Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2014. – №792

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати закінчених науково-дослідних робіт співробітників, аспірантів, студентів Національного університету “Львівська політехніка” та науковців інших установ. Вісник призначений науковим співробітникам та інженерам, які працюють у галузях автоматизації технологічних процесів, автоматики, теплоенергетики, водопостачання, водовідведення, гідравліки, теплогазопостачання та вентиляції, техногенно-екологічної безпеки виробничих процесів і технологій.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – № 792 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація / відповідальний редактор Є. П. Пістун. – 83 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Робот-стенд та його практичне застосування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Цирульник, С. М.; Роптанов, В. І.; Вернигора, В. В.
  Розглянуто особливості практичного використання лабораторного робота-стенда для підвищення професійного рівня з програмування мікропроцесорних систем студентів технічних спеціальностей. The article is dedicated to the features of the practical use of laboratory robot-stand in an educational process to increase the professional level in programming the microsystems by students who study after technical directions of preparation. This article demonstrates the modern approach to teaching the students in the specialty of automation and computer-integrated technologies - "Learning through action", when students gain knowledge in the process of construction and research of the real models of objects. A laboratory robot-stand uses optical sensors for orientation in space and inductive sensor for searching the metallic objects. A robot-stand is realized on the ATMEGA64 microcontroller. The analysis of hardware of the robot-stand was made and the algorithm of the software for realization of the task of searching the coins-mines was presented.
 • Item
  Аналіз зміни метрологічних характеристик промислових роторних лічильників газу під час їх експлуатації
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Матіко, Ф. Д.
  Досліджено зміну основної похибки промислових роторних лічильників газу під час їх експлуатації. Встановлено що основна похибка роторного лічильника газу і облікований ним об’єм є корельованими величинами. Підтверджена значущість коефіцієнтів кореляції для перевірюваних значень витрати. На основі опрацювання масивів експериментальних даних, отриманих за результатами метрологічної перевірки роторних лічильників РГ-100, РГ-К-100, побудовані аналітичні залежності похибки середньостатистичного лічильника від облікованого об’єму. Встановлено, що у цих лічильниках присутня від’ємна за знаком невиключена систематична похибка, яка має постійну та прогресуючу складові. Отримані аналітичні залежності похибки лічильників від облікованого об’єму газу дають можливість оцінити зміну основної похибки лічильників типорозміру РГ-100, РГ-К-100 за їх облікованим об’ємом і, відповідно, прийняти рішення про виконання їх позачергової метрологічної перевірки. Це дає змогу зменшити невиключену систематичну складову похибки вимірювання об’єму газу і в такий спосіб зменшити дисбаланс об’єму газу у газорозподільних організаціях. The change of main error of industrial rotary gas meters during their operation is studied in this paper. It was determined that the main error of the rotary gas meter and the measured volume are correlated values. Significance of the correlation coefficients for the validated flowrate values was confirmed. Analytical dependence of average error of the meter on the measured volume was constructed based on the processing of experimental results of metrological inspection of rotary meters RG-100, RG-K-100. It was found that these meters have negative unexcluded systematic error which has constant and progressive components. These analytical dependences of meters error on the measured gas volume enable to estimate the change of main error of meters RG-100, RG-100- K using their measured volume and consequently to decide when it is time to make the metrological verification. This will provide the reduction of unexcluded systematic error of measurement of gas volume and therefore reduction of imbalances of gas volume in gas distribution organizations.
 • Item
  Ієрархічні онтології для автоматизації управління організаційними структурами
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Шиян, А. А.
  Описано метод побудови онтологій предметної області, навантажених ціллю діяльності, які придатні для автоматизації управління у виробничих та організаційних структурах. Описано загальні методи побудови ієрархічних онтологій предметних областей. Наведено приклади застосування таких методів. The paper describes the method for construction of ontologies for subject area, which has a purpose for activity. The method is based on two ontologies comparison: one before and one after doing the activity. The hierarchy means that the classes of lower level ontology are the objects for the considered ontology. The hierarchical ontology can be constructed by two ways: one as integration of several ontologies into unified ontology, and another one as deepening the notion’s sense in the present ontology. Three examples for the obtained results are illustrated. These ontologies can be used for automation of industrial and organizational structures.
 • Item
  Автоматичне калібрування лінійності ЦАП з ваговою надлишковістю
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Азаров, О. Д.; Черняк, О. І.
  Описано метод та структурну організацію автоматичного калібрування лінійності АЦП з ваговою надлишковістю на основі побітової арифметики. The bit-serial arithmetic based method and structure organization of automatic linearity calibration for ADC with weight redundancy are described in this article. The calibration characteristics of ADC with order-by-order indemnification are used for defining the accuracy of an analog-to-digital signal conversion. This method was developed for ADC with selfcalibration which works in gold 1-proportion numerical system. The method is based on comparison of results of two ADC, which converts the same signal. Various pipeline bit-serial arithmetic devices in this numerical system were developed by the authors, which was described in scientific publications and can be used for calculation of linearity deviation in such way.
 • Item
  Метод оперативного контролю лінійності АЦП послідовного наближення
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Захарченко, С. М.; Росощук, А. В.; Захарченко, М. Г.
  Запропоновано метод оперативного контролю лінійності АЦП послідовного наближення. Він дає змогу шляхом моніторингу вихідного коду перетворювача контролювати факт погіршення лінійності перетворювача. За допомогою цього методу можна не тільки зафіксувати спотворення характеристики перетворення, а й в окремих випадках оцінити значення відхилень ваг розрядів, що призвели до нього. Знайдено похибки визначення відхилень для різних зон та кількості “невикористаних” комбінацій в одиницях молодшого розряду. The method of operational control successive approximation ADC linearity is proposed in this paper. It allows to control fact worsening linearity of the converter by monitoring the source code of the converter. Using this method can not only traces the distortion characteristics of transformation, and in some cases evaluates the value of the deviation of weight bits that led to it. Errors of determination variances for different zones and the number f “unused” combinations in units of LSB were found. There is a possibility to control a larger number of senior levels for ADCswith greater resolution, but considerably mathematical calculations will become more complicated.
 • Item
  Дослідження граничнодопустимих режимів роботи теплових чутливих елементів для газоаналітичних пристроїв
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Макар, О. В.
  Досліджуються режими роботи теплового чутливого елемента за постійних значень теплофізичних параметрів газової суміші. За цих самих режимів забезпечується висока відтворюваність результатів вимірювання, висока чутливість і не перевищується допустима температура чутливого елемента. Combined methods of analysis based on the measurement of thermal and mechanical parameters of the gaseous mixture could be applicable in the development of gas analyzers for energy-saving technologies and new technologies of the enhanced raw materials and waste processing. Gas analyzers developed with the application of such methods of measurement have more advanced metrological and operational characteristics under complex measuring conditions and are not susceptible of the effect of corrosive contaminants and acidic gases.Thermal sensors, acting as transducers of thermal-physical and mechanical parameters of the gaseous mixture into an electrical signal, produce the output, the change of electrical resistance, which depends upon the thermal conductivity, heat capacity, energy consumption, density and viscosity of the gaseous mixture. The detection of the optimum operational modes of a heat sensing element, which could be heated up by the current, is essential for the pilot research of new circuit solutions in gas analyzing technologies. With certain restrictions, preconditioned by the small ratio of the length of the sensing element to its diameter, it would be reasonable to investigate the change of the measuring element sensitivity under the conditions of the current change, the change in the gaseous mixture expenditure and the temperature of the sensing element. The mathematical model of the measuring element with the heat sensing element is studied in this paper, obtained as a result of experimental calculations for the purpose of detecting the parameter values.
 • Item
  Аналіз роботи систем централізованого постачання тепла споживачам
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Мартиняк, М. А.; Мисак, Й. С.
  Розглянуто методику розрахунку ефективності роботи систем централізованого теплопостачання на основі теплових балансів з врахуванням втрат тепла. Тhe article is devoted to the method of calculating the efficiency of district heating systems based on heat balance with regard to heat loss. Most of today district heating systems have a specific problem of technical wear and do not meet the modern technical level. In this connection there is a need in substantial capital investments for upgrading the boiler plants as well as networks for transportation of heat to the consumers. The method of analysis and calculation of the efficiency of energy systems without heat consumers and with heat consumers is proposed to analyze the performance of the systems and to determine the costs depending on the mode of operation and design features.
 • Item
  Переваги застосування поворотної заслінки для регулювання витрат великих потоків
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Кріль, С. О.
  Розглянуто переваги застосування поворотної заслінки для регулювання витрат великих потоків, моделюються динамічні характеристики поворотної заслінки у комплексі з частотно керованим електроприводом. The positive aspects of using a butterfly valve to control the outlet pressure of the oil pumping station are discussed in the article. The importance of the pressure control in oil pipeline to ensure its safe operation is emphasized. The dependence of the differential pressure on the butterfly valve, which was experimentally obtained in the oil pipelines in operation, is also analyzed in this article. The uneven impact of butterfly valve on the hydrodynamic regime of the main oil pipeline is demonstrated. The article points out the need to change velocity of the butterfly valve rotation especially in the inefficient and too large throttling areas.ф
 • Item
  Експериментальне дослідження інтенсивності тепловіддачі в умовах вільної конвекції від горизонтального циліндра ущільовому вертикальному каналі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Неїло, Р. В.
  Наведено результати експериментального дослідження інтенсивності теплообміну одиночного горизонтального циліндра, розміщеного у вертикальному каналі, в умовах вільної конвекції до повітря, в діапазоні чисел Релея 9,1×103 < Ra <1,7 ×105 . Отримані результати показують підвищення інтенсивності теплообміну. Досліджено температурне поле теплоносія по висоті каналу. Показано, що профіль температури круто змінюється у пристінній ділянці нагрітого тіла, а далі поступово вирівнюється. Показано, що в окремих ділянках висоти каналу існують області, температура теплоносія в усіх точках об’єму яких відрізняється від температури навколишнього середовища. Такий результат свідчить про повне заповнення прогрітим теплоносієм живого перерізу каналу. Представлено також схему експериментального стенда, порядок дослідження та проаналізовано результати експерименту. This paper presents the results of an experimental study of heat transfer rate from a single horizontal cylinder confined in a vertical channel during natural convection to air in the range of Rayleigh numbers 9,1×103 < Ra <1,7 ×105 . These results show increase of heat transfer rate. Variations in the intensity have the same character in the entire range of Rayleigh numbers. Temperature field of air in the channel was also investigated. It is shown that the temperature profile is changed dramatically in the wall region of the cylinder and has approximately uniform profile at the outlet of the channel. It was shown that in some areas there are regions of the channel height, where the temperature of the coolant at all points of the volume is higher than the ambient temperature. This result indicates a complete filling of the warmed coolant in some section of the channel. The resulting increase in heat transfer rate can be explained primarily by the quasi-forced movement. The paper presents the scheme of the experimental setup, the order of the studies and the analysis of the experimental results.
 • Item
  Підвищення точності багатоканальних ультразвукових витратомірів шляхом удосконалення методу інтегрування витрати
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Роман, В. І.
  Розглянуто підвищення точності вимірювання витрати ультразвуковими витратомірами з кількома хордовими акустичними каналами. Проаналізовано числові методи інтегрування, зокрема метод Гаусса–Якобі, і уточнено показник степеня його вагової функції. Уточнення виконано на основі степеневого закону розподілу швидкості потоку. Використовуючи класичний та уточнений показник степеня вагової функції, досліджено вплив спотвореної структури потоку (у вигляді формули швидкості Salami Р9) на похибку інтегрування. Виконано розрахунок похибки інтегрування витрати методом Гаусса-Якобі для 4-канального ультразвукового витратоміра. Встановлено, що числовий метод інтегрування Гаусса–Якобі дає найменше значення похибки інтегрування витрати за значення показника степеня k = 0,2. The work is devoted to improving the accuracy of flow measurement by ultrasonic flowmeters with multiple chord acoustic channels. The numerical integration methods, including the Gauss-Jacobi method are analyzed and the exponent weighting function is improved. This clarification is based on the power law distribution of flow velocity. Using classic and improved by the author exponent weighting function, the effect of the distorted structure of the flow (as a Salami P9 formula rate) on the error of integration is investigated. The calculation of the integration error of flow rate with the Gauss-Jacobi method for the 4-channel ultrasonic flowmeter is made. It was defined that Gauss-Jacobi numerical integration method gives the smallest value of integration error of flow rate in the value of exponent k = 0.2.
 • Item
  Теплотехнічні та аеродинамічні характеристики реактора для піролізу вуглеводневих газів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Сімейко, К. В.
  Високочистий кремній є найголовнішою складовою сонячної енергетики, висока вартість якого призводить до низької економічної ефективності виробництва електроенергії цією галуззю. Тому пошук альтернативних способів одержання цього елемента сьогодні є актуальною проблемою. Інститут газу НАН України розробив реактор для проведення процесу капсулювання кварцового піску піровуглецем шляхом піролізу суміші вуглеводневих газів на основі пропану. Одержаний у цьому реакторі капсульований піровуглецем кварцовий пісок використовуватиметься для дослідження карботермічного відновлення з метою одержання високочистого кремнію. Наведено теоретичні основи процесу піролізу газоподібних вуглеводнів, аналіз існуючих реакторів, схема та принцип роботи розробленого реактора, розрахунок витрат газів, які використовуватимуться під час проведення дослідів. High purity silicon is a main part of solar power engineering, its heavy price lead to low economic efficiency of the electric energy production in this branch. Therefore, development of alternative methods for obtaining this element is an important task today. A reactor for conducting the process of encapsulating the quartz sand with pyrocarbon by pyrolysis of hydrocarbon gases mixture on the basis of propane was created in the Gas institute of National Academy of Sciences of Ukraine. The quartz sand encapsulated by pyrocarbon, which was obtained in this reactor can be used in the future for the carbothermic reduction in order to obtain high purity silicon. The article presents: the theory of gaseous hydrocarbons pyrolysis, analysis of the existing reactors, a schematic pattern and principle of operation of the developed reactor, calculation of gases consumption, which will be used in experimentation.
 • Item
  Дослідження застосування семантичної моделі ресурсів для інформаційного пошуку
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Біліченко, Н. О.; Кисюк, Д. В.; Павлик, Т. М.
  Розглянуто проблему інформаційного пошуку в мережі Internet та особливості здійснення інформаційного пошуку сучасними пошуковими системами. Проведено аналіз семантичних технологій та розглянуто можливість їх застосування для розроблення ефективних систем пошуку даних у глобальній мережі. Наведено схему роботи інформаційного пошуку на основі семантичної моделі ресурсів. Розглянуто основні семантичні структури та проаналізовано основні засоби їх побудови. Досліджено структуру семантичного стека та призначення стандартів семантичної моделі ресурсів. Проведено порівняльний аналіз існуючих семантичних движків у межах стандарту RDF. This article deals with the problem of information retrieval on the Internet. The specific features of information retrieval implementation by modern search engines are overviewed. The analysis of semantic technologies was carried out. Possibility to use them for effective data retrieval systems development in a global network is considered. Functional scheme of semantic technologies based on semantic resources model is overviewed. The basic semantic structures are examined and the basic means of their creation are analyzed. The structure of the semantic stack and assigning of the semantic resource model standard were investigated. A comparative analysis of existing semantic engines within the RDF standard was carried out.
 • Item
  Оптимальне агрегування систем зі стохастичними функціями виробництва
  (Видавництво Львівської політехніки, 2014) Боровська, Т. М.; Колесник, І. С.; Северілов, П. В.; Маліночка, А. О.
  На основі методології оптимального агрегування побудовано систему математичних моделей оптимального агрегування стохастичних функцій виробництва для виробничих систем з паралельно працюючими виробничими елементами. Розроблено структуру даних для стохастичних функцій виробництва. Програмно реалізовано бінарний оператор оптимального агрегування стохастичних виробничих функцій – асоціативний і комутативний. Багатовимірна задача оптимізації розбивається в послідовність одновимірних задач оптимізації. У підсумку структура з довільним числом паралельно працюючих виробничих елементів заміняється еквівалентним оптимальним за адитивним критерієм виробничим елементом, з розподілом ймовірностей сумарного виробництва, що є згорткою розподілів елементів виробничої системи. On the basis of methodology of optimal aggregation of the system of mathematical models for optimal aggregating of stochastic functions of production is built for the production systems with parallel working production elements. The structure of data is developed for the stochastic functions of production. Its programming is realized by binary operator of optimal aggregating of stochastic production functions – associative and commutative. The multidimensional task of optimization was decomposed into the sequence of one dimension tasks of optimization. As a result a structure with the arbitrary number of parallel working production elements is replaced by an equivalent optimal production element, with distribution of probabilities of total production which is convolution of distribution of elements of the production system.