Humanitarian Vision. – 2017. – Vol. 3, No. 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Засновник і видавець Національний університет «Львівська політехніка». Виходить двічі на рік з 2015 року.

Humanitarian Vision = Гуманітарні візіїї : науковий журнал / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief Yaryna Turchyn. – Lviv : Lviv Politechnic Publіshing House, 2017. – Volume 3, number 1. – 90 p.

Humanitarian Vision

Зміст (том 3, № 1)


1
7
13
19
25
31
37
45
55
61
67
73
81
87
89

Content (Vol. 3, No 1)


1
7
13
19
25
31
37
45
55
61
67
73
81
87
89

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Феномен сепаратизму у сучасних міжнародних відносинах
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-03-11) Цебенко, Олег; Tsebenko, Oleh; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено вплив сепаратизму на міжнародно-політичне становище держав світу. Проаналізовано теоретико-методологічні засади вивчення сепаратизму, досліджено проблематику дефініювання явища, з’ясовано основні причини сепаратистських тенденцій, виокремлено форми їхніх проявів. Висвітлено стан наукової розробки проблеми у працях вітчизняних і закордонних дослідників. Досліджено роль міжнародних організацій та інших міжнародних акторів у боротьбі з проявами сепаратизму Визначені механізми запобігання використання сепаратизму для дестабілізації ситуації як всередині держав, так і в контексті міжнародно-політичного становища.
 • Item
  Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-03-11) Литвин, Віталій; Lytvyn, Vitaliy; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Аргументовано, що напівпрезидентська система державного правління не є уніфікованою, а натомість позиціонується різноманітною і гетерогенною структурою міжінституційних відносин. На цій підставі виокремлено інституційно-процесуальні фактори типологізації напівпрезиденталізму, які здебільшого обертаються довкола проблематики формування та відповідальності урядів, а також можливості розпуску легіслатур. У світлі запропонованої типологізації з’ясовано особливості, логіку і параметри операціоналізації президентсько-парламентської напівпрезидентської системи державного правління в країнах Європи.
 • Item
  Теоретичні патерни й емпіричні показники стабільності урядів меншості у європейських парламентських демократіях
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-03-11) Панчак-Бялоблоцька, Надія; Panchak-Byaloblotska, Nadia; Вища школа регіональної економіки в Кутно (Республіка Польща)
  Проаналізовано патерни стабільності урядів меншості у європейських парламентських демократіях, зокрема в європейських системах позитивного і негативного парламентаризму (упродовж 1944–2016 рр.). Виявлено, що уряди меншості порівняно менш стабільні, аніж уряди більшості. Водночас аргументовано, що однопартійні уряди меншості усереднено стабільніші, ніж коаліційні уряди меншості.
 • Item
  Особливості розвитку культурної дипломатії України в сучасних умовах
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-03-11) Луцишин, Галина; Гончарук, Анастасія; Lutsyshyn, Halyna; Honcharuk, Anastasiia; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано особливості розвитку культурної дипломатії України в сучасних умовах, діяльність державних та громадських інститутів культурної дипломатії. Культурна дипломатія є важливим напрямом державної політики, вона відкриває перспективи соціального, культурного та економічного розвитку держави, сприяє поширенню інформації про країну через проведення культурних і мистецьких заходів, діяльність культурних інституцій, популяризацію мистецтва, культурної спадщини. Визначено основні завдання культурної дипломатії, умови та чинники, які є важливими для її розвитку. Розглянуто діяльність українських культурно-інформаційних центрів при дипломатичних представництвах України, державних структур та громадських організацій, які розвивають культурну дипломатію.
 • Item
  Дипломатична служба Іспанії у новому тисячолітті
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-03-11) Матлай, Любава; Matlay, Lyubava; Національний університет “Львівська політехніка”
  Висвітлено реформу дипломатичної служби Іспанії на початку ХХІ століття, яка спиралася на шість опор: координацію, модернізацію, професіоналізм, спеціалізацію, однорідність та спрощення процедур. Виявлено, що її спричинила поступова втрата країною глобальності зовнішньої політики внаслідок економічної кризи, розширення зовнішньополітичних завдань. Проаналізовано основні цілі та завдання зовнішньої стратегії парламентської монархії, зокрема, економізацію дипломатії, поглиблення європейської інтеграції та згуртованості у подоланні кризових явищ, сприяння діяльності Європейської зовнішньополітичної служби.
 • Item
  Особливості функціонування та виклики розвитку ЄС у близькій перспективі (2017–2018 рр.)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-03-11) Дорош, Леся; Івасечко, Ольга; Dorosh, Lesya; Ivasechko, Olha; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто новітні внутрішні та зовнішні загрози ЄС у близькій перспективі (2017–2018 рр.), що зумовлені глобальними, регіональними та локальними тенденціями світового розвитку та зміною політичних, економічних та безпекових пріоритетів ЄС у контексті підписання Римської декларації 2017 р. До загроз та викликів ЄС на близьку перспективу зараховано: гібридні наслідки агресії Російської Федерації в Україні, міграційну кризу в Європі, серію терористичних актів у європейських містах, непередбачувану політику новообраного президента США Д. Трампа щодо європейської системи безпеки, посилення позиції крайніх лівих та правих політичних сил у європейських державах, “Брекзіт” та його наслідки, зокрема, загрозу “ефекту доміно” в інших державах-членах Співтовариства.
 • Item
  Екуменічні ініціативи Митрополита Андрея Шептицького
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-03-11) Волинець, Оксана; Volynets, Oksana; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано теоретичний та практичний аспекти екуменічної діяльності Митрополита УГКЦ Андрея Шептицького. Досліджено праці Митрополита про екуменічні ідеї та можливості проголошення Патріархату Української Церкви.
 • Item
  Відомості про авторів
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-03-11)
 • Item
  Суб’єкти номінації в Україні: правові аспекти
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-03-11) Бучин, Микола; Ігнатюк, Галина; Buchyn, Mykola; Ihnatiuk, Halyna; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто проблему номінації в Україні. На основі аналізу вітчизняного виборчого законодавства показано еволюцію правового регулювання проблеми суб’єктів номінації як на президентських, так і на парламентських виборах в Україні.
 • Item
  Суть філософії, або чому ненавидять філософію
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-03-11) Карівець, Ігор; Karivets’, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано метафілософські роздуми про долю філософії, її призначення та роль у формуванні основ спеціальних та прикладних наук. Обґрунтовано необхідність філософії як теоретичної науки для формування у науковця усвідомлення сутності та підстав існування предмета дослідження.
 • Item
  Проблема Ісихії у візантійській естетиці аскетизму
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-03-11) Царенок, Андрій; Tsarenok, Andrii; Чернігівський національний педагогічний університет імені ТарасаШевченка
  Досліджено вчення про ісихію в його сутнісних зв’язках із візантійською естетикою аскетизму. Автор аналізує теоестетичні смисли ісихастської доктрини, згідно з якою досягнення стану безмовності постає суттєвим чинником преображення чуттів людини та сприяє спогляданню нею Абсолютної Краси. У статті використано методи узагальнення, систематизації та герменевтичного аналізу культури ісихазму. Автор стверджує перспективу для подальшого вивчення аскетико-естетичної традиції християнського Сходу.
 • Item
  Мультиверсум мови (Рецензія на монографію Галини Балути “Структури мови”. – Кривий Ріг : Вид. А. Р. Козлов, 2015. – 300 с.)
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-03-11) Карівець, Ігор; Karivets’, Ihor; Національний університет “Львівська політехніка”
  The Halyna Baluta’s monograph “The Structures of Language” deals with the different aspects of our language. The author explores language from its sacral functions in Antiquity to the powerful discourses in contemporal society. In this reviewed monograph the author argues that language is medium between a human being and the world. Halyna Baluta’s monograph helps to understand such things as: 1) thinking and consciousness are based on language; 2) a thought doesn’t exist without its language form; 3) we realize the state of things with the help of language. A human being associates the inner and the outer worlds, gives things their names with the help of language. This monograph is of great importance for philosophy of language and linguistics.
 • Item
  Людина і знання: епістемологічна складова філософської антропології
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-03-11) Петрушенко, Віктор; Petrushenko, Victor; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано сучасні трактування знання у контексті проблеми формування суспільства знань та новітніх виявлень пізнавальних можливостей людини. Досліджено сучасні визначення знання і його будова з позиції представлення в ній як дійсності, так і людських якостей. Простежується зв’язок вихідних компонентів будови знання з людськими антропними характеристиками та інтелектуальними властивостями людини та робиться висновок про неприпустимість зведення знання до інформаційного компоненту сучасної суспільної життєдіяльності. У статті використано методи компаративістики, аналізу і синтезу, феноменологічної редукції. Висновки статті можна використати для вивчення інформаційного суспільства та суспільства знань.
 • Item
  Політична стабільність: сутність та основні підходи до класифікації
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-03-11) Яворський, Микола; Iavorskyi, Mykola; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто проблему сутності та типів політичної стабільності. На основі теоретичного аналізу висвітлено основні особливості політичної стабільності та проаналізовано деякі авторські підходи до її класифікації.
 • Item
  Розвиток, особливості співпраці та значення членства Бразилії в БРІКС
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2017-03-11) Бессараб, Тетяна; Цибух, Ірина; Bessarab, Tetyana; Tsybukh, Iryna; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено причини й значення входу Бразилії в систему БРІКС. Розглянуто роль Бразилії в регіональних міжнародних інтеграційних об’єднаннях та її ключову позицію на латиноамериканському континенті. Проаналізовано особливості взаємовідносин Бразилії із членами БРІКС: Росією, Індією, Китаєм та ПАР та перспективи від цієї співпраці.