Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. – 2006. – Випуск 40

Permanent URI for this collection

Український міжвідомчий науково-технічний збірник

У збірнику висвітлюються результати теоретичних та експериментальних досліджень в галузі створення і впровадження у промисловості автоматичного та автоматизованого обладнання різноманітного призначення, а саме: технічних засобів транспортування та подачі на технологічні операції; обладнання викінчувального оброблювання та зміцнення виробів; контрольних автоматів; систем автоматичного керування. Подаються матеріали щодо досліджень математичних моделей та 3D-моделей чисельним способом при проектуванні механічного обладнання, технологічних систем, прогресивних інструментів. Для наукових, інженерно-технічних працівників підприємств, НДІ, КБ і для викладачів, аспірантів, магістрів та студентів старших курсів вищих закладів освіти. Бібліографія в кінці статей.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор З. А. Стоцько. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка" , 2006. – Випуск 40. – 313 с.

Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : український міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст


1
5
9
11
20
25
35
39
48
56
63
69
75
84
88
96
100
106
113
117
128
134
139
144
150
157
164
168
171
178
184
191
196
201
212
217
222
230
234
239
243
251
255
262
272
279
287
297
307
311

Content


1
5
9
11
20
25
35
39
48
56
63
69
75
84
88
96
100
106
113
117
128
134
139
144
150
157
164
168
171
178
184
191
196
201
212
217
222
230
234
239
243
251
255
262
272
279
287
297
307
311

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 50
 • Item
  Згинні коливання фермово-решітчастої конструкції начіпної штанги мобільного обприскувача з під’єднаним дірчастим трубопроводом
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Вікович, І. А.; Висоцька, Х. А.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розглянуто згинні коливання, консольно закріпленої, кінематично збуреної, фермово-решітчастої конструкції начіпної штанги обприскувача з під’єднаним тупиковим дірчастим трубопроводом.
 • Item
  Моделювання і аналіз вібраційного процесу викопування коренеплодів буряка
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Булгаков, Володимир Михайлович; Головач, І. В.; Черниш, О. М.; Національний аграрний університет
  Теоретично досліджено закономірності поздовжніх коливань коренеплоду буряка при взаємодії із вібраційним викопуючим органом. Отримані вирази для визначення частоти вільних коливань та амплітуди вимушених коливань коренеплоду на основі застосування принципу Остроградського – Гамільтона. Визначена розрахункова залежність амплітуди вимушених коливань коренеплоду від величини збурюючої сили.
 • Item
  Вібраційна обробка деталей із застосуванням обертових пристроїв
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Боровець, В. М.; Шенбор, В. С.; Савчин, Б. М.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Для інтенсифікації технологічного процесу вібраційного оброблення корпусних деталей запропоновано використання обертових пристроїв. Розглянуті вібраційні машини дозволяють розширити технологічні можливості завдяки обробці певних площин деталей та збільшити силу різання за рахунок зростання сумарної швидкості взаємодії оброблюваних деталей та робочого середовища.
 • Item
  Перехідні процеси у вібраційних технологічних машинах із дебалансним приводом
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Берник, П. С.; Чубик, Р. В.; Вінницький державний аграрний університет
  Розглянуто перехідні процеси у вібраційних технологічних машинах із дебалансним приводом. За допомогою експериментально отриманих характеристик обґрунтовано методику, що дозволяє одержати мінімальні перехідні процеси в момент запуску та зупинки (АВТМ ВТМ) із дебалансним приводом.
 • Item
  Зміст до “Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні”
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31)
 • Item
  Математичне моделювання вібраційного гідроприводу плити пресування твердих побутових відходів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Березюк, О. В.; Сторожук, С. Б.; Коц, І. В.; Вінницький національний технічний університет
  Проаналізовано устаткування ущільнення твердих побутових відходів, показана необхідність його подальшого вдосконалення на основі застосування гідроприводу робочих органів, зокрема, вібраційного пресуючого гідроприводу з генератором імпульсів тиску, що збільшує коефіцієнт ущільнення і дає змогу істотно підвищити продуктивність машин. Запропоновано математичну модель роботи вібраційного гідроприводу та здійснено її експериментальну перевірку. Модель надає можливість вибору раціональних параметрів та характеристик, які забезпечать оптимальні режими експлуатації устаткування.
 • Item
  Применение вибрационных мехатронных модулей для интенсификации процессов перемешивания жидких сред
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Яцун, С. Ф.; Мищенко, В. Я.; Сафаров, Д. И.; Курский государственный технический университет
  Mechatronic vibratory module for liquid mix process intensification with guided parameters is presented.
 • Item
  Технології діагностування вібраційного стану багатоопорних роторних агрегатів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Шульженко, М. Г.; Мєтєльов, Л. Д.; Єфремов, Ю. Г.; Цибулько, В. І.; Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України
  Описано розроблені технології та комп’ютеризовані системи безперервного автоматизованого аналізу вібраційного стану потужних турбоагрегатів ТЕС (ТЕЦ) для виявлення причин змін вібрації та попередження розвитку позаштатних ситуацій.
 • Item
  Крутильный удар буровых ставов буровых установок системы РТБ
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Шевченко, Ф. Л.; Петтик, Ю. В.; Донецкий национальный технический университет
  На підставі хвильового рівняння крутильних коливань систем з розподіленими параметрами розглянуто ударні процеси бурового става РТБ за раптової зупинки ротора і раптового защемлення у забої.
 • Item
  Математичне моделювання коливних процесів у двовузловій багатомашинній системі з глибокопазними асинхронними приводами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Чабан, А. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Проаналізовано крутильні коливання багатомасових електромашинних систем у фазних координатах. Диференціальні рівняння моделі подано в нормальній формі Коші. Результати комп’ютерної симуляції використовуються для аналізу кутових швидкостей обертання асинхронних машин та пружних моментів у муфтових з’єднаннях валопроводів механізмів.
 • Item
  Упрощенный динамический расчет стержневих систем с распределенными параметрами
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Шевченко, Ф. Л.; Донецкий национальный технический университет
  Запропоновано спрощений засіб динамічного розрахунку однопрольотних балок з розподіленими параметрами за наявності зосереджених мас, який ґрунтується на відомих значеннях частот основного тону коливань.
 • Item
  Дослідження неусталених режимів роботи у привідній системі шахтної підіймальної установки з урахуванням маси каната
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Харченко, Є. В.; Семчук, Л. В.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Пропонується нелінійна математична модель неусталених режимів роботи, побудована з урахуванням пружинно-інерційних властивостей каната шахтної підіймальної системи. Рівняння руху системи записані на основі застосування дискретної розрахункової моделі зі змінними пружно-пропорційними параметрами. Враховуються електромагнітні явища в асинхронному двигуні. Сумісне інтегрування одержаної системи диференціальних рівнянь виконується числовим методом. Наводяться результати числової реалізації побудованої моделі.
 • Item
  К теории колебаний стержневых систем ступенчато-переменной жесткости
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Улитин, Г. М.; Донецкий национальный технический университет
  Розглянуто поздовжні, поперечні та крутильні коливання стрижневих систем ступінчатозмінної жорсткості. Досліджено властивості власних функцій відповідних граничних задач. Доведено їхню ортогональність з вагою. Отримано вираз для квадрата норми власних функцій. Розглянуто підходи до розв’язання задач на власні та вимушені коливання таких систем.
 • Item
  Дослідження процесу зрівноважування ротора двохмаятниковим автобалансиром із застосуванням програми Solid Works і модуля Motion
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Філімоніхін, Г. Б.; Коваленко, А. В.; Кіровоградський національний технічний університет
  Використано підпрограму Solid Motion для моделювання динаміки зрівноважування ротора на симетричних в’язко-пружних опорах двомаятниковим автобалансиром. Визначено різні режими руху системи залежно від величин сил в’язкого опору, що діють на маятники.
 • Item
  Акустичний спосіб сушіння сипучих матеріалів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Труш, В. С.; Львівський центр Інституту космічних досліджень; НАН України та НКАУ
  Розглянуто основні принципи видалення вологи із матеріалів акустичним способом. Наведено розрахунки з впливу параметрів звукового поля на процес сушіння. Показано, що найбільш ефективним є застосування звукового діапазону акустичних хвиль.
 • Item
  Способи зниження збудження коливань об’єднавчих плат у блоках радіоелектронної апаратури
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Стрельбіцький, В. В.; Зіньковський, А. П.; Хмельницький національний університет; ІПМ ім. Г. С. Писаренка НАН України
  Наведено результати дослідження впливу податливості опор і механічної зв’язаності об’єднавчих плат, розташованих у блоках радіоелектронної апаратури, на рівень їх коливань.
 • Item
  Розроблення конструкції та вдосконалення параметрів решітки вибивальної транспортуючої у складі автоматизованої формувальної лінії крупного вагонного литва
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Барчан, Є. М.; Чепурний, А. Д.; Ткачук, М. А.; ВАТ “ГСКТІ”; Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
  Розглянуто роботу вибивального устаткування у складі автоматизованої формувальної лінії крупного литва. Запропоновано принципово новий підхід до організації наукових досліджень і обґрунтування вибору конструктивних схем устаткування на основі узагальненого параметричного опису складних механічних систем.
 • Item
  Дослідження динамічних процесів сипкого середовища віброактивних машин, пристроїв та механізмів
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Стоцько, З. А.; Сокіл, Б. І.; Топільницький, В. Г.; Кусий, Я. М.; Завербний, А. Р.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Побудовано нелінійну математичну модель механічної системи „віброактивна машина – сипке середовище”, яка дає змогу дослідити динаміку системи з метою визначення впливу її параметрів на ефективність технологічних процесів об’ємного вібраційного оброблення, вібротранспортування, сепарації, помолу, ущільнення сипких матеріалів.
 • Item
  Ateb-функції у дослідженні вимушених коливань сильно нелінійних середовищ, які характеризуються поздовжнім (обертальним) рухом
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Сокіл, Б. І.; Боженко, М. В.; Ліщинська, Х. І.; Національний університет “Львівська політехніка”
  Розроблено методику дослідження коливань одновимірних однорідних нелінійно пружних середовищ, які характеризуються поздовжнім (обертальним) рухом і піддаються дії зовнішнього періодичного збурення. В основу досліджень покладено принцип одночастотності коливань у нелінійних системах із багатьма ступенями вільності та розподіленими параметрами, узагальнення (на основі застосування Ateb-функції) методу Ван-дер-Поля на деякі класи диференціальних рівнянь з частинними похідними.
 • Item
  Технологія гідрокавітаційної обробки води та методика розрахунку елементів приводу обладнання
  (Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006-01-31) Сілін, Р. І.; Гордєєв, А. І.; Хмельницький національний університет
  Наведено аналіз використання вібраційних коливань у рідині. Запропоновано вібраційне обладнання і технологію зміни складу та знезараження водних потоків під дією гідрокавітації. Наведено результати досліджень дії гідрокавітації на склад води та мікробіологічний вміст водних потоків. Подано методику розрахунку елементів приводу обладнання.