Комп'ютерні системи проектування теорія і практика. – 2005. – №548

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика» входить до переліку видань ВАК, в яких друкують матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. У віснику розглянуто питання теорії і практики моделювання складних об’єктів, процесів і систем, а також розробки та використання програмно-технічних засобів автоматизованого проектування. Для наукових працівників, інженерів, аспірантів і студентів старших курсів, а також спеціалістів-розробників і користувачів комп`ютерних систем проектування.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 548 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика / відповідальний редактор М. В. Лобур. – 168 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
3
11
15
21
26
32
38
43
49
52
56
59
66
77
83
91
97
106
112
115
125
129
135
141
151
157
163

Content


1
3
11
15
21
26
32
38
43
49
52
56
59
66
77
83
91
97
106
112
115
125
129
135
141
151
157
163

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 28
 • Item
  Організація реляційних баз даних за допомогою XML
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Жежнич, П. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Визначено правила описання XML-документів, які містять реляційні дані. Описано правила визначення DTD (Document Type Definition) та структури XML- документа, якщо DTD не використовується.
 • Item
  Забезпечення заданого теплового режиму в мікроелектронних пристроях з використанням нейромережевих технологій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Чорна, Н. Я.; Левус, Є. В.; Федасюк, Д. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано застосування нейромережевих технологій для розв’язування нетипової задачі теплового проектування мікроелектронних пристроїв – забезпечення заданого температурного режиму вибором конструктивних та теплофізичних параметрів конструкції. Побудовано і проаналізовано алгоритм конструктивно- параметричного пошуку, який базується на переборі варіантів теплової моделі конструкції МЕП для знаходження початкового проектного рішення.
 • Item
  Розвиток та оптимізація пасажирсько-транспортної системи міста
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Мазур, В. В.; Фронц, С. В.; Національний університет “Львівська політехніка”; Управління транспорту і зв'язку Тернопільського міськвиконкому
  Розглядають підходи до розв’язання задач розвитку та оптимізації пасажирсько- транспортної системи міста.
 • Item
  Деякі аспекти використання САПР “PSoC Designer” при реалізації ші модуляторів з високою роздільною здатністю
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Кремінь, В. Т.; Міюшкович, Є. Г.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описаний широтно-імпульсний (ШІ) модулятор із покращаним, порівняно з традиційними рішеннями, співвідношенням між роздільною здатністю та частотою вихідного сигналу.
 • Item
  Структурна складність асоціативної матриці пошуку за компарандом
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Черкаський, М. В.; Абдалла, Саїд Садек; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто характеристики складності асоціативної матриці на трьох ієрархічних рівнях Показано, що значення характеристик складності взаємозалежні. Їхня взаємозалежність спостерігається також на різних ієрархічних рівнях. Вибір опти- мального варіанта матричного пристрою визначається на підставі аналізу вартісної ваги характеристик складності всіх ієрархічних рівнів пристрою.
 • Item
  Аналіз складності пристроїв множення
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Черкаський, М. В.; Мурад, Хуссейн Халіл; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто три схеми пристроїв множення. Проаналізовано характеристики складності. Показано, що значення характеристик складності взаємозалежні. На основі аналізу сформульовані рекомендації з оптимального вибору структур перемножувачів.
 • Item
  Проблема самоорганізації багатоагентної системи виявлення та відстеження порушників
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Мельник, А. О.; Голембо, В. А.; Бочкарьов, О. Ю.; Кусьпісь, О. П.; Національний університет ”Львівська політехніка”
  Розглянуто передумови виникнення проблеми охорони деякої обмеженої території штучною системою охорони. Для вирішення цієї проблеми запропоновано концепцію охорони території на основі застосування багатоагентної системи виявлення та відстеження порушників, яка може знайти своє застосування як для цивільних, так і для військових потреб. Наведено постановку відповідної задачі виявлення та від- стеження порушників колективом автономних агентів-вартових та обговорені підходи до її вирішення на основі принципів самоорганізації.
 • Item
  Зміст до Вісника “Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  The various influence of changes of the suspensions concentration on the process of their sedimentation
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Kowalski, W.; Banaś, M.; AGH University of Science and Technology, Krarow
  A research of the grain constitution of the polidyspersant suspension as a function of its concentration is presented. Both the theoretical deliberation and the laboratory research have confirmed, that – at a certain range of concentration – an increase of the particles’ settling velocity occurs, which is raising the sedimentation efficiency. That increase may even decrease the particles’ concentration in the cleared suspension in spite of the increase of the concentration of the solid phase particles in the suspension being cleared.
 • Item
  Research of possibility research of counter – current and co – current multiflux sedimentation
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Kowalski, W.; Zaczyński, M.; AGH University of Science and Technology, Krarow
  In this article, authors propose modernization the Dorr settlers by filling them with lamella packets. After taking a lot of tests on the laboratory stand to the research of counter – current and co – current multiflux sedimentation, there was defined an exploration of efficient of the sedimentation with lamella packets and without the. The results of the investigations, description of laboratory stand and final conclusions from this work also presented.
 • Item
  Modelling the process of sedimentation with the use of numerical methods
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Kolodziejczyk, K.; AGH University of Science and Technology, Krarow
  The aim of works, which are contained in the article, is checking the correctness and the quality of simulation of sedimentation process reached results with the use of numerical methods. The author wanted to determine on the level of differences between calculation results with the use of CFD methods and results reached in the real system. These simulations were to give the answer if it is possible to apply the software FLUENT for simulation of the sedimentation process and how big error will appear.
 • Item
  Математична модель резонатора послідовного типу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Свірідова, Т. В.; Корпильов, Д. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено математичну модель мікрорезонатора послідовної структури, яка дозволяє роз- ширити смугу пропускання за рахунок використання режимів вібрації складових структури.
 • Item
  Аналіз форм та методів взаємодії веб-сайтів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Пелещишин, А. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто основні форми взаємодії сайтів у середовищі WWW, проаналізовано наслідки взаємодії, визначено спеціальні випадки ефективної взаємодії сайтів.
 • Item
  Математична модель магнітного інтегрального мікросенсора
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Теслюк, В. М.; Колесник, К. К.; Раєвський, П. Ю.; Панчак, Р. Т.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено математичну модель інтегрального магнітного мікросенсора. Проаналізовано напружено-деформований стан мікропристрою та наведено результати моделювання.
 • Item
  Модель системи прийняття рішень щодо прогнозування спрацювань захистів на електростанціях
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Нікольський, Ю. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано загальний підхід до моделювання інформаційного об’єкта та прин- ципи побудови системи прийняття рішень у випадку прогнозування спрацювання захис- тів на електростанціях. Побудовано алгоритми попереднього аналізу потоків інформації з метою конструювання нейромережі, яку використано для прийняття рішень.
 • Item
  Моделі надійності розгалужених симетричних систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Сидор, А. Р.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено основні характеристики надійності невідновлюваних симетричних сис- тем, розгалужених до третього рівня, зі старіючими вихідними елементами. Розроблено моделі ймовірності відмови, частоти відмов та інтенсивності відмов для випадку, коли надійність старіючих вихідних елементів описується розподілом Вейбулла.
 • Item
  Глобально стійка аналогова нейронна схема ідентифікації максимальних сигналів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Тимощук, П. В.; Лобур, М. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Пропонується нова аналогова нейронна схема, яка визначає більший з трьох не- відомих вхідних сигналів. Загальну структуру схеми утворюють впорядковані у вигляді двійкового дерева мережі типу Хопфілда другого порядку та логічні вузли. Матриця зв’язків схеми належить до класу діагонально-стабільних блочно-діагональних мат- риць. Активаційні функції є кусково-лінійними або сигмоїдними. Наведено матема- тичне обґрунтування коректного функціонування схеми на основі єдиності та глобаль- ної стійкості встановленого режиму, приклад моделювання та відповідні результати.
 • Item
  Математична модель базової конструкції гідравлічної мікропомпи з п’єзоелектричним приводом для компонентного рівня проектування
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Денисюк, П. Ю.; Теслюк, В. М.; Перейма, М. Є.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано математичну модель базової конструкції гідравлічної мікропомпи з п’єзоелектричним приводом для проектування на компонентному рівні. Використано метод скінченних різниць для розв’язання задачі для визначення переміщень та напружень. Наве- дені результати залежностей вихідних характеристик від прикладеної електричної напруги.
 • Item
  Математична модель теплоелектричних процесів резисторного надпровідного обмежувача струму
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Федасюк, Д. В.; Сердюк, П. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено математичну модель для аналізу теплоелектричних процесів у резистив- ному надпровідному обмежувачі струму для захисту мікроелектронних пристроїв. Отрима- но розв’язок нелінійного нестаціонарного тривимірного рівняння теплопровідності цієї моделі у аналітичному вигляді. Описано практичні результати модельних експериментів.
 • Item
  Method of force identification in crusher parts at designing stage
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Dzik, T.; Mięso, R.; AGH University of Science and Technology, Krakow
  The paper presents method, which allows, at designing stage, identification of forces having an effect on material, placed between the structural elements of the crusher, and resulting on final influence on constructional elements of the crusher.