Інформаційні системи та мережі. – 2015. – №832

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Статті, вміщені у збірнику наукових праць, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики та кібернетики, обчислювальної техніки та автоматизації, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання, розподілених інформаційних систем та мереж, управління проектами і програмами, математичного моделювання та обчислювальних методів, математичного та програмного забезпечення обчислювальних машин і систем, інформаційних технологій проектування та створення програмних продуктів, системного аналізу і теорії оптимальних рішень, структурної, прикладної, компютерної та математичної лінгвістики. Для науковців, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформаційні системи та мережі : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – № 832 : Інформатизація вищого навчального закладу. – 407 с. : іл. – Бібліографія в кінці статей.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Content “Іnformation systems and networks” bulletin іnformation systems, networks and technology
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  До 20-річчя кафедри інформаційних систем та мереж
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Зміст до Вісника "Інформаційні системи та мережі" № 832
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Item
  Алгебро-алгоритмічні підходи до опису предметних областей та синтезу програмних середовищ для них
  (2015) Захарія, Л. М.
  Наведено основні алгебро-алгоритмічні підходи (назвемо алгеброю алгоритміки - <АА>) та інструментальні засоби її підтримки. <АА> – перспективний напрям української алгебро-кібернетичної школи, започаткованої академіком В. М. Глушковим, пов'язаний із розробленням систем алгоритмічних алгебр (САА) і синтезатора програм за їх алгебраїчними описами. Першим таким синтезатором є синтезатор Мультипроцесист, який у світлі сучасних досліджень можна вважати однією з перших систем породжувального програмування. Розглянуто алгебраїчний аппарат представлення алгоритмів та структур даних, налаштування його для представлення знань різних предметних областей, засоби алгебраїчних перетворень алгоритмічних знань та автоматизованого встановлення алгоритмічного взаємозв’язку між спорідненими предметними областями. Клони різних алгоритмічних представлень алгоритмів та структур даних задають єдиний алгебраїчний підхід у представленні алгоритмів, даних, баз даних. The article is devoted to basic algebraic-algorithmic approach (call algorithmics algebra - ) and tools support. - Ukrainian promising direction algebraic-cyber school launched an academician V. Glushkov associated with the development of algorithmic algebras (SAA) and software synthesizer on their algebraic description. The first such Multiprocetyst synthesizer is a synthesizer, which in light of current research can be considered as one of the first systems of generative programming. Considered apparatus algebraic representation of algorithms and data structures, setting it to represent different domains of knowledge, means of algebraic manipulations algorithmic knowledge and establish automated algorithmic relationship between related subject areas. Clones various algorithmic representations of algorithms and data structures set single algebraic approach to the representation of algorithms, data, databases.
 • Item
  Інтелектуальна система аналізу діяльності архітектурно-будівельної компанії
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Борис, М. М.; Шаховська, Н. Б.
  Описано архітектуру інтелектуальної системи аналізу діяльності архітектурно-будівельної компанії. Спроектовано інформаційну модель такої системи. Визначено мету, завдання і сферу застосування системи. The intelligent system of analysis of architectural and construction company is described in the article. The informative model of such system is projected. Goals, objectives and scope of such a system are defined.
 • Item
  Еволюція побудови архітектур інформаційних систем. Перспективи розвитку “хмарної” архітектури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бойко, Н. І.
  Обґрунтовано теоретичні положення, запропоновано методичні та практичні рекомендації для підвищення дієвості функціонування інформаційної системи. Проаналізовано основні моделі побудови інформаційних систем, наведено переваги та недоліки розподілених та централізованих корпоративних інформаційних систем. Обґрунтовано методологію формування інформаційних потоків для їх застосування в “хмарних обчисленнях”. Аналізується сервісно-процесний підхід до організації інформаційних потоків у “хмарі”. Обґрунтовано доцільність використання “хмарних обчислень” для ефективної роботи бізнес-структур. In the article the theoretical principles are outlined, methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the information system are proposed. The analysis of the main models of building information systems is carried out. The advantages and disadvantages of distributed and centralized corporate information systems are given. Methodology of forming of information flows for their use in “cloud computing” is grounded Analyzes the service-process approach to organizing information flow in “the cloud.” The feasibility of using “cloud computing” for effective work of businesses is substantiated.
 • Item
  Особливості розроблення інтерактивних електронних книг
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Назаркевич, М. А.; Сторож, О. В.; Клюйник, І. І.
  Створення інтерактивної навчальної книги полягає у компонуванні тексту, зображення, інтерактивних елементів та додавання дій, які відбуватимуться унаслідок використання цих елементів. Проаналізовано інструментальні засоби розроблення інтерактивних електронних книг, які можна поділити на онлайн-сервіси, компілятори електронних книг та програмні редактори. Порівняно найзначущі параметри інструментальних засобів інтерактивних електронних книг та встановлено їх вагові коефіцієнти. Creating interactive educational book consists in layout text, images, interactive elements and add actions that occur due to the use of these elements. The analysis of the development tools of interactive e-books, which can be divided into online services, e-book compilers and program editors. Comparison of the most significant parameters of tools and interactive e-book set of weights.
 • Item
  Прикладна програмна система опрацювання україномовних технічних текстів для людей з вадами зору
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Лозицький, О. А.
  Наведено наукові та практичні результати дисертаційного дослідження О. А. Лозицького на тему “Прикладна програмна система опрацювання україномовних технічних текстів для людей з вадами зору”. Автор розробив математичне та програмне забезпечення прикладної системи опрацювання україномовних технічних текстів для людей з вадами зору. Досліджено проблему автоматичного озвучення математичних формул та символів, а також удосконалено метод трансформації синтаксичного дерева. Розроблено прикладну програмну систему, яка складається з набору методів обробки і перетворення даних для озвучення українською мовою математичних формул та символів, записаних у різних форматах. У результаті розроблено програму озвучення математичних формул “MathPlay”, яка показала хороший результат розуміння на слух озвучених формул користувачем – 92,5%, для різних за складністю формул. Експериментально доведено доцільність застосування змішаних методів для створення DAISY книг. Адаптовано методи створення книг, що “розмовляють”, до української мови. Розроблено автоматизоване робоче місце незрячого користувача та прикладну систему опрацювання україномовних технічних текстів. This paper describes the results of O. Lozytskyy's dissertation research, basis on development of new computational methods and software of the computerized data processing and presentation for people with visual impairments system. Author developed applied programmed system of Ukrainian technical texts processing that consists of a set of processing and conversion methods for automatic reading mathematical formulas and symbols of the Ukrainian language, which written in a variety of formats. Unlike prior methods, it is more directed towards the segmentation and reading by the rules rather than streaming audio. As a result it was developed automatic reading system for set of different complexity of mathematical formulas (read correctly: 92.5 %). The system can be used by visually impaired people for studying the basics of mathematics, physics, astronomy, etc. Also, author adapted information technology of DAISY (Digital Accessible Information System) books producing for Ukrainian language. It can help to make DAISY books with math to study blind people.
 • Item
  Розроблення методів та засобів побудови інтелектуальних систем опрацювання інформаційних ресурсів з використанням онтологічного підходу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Литвин, В. В.; Висоцька, В. А.; Досин, Д. Г.; Гірняк, М. Г.
  Розглянуто питання розроблення методів та програмних засобів опрацювання інформаційних ресурсів. Розроблено формальний опис процесу опрацювання текстового контенту. Сформульовано новий підхід до застосування та впровадження бізнес-процесів. The article discusses the development of unified methods and software tools for processing information resources. The models of information resource processing are proposed. A new approach to application and implementation of business processes is formulated.
 • Item
  Лексикографічна база даних на основі лексико-семантичних груп дієслів української мови
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Бігдай, М. О.
  Розглянуто основні переваги комп’ютерної лексикографії над традиційною. Обґрунтовано доцільність представлення семантичних характеристик дієслів у лексикографічній базі даних. За інформаційною теорією лексикографічних систем побудовано лексикографічну базу даних лексико-семантичних груп дієслів української мови. The article deals with the main advantages of computer lexicography comparing to the traditional one. The expediency of presenting the semantic characteristics of verbs in lexicographic database is proven. On the basis of the information theory of lexicographic systems the lexicographic database of lexical-semantic groups of the Ukrainian verbs is built.
 • Item
  Методи та засоби дистанційної освіти для заохочення і залучення сучасної молоді до самостійних наукових досліджень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Шаховська, Н. Б.; Висоцька, В. А.; Чирун, Л. В.
  Нові інформаційні телекомунікаційні технології сприяють оптимізації управління навчальним процесом. Запропоновано інноваційні підходи до поліпшення навчальної програми вищої освіти у сфері ІТ. Розглянуто методи пошуку і залучення студентів до наукової та практичної роботи завдяки їх участі в командних змаганнях і спільних міжвузівських науково-практичних проектах. Узагальнено і подано методологічні наукові результати з проблематики впровадження технологій та методів дистанційного навчання. Запропоновано метод покращення наукової грамотності студентів, знаходячи інноваційні рішення для вирішення проблем проектів, що сприятиме науковій кар’єрі для учасників міжвузівських проектів. Розглянуто питання побудови комплексу математичних моделей процесів дистанційного навчання, на яких ґрунтується створення інтегрованого інформаційно-навчального середовища. Зазначені питання є актуальними у зв’язку з упровадженням технологій дистанційного навчання і нерозривно пов’язано з дидактичними та методологічними аспектами навчального процесу. New information, telecommunication technologies contribute to the optimization in the management of studies. This paper is devoted to the implementation of innovative approaches to improving the curriculum of higher education. The method of finding and attracting students including girls for scientific and practical work through and their participation at team competitions and joint Interuniversity scientific-practical projects are proposed. This work has considered a problem of distance education and involvement in her adaptive learning system. Improving scientific literacy of students by finding innovative solutions to address the problems of projects are proposed. Simplify the process of obtaining a scientific career for interuniversity projects participants. The questions of mathematical models of processes of distance education (remote training) are highlighted in this article. Creation of the integrated net oriented informational-educational environment is based on them. The indicated questions are actual in connection with implantation of technologies of distance learning and inextricably related with didactic and methodological aspects of the educational process.
 • Item
  Моделі та інформаційні технології дослідження стохастично періодичних потоків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Приймак, М. В.; Маєвський, О. В.; Мацюк, О. В.; Шимчук, Г. В.,
  Розглянуто питання моделей та інформаційних технологій дослідження стохастично періодичних потоків. Виділено клас пуассонівських періодичних кусково стаціонарних потоків і для одного із варіантів цього класу, коли відомими є період потоку та інтервали стаціонарності, оцінено інтенсивність потоку. Для опису потоків з обмеженою післядією введено інтервальний процес, який дає змогу враховувати функцію розподілів інтервалів потоку. На основі інтервального процесу відкриваються можливості обґрунтування моделей стохастично періодичних рекурентних потоків та потоків з обмеженою післядією. Як приклад введено клас інтервальних періодичних процесів з рівномірним розподілом, що є моделлю рекурентних стохастично періодичних потоків. Отримані результати є основою розроблення методів імітаційного моделювання та статистичного аналізу стохастично періодичних потоків (пуассонівських, рекурентних тощо). Problems of the models and IT researches of stochastic periodic flows are considered. The class of periodic piecewise stationary Poisson flows is separated and for one of the versions of this class, when a period of the flow and intervals of stationary process are known, assessment of intensity of the flow is made. For description of the flows with limited aftereffect the interval process is introduced, which allows to consider a function of separation of intervals of the flow. New opportunities of justification of stochastically periodic recurrent flows and flows with limited aftereffect are based on the interval process. As a rule, class of interval periodic processes with uniform distribution is introduced, which is a model of recurrent stochastically periodic flows. Obtained results are the basis of the development of the methods of simulating and statistical analysis of stochastically periodic flows (Poisson, recurrent, etc.).
 • Item
  Інтелектуальна система “мобільний інформаційний асистент туриста”: функціональні та технологічні особливості
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Пасічник, В. В.; Савчук, В. В.
  Подано загальний опис та формулювання мети, змісту, функціональних та технологічних особливостей програмно-алгоритмічного комплексу, який реалізує концепт інтелектуальної системи “Мобільний інформаційний асистент туриста”, який розробляють науковці Національного університету “Львівська політехніка”. В роботі наведено та проаналізовано основні проблемні ситуації, які виникають у процесі створення інтелектуальної інформаційної системи такого класу та методи і способи їх подолання. Формальний опис проекту інтелектуальної системи МІАТ подано в нотації UML, наведено відомості щодо стану та перспектив розроблень сучасних мобільних інформаційних застосунків, зорієнтованих на потреби туриста. Автори визначили суттєві функціональні особливості системи МІАТ та сформували базові вимоги до методів та засобів, які використовуватимуться при її проектуванні та програмно-алгоритмічній реалізації. The main objective of the article is to present general description and statement of purpose, content, functional and technological features of software and algorithmic complex that implements the concept of intelligent system “Mobile tourist information assistant”, developed by scientists from the National University “Lviv Polytechnic”. In the work the basic problem situations that arise in the process of creating intellectual information system of this class and methods and ways to overcome them are presented and analyzed. The formal description of the intellectual system MIAT is presented in notation UML, information on the status and prospects of developed modern mobile information applications oriented to the needs of tourists are also presented. The authors have identified a number of essential functional features of the system MIAT, and have formed the basic requirements for the methods and means to be used in its design and algorithmic implementation.
 • Item
  Геоінфрмаційні технології, зорієнтовані на потреби різних груп туристів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Пасічник, В. В.; Артеменко, О. І.; Попик, І. В.
  Проаналізовано дослідження та розробки в галузі геоінформаційних технологій для планування подорожі та супроводу різних груп туристів. Сформовано класифікацію геоінформаційних технологій та основаних на них застосунків для різних задач і потреб туристів. Обґрунтовано доцільність створення геоінформаційного застосунку комплексної інформаційної підтримки туриста поєднанням інтелектуальних технологій аналізу даних із функціональними можливостями геоінформаційних систем. In this paper an analysis of researches and development in information technologies for planning trips and in-travel support for various groups of tourists was provided. It allowed forming the classification of GIS and applications based on these different problems and needs of different groups of tourists. The necessitate for development of geographic information technology tools was proved to provide personalization, optimization and support for tourist in all phases of his travel using mobile technologies of combined with GIS functionality.
 • Item
  Методи подання та опрацювання знань у системах зі ситуаційною обізнаністю
  (Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015) Микіч, Х. І.; Буров, Є. В.
  Розглянуто методи подання та опрацювання знань у системах зі ситуаційною обізнаністю. Наведено визначення та математичну формалізацію понять ситуації та ситуаційної обізнаності. Також проаналізовано комп’ютерний процес отримання ситуаційної обізнаності з використанням онтологій. Описано базову онтологію та архітектурні фреймворки для систем онтологічного моделювання. In the article, the methods of representation and processing of knowledge in systems with situational awareness are described. The definitions of concepts and mathematical formalization of situation and situational awareness are discussed. Also, the process of getting situational awareness using ontologies is analyzed. We describe the core ontologies and ontological frameworks for modeling systems with situational awareness.
 • Item
  Особливості опрацювання медичної інформації для систем підтримки прийняття лікувальних рішень
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Мельникова, Н. І.
  Проаналізовано основні підходи до опрацювання персоналізованої медичної інформації для прийняття лікувальних рішень і як засіб її реалізації запропоновано архітектуру системи підтримки прийняття лікувальних рішень, проаналізовано отримані результати. Окреслено основні етапи аналізу медичної інформації засобами системи підтримки прийняття лікарських рішень, що дають змогу декомпонувати керівні процеси і описують відношення між керівними потоками та деталізують послідовність використання методів представлення даних у системі. The article has analyzed the main approaches to the processing of personalized medical information for medical decision making and a tool of implementing it has proposed the system of support medical decision-making, the architecture of this system and the analysis of the results have been done. Here the main stages of analysis of medical information by tools of medical decision support solutions are presented. That enables the decomposition of control process and describes the relationship between management of streams and detalisation of sequence of used methods of presenting data in the system.
 • Item
  Гібридизація алгоритму індуктивного кластер-аналізу з використанням оцінки щільності розподілу даних
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Лур’є, І. А.; Осипенко, В. В.; Литвиненко, В. І.; Таиф, М. А.; Корніловська, Н. В.
  Запропоновано нову техніку кластеризації, в основу якої покладено два методи: щільнісний алгоритм DBSCAN та індуктивний алгоритм об'єктивної кластеризації. Експерементально доведено, що комбінацією двох цих методів дозволяє вирішити проблему розпізнавання кластерів різної нелінійної форми та значно підвищити точність при розпізнаванні складних об'єктів. In this article proposed a new clustering technique, which is based on two methods: density algorithm DBSCAN and inductive objective clustering algorithm. Experimentally proved that the combination of two these methods can solve the problem of recognition of clusters of different nonlinear form, and greatly increase the accuracy in the detection of complex objects.
 • Item
  Проектування системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних на основі технології mash-up
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кушнірецька, І. І.; Кушнірецька, О. І.; Берко, А. Ю.
  Описано проектування системи динамічної інтеграції слабоструктурованих даних з використанням технології Mash-Up. Охарактеризовано функціональні вимоги до системи динамічної інтеграції даних на основі технології Mash-Up. Запропоновано алгоритм побудови онтологічної моделі всіх систем, що інтегруються та алгоритм отримання інформаційних ресурсів із системи, що інтегрується. Розглянуто архітектуру та принципи роботи системи Shares and Discounts Mashup динамічної інтеграції слабоструктурованих даних. This paper describes the designing of semi-structured data dynamic іntegration system using Mash-Up technology. The functional requirements to dynamic data integration system based on Mash-Up technology have been characterized. The algorithm of ontological models construction of all integrated systems and the algorithm of information resources getting from the integrated system has been proposed. The architecture and functional principles Shares and Discounts Mashup system of semi-structured data dynamic integration has been considered.
 • Item
  Застосування методів інтернет-маркетингу для аналізуweb-ресурсів в межах регіону
  (Видавництво Львівської політехніки, 2015) Кучковський, В. В.; Висоцька, В. А.; Нитребич, С. З.; Оливко, Р. М.
  Запропоновано методи аналізу контенту для інтернет-газети. Модель описує процеси опрацювання інформаційних ресурсів у системах аналізу контенту та спрощує технологію автоматизації управління контентом. Проаналізовано основні проблеми синтаксичного та семантичного аналізу контенту та функціональних сервісів управління контентом. Швидкий темп росту глобальних мереж та електронної контент-комерції сприяють спрощенню процесу публікації та модерації статей, у результаті чого запропоновано інтелектуальну систему прийняття маркетингових рішень з поширення електронних видань. Розглянуто питання розроблення методів та програмних засобів опрацювання інформаційних ресурсів в інтернет-системах. Сформульовано новий підхід до застосування та впровадження бізнес-процесів для побудови таких систем. Розроблено методи опрацювання контенту та інформаційного ресурсу. Розроблено програмні засоби опрацювання контенту та інформаційного ресурсу. This article resents the content analysis techniques for online newspapers. The model describes the processing of information resources in content analysis and simplifies automation technology of content management. In this paper the basic problem of the syntactic and semantic analysis of content and functionality of content management services is analysed. The fast growth of global networking and online content-commerce simplified process of publishing and moderation of articles. As a result Marketing Intellectual System for Online Publishing was proposed. The article discusses the development of unified methods and software tools for processing information resources in the Internet systems. A new approach to application and implementation of business processes is formulated for the construction of these systems. The methods of content and information resource processing are developed. Software tools for content processing are developed.