Проблеми економіки та управління. – 2010. – №684

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/18378

Вісник Національного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу, аспірантів та співробітників Інституту економіки і менеджменту Національного університету „Львівська політехніка”, а також вчених і викладачів інших наукових і навчальних закладів України та Польщі. Серед економічних проблем чільне місце займають питання, пов’язані з інвестиційною привабливістю окремих галузей і підприємств, вирішення актуальних завдань поглиблення і розширення інноваційних процесів в різних сферах господарювання, з удосконаленням методів аналітичної оцінки діяльності підприємств. Серед проблем управління автори у своїх публікаціях значну увагу звертають на висвітлення проблем удосконалення системи управління інноваційною діяльністю, використання сучасних інформаційних технологій та інструментарію фінансового менеджменту у формуванні інноваційного потенціалу підприємств, особливості стратегічного управління, маркетингової діяльності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу в сучасних умовах господарювання. Всі представлені матеріали знайдуть зацікавленого читача, вони будуть корисними не тільки для наукових працівників і викладачів ВНЗ, а й для практичних працівників різних галузей національного господарства і слухачів системи підвищення кваліфікації.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 684 : Проблеми економіки та управління / відповідальний редактор Й. М. Петрович. – 356 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 73
 • Thumbnail Image
  Item
  Напрями скорочення циклу «Дослідження – виробництво»
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Чучмарьова, С. Ю.
  Розглянуто проблеми зміцнення зв’язку науки з виробництвом та управління науково-технічним прогресом в Україні. Важливе місце відведено фундаментальним дослідженням, які повинні сприяти виконанню практичних завдань побудови матеріально-технічної бази та покращанню життя суспільства країни. Для скорочення циклу «дослідження–виробництво» встановлено необхідність укладання договорів між науковцями і промисловими підприємствами, запропоновано створити цілісний регіональний інноваційний мегакомплекс, спільні науково-технічні лабораторії та міжгалузеву систему вирішення комплексних науково-технічних проблем. The article raised the problem of strengthening of connection between science with production and management of scientific and technical progress in Ukraine. Important place is given to basic research that should contribute to solving practical problems of building material and technical base and improvement of social life of the country. To reduce cycle “research – production” need of contracting between scientists and industry is set; it is proposed to create an integral regional innovation complex, joint scientific and technological laboratories and inter-branch solving complex of scientific and technical problems.
 • Thumbnail Image
  Item
  Формування моделі управління людським капіталом підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Цимбаленко, Н. В.
  Обґрунтовано актуальність дослідження людського капіталу підприємства; проаналізовано роботи вітчизняних учених з питань формування та використання людського капіталу підприємства на сучасному етапі соціально-економічного розвитку; сформовано авторське бачення ієрархічної супідрядності та взаємозв’язків рівнів формування людського капіталу; на основі системного підходу побудовано модель управління людським капіталом підприємства у контексті концепції людського розвитку. Actuality of research of human capital of enterprise has been grounded. Works of native scientists on issues of enterprise formation of human capital and modern stage of socioeconomic development utilization have been analyzed in the paper. Approaches of authors to determination of hierarchical subordination and levels of forming human capital interaction have been summarized. On the base of systematic approach the model of human capital of enterprise management in the context of the human development conception has been formulated.
 • Thumbnail Image
  Item
  Передумови розвитку і шляхи вдосконалення моніторингу показників інноваційної діяльності підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Чуліпа, І. Д.
  Проаналізовано та досліджено передумови та проблеми розвитку і шляхи вдосконалення моніторингу показників інноваційної діяльності, їх використання в процесі управління інноваційним розвитком підприємства. Обґрунтовано необхідність застосування моніторингу в умовах нестійкого, перманентно змінюваного економічного середовища. In the article pre-conditions and problems of development and ways of perfection of monitoring of innovative performance, their use indicators are analysed and investigated in the process of management innovative development of enterprise. The necessity to use monitoring in the conditions of unstable, permanently changing economic surrounding is grounded.
 • Thumbnail Image
  Item
  Технологічний аудит як метод оцінки результатів науково-технічних проектів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Цибинога, М. О.
  Розглянуто питання модернізації процедури технологічного аудиту з урахуванням якісних характеристик результативності виконання науково-технічних проектів з метою визначення їх комерційної перспективності. Запропоновано використовувати відповідну класифікацію критеріїв ефективності та алгоритм для якіснішої оцінки результатів наукових розробок. The questions of modernization of procedure of technological audit on the basis of account of high-quality descriptions of effectiveness of implementation of scientific and technical projects with the purpose of determination of their commercial potential have been considered. The use the appropriate performance criteria and classification algorithm for a qualitative evaluation research are have proposed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Підвищення екологічної чистоти виробництва машинобудівного підприємства
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Хобта, В. М.; Руднєва, О. Ю.
  Розглянуто проблеми формування системи екологічно орієнтованого управління і реалізації процедур підвищення екологічної чистоти виробництва на сучасних промислових підприємствах. Доведено, що виконанню еколого-економічних завдань сприятиме комплексний підхід до регулювання факторів внутрішнього середовища підприємства-забруднювача, які визначають дію екологічних аспектів і залежать від специфіки його технологічних процесів. In article problems of formation of system of ecological management and procedure of increase of ecological purity of manufacture at the modern industrial enterprises are considered. The decision of ecological and economic problems will be promoted by the complex approach to regulation of factors of the internal environment of the enterprise, which define action of ecological aspects and depend on specificity of technological processes.
 • Thumbnail Image
  Item
  Економічна стійкість підприємства – становлення понятійного базису
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Фещур, Р. В.; Баранівська, Х. С.
  Розглянуто сутність категорії «стійкість» у теорії систем та в біологічних науках і визначено можливості застосування цього терміна стосовно підприємства. Уточнено значення таких понять, як «рівновага», «стійкість функціонування», «стійкість розвитку» та «економічна стійкість підприємства». Essence of category of «stability» is considered according to the theory of the systems and biological sciences and possibility of application of this term in relation to an enterprise is established. The value of such concepts as «equilibrium», «stability of functioning», «stability of development», «economic stability of enterprise» is specified.
 • Thumbnail Image
  Item
  Управління інноваційними проектами у виробничому підприємництві
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Макаревич, Т. Т.; Гавриляк, А. С.; Петрушка, Т. О.
  Визначено важливі чинники впливу на ефективні методичні підходи та вибір інноваційної стратегії виробничих підприємств малого і середнього бізнесу. Проаналізовано вплив держави та галузеві особливості на розроблення методики управління інноваційними проектами у виробничому підприємництві. The substantial factors of influence on effective methodical approaches and choice of innovative strategy of producing enterprises of small and middle business are determinated. The analysis of influencing of the state and of particular branch features is executed for development of method of innovative projects management in the producing enterprise.
 • Thumbnail Image
  Item
  Техніко-економічний аналіз в системі оптимізації інноваційного портфеля
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Чаленко, Н. В.
  Узагальнено сучасні підходи до процедури формування інноваційного портфеля. Представлено основні положення вдосконаленої та адаптованої до галузевих особливостей методики техніко-економічного аналізу в системі оптимізації інноваційного портфеля. За допомогою експертних оцінок та статистичних методів обґрунтовано фактори техніко-економічного аналізу. Розраховано узагальнювальні критерії прийняття технічних рішень. Наведено критерії та процедури формування оптимального інноваційного портфеля. The article summarizes current modern approaches to innovation of portfolio formation procedure. The main provision of methods being improved and adapted to industry peculiarities of the methods on techno-economic analysis in system of optimization of innovational portfolio were introduced. Factors of technical and economic analyses were grounded by means of expert estimations and statistical methods. The generalized criteria of technical solutions were calculated. The criteria and procedures of forming the optimal portfolio of innovation were pointed in article.
 • Thumbnail Image
  Item
  Роль пільгового оподаткування у стимулюванні інноваційних процесів в Україні
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Шуліченко, Н. В.
  Розглянуто необхідність проведення державної політики стимулювання інноваційних процесів; проаналізовано інноваційну активність промислових підприємств в Україні з використанням системних показників; досліджено особливості оподаткування та митного регулювання інноваційної діяльності в Україні на законодавчому рівні; запропоновано відновити пільги з оподаткування підприємств, які здійснюють інноваційну діяльність. The necessity to provide the state policy of stimulating of innovation processes has been substantiated in the article; the innovation activity of industrial enterprises in Ukraine considering the system of indicators has been analyzed; the peculiarities of taxing and customs regulation of innovation activity in Ukraine on the law basis have been studied; it has been offered to renovate favorable conditions of taxing of the enterprises that implement the innovation activity.
 • Thumbnail Image
  Item
  Теоретичні основи оцінювання інноваційної інфраструктури
  (Видавництво Львівської політехніки, 2010) Шотік, Т. М.
  Інноваційна інфраструктура, будучи водночас і фундаментом, і каталізатором інноваційної діяльності, відіграє провідну роль у її забезпеченні. Актуальність проблематики адекватного оцінювання інноваційної інфраструктури обумовлена необхідністю її розвитку у нашій державі із огляду на сучасне значне відставання у вирішенні даного питання від розвинених країн світу та країн, що найбільш стрімко розвиваються. An innovative infrastructure is at the same time the foundation and the catalyst of the innovative activity. It plays a leading role in supporting the innovative activity. The necessity to asses the innovative infrastructure is dictated by the lag of our state from the developed countries of the world.