Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2005. – №534

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику опубліковано результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького та наукового складу Національного університету «Львівська політехніка». Розглянуто питання теорії та проектування лінійних та нелінійних радіоелектронних кіл та пристроїв НВЧ діапазону, систем телекомунікації, а також математичного моделювання та проектування радіоелектронних пристроїв. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів радіотехнічних спеціальностей, фахівців з матеріалознавства, інформатики, вимірювання та контроля якості в сучасному приладобудуванні.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. – № 534 : Радіоелектроніка та телекомунікації / відповідальний редактор Л. Недоступ. – 188 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”

Зміст


1
ТЕОРІЯ РАДІОЕЛЕКТРОННИХ КІЛ ТА СИГНАЛІВ
3
10
14
21
24
28
36
РАДІОЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ ТА ПРИСТРОЇ
40
45
50
55
64
69
74
СИСТЕМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
78
84
87
РАДІОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ТА СИСТЕМИ
93
97
103
106
АНТЕНИ ТА ПРИСТРОЇ НІЧ
111
119
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ
124
130
138
147
152
158
165
КОНСТРУЮВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА РАДІОАПАРАТУРИ
173
176
БІОМЕДИЧНА РАДІОЕЛЕКТРОНІКА
181
186

Content


1
TEORIIA RADIOELEKTRONNYKH KIL TA SYHNALIV
3
10
14
21
24
28
36
RADIOELEKTRONNI SYSTEMY TA PRYSTROI
40
45
50
55
64
69
74
SYSTEMY TELEKOMUNIKATSII
78
84
87
RADIOVYMIRIUVALNI PRYSTROI TA SYSTEMY
93
97
103
106
ANTENY TA PRYSTROI NICH
111
119
MATEMATYCHNE MODELIUVANNIA TA KOMPIUTERNI TEKHNOLOHII
124
130
138
147
152
158
165
KONSTRUIUVANNIA TA TEKHNOLOHIIA VYROBNYTSTVA RADIOAPARATURY
173
176
BIOMEDYCHNA RADIOELEKTRONIKA
181
186

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 35
 • Item
  Просторова роздільна здатність перетворювачів випромінювання-сигнал з дискретною структурою
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Грицьків, З. Д.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано підхід до оцінки просторової роздільної здатності телевізійних перетворювачів випромінювання-сигнал з дискретною структурою чутливої поверхні, що ґрунтується на обчисленні функції передавання модуляції за дискретними відліками сигналу, одержуваними від чутливих елементів перетворювача. Наведено кількісні дані. Пропонований підхід підвищує коректність оцінки просторової роздільної здатності.
 • Item
  Оцінка розмірності динамічних систем через кореляційну розмірність вихідного сигналу
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Матвійчук, Я. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Описано універсальний метод, що дає змогу отримати надійну оцінку розмірності нелінійної системи лише за одним скалярним вихідним сигналом, причому оцінка не залежить від того, який саме вихідний сигнал системи використано.
 • Item
  Програмна модель відмовостійкої системи з комбінованим заміщувальним резервуванням
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Волочій, Б. Ю.; Малиновський, О. В.; Улибін, Д.; Національний університет “Львівська політехніка”; Український Львівський філіал інституту бізнесу та інформатики
  Розглянуто відмовостійку систему, яка складається з основної системи і кількох резервних систем. Основна система складається з однотипних модулів і для них передбачено ковзний резерв. Для інтерактивного надійнісного проектування такої відмовостійкої системи запропоновано програмну модель.
 • Item
  Спосіб спрощення задачі покриття булових функцій
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Мінзюк, В. В.; Національний університет “Львівська політехніка“
  Запропоновано спосіб спрощення задачі покриття булових функцій, що враховує взаємне розташування простих кон’юнктермів у логіковому просторі та виділяє на цій основі певний клас задач покриття, для яких відсутня проблема перебору.
 • Item
  Спосіб побудови кон’юнктермового поля булової функції
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Рицар, Б. Є.; Національний університет “Львівська політехніка“
  Запропоновано простий щодо реалЬації спосіб побудови кон’юнктермового поля булової функції n змінних, який може бути використаний для пошуку простих кон’юнктермів у задачі мінімізації булових функцій.
 • Item
  Методи відновлення тривимірної форми об’єктів за металографічними зображеннями
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Чопик, П. І.; Русин, Б. П.; Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка; Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України
  Вибрано метод для відновлення тривимірної форми реальних об’єктів. Розглянуто найпоширеніші методи: із стереозображення, за даними про півтони, за відображенням руху.
 • Item
  Зміст до “Радіоелектроніка та телекомунікації”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01)
 • Item
  Залежність результатів синхронної реєстрації пульсових сигналів від зональних умов їх формування
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Сторчун, Є. В.; Гліненко, Л. К.; Атаманова, І. В.; Калин, В. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Досліджено залежність розміру та спектра пульсових сигналів від сили притискання перетворювача до тіла людини. Отримано результати оцінки взаємного впливу каналів пульсодіагностичного комплексу через біооб’єкт для різних умов реєстрації сигналів.
 • Item
  Високочутливі мініатюрні первинні перетворювачі тиску для медичних апаратів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Курок, М. К.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проведено аналіз характеристик існуючих первинних перетворювачів тиску для медичних апаратів; показано доцільність використання перетворювачів, принцип дії яких ґрунтується на деформаційних ефектах в напівпровідникових структурах.
 • Item
  Верифікація моделі повітророзподільника з дискретними отворами для охолодження електронних засобів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Гліненко, Л. К.; Фаст, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянута модель дає змогу здійснити синтез повітророзподільника із заданими витратами повітря через дискретні отвори в одній із граней. Встановлено область адекватності запропонованої моделі та визначено значення конструктивного параметра т, за якого похибка моделювання не перевищує 20 %.
 • Item
  The database of emotional speech
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Gadek, J.; The College of Computer Science
  База даних емоційних розмов є частиною проекту “BaFra”, метою якого є створення польсько мовного корпусу, що спеціалізується на тестуванні програм розпізнавання голосу. До складу бази входять фрази, продиктовані диктором яу у нормальній обстановці, так і модифіковані фрази. Подібна мовна база дозволяє тестувати стійкість алгоритмів розпізнавання мови до зміни диктора та його емоційного стану.
 • Item
  Прогнозування технічного стану мікропроцесорних пристроїв та систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Медзатий, Д. М.; Хмельницький національний університет
  Подано результати проведеного аналізу існуючих методів прогнозування стану складних технічних об’єктів. Вказано на їх недоліки при застосуванні до мікропроцесорних пристроїв та систем. Подано модель об’єкта прогнозування. Вказано необхідний формат інформативних параметрів, поділених на загальні та конкретні. Описано метод прогнозування технічного стану мікропроцесорних пристроїв та систем на базі штучної нейронної мережі. Описано архітектуру штучної нейронної мережі, що є моделлю процесу прогнозування. Наведено результати прикладу реалізації системи прогнозування запропонованим методом.
 • Item
  Оцінювання допустимих значень параметрів багатоелементної статичної системи на основі аналізу її інтервальних характеристик
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Дивак, М. П.; Франко, Ю. П.; Шпінталь, М. Л.; Тернопільська академія народного господарства
  Розглянуто задачу допустимого оцінювання параметрів статичної багатоелементної системи. Запропоновано метод допустимого оцінювання параметрів складних систем, в якому допустимі області оцінок параметрів подані у вигляді багатовимірних еліпсоїдів.
 • Item
  Аналіз кореляційних залежностей між механічними і електричними параметрами мікровбудованих систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Лобур, М. В.; Свірідова, Т. В.; Теслюк, В. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Наведено основні підходи щодо проектування мікроелектромеханічних актюаторів; рівняння для механічної та електричної моделей мікроактюаторів. Проведено дослідження кореляційних залежностей між конструктивними параметрами мікрорезонатора та його вихідними характеристиками. Як результат подано матрицю коефіцієнтів кореляції та надано рекомендації щодо проектування мікрорезонаторів.
 • Item
  Методи кодування техніко-економічної інформації та інформаційні технології побудови моделей руху даних в АСУ
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Возна, Н. Я.; Тернопільська академія народного господарства
  Висвітлено проблему розробки автоматизованих систем управління, яка тісно пов’язана з теоретичними основами комп’ютерних систем розподіленого типу на основі сіткових технологій і на принципах ефективного кодування технічних і економічних даних.
 • Item
  Послідовне планування експериментів для побудови інтервальних моделей прийняття рішень
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Дивак, М. Л.; Пукас, А. В.; Шпінталь, М. Л.; Тернопільська академія народного господарства
  Наведено метод побудови оптимальних послідовних планів експерименту для створення інтервальних моделей прийняття рішень, який реалізується у два етапи: проведення насиченого експерименту та планування кожного наступного спостереження за критерієм мінімізації множини нерозпізнаних рішень.
 • Item
  Забезпечення якості та надійності радіоелектронних пристроїв шляхом комплексної оптимізації процесів виробництва
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Недоступ, Л. А.; Кіселичник, М. Д.; Бобало, Ю. Я.; Лазько, О. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто варіанти математичного моделювання процесів забезпечення якості та надійності радіоелектронної апаратури і сумарних виробничих витрат, які ґрунтуються на статистично-імовірнісних підходах до локального і сумарного оцінювання ефективності всіх стадій виробництва.
 • Item
  Гетерогенна система автоматизованого проектування вбудованих систем
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Лобур, М. В.; Теслюк, В. М.; Керницький, А. Б.; Денисюк, П. Ю.; Раєвський, П. Ю.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Запропоновано гетерогенну систему автоматизованого проектування вбудованих систем. Розроблено математичне, інформаційне, лінгвістичне та програмне забезпечення. Наведено результати проектування елементів електромеханічних вбудованих систем та інтегральних елементів підсистеми обробки та керування.
 • Item
  Параметрические методы спектрального оценивания при анализе ЭЭГ
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Харченко, О. И.; Грицунов, А. В.; Побережный, А. А.; Харьковский национальный университет радиоэлектроники; Харьковский университет воздушных сил
  Подано результати дослідження методів спектрального оцінювання характерне* тик нестаціонарних випадкових процесів на прикладі електроенцефалограм (ЕЕГ) людини. Розглянуто метод Проні і авторегресійний аналіз. Показано, що за авторег- ресійного аналізу ЕЕГ вдається з більшою точністю виділяти характерні для ЕЕГ ритми, що є важливо для діагностики різних патологій.
 • Item
  Радіометр з автоматичною компенсацією похибки від впливу кореляційних шумів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005-03-01) Скрипник, Ю.; Шевченко, К.; Яненко, О.; Київський національний університет технологій та дизайну
  Розглянуто можливість побудови кореляційного радіометричного перетворювача надвисокочастотного діапазону, в якому за рахунок фазової модуляції сигналу в одному з каналів радіометра унеможливлено вплив корельованих шумів підсилювачів та істотно знижено флуктуаційний поріг чутливості