Проблеми економіки та управління. – 2004. – №504

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету "Львівська політехніка".

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, інших вітчизняних та закордонних вищих закладів освіти. Розглядаються актуальні питання економіки, а саме впровадження інноваційних процесів в сучасних умовах, поліпшення інвестиційних процесів, формування конкурентної стратегії підприємств, а також проблеми управління, серед яких функціонування підприємств у нестабільному середовищі, застосування нових технологій в інформаційних системах менеджменту, використання маркетингового аналізу, логістичних методів та контролінгових заходів, стимулювання інноваційної діяльності у виробничих системах. Матеріали становлять інтерес для наукових працівників і спеціалістів відповідних галузей промисловості, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів освіти і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. – № 504 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 144 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 27
 • Item
  Зміст до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 504
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)
 • Item
  Титульний аркуш до Вісника "Проблеми економіки та управління" № 504
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004)
 • Item
  Створення логістичної мережі
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Василевський, М.
  Розглянуто основні етапи формування логістичної мережі, а саме: підбір учасників та налагодження співпраці в мережі за допомогою інформації та візуалізації. The main steps of forming logistics supply chain are designed. The evolution of members and the chain collaboration on the principles of informatization are investigated.
 • Item
  Формування ринку освітніх послуг: польський досвід
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Патора, Р.
  Досліджено ринок освітніх послуг у Польщі. Проаналізовано напрями трансформації освітніх послуг польських вищих навчальних закладів відповідно до європейських вимог. The market of educational services in Poland is investigated. Are analysed of directions of transformation of educational services of the Polish higher educational institutions according to the European requirements.
 • Item
  Трансформація підприємств у стадіях життєвого циклу розвитку економічних систем
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Марчук, Л. В.
  Під час планування розвитку підприємств у практиці виникає необхідність прийняття управлінських рішень щодо вибору певних напрямків та видів трано формації та їх економічного оцінювання. У статті вирішуються проблеми трансформації підприємств, враховуючи концепції стадій життєвого циклу суб’єктів господарювання та ринків. In the course of practical enterprise development planning the necessity of managerial decision-making concerning the direction and types of transformation and their economic evaluation appears. The article is directed on the solution of the problem of choosing of criteria and forming the conception of corporate economic evaluation of transformation.
 • Item
  Економічні аспекти розвитку малого бізнесу в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Мадрига, Г. М.
  Проаналізовано діяльність малих підприємств за останніх десять років. Розглядається роль малого підприємства у створенні додаткових робочих місць, наводяться статистичні відомості з тенденцій розвитку малого бізнесу в умовах економічної та правової ситуації в Україні, визначаються позитивні та негативні аспекти функціонування підприємств малого бізнесу. Стаття містить аналітичні висновки щодо участі малих підприємств в економічному розвитку країни. The article presented offers analysis of small enterprises’ activity within past 10 years. It shows the active part small enterprises take in the national level of employment growth. There are also some statistics on the basic trends of small enterprises’ development at the conditions of contemporary economical and political situation in Ukraine, the article distinguishes both positive and negative aspects of small enterprises’ commercial and social activity. It includes analytical conclusions about small enterprises’ participation in economical development of our country.
 • Item
  Криза неоліберальної глобалізації та стратегії виходу з кризи: погляди сучасних антиглобалістів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Фостик, М. В.
  Розглянуто проблему деформації глобалізаційних процесів. Сьогодні проблеми глобалізації і антиглобалізації надзвичайно актуальні в світі, а також і для вітчизняних підприємств. Саме тому тенденції в змінах і в оцінці глобалізаційних процесів становлять науковий інтерес у статті. In submitted clause the problem of deformation globalization rises. Today problems globalization and anti-globalization very urgent in the world, together with for the domestic enterprises. Therefore tendencies in changes and in an estimation globalization of processes are of interest in to clause.
 • Item
  Розвиток трубопровідного транспорту в нафтовій галузі на засадах логістики
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Гірна, О. Б.
  Розглянуто роль трубопровідного транспорту у транспортній логістиці Подано характерні особливості цього виду транспорту в транспортній системі України. Висвітлено сучасні напрямки його розвитку на логістичних засадах. The role of pipeline transport in the transport logistics is considered. The spécial features of the given type of transport in the Ukraine’s transport system are submitted. The modem directions of its development on the principles of logistics are explained.
 • Item
  Проблеми становлення франчайзингу в Україні
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Нечепуренко, С. О.
  Розглядаються передумови становлення української моделі франчайзингу та чинники його ефективності. The conditions of establishment and development of the Ukrainian model of franchising and the factors of its efficiency are considered.
 • Item
  Сучасні інформаційні технології як запорука успіху компанії
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Огерчук, Ю. В.; Скрипник, О. О.; Федорців, Я. В.
  Розкрито роль України як одного з аутсорсингових центрів Європи за рахунок наявності висококваліфікованої робочої сили. Дано оцінку ступеня важливості інформаційних технологій в управлінні діяльністю компанії, зокрема розглянуто автоматизацію збутових процесів. Детально проведено аналіз діяльності аутсорсингової компанії "Eleks Software" - лідера серед компаній цього профілю в Західній Україні. Is shown Ukraine's role as the one of the biggest outsourcing centres in Europe. This is possible because of its highly qualified labour force. Here is also presented importance of information technologies in company's management and sales activities. The detailed analysis of outsourcing company "Eleks Software" which is leader among the companies of this field in Western Ukraine is also carried out.
 • Item
  Особливості впровадження засобів науково-технічної підготовки виробництва
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Сай, Л. П.
  Розглядаються особливості впровадження засобів науково-технічної підготовки виробництва. Is devoted to inculcation peculiarities a means of scientific-technical production designing.
 • Item
  Науково-технічний процес у світлі глобалізаційних процесів
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Верхола, Н. Я.
  Розглянуто особливості науково-технічного прогресу в Україні та зарубіжних країнах із врахуванням глобалізаційних процесіа Подано статистику бюджетного фінансування вітчизняної науки. Запропоновано головні типи моделей науково- інноваційного розвитку. Is devoted to the peculiarity of the scientific and technical progress in Ukraine and foreign countries taken account of the globalization processes. Author gives the statistics of the budget fund of the native science. Also author proposes the main types of the scientific and innovation development models.
 • Item
  Характеристика ризиків банківської діяльності
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Верес, О. М.; Верес, О. О.; Паранчук, С. В.
  Наведено типи підходів, що застосовуються при класифікації банківських ризиків, а також загальну класифікацію ризиків, що виникають у процесі банківської діяльності, та їх характеристики. There are resulted the types of approaches which are used during classification of bank risks. In the article is presented general classification of risks which arise up in the process of bank activity, and also their descriptions are resulted.
 • Item
  Форми та методи державного регулювання інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Гримів, Т. Т.
  На основі аналізу робіт вітчизняних науковців наведено узагальнену класифікацію форм та методів державного регулювання інвестиційної діяльності, описано основні з них. Розглянуто державне регулювання інвестування в деяких розвинених країнах світу. Зроблено висновки та запропоновані відповідні заходи. This article leads the analysis of scientific researches of native scientists, turns to generalize classifying of forms and methods of state regulating of investment. The main forms and methods are described in it. We looked at state regulating of investment in some market developed states of world. We have drawn some conclusions and offered the respective measures.
 • Item
  Оцінка ефективності інвестування проектів ПФГ
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Чубка, О. М.
  Метою інвестиційної діяльності промислово-фінансової групи є забезпечення високої дохьідності інвестованих у проект коштів. Запропоновано систему показників для оцінки ефективності інвестування проектів ПФГ. The objective of investment activity of industrial-financial group is provided a high income investing means of project. The system of factors for estimation effectiveness investment project of 1FG is proposed.
 • Item
  Виробничо-господарські зв’язки промислово-фінансової групи
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Тревого, Л. С.
  Розглядається взаємозв’язок між учасниками промислово-фінансової групи, визначається інтерес і завдання учасників, подається схема руху товарного та фінансового потоків промислово-фінансової групи. In the given article the interrelation between the participants industrially - financial group is considered, the interest і of the task of the participants is considered the circuit of movement(traffïc) of documentai^ and financial flows industrially - financial group is represented.
 • Item
  Державна підтримка створення і діяльності фінансово-промислових груп
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Віблий, П. I.
  Аналізується державна підтримка створення і діяльності фінансово-промислових груп та державне регулювання їх діяльності через створення законодавчої й інформаційної бази функціонування діяльності фінансово-промислових груп та ефективний контроль за їх діяльністю. Analyses state création support and activities of financial and industrial groups, and state régulation of their activity over création of législative and information base of activity functioning of financial and industrial groups and effective control after their activity.
 • Item
  Планування інноваційної діяльності підприємств
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Андрушко, Н. I.
  Розглядається впровадження інноваційної діяльності в Україні як один із оптимальних та можливих сьогодні шляхів ефективного поєднання наукового потенціалу науково-дослідних організацій та промислових підприємства. Важливим моментом інноваційної діяльності є її планування для визначення цілей діяльності, координації дій та попереднього розрахунку витрат ресурсів. The question of introduction of innovative activity in Ukraine is examined in the article, as one of optimum and possible on today's stage ways of effective combination of scientific potential of research organizations and industrial enterprises. Its planning for determination of aims of activity, co-ordination of actions and previous calculation of charges of resources is the important moment of innovative activity.
 • Item
  Проблеми вимірювання та оцінки стану й можливостей розвитку підприємства
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Довбенко, В. I.
  Розглянуто підходи до вимірювання й оцінки стану та динаміки розвитку підприємства з урахуванням умов його діяльності. Досліджено застосування різних підходів та методів оцінки залежно від конкретної мети. The approaches to measurement and evaluation of enterprise state and dynamic development are considered in view of conditions of its activity. Application of different approaches and methods of evaluation depending on certain purpose have been researched.
 • Item
  Чинники формування туристичної привабливості території
  (Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004) Мельник, О. В.
  Розглянуто чинники формування туристичної привабливості території Проаналізовано вплив кожного чинника на стимулювання привабливості території для потенційних туристів. Дано оцінку ресурсного потенціалу регіону для розвитку туристичної діяльності. Запропоновано систему дій для покращання туристичної привабливості території. This article is devoted to consideration of the formatting factors of tourist appeal of territory. The influence of each factor on stimulation of appeal of territory for the potential tourists is analyzed. The rating of resource potential of region for development of tourist activity is given. The system of actions for improvement of tourist appeal of territory is offered.