kinetic parameters of the n-TiNiSn intermetallic semiconductor heavily doped with the Ce impurity allowed determination of the variation in the degree of compensation of the semiconductor due to the generation of both structural defects of donor nature during the substitution of Sn atoms with Ga atoms and defects of donor nature during the partial substitution of Ni sites with Sn atoms. The mechanism of the degree of compensation of the semiconductor as the result of the crystal structure transformation during doping, leading to the generation of structural defects of donor nature was established. The results of the electronic structure calculation are in agreement with experimental data and the TiNiSn1-x-уGax semiconductor is a promising thermectric material. The results are discussed in the framework of the heavily doped and compensated semiconductor model by Shklovsky-Efros.
 • Item
  Особливості контролю якості електроенергії вимірювальними системами у встановлених режимах мережі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Ванько, В.; Клепач, Н.
  Розроблено новий алгоритм обчислення середньоквадратичного значення напруги з врахуванням внесків низько- і високочастотних інтергармонік, завдяки якому точніше визначаються показники якості електроенергії у встановлених режимах функціонування мережі, а також досліджено впливи основних параметрів на достовірність вимірювальної інформації щодо вибраних груп показників якості. A new algorithm for calculation of the rms voltage including low and high frequency interharmonics, whereby the electricity quality is precisely defined in established modes of functioning network, the influence of the main parameters of the reliability of measurement data for selected groups of quality was also developed.
 • Item
  Розробка блоку прийняття рішень для АСОД ДССЗЗІ
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Турти, М. В.; Нужний, С. М.; Гунченко, А. П.
  Обґрунтована необхідність вдосконалення автоматизованої системи обігу захищених документів для державних структур на основі АС-3 класу. This paper substantiates the necessity of improving automated circulation system of protected documents for the state agencies on the basis of class 3automated systems.
 • Item
  Синтез регулятора швидкості руху автомобіля методом розміщення полюсів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2016) Наконечний, М. В.; Степаняк, М. В.
  Розглянуто особливості синтезу регуляторів за допомогою розміщення полюсів у заданій області площини коренів характеристичного рівняння замкненої системи. У середовищі MATLAB (Simulink) синтезовано ПІ-регулятор з використанням методу розміщення полюсів у заданій області комплексної площини коренів і проведено моделювання системи автоматичного керування швидкості руху автомобіля з використанням синтезованого регулятора. Features of regulators synthesis by placing poles in a given region of the roots plane of the closed system characteristic equation have been considered. In the MATLAB (Simulink) environment, PI controller using the method of placing the poles in a given region of the complex plane roots was synthesized and simulation of automatic control vehicle speed using synthesized regulator was performed.